Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Li Jesuse: jaʼ li bee, jaʼ li melele, jaʼ li kuxlejale

 KAPITULO 80

Li lekil jchabichij xchiʼuk li skoraltak chije

Li lekil jchabichij xchiʼuk li skoraltak chije

JUAN 10:1-21

  • LAJ YALBE SKʼOPLAL JESUS LI LEKIL JCHABICHIJE XCHIʼUK LI SKORALTAK CHIJE

Kʼalal te to chchanubtasvan ta Judea li Jesuse oy kʼusi laj yalbe skʼoplal ti xojtikinik lek li buchʼutik te chaʼiik mantale, laj yalbe skʼoplal chij xchiʼuk skoraltak chij. Pe jaʼ jun lokʼolkʼop li kʼusi yakal chale. Yikʼaluk van jaʼ tal ta sjolik judaetik li kʼusi xi yaloj Davide: «Li Mucʼul Diose jaʼ chixchabiun jech chac cʼu chaʼal jchabichij; muʼyuc cʼusi yan ta jcʼan o. Jaʼ chiyacʼbun jcux coʼnton ta cʼunil jobeltic» (Salmo 23:1, 2). Xi laj yalbe ta yan salmo jteklum li Davide: «Laʼ jquejan jbatic ta stojol li Mucʼul Diose yuʼun jaʼ la spasutic. Yuʼun li Diose jaʼ Dios cuʼuntic. Li vuʼutique steclumal cʼotemutic, xchij cʼotemutic; te lamalutic ta yaxal jobeltic yuʼun» (Salmo 95:6, 7). Jaʼ jech, li steklumal Israel ti akʼbatik li Mantale xkoʼolajik kʼuchaʼal jtsop chij.

Li chijetik taje te oyik-o li ta skoralik xkaltik ti bu vokʼike, jaʼ li ta Smantal Moisese. Yuʼun li Mantal taje jaʼ kʼot ta skoralik, vaʼun jaʼ jech muʼyuk la stikʼ sbaik ta spasel li kʼusitik ibal sba tspas krixchanoetik ti muʼyuk ochemik li ta korale. Pe oy jlom j-israeletik ti lik yilbajinbeik xchij li Diose. Xi laj yal li Jesuse: «Chkalboxuk avaʼiik ta batsʼi melel ti buchʼu mu teuk ch-och ta stiʼ skoral chije, ti jot-o bu chpʼit ochele, jaʼ me jun j-elekʼ xchiʼuk jaʼ me li buchʼu tspojbe ta persa kʼusitik oy yuʼun yantike. Pe li buchʼu ta tiʼ koral ch-oche jaʼ li jchabichij ti tskʼel li chijetike» (Juan 10:1, 2).

Yikʼaluk van jaʼ tsnopbeik skʼoplal li buchʼutik chalik ti jaʼik la Mesias o Kristoe, ti xkoʼolajik kʼuchaʼal j-elekʼ xchiʼuk ti xkoʼolajik kʼuchaʼal li krixchanoetik ti tspojbeik kʼusitik oy yuʼun yantike. Jaʼ yuʼun, mu stakʼ stsʼakliik batel li jloʼlavanejetik taje. Moʼoj, jaʼ skʼan stsʼakliik batel «li jchabichij ti tskʼel li chijetike», ti xi laj yalbe skʼoplal li Jesuse:

«Taje chjambat tiʼ koral yuʼun li jchabitiʼkorale, vaʼun li jchabichije ch-aʼibat skʼopojel yuʼun li chijetike. Ta sbi tskʼopon jujukot li xchije, te une ta xikʼan lokʼel. Kʼalal slokʼesoj xaʼox skotol li xchije, jaʼ jbabe chbat, vaʼun xlamet batel ta spat li xchije, yuʼun x-ojtikinbat li skʼopojele. Muʼyuk bu xlamet batel ta spat li buchʼu mu xojtikinike, moʼoj, chjatavik batel ta stojolal, yuʼun mu xojtikinbeik skʼopojel li buchʼutik mu xojtikinike.» (Juan 10:3-5.)

Li Juan J-akʼ-ichʼvoʼ ti xkoʼolaj kʼuchaʼal li jchabitiʼkorale yaloj xa onoʼox ti jaʼ skʼan stsʼakliik batel Jesus li buchʼutik xkoʼolajik kʼuchaʼal chij ti akʼbatik li Mantale. Jaʼ jech, oy jayvoʼuk krixchanoetik ta Galilea xchiʼuk ta Judea ek ti xkoʼolajik kʼuchaʼal chij ti laj yaʼibeik yechʼomal ye li Jesuse. ¿Bu ti chlokʼesatik tale? Xchiʼuk ¿kʼusi tstaik ti tstsʼakliik batel Jesuse? Yikʼaluk van oy buchʼutik mu xaʼibeik smelolal li kʼusi laj yal Jesus ta lokʼolkʼope (Juan 10:6).

Xi laj yalbe smelolale: «Chkalboxuk avaʼiik ta batsʼi melel: voʼon li stiʼ skoralun chije. Skotol li buchʼutik talemik ti voʼonun chalike jaʼ j-elekʼetik xchiʼuk jaʼ tspojbeik ta persa kʼusitik oy yuʼun li yantike, pe li chijetike muʼyuk bu xchikintaojbeik. Voʼon li tiʼ koralune, buchʼuuk noʼox ti ch-och ta jtojolale ta xkol, jech ta xlokʼ ta x-och xchiʼuk tsta lekil jobel» (Juan 10:7-9).

Jamal xvinaj ti oy kʼusi achʼ chalbe skʼoplal li Jesuse. Yuʼun snaʼoj lek krixchanoetik ti maʼuk Jesus li tiʼ koral ta sventa li trato la spas Jeova xchiʼuk li j-israeletik ti oy xa ta jayib sien jabil likem tale. Yikʼaluk van jaʼ yakal chalbe skʼoplal li chij ti tslokʼes tal sventa tstikʼ ochel ta yan korale. ¿Kʼusi chkʼot ta pasel un?

Xi to laj yalbe lek smelolal li kʼusi yabtel tspas Jesuse: «Lital sventa xuʼ xata akuxlejalik, jech, sventa xuʼ jal xata akuxlejalik. Voʼon li lekil jchabichijune, li lekil jchabichije chakʼ xkuxlejal ta stojolal li chijetike» (Juan 10:10, 11). Xi xa onoʼox la spatbe yoʼonton yajchankʼoptak li Jesuse: «Mu xaxiʼ, uni jtsop chij, yuʼun li Atotike snopoj xa chakʼboxuk li Ajvalilale» (Lukas 12:32). Jaʼ  jech, li buchʼutik te oy skʼoplalik li ta «uni jtsop [chije]» jaʼ li buchʼutik tsbeiltas batel ta achʼ koral sventa ‹xuʼ sta xkuxlejalike, jech, sventa xuʼ jal sta xkuxlejalik›. ¡Toj echʼ xa noʼox kʼupil sba kʼusi tsta li jtsop chije!

Pe mu teuk noʼox tsuts sloʼil li Jesuse, yuʼun xi to laj yale: «Oy yan jchijtak ti muʼyuk bu liʼ oyik ta korale, persa chkikʼik tal ek, vaʼun chaʼiik li jkʼopojele, jech jtsop noʼox chkʼotik, jun jchabichij chkʼot yuʼunik» (Juan 10:16). Li «yan jchijtak», xie, «muʼyuk bu liʼ oyik ta korale», jaʼ xkaltik, yan-o skoralik. Jech oxal chaʼa, taje yan-o, maʼuk li «uni jtsop chij» ti chuʼuninik li Ajvalilal ta vinajele. Jelel kʼusi tstaik li chaʼtsop chijetik taje. Akʼo mi jech, jmoj tstabeik sbalil li kʼusi tspas Jesuse. Xi laj yale: «Jaʼ yuʼun skʼanojun li Totile, yuʼun chkakʼ jkuxlejal» (Juan 10:17).

Ep buchʼutik xi laj yalike: «Ochem pukuj ta yoʼonton xchiʼuk likem xchuvaj». Pe oy buchʼutik ti ta sjunul yoʼonton la xchikintaik li kʼusi laj yal li Lekil Jchabichije xchiʼuk ti oy ta yoʼonton tstsʼakliik batele. Xi laj yalike: «Mu jechuk chkʼopoj li buchʼu ochem pukuj ta yoʼontone. Mu xuʼ sjambe sat maʼsatetik li jun pukuje, ¿mi mu jechuk?» (Juan 10:20, 21). Jamal xvinaj ti jaʼ yakal chalbeik skʼoplal kʼalal poxtaat yuʼun Jesus li vinik ti maʼsat onoʼox vokʼe.