Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KAPITULO 65

Chchanubtasvan kʼalal yakal batel ta xanbal ta Jerusalene

Chchanubtasvan kʼalal yakal batel ta xanbal ta Jerusalene

MATEO 8:19-22 LUKAS 9:51-62 JUAN 7:2-10

  • ¿KʼU YELAN CH-ILAT YUʼUN YITSʼINABTAK LI JESUSE?

  • ¿MI TOJ TSOTS SKʼOPLAL LI SPASBEL YABTEL AJVALILAL YUʼUN DIOSE?

Oy xa kʼuk sjalil ti jaʼtik xa noʼox te chchol mantal ta Galilea li Jesuse, yuʼun jaʼ mas chchikintaik mantal te, jaʼ mu skʼanik lek li ta Judeae. Jech xtok, kʼalal jaʼo te oy ta Jerusalen xchiʼuk ti la xpoxta jun vinik ta Savadoe, «li judaetike mas to jpʼel ta yoʼonton tskʼan tsmil yaʼiik» (Juan 5:18; 7:1).

Jaʼo xa otonyo ta sjabilal 32 ta jkʼakʼaliltik, poʼot xa li kʼin tspas judaetik ti Axibalna sbie. Vukub kʼakʼal chjalij taje xchiʼuk tspasik jun kʼin ti tsots skʼoplal li ta xvaxakibal kʼakʼale. Li kʼin taje jaʼ svinajeb ti jaʼo xa te chlaj stsobel yuʼunik li stsʼunobik jujun jabile, jaʼ yuʼun xmuyubajik noʼox xchiʼuk tstojik ta vokol.

Xi albat yuʼun xchaʼitsʼinab li Jesuse, ti jaʼik li Santiago, Simon, Jose xchiʼuk Judase: «Lokʼan batel liʼe, batan ta Judea». Ti bu chkʼot yichʼik ta mukʼ Dios li krixchanoetike jaʼ li ta Jerusalene. Jaʼ yuʼun chnoj tajek oxib velta ta jabil ta sventa li jujun kʼine. Jech oxal, xi tsnop li xchaʼitsʼinab Jesuse: «Mu ta mukuluk kʼusi tspas li buchʼu tskʼan chakʼ sba ta ojtikinel ta stojolal krixchanoetike. Ta skoj ti jech yakal chapase, akʼo aba ta ilel ta stojolal li krixchanoetike» (Juan 7:3, 4).

Melel onoʼox, li chanvoʼ viniketik taje «muʼyuk bu yakʼoj xchʼunel yoʼontonik» ta sventa ti jaʼ Mesias li sbankilike. Pe oy ta yoʼontonik ti akʼo xil krixchanoetik ta kʼin li skʼelobiltak juʼelal tspas Jesuse. Akʼo mi jech, ta skoj ti snaʼoj ti oy kʼusi xibal sba tsnuptane, xi laj yalbe li yitsʼinabe: «Li voʼoxuke chʼabal srasonal sventa tspʼajoxuk li krixchanoetike, yan li voʼone spʼajojun, yuʼun chkalbe skʼoplal ti toj chopol li yabteltake. Muyanik batel ta kʼin li voʼoxuke; yuʼun li voʼone muʼyuk to bu chimuy batel li ta kʼin taje, yuʼun muʼyuk to bu kʼotem lek korail» (Juan 7:5-8).

Vaʼun kʼalal oy xaʼox jayibuk kʼakʼal sjelavelik batel xchiʼuk yan krixchanoetik ta kʼin li yitsʼinabtak Jesuse, bat ta mukul xchiʼuk yajchankʼoptak, muʼyuk buchʼu x-ilatik. Jaʼ la stambeik echʼel stukʼil belel li Samariae, maʼuk la stamik batel ti bu nopem xaʼi chanav li krixchanoetik ta stsʼel Ukʼum Jordane. Pe skʼan te xvayik ta Samaria xchiʼuk yajchankʼoptak li Jesuse, jaʼ yuʼun la stak jelavel yajkʼopojeltak sventa kak xbat xchapanik. Pe muʼyuk bu lek xchʼamatik yuʼun li krixchanoetik tee xchiʼuk muʼyuk bu xkʼuxubinatik ta skoj ti jpʼel ta yoʼonton chbat ta skʼin judaetik ta Jerusalen li Jesuse. Ilin ta jyalel li Santiago xchiʼuk Juane, jaʼ yuʼun xi laj yalike: «Kajval, ¿mi chakʼan ta jkʼankutik akʼo yaluk tal kʼokʼ ta vinajel sventa xlajesatik?» (Lukas 9:54). Lajik ta utel yuʼun Jesus ta skoj li kʼusi laj yalike, vaʼun la stam batel sbeik.

Kʼalal ta be xa xlokʼik batele, xi albat yuʼun jun jchanubtasvanej ta Mantal li Jesuse: «Jchanubtasvanej,  ta jtsʼakliot batel ti buyuk noʼox chabate». Pe xi la stakʼ li Jesuse: «Oy xchʼen li vetetike xchiʼuk oy stas li mutetik chvil ta vinajele, yan li Xnichʼon krixchanoe muʼyuk bu xuʼ smetsan sjol» (Mateo 8:19, 20). Ti kʼusi laj yakʼ ta aʼyele jaʼ ti chil svokol li jchanubtasvanej ta Mantal mi och ta yajtsʼaklome. Jech xtok, jaʼ chakʼ ta aʼiel yaʼel ti yuʼun toj jtoyba li vinike, ti mu skʼan jechuk xkuxi kʼuchaʼal taje. Jaʼ yuʼun skʼan xi jakʼbe jbatik ta jujuntal eke: «¿Mi ta sjunul koʼonton yakal ta jtsʼakli li Jesuse?».

Xi laj yalbe yan vinik li Jesuse: «Laʼ tsʼakliun». Pe xi la stakʼ li vinike: «Kajval, baʼyel akʼo bat jmuk li jtote». Snaʼoj Jesus ti kʼu yelan xkuxlejal li vinike, jaʼ yuʼun xi laj yalbee: «Akʼo smuk yanima stukik li animaetike, pe batan li voʼote, bat cholbo skʼoplal ta buyuk noʼox li Ajvalilal yuʼun Diose» (Lukas 9:59, 60). Jamal ta aʼyel ti kuxul to stot li vinik taje. Yuʼun ti teuk xa tutsʼul li stote muʼyuk bu te tskʼopon Jesus ti jechuke. Ta melel, muʼyuk bu chapal sventa xakʼ baʼyel ta xkuxlejal li Ajvalilal yuʼun Diose.

Kʼalal yakal xa chyalik batel ta sbelel Jerusalen li Jesuse, xi tal albatuk yuʼun jun vinike: «Ta jtsʼakliot batel Kajval, jaʼ noʼox ti baʼyel akʼo bat jkʼopon komel li buchʼutik te oy ta jnae». Xi la stakʼ li Jesuse: «Li buchʼu stsakoj ta skʼob slokobil osile, mi tskʼel sutel li kʼusitik yiktaoje, mu xtun ta sventa li Ajvalilal yuʼun Diose» (Lukas 9:61, 62).

Ta melel, li buchʼu tskʼan ch-och yaʼi ta mero yajchankʼop Jesuse, skʼan me jaʼuk tukʼ skʼel batel li spasbel yabtel Ajvalilal yuʼun Diose. Jech kʼuchaʼal liʼe, muʼyuk me bu tukʼ chbat slokel yosil mi tskʼel sutel spat li jun jlok-osile. Yuʼun mi chpaj sventa tskʼel li kʼusi laj xa spase, mu me bu tstsuts li yabtele. Jaʼ me jech ek un, li buchʼu tskʼel sutel li kʼusitik oy ta mol balumile jaʼ me xuʼ xmak-o sventa mu stambe batel sbelel li kuxlejal sbatel osile.