Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KAPITULO 75

Laj yal bu ta tael muyubajel li Jesuse

Laj yal bu ta tael muyubajel li Jesuse

LUKAS 11:14-36

  • TA «SNIʼ SKʼOB DIOS» LA SLOKʼES PUKUJETIK LI JESUSE

  • TI BU CHICHʼ TAEL LI MELEL MUYUBAJELE

Naka to la xchaʼal kʼuxi ta pasel orasion li Jesuse, pe maʼuk noʼox chalbe skʼoplal taje, yuʼun oy to yan kʼusitik laj yalbe skʼoplal jayibuk velta ti kʼu sjalil la xchol mantale. Kʼalal la spas skʼelobiltak juʼelal ta Galileae tikʼbat smul, yuʼun jaʼ la ta sjuʼel ajvalil yuʼun pukujetik ti tslokʼes pukuje. Li avie jaʼ jech ch-albat yan velta xtok li ta Judeae.

Toj labal sba laj yil epal krixchanoetik li kʼusi la spas Jesuse, yuʼun la slokʼes pukuj ta stojolal jun vinik ti spasoj ta umaʼe. Pe muʼyuk bu labal sba laj yilik li buchʼutik chchopol kʼoptaik Jesuse. Kʼajomal noʼox la stikʼbeik smul yan velta, xi laj yalik jech kʼuchaʼal yalojik xa onoʼoxe: «Ta stsatsal Beelsebub tslokʼes pukujetik, jaʼ li ajvalil yuʼun pukujetike» (Lukas 11:15). Oy junantik xtok ti tskʼan tsnaʼik buchʼu ta melel li Jesuse, tskʼanik ti akʼo yakʼ ta ilel junuk senyail ta vinajele.

Laj yakʼ venta Jesus ti tskʼan chkʼelbat yoʼontone, jaʼ yuʼun jaʼ jechtik laj yal kʼuchaʼal la stakʼbe li jkontrainvanejetik ta Galileae. Laj yal ti chyal ta lum li ajvalilal ti xchʼakoj sbae, xi laj yalbe smelolale: «Mi xchʼakoj skontrainoj sba stuk li Satanase, ¿kʼuxi te vaʼal-o li ajvalilal yuʼune?». Vaʼun xi jamal laj yale: «Mi jaʼ ta sniʼ skʼob Dios ta jlokʼes li pukujetike, ta melel liʼ xa me chʼayal avoʼonton la staoxuk li Ajvalilal yuʼun Diose» (Lukas 11:18-20).

Kʼalal ta «sniʼ skʼob Dios» xi laj yal li Jesuse jaʼ tsvulesbe ta sjol krixchanoetik li kʼusi kʼot ta pasel kʼalal lik tal li steklumal Israele. Yuʼun kʼalal la spas skʼelobil juʼelal ti bu tspas mantal faraon li Moisese, xi laj yal li buchʼutik te skʼelojike: «Leʼe jaʼ Dios jech la spas [o «ta sniʼ skʼob Dios», TNM]». Jech xtok, li Lajuneb Mantaletik laj yichʼ tsʼibael ta chaʼpech tone jaʼ la «stsʼiba tal stuc li Diose [o «ta sniʼ skʼob Dios», TNM]» (Éxodo 8:19; 31:18). Jaʼ jech, li kʼusi chkoltaat Jesus ta slokʼesel pukujetike xchiʼuk ta xpoxtael li krixchanoetike jaʼ li «sniʼ skʼob [Diose]», li xchʼul espiritu ti jaʼ li yip ch-abteje. Jaʼ yuʼun, te xa me chʼayal yoʼonton taatik yuʼun Ajvalilal yuʼun Dios li jkontrainvanejetik taje, yuʼun li Ajvalil vaʼanbil li ta Ajvalilale jaʼ li Jesuse, ti yakal tspas li skʼelobiltak juʼelale.

Kʼalal ta slokʼes pukujetik li Jesuse jaʼ svinajeb ti jaʼ toj echʼem sjuʼele, ti jaʼ mu sta li Satanase, jech kʼuchaʼal jun tsatsal vinik ti tstsal jun jchabivanej ti oy lek yabtejeb chchabibe sna jun ajvalile. Jech xtok, la xchaʼalbe skʼoplal Jesus li lokʼolkʼop ta sventa li jun ibal sba pukuj ti lokʼ ta stojolal jun vinike. Pe mi muʼyuk bu tsnojes ta kʼusitik lek li kʼusi xokol kom yuʼun li vinike, ta sut tal li pukuj taje xchiʼuk chikʼ tal vukvoʼ pukujetik, vaʼun mas to toj tsots chbat svokol li vinike, jaʼ mu sta li ta baʼyele (Mateo 12:22, 25-29, 43-45). Ta melel, jaʼ jech oy li steklumal Israele.

Xi lokʼ ta yoʼonton yalel jun ants ti te yakal chchikinta li kʼusi chal Jesuse: «¡Xmuyubaj noʼox li ants ti la svokʼesote xchiʼuk ti la xchuʼuntasote!». Yuʼun li kʼusi oy ta yoʼonton li antsetik ta Judeae jaʼ ti xilik junuk yolik ti xkʼot ta j-alkʼope, mas to ti jaʼuk li Mesiase. Jaʼ yuʼun la snop ti xmuyubaj van tajek Maria ta skoj ti jaʼ jun lekil jchanubtasvanej li skereme. Pe tukʼibtasbat snopben yuʼun Jesus, yuʼun xi laj yal ti kʼusi ta jta-o jmuyubajeltik ta melele: «Moʼoj, ¡jaʼ xmuyubajik noʼox li buchʼutik chaʼiik li skʼop Diose xchiʼuk ti tspasik li kʼusi chale!» (Lukas 11:27, 28). Batsʼi muʼyuk bu laj yakʼ ta aʼyel Jesus ti skʼan xichʼ ichʼel ta mukʼ li Mariae. Jech xtok, maʼuk chakʼ jmuyubajeltik li kutsʼ kalaltike o li kʼulejale, moʼoj, yuʼun jaʼ xijmuyubaj-o ta melel kʼalal tukʼ chijtun ta stojolal li Diose, akʼo mi ants o mi vinikutik.

Jech kʼuchaʼal la spas Jesus ta Galileae la stsak ta utel krixchanoetik ta skoj ti tskʼanik junuk senyail ta vinajele. Laj yalbe ti muʼyuk chakʼbe yil junuk senyaile, ti jaʼ noʼox «li senyail Jonase». Oy  kʼusi chaʼtos senyail chakʼ ta ilel li Jonase: june jaʼ ti oxib kʼakʼal och ta xchʼut choye xchiʼuk li xchibale jaʼ ti tsots yoʼonton la xchol mantale, yuʼun la sutes yoʼonton yuʼun li jniniveetike. Xi laj yal li Jesuse: «Pe ¡kʼelo avilik!, oy to buchʼu liʼ oy ti mas mukʼ skʼoplale» (Lukas 11:29-32). Jech xtok, mas to toj mukʼ skʼoplal li Jesuse, jaʼ mu sta li Salomon ti tal kʼelatuk yuʼun li meʼ ajvalil ta Saba (Seba) ta skoj spʼijile.

Xi laj yal xtok li Jesuse: «Kʼalal tstsan kantil li jun krixchanoe, maʼuk te chakʼ ti bu mukule xchiʼuk muʼyuk bu tsnujanbe moch, moʼoj, tskajan ta skajleb» (Lukas 11:33). Li kʼusi van skʼan xal li kʼusi yakal tsloʼiltae jaʼ ti xkoʼolaj kʼuchaʼal tsmukbeik xojobal li chanubtasel chakʼ xchiʼuk li skʼelobil juʼelal tspas ta sat krixchanoetike. Yuʼun muʼyuk bu tukʼ skʼelojik batel li kʼusi chilike, vaʼun jaʼ jech muʼyuk sbalil chkʼot li abtelaletik tspas Jesuse.

Naka to tajek la slokʼes jun pukuj li Jesuse, yuʼun li pukuj taje mu xakʼ xkʼopoj jun vinik. Jechuke jaʼ chtijbat-o yoʼonton krixchanoetik ti akʼo skʼupil kʼoptaik Dios li kʼusi kʼot ta pasele xchiʼuk ti xalbeik yantik li kʼusi spas yuʼun Jeovae. Jaʼ yuʼun skʼan spʼijubtas li buchʼu chchopol kʼoptaat li Jesuse, xi laj yale: «Kʼelo me aba chaʼa, ti mu me jaʼuk ikʼal osil li sakil osil oy avuʼune. Jech oxal chaʼa, mi xojobaj noʼox sjunul li abekʼtale, ti muʼyuk jutebuk ikʼal osil ta stojolale, xojobaj noʼox sjunul jech kʼuchaʼal xjapet noʼox xojobal kantil ta atojolale» (Lukas 11:35, 36).