Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Li Jesuse: jaʼ li bee, jaʼ li melele, jaʼ li kuxlejale

 KAPITULO 33

Chkʼot ta pasel li albil kʼop laj yal Isaiase

Chkʼot ta pasel li albil kʼop laj yal Isaiase

MATEO 12:15-21 MARKOS 3:7-12

  • SNETʼNETʼ SBAIK TA STOJOLAL JESUS LI EPAL KRIXCHANOETIKE

  • CHKʼOT TA PASEL YUʼUN LI KʼUSI LAJ YAL ISAIASE

Kʼalal laj yaʼi Jesus xchiʼuk yajchankʼoptak ti lik skomon nopik xchiʼuk sviniktak Erodes sventa tsmilik Jesus li jfariseoetike, batik ta Nab Galilea. Ep buchʼutik la stsʼakliik batel, jeltos butik likemik tal, likemik ta Galilea, ta Tiro xchiʼuk ta Sidon ti te xkom ta tiʼ nabe, ta slokʼeb Kʼakʼal ta Ukʼum Jordan, ta Jerusalen xchiʼuk ta sural Idumea ti nom to bu likemik tale. La xpoxta ep krixchanoetik. Jaʼ yuʼun, ti buchʼutik tsots ipike snetʼnetʼ sbaik sventa chbat spikik li Jesuse. Muʼyuk maʼ ti te xa smalaoj chtal ta stojolalike, yuʼun jaʼ chbat stukik (Markos 3:9, 10).

Ta skoj ti snetʼnetʼ sba tajek li krixchanoetike, laj yalbe yajchankʼoptak Jesus ti akʼo saʼik jkotuk uni varko sventa xnamaj jutuk li ta tiʼ nabe, vaʼun jaʼ jech mu xlaj ta netʼel. Jech xtok, jaʼ to te chchanubtas tal li krixchanoetike xchiʼuk sventa masuk ep skolta li krixchanoetik te oy ta tiʼ nabe chanav echʼel jutuk li yuni varkoale.

Kʼalal jech chtun ta stojolal Dios li Jesuse, laj yakʼ venta jchankʼop Mateo ti jaʼ yakal chkʼot ta pasel «li kʼusi albil ta stojolal j-alkʼop Isaias[e]» (Mateo 12:17). ¿Kʼusi albil kʼopal yakal chkʼot ta pasel yuʼun li Jesuse?

Jaʼ liʼe: «¡Kʼelo avil! ¡Li kajtunel jtʼujoje, li buchʼu jkʼanoje, li buchʼu ximuyubaj yuʼune! Chkakʼ j-espiritu ta stojolal xchiʼuk jaʼ chalbe batel yantik jteklum kʼusi jaʼ li tukʼilale. Muʼyuk bu ch-utvan mi jaʼuk bu tsots chkʼopoj xchiʼuk muʼyuk bu ch-aʼibat yechʼomal ye li ta mukʼtik kayee. Muʼyuk bu tskʼas ta jyalel junuk aj ti kʼasem xa jutuke xchiʼuk muʼyuk bu tstupʼ junuk mecha ti chtupʼ xae, jaʼ to mi la stukʼibtas skotol li kʼusitik chopole. Ta melel, jaʼ ta sbi tspat yoʼontonik li yantik jteklume» (Mateo 12:18-21; Isaías 42:1-4).

Ta melel, li jtunel ti kʼanbil xchiʼuk ti xmuyubaj yuʼun Diose jaʼ li Jesuse. Yuʼun jaʼ laj yakʼ ta ilel kʼu yelan li melel tukʼilale, ti batsʼi mu xvinaj lek ta skoj li kʼusitik nopem xaʼi tspas jecheʼ relijione. Ta skoj taje, muʼyuk xa stukʼil ti kʼu yelan chakʼ ta xkuxlejalik Smantal Dios li jfariseoetike, yuʼun mi jaʼuk bu oy ta yoʼonton tskoltaik junuk jchamel ta skʼakʼalil Savado. Vaʼun kʼalal la xchapbe lek smelolal kʼu yelan li stukʼilal Diose xchiʼuk ti laj yakʼ ta ilel ti yichʼojbe xchʼul espiritu Dios li Jesuse, la xyochbe yikats xkaltik li krixchanoetik ta skoj ti muʼyuk xa noʼox stukʼil li kʼusi nopem xaʼiik spasele. Jech oxal tskʼan tsmil yaʼiik Jesus li jbabeetik ta relijione. ¡Toj chopol xa noʼox!

¿Kʼusi skʼan xal ti «muʼyuk bu ch-utvan mi jaʼuk bu tsots chkʼopoj xchiʼuk muʼyuk bu ch-aʼibat yechʼomal  ye li ta mukʼtik kayee»? Kʼalal chpoxtavan li Jesuse chal «ti mu me xvinajesbat batel skʼoplal» yuʼun li krixchanoetik xchiʼuk pukujetike (Markos 3:12). Yuʼun mu skʼan ti jaʼ x-ojtikinat-o li kʼusitik labalik xa sba chalik ta kayeetik xchiʼuk ti naka xa jaʼ buchʼutik chalik kʼusitik kʼupilik sba ti mu xa meleluk skotole.

Jech xtok, jaʼ chcholbe mantal sventa tspatbe yoʼonton li buchʼutik xkoʼolaj kʼuchaʼal aj ti vochʼem xa jutuke, ti lapʼujeme xchiʼuk ti pechʼbil ta tekʼele. Jech xtok, xkoʼolajik kʼuchaʼal mecha ti chtupʼ xae, jaʼ xkaltik, ti smelol xa te tsakale. Jaʼ jech, muʼyuk bu tskʼas ta jyalel junuk aj ti kʼasem xa jutuke xchiʼuk muʼyuk bu tstupʼ junuk mecha ti chtupʼ xae. Yuʼun ti kʼusie chakʼ ta ilel ti skʼanojane xchiʼuk ti kʼux ta yoʼonton kʼalal tstoy likel sventa tstsatsubtas li manxoetike. Ta melel, ¡jaʼ noʼox ta stojolal Jesus xuʼ spat yoʼontonik li jteklumetike!