Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KAPITULO 21

Te oy ta nail tsobobbail ta Nasaret

Te oy ta nail tsobobbail ta Nasaret

LUKAS 4:16-31

  • TSKʼEL BALBALVUN YUʼUN J-ALKʼOP ISAIAS LI JESUSE

  • LI KRIXCHANOETIK TA NASARETE TSKʼAN TSMIL YAʼIIK LI JESUSE

Ta melel, xmuyubajik van tajek li krixchanoetik ta Nasarete. Kʼalal mas toʼox jutuk ta jun jabil skʼan xbat yichʼ voʼ yoʼ bu oy Juan li Jesuse, laj yichʼ ojtikinel kʼuchaʼal karpintero li ta Nasarete. Pe li avie jaʼ xa ojtikinbil-o ti tspas skʼelobiltak juʼelale. Jaʼ yuʼun solel tskʼel xa tajek yaʼiik mi tspas junchibuk skʼelobil juʼelal ta stojolal li krixchanoetik tee.

Mas to oy ta yoʼonton tskʼel yaʼiik, yuʼun jech kʼuchaʼal nopem onoʼox xaʼi li Jesuse, bat ta nail tsobobbail. Te tspasik orasion «ta nail tsobobbailetik skotol Savado» xchiʼuk te tskʼelik li livroetik stsʼibaoj Moisese (Echos 15:21). Jech xtok, tskʼelik jlomuk li kʼusitik stsʼibaoj j-alkʼopetike. Vaʼun kʼalal vaʼi li Jesus sventa tskʼel eke, ep van buchʼutik laj yil ti xojtikinan ta skoj ti te toʼox chkʼotilan li ta nail tsobobbaile. Jaʼ akʼbat skʼel li balbalvun yuʼun j-alkʼop Isaiase. La sta ti bu chalbe skʼoplal li buchʼu tʼujbil ta xchʼul espiritu Jeovae, ti te ta jtatik ta Isaías 61:1 xchiʼuk 2 li avie.

Vaʼun lik skʼelbe skʼoplal ti tskolta buchʼutik chukbilik li buchʼu albil onoʼox skʼoplale, ti tsjambe sat li maʼsatetike xchiʼuk ti chcholbe skʼoplal ti chtal li sjabilal ti lek ch-ilvan li Jeovae. Vaʼun kʼalal laj yakʼbe sutel jtunel li balbalvune, bat chotluk li Jesuse. Batsʼi tskʼelik tajek Jesus li krixchanoetike. Lek van mukʼta jal kʼopoj li Jesuse, oy kʼusi te laj yalbe skʼoplal li ta mantale, xi laj yale: «Chkʼot ta pasel avi li kʼusi tsʼibabil laj avaʼiike» (Lukas 4:21).

Li krixchanoetike «labal sba chaʼiik ti oy lek smuil li kʼusitik chale». Jaʼ yuʼun xi laj yalbe sbaike: «Jaʼ xnichʼon Jose maʼ leʼe, ¿mi mu jechuk?». Pe li Jesuse xil ti tskʼan tskʼelik junuk skʼelobil juʼelal ta skoj ti yabinojik ti jech tspase, jaʼ yuʼun xi laj yale: «Ta melel jaʼ jkʼoplal avuʼunik li kʼusi albil liʼe: ‹Doktor, poxta aba atuk; li kʼusi laj kaʼikutik apasoj ta Kapernaume, paso liʼ ta alumal eke›» (Lukas 4:22, 23). Yuʼun tsnopik krixchanoetik ti jaʼ te skʼan xlik poxtavanuk ta slumal stuk li Jesuse, jaʼ xkaltik, ti xpoxtajik baʼyuk li krixchanoetik tee. Jech oxal chopol xa chaʼi sbaik ta skoj ti muʼyuk tsots skʼoplal ch-ilatik yuʼun Jesus chaʼiike.

Ta skoj ti xil lek Jesus ti kʼusi tsnopike, oy kʼusitik lik yalbe skʼoplal ti jaʼ jech kʼotem ta pasel ta Israele. Oy ep meʼon antsetik ta Israel li ta skʼakʼalil Eliase, pe maʼuk te takat batel ta stojolal junuk li antsetik taje. Moʼoj, yuʼun jaʼ te takat batel ta stsʼel Sidon, jaʼ ta stojolal jun ants ta Sarepta ti maʼuk j-israele, jaʼ te ti bu la spas skʼelobil juʼelal kʼalal oy buchʼu la xchaʼkuxese (1 Reyes 17:8-16). Jech xtok, manchuk mi ep buchʼutik ip ta kʼaʼemal chamel ta Israel li ta skʼakʼalil Eliseoe jaʼ noʼox stuk laj yichʼ poxtael li Naaman ta Siriae (2 Reyes 5:1, 8-14).

¿Kʼu yelan laj yaʼi krixchanoetik ta slumal Jesus kʼalal laj yaʼi skʼoplalik ti jaʼ noʼox batem ta yoʼonton sba stukike xchiʼuk ti muʼyuk xchʼunel yoʼontonike? Batsʼi kap sjolik li buchʼutik te oyik ta nail tsobobbaile, likik ta ora, vaʼun la snutsik lokʼel ta spat jteklum li Jesuse. Ta vitstik oy li Nasarete, jaʼ yuʼun te yikʼojik batel ta tiʼilaltik sventa te sjipik yalel. Pe kol batel ta skʼobik li Jesuse, vaʼun la stam batel sbe. Te une jaʼ te bat ta Kapernaum ta snoroesteal tiʼ Nab Galilea.