Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KAPITULO 83

¿Buchʼutik chikʼ ta veʼel li Diose?

¿Buchʼutik chikʼ ta veʼel li Diose?

LUKAS 14:7-24

  • SKʼAN BIKʼIT XKAKʼ JBATIK

  • TSPAK SKʼOPLALIK LI BUCHʼUTIK TAKATIK TA IKʼEL TA VEʼELE

Kʼalal laj xaʼox xpoxtabe sital vinik li Jesuse, te to paj li ta sna jfariseoe. Te skʼeloj Jesus kʼu yelan tstʼujik li chotlebaletik ti bu mas tsotsik skʼoplal jlom krixchanoetik ti takbilik ta ikʼel ta veʼele. Jaʼ yuʼun te lik chanubtasvanuk ta sventa ti skʼan bikʼit xakʼ sbaike.

Xi laj yale: «Kʼalal oy buchʼu chikʼot ta veʼel ta skʼinal nupunele, mu me jaʼuk te xachoti li ta chotlebal ti bu mas tsots skʼoplale. Yuʼun xiʼel oy buchʼu ikʼbil ta veʼel ek ti jaʼ mas ojtikinbile, ti jaʼ mu sta li voʼote. Vaʼun ti xtal li buchʼu laj yikʼoxuk ta veʼele xchiʼuk ti xi chalbote: ‹Jaʼ liʼ akʼo chotluk li vinik liʼe›. Vaʼun chakʼexav xa chbat chotlan li ta chotlebal ti bu muʼyuk tsots skʼoplale» (Lukas 14:8, 9).

Xi to laj yal li Jesuse: «Kʼalal chavichʼ takel ta ikʼele jaʼ te xbat chotlan li ta chotlebal ti bu muʼyuk tsots skʼoplale, sventa xi chalbot li buchʼu la stakot ta ikʼele: ‹Amigo, laʼ liʼ ti bu mas leke›. Vaʼun chichʼoxuk ta mukʼ skotol li buchʼutik takbil ta ikʼele». Ti van yelan tspas li jun krixchanoe maʼuk noʼox chakʼ ta ilel ti lek stalelale, yuʼun xi laj yal li Jesuse: «Li buchʼu xtoyet xa chaʼi sbae chichʼ bikʼtajesbel skʼoplal, yan li buchʼu bikʼit chakʼ sbae chichʼ toybel skʼoplal» (Lukas 14:10, 11). Ta melel, jaʼ jech la stijbe yoʼonton ti akʼo bikʼituk xakʼ sbaik li buchʼutik te chaʼiik mantale.

Vaʼun li Jesuse laj yalbe yan mantal li jfariseo ti ikʼvan ta veʼele, jaʼ ti buchʼutik skʼan stak ta ikʼel ta veʼel sventa lek x-ilat yuʼun li Diose. Xi laj yale: «Kʼalal cha-ikʼvan ta veʼel ta oʼlol kʼakʼal o ta bat kʼakʼale, mu me jaʼuk xatak ta ikʼel li avamigotake, li abankil avitsʼinabe, li avutsʼ avalaltake xchiʼuk li alakʼnatak ti jkʼulejike. Yuʼun xuʼ van stakoxuk ta ikʼel junuk kʼakʼal ek, vaʼun jaʼ atojol chkʼot. Pe kʼalal chapas kʼine, jaʼ tako ta ikʼel li buchʼutik abol sbaike, li buchʼutik mu xtun skʼobike, li koxoetike xchiʼuk li maʼsatetike, vaʼun chata amuyubajel, yuʼun muʼyuk kʼusi xuʼ stojboxuk-o sutel» (Lukas 14:12-14).

Pe muʼyuk bu laj yal Jesus ti chopol kʼalal chkikʼtik ta veʼel li kamigotaktike, li kutsʼ kalaltike o li jlakʼnataktike, yuʼun stalel onoʼox ti jech ta jpastike. Akʼo mi jech, jamal laj yal ti jaʼ skʼan makʼlinel li buchʼutik oy svokolike, jech kʼuchaʼal li buchʼutik abol sbaike, li buchʼutik mu xtun skʼobike xchiʼuk li maʼsatetike, yuʼun ta melel jaʼ ta jtatik-o mas bendision. Xi laj yalbe li buchʼu ikʼvan ta veʼele: «Yuʼun jaʼo te chavichʼ tojbel kʼalal chchaʼkuxi li buchʼutik tukʼike». Jaʼ jech xi laj yal jun vinik ek ti ikʼbil ta veʼele: «Xmuyubaj noʼox li buchʼu tsveʼ pan li ta Ajvalilal yuʼun Diose» (Lukas 14:15). Ta melel, jaʼ jun mukʼta matanal chil taje. Akʼo mi jech, mu jechuk chil skotol li krixchanoetike.

Vaʼun li Jesuse xi laj yal jun lokʼolkʼop ta sventa taje: «Oy jun vinik ti laj yakʼ mukʼta veʼel ta bat kʼakʼale, vaʼun ep buchʼutik la stak ta ikʼel. [...] La stak batel smoso sventa xi xbat yalbe li buchʼutik takbilik ta ikʼele: ‹Laʼik, yuʼun meltsajem xa skotol›. Pe lik skʼan perton skotolik. Xi laj yal li baʼyele: ‹La jman jsep kosil, jaʼ yuʼun chbat jkʼel; pasun ta perton, avokoluk›. Xi laj yal li jun eke: ‹La jman voʼob par j-abtelvakax, jaʼ yuʼun chbat jkʼel; pasun ta perton, avokoluk›. Xi laj yal li jun xtoke: ‹Jaʼ to linupun, jech oxal mu xuʼ kuʼun xibat›» (Lukas 14:16-20).

¡Batsʼi muʼyuk srasonal ti kʼu yelan la spak skʼoplalike! Yuʼun kʼalal tsman yosil o tsman xvakax li jun krixchanoe baʼyel onoʼox tskʼel lek, jaʼ yuʼun mu xa toj persauk chbat skʼel ta ora kʼalal smanoj xaʼoxe. Jaʼ jech li yoxvoʼal vinik laj yalbe skʼoplal Jesus eke, yuʼun nupun xa li vinik taje, muʼyuk xa kʼusi chmakat jechuk sventa xchʼun li takel ta ikʼel ti toj tsots skʼoplale. Pe ta skoj ti mu to xtojob ta sventa li nupunele mu jechuk la  spas. Batsʼi ilin-o tajek li buchʼu ikʼvan ta veʼel ta skoj ti vaʼ yelan la spak skʼoplalike, jaʼ yuʼun xi laj yalbe li smosoe:

«Batan ta anil li ta mukʼtik kayee xchiʼuk li ta bikʼtal bebetik ta jteklume, vaʼun ikʼo tal li buchʼutik abol sbaike, li buchʼutik mu xtun skʼobike, li maʼsatetike xchiʼuk li koxoetike.» Pe kʼalal laj xaʼox yikʼan tale xokol to sna li buchʼu ch-ikʼvan ta veʼele. Jaʼ yuʼun xi laj yalbe li smosoe: «Batan ta bebetik xchiʼuk ta bikʼtal bebetik vaʼun ikʼo tal ta persa skotolik sventa xnoj li jnae. Yuʼun chkalboxuk avaʼiik ti buchʼutik laj yichʼik takel ta ikʼele, mi junuk buchʼu tspas preva yaʼi li jveʼel sventa bat kʼakʼale» (Lukas 14:21-24).

Li kʼusi naka to laj yalbe skʼoplal Jesuse jaʼ ti la stak ta ikʼel krixchanoetik ta stojolal Jesus li Jeovae sventa x-ochik li ta Ajvalilal yuʼune. Jaʼ baʼyel laj yichʼik takel ta ikʼel li judaetike, mas to li jnitvanejetik ta relijione. Pe bu chata, jaʼik mas ti buchʼutik muʼyuk la xchʼamik li takel ta ikʼel kʼalal la xchol mantal li Jesuse. Akʼo mi jech, mu jaʼuk noʼox te mak ta be li takel ta ikʼele. Yuʼun jamal laj yal Jesus ti oy to buchʼutik chichʼ takel ta ikʼel ta mas tsʼakale, jaʼik li buchʼutik abol noʼox sbaik ta steklumal Judae xchiʼuk li buchʼutik ochemik xa ta srelijion judaetike. Vaʼun jaʼ te lik tal yoxkojal takel ta ikʼel xchiʼuk slajeb xa velta sventa xtalik ta stojolal Dios ek li buchʼutik mu xtun chilik li judaetike (Echos 10:28-48).

Jaʼ jech, laj yal Jesus ti melel li kʼusi laj yal li vinik ti ikʼbil ta veʼel ti xi laj yale: «Xmuyubaj noʼox li buchʼu tsveʼ pan li ta Ajvalilal yuʼun Diose».