Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Li Jesuse: jaʼ li bee, jaʼ li melele, jaʼ li kuxlejale

 KAPITULO 69

¿Buchʼu stotik: mi jaʼ li Abraane o mi jaʼ li Diabloe?

¿Buchʼu stotik: mi jaʼ li Abraane o mi jaʼ li Diabloe?

JUAN 8:37-59

  • CHALIK TI JAʼ LA STOTIK ABRAAN LI JUDAETIKE

  • OY XA ONOʼOX JESUS KʼALAL CHʼABAL TOʼOX LI ABRAANE

Te to oy ta kʼin Axibalna ta Jerusalen li Jesuse, oy kʼusitik melel ti tsots skʼoplal chakʼ ta chanel tee. Te oy jayvoʼ judaetik ti naka to xi laj yalbeik li Jesuse: «Snitilulalunkutik Abraan xchiʼuk mi jaʼuk buchʼu smosoinojunkutik». Xi la stakʼ li Jesuse: «Jnaʼoj ti snitilulaloxuk Abraane. Pe chakʼan chamilikun, yuʼun mu xakʼan xachʼamik li chanubtasel chkakʼe. Chkalboxuk skotol li kʼusi kiloj ta stojolal Jtot kʼalal te toʼox oyun xchiʼuke; pe li voʼoxuke jaʼ chapasik li kʼusi avaʼioj ta stojolal atotike» (Juan 8:33, 37, 38).

Toj kʼun ta aʼyel li kʼusi chal Jesuse: jaʼ ti mu jmojuk Stot xchiʼuk li krixchanoetik taje. Mu xaʼibeik smelolal judaetik li kʼusi laj yal Jesuse, jaʼ yuʼun xi laj yalik yan veltae: «Jaʼ jtotkutik li Abraane» (Juan 8:39; Isaías 41:8). Jaʼik onoʼox snitilulal Abraan ta melel. Jaʼ yuʼun yalojik mi jun Sdiosik xchiʼuk li Abraane, li yamigo Diose.

Pe oy kʼusi xi toj tsots laj yal li Jesuse: «Ti jaʼuk xnichʼnaboxuk Abraane, jaʼ chapasbeik jechuk li yabteltak Abraane». Jaʼ jech tspasik jechuk kʼuchaʼal chchanbe stalelal stot li jun kereme. Xi to laj yal batel li Jesuse: «Pe chakʼan chamilikun, voʼon ti laj kalboxuk li kʼusi melel laj kaʼi ta stojolal Diose. Mu jechuk la spas Abraan maʼ taje». Vaʼun oy kʼusi toj labal sba xi laj yale: «Jaʼ yakal chapasbeik li yabteltak atotike» (Juan 8:39-41).

Mu to xaʼibeik smelolal judaetik buchʼu yakal chalbe skʼoplal li Jesuse. Xi jpʼel skʼoplal laj yalik ti jaʼik batsʼi nichʼoniletike: «Mu ta mulivajeluk livokʼkutik maʼ voʼonkutike; jun noʼox Jtotkutik, jaʼ li Diose». Pe ¿mi jaʼ Stotik ta melel li Diose? Xi laj yal li Jesuse: «Ti jaʼuk Atotik li Diose, chakʼanikun ti jechuke, yuʼun ta stojolal Dios likemun tal xchiʼuk jaʼ ta skoj ti liʼ oyune. Taje jaʼ li Buchʼu la stakun tale, maʼuk lokʼ ta koʼonton jtuk xtok ti litale». Vaʼun oy kʼusi la sjakʼ ti te la stakʼ stuke: «¿Kʼu yuʼun mu xavaʼibeik smelolal li kʼusi chkalboxuke? Jaʼ ta skoj ti mu xakʼan xachikintaik li jkʼope» (Juan 8:41-43).

Laj yakʼ persa Jesus sventa chakʼ ta ilel ti kʼusi xuʼ xkʼot ta pasel ta stojolalik ta skoj ti tspʼajike. Pe li avi une xi jamal laj yale: «Te likemoxuk talel ta stojolal atotik ti jaʼ li Diabloe xchiʼuk jaʼ chakʼan chapasbeik li kʼusi tskʼan yoʼonton atotike». ¿Kʼu yelan stalelal li stotike? Xi jamal laj yal li Jesuse: «Yuʼun jmilvanej onoʼox ta slikebal xchiʼuk muʼyuk onoʼox bu tukʼ laj yakʼ sba ta stojolal li kʼusi melele». Xi to laj yale: «Li buchʼu likem tal ta stojolal Diose chchikintabe li kʼusi chal Diose. Jech oxal mu xakʼan xachikintaik li voʼoxuke, yuʼun muʼyuk bu likemoxuk tal ta stojolal Dios» (Juan 8:44, 47).

Ilin-o tajek judaetik ti jech laj yichʼik albele, jaʼ yuʼun xi la stakʼike: «¿Mi mu meleluk ti xi chkalbotkutike: ‹Jsamaria vinikot xchiʼuk ochem pukuj ta avoʼonton›?». Kʼalal «jsamaria vinikot» xutike jaʼ skʼan xal ti yuʼun spʼajojik li Jesuse. Pe muʼyuk bu la stsak ta mukʼ li kʼusi laj yalike, moʼoj, yuʼun xi la stakʼe: «Muʼyuk bu ochem pukuj ta koʼonton, yuʼun chkichʼ ta mukʼ li Jtote, yan li voʼoxuke muʼyuk bu chavichʼikun ta mukʼ». Toj tsots skʼoplal maʼ taje, jaʼ yuʼun oy kʼusi xi labal sba laj yal li Jesuse: «Mi jaʼuk me bu chil lajelal li buchʼu tspas kʼusi chkale». Taje maʼuk yakal chal ti yuʼun mu xa bu chchamik ta jyalel li jtakboletik xchiʼuk li buchʼutik tstsʼakliik batel Jesuse. Ti kʼusi laj yakʼ ta aʼiele jaʼ ti muʼyuk bu chlajik-o sbatel osile, jaʼ xkaltik, li ta «xchibal velta [lajelal]» ti bu chʼabal xa chaʼkuxesele (Juan 8:48-51; Apokalipsis 21:8).

Pe batsʼi lajelal laj yaʼibeik smelolal li jfariseoetike, jaʼ yuʼun xi laj yalike: «Ta ora une jnaʼojkutik xa ti ochem pukuj ta avoʼontone. Cham maʼ li Abraane, jaʼ jech ek li j-alkʼopetike; pe xi chaval li voʼote: ‹Mi jaʼuk me bu tspas preva lajelal li buchʼu  tspas kʼusi chkale›. Li voʼote maʼuk mas mukʼ akʼoplal, ti jaʼ mu sta li jmoltotkutik Abraan ti chame, ¿mi mu jechuk? [...] ¿Buchʼuot avaloj li voʼote?» (Juan 8:52, 53).

Xkaʼibetik lek smelolal ti yakal chal Jesus ti jaʼ Mesias li stuke. Pe muʼyuk bu jamal tajek la stakʼ kʼalal jakʼbat ti buchʼue, yuʼun xi laj yale: «Muʼyuk kʼusi xtun-o li jmukʼulal mi voʼon noʼox ta jsaʼ jmukʼulal jtuke. Jaʼ chakʼbun jmukʼulal li Jtote, ti jaʼ li Adiosik chavalike. Pe muʼyuk bu avojtikinojik-o, yan li voʼone xkojtikin. Yuʼun mi laj kal ti mu xkojtikine, batsʼi jutkʼopun jechuk jech kʼuchaʼal voʼoxuke» (Juan 8:54, 55).

Vaʼun xi laj yalbe skʼoplal li smoltotik ta voʼne ti tukʼ yoʼonton echʼe: «Li atotik Abraane xkuxet tajek yoʼonton ta skoj ti spatoj yoʼonton ti ta xil li jkʼakʼalile, vaʼun laj onoʼox yil xchiʼuk la sta xkuxetel yoʼonton». Jaʼ jech, xchʼunoj lek kʼusi yaloj tspas Dios li Abraane, jaʼ yuʼun smalaoj xa onoʼox tajek chvul li Mesiase. Pe mi jaʼuk xchʼun maʼ li judaetike, jech oxal xi laj yalike: «Muʼyuk to bu avichʼoj 50 jabil, ¿kʼuxi xa noʼox ti chaval ti aviloj li Abraane?». Xi la stakʼ li Jesuse: «Chkalboxuk avaʼiik ta batsʼi melel ti oyun xa onoʼox kʼalal muʼyuk toʼox li Abraane». Taje jaʼ chalbe skʼoplal kʼalal kuxi kʼuchaʼal jun tsatsal anjel ta vinajele (Juan 8:56-58).

Ch-ilinik tajek ta stojolal Jesus li judaetik ta skoj ti laj yal ti oy xa onoʼox kʼalal chʼabal toʼox li Abraane, jaʼ yuʼun lik xchapan sbaik sventa chakʼbeik ton. Pe muʼyuk xlaj ta ton li Jesuse.