Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KAPITULO 67

«Mi junuk buchʼu jech kʼopojem kʼuchaʼal li vinik taje»

«Mi junuk buchʼu jech kʼopojem kʼuchaʼal li vinik taje»

JUAN 7:32-52

  • TAKATIK BATEL SVENTA XBAT STSAKIK TAL JESUS LI J-ABTELETIKE

  • OY KʼUSI LAJ YAL NIKODEMO SVENTA TSPOJ LI JESUSE

Te to oy ta Jerusalen ta kʼin Axibalna li Jesuse. Xmuyubaj tajek ti «ep buchʼutik ti te kapalik ta epal krixchanoetike laj yakʼ xchʼunel yoʼontonik ta stojolal». Pe muʼyuk bu jech xmuyubajik maʼ li jnitvanejetik ta relijione. Kʼajomal noʼox la stak batel yaj-abtelik ti xkoʼolaj kʼuchaʼal polisia sventa xbat stsakik tal li Jesuse (Juan 7:31, 32). Pe muʼyuk bu xjatav.

Moʼoj, yuʼun te chchanubtas-o krixchanoetik ta Jerusalen xchiʼuk xi chale: «Ta to jchiʼinoxuk jayibuk kʼakʼal yoʼ to mu xisut batel ta stojolal li Buchʼu la stakun tale. Chasaʼikun, pe muʼyuk bu chataikun; yuʼun li bu chibate mu xuʼ xabatik te li voʼoxuke» (Juan 7:33, 34). Xi lik yalbe sbaik ta skoj ti mu xaʼibeik smelolal li judaetike: «¿Bu xa noʼox chbat yaloj leʼ eke, ti mu xa jtatik ta saʼele? Muʼyuk bu snopoj chbat ta stojolal li judaetik ti spukoj sbaik batel ta stojolal jgresiaetik xchiʼuk ti jaʼ chbat xchanubtas li jgresiaetike, ¿mi mu jechuk? ¿Kʼusi smelolal ti xi laj yale: ‹Chasaʼikun, pe muʼyuk bu chataikun; yuʼun li bu chibate mu xuʼ xabatik te li voʼoxuke›?» (Juan 7:35, 36). Li kʼusi yakal chalbe skʼoplal Jesuse jaʼ ti chchame, pe ti chchaʼkuxi ta vinajele, ti bu mu xuʼ te xbatik li yajkontratake.

Svukubal xa kʼakʼal slikel li kʼine. Ti kʼu sjalil li kʼine chkʼot slup tal voʼ jujun sob ta stankeal voʼ ta Siloam jun pale sventa chbat smal li ta yok skajleb matanal ta temploe. Li kʼusi nopem xaʼiik spasel taje yikʼaluk van vul ta sjol krixchanoetik kʼalal xi tsots laj yal Jesuse: «Mi oy buchʼu chaʼi takitiʼile, akʼo taluk ta jtojolal xchiʼuk akʼo yuchʼ voʼ. Li buchʼu chakʼ xchʼunel yoʼonton ta jtojolale, ‹ta yutil to tajek yoʼonton chbein lokʼel tal kuxul voʼ›, jaʼ jech kʼuchaʼal yaloj li tsʼibetike» (Juan 7:37, 38).

Li kʼusi yakal chalbe skʼoplal Jesuse jaʼ ti kʼusi chkʼot ta pasel kʼalal mi laj yichʼik tʼujel ta chʼul  espiritu li yajchankʼoptake xchiʼuk kʼalal mi laj yichʼik takel ta ikʼel sventa xkuxiik ta vinajele. Pe ti vaʼ yelan chichʼik tʼujele jaʼ to chkʼot ta pasel mi chamem xaʼox li Jesuse. Jaʼ te lik tal ta Pentekostes ta sjabilal 33, vaʼun kʼalal chcholbeik melel mantal krixchanoetik li yajchankʼoptak ti tʼujbilik ta chʼul espiritue xkoʼolaj kʼuchaʼal chbein lokʼel tal voʼ ta stojolalik ti chakʼ kuxlejale.

Oy buchʼutik xi laj yalik ta sventa li kʼusi chakʼ ta chanel Jesuse: «Ta melel, leʼe jaʼ li J-alkʼope». Kʼalal jech laj yalike jaʼ chalbeik skʼoplal li j-alkʼop chtale, ti mas mukʼ skʼoplal kʼuchaʼal Moisese. Xi chal li yantike: «Leʼe jaʼ li Kristoe». Pe xi chalik li yantik xtoke: «¿Mi yuʼun ta Galilea chlik tal li Kristoe chaʼa? ¿Mi mu yalojuk tsʼibetik ti ta snitilulal David xchiʼuk ti ta Belen chlik tal li Kristoe, li ta steklumal Davide?» (Juan 7:40-42).

Toj jelel tajek kʼusi tsnopik li krixchanoetike. Akʼo mi oy buchʼutik tskʼan ox tstsakik li Jesuse, mi junuk buchʼu la stsak. Yuʼun kʼalal sutik tal li yaj-abteltak li jnitvanejetik ta relijione muʼyuk bu yikʼojik tal, jaʼ yuʼun xi jakʼbatik yuʼun li bankilal paleetik xchiʼuk li jfariseoetike: «¿Kʼu yuʼun ti muʼyuk laj avikʼik tale?». Xi la stakʼ li j-abteletike: «Mi junuk buchʼu jech kʼopojem kʼuchaʼal li vinik taje». Ta skoj ti ch-ilin tajek li jnitvanejetik ta relijione lik labanvanikuk xchiʼuk lik chopol kʼopojikuk, xi laj yalike: «Muʼyuk avakʼoj abaik ta loʼlael ek, ¿mi mu jechuk? Mi junuk ajvalil o jfariseo yakʼoj xchʼunel yoʼonton ta stojolal, ¿mi mu jechuk? Pe li epal krixchanoetik ti mu xojtikinik li Mantale mu kʼusi xtunik-o ta jmoj» (Juan 7:45-49).

Vaʼun oy jun vinik ti tsots yoʼonton la spoj li Jesuse, Nikodemo sbi. Jaʼ jun jfariseo xchiʼuk te ch-abtej ta Sanedrin. Te xa van chibuk jabil xchiʼuk oʼlol ti ay skʼel Jesus ta akʼobaltik sventa chakʼ ta ilel ti oy xchʼunel yoʼonton ta stojolale. Li avi une xi laj yal li Nikodemoe: «Muʼyuk chal Mantal kuʼuntik ti xuʼ jchapantik jun vinik kʼalal muʼyuk to kaʼiojtik kʼusi chal xchiʼuk kʼalal mu to jnaʼtik kʼusi yakal tspase, ¿mi mu jechuk?». ¿Kʼusi van la stakʼik sventa tspoj sbaik li viniketik taje? Xi laj yalike: «Maʼuk te likemot tal ta Galilea ek, ¿mi mu jechuk? Kʼelbo lek smelolal avil, vaʼun te chavakʼ venta ti mi junuk j-alkʼop te chlik tal ta Galileae» (Juan 7:51, 52).

Jech onoʼox, muʼyuk bu jpʼel xa chal Vivlia ti te chlokʼ tal junuk j-alkʼop li ta Galileae. Pe chal onoʼox Skʼop Dios ti te chlik tal li Kristoe, yuʼun chal ti chil «sakil osil» li «Galilea yuʼun [jyanlumetike]» (Isaías 9:1, 2; Mateo 4:13-17). Jech onoʼox kʼuchaʼal albil xtoke te vokʼ ta Belen li Jesuse xchiʼuk ti jaʼ snitilulal li Davide. Akʼo mi snaʼojik van jfariseoetik taje, jaʼ van ta smulik ti la spukbeik skʼoplal li kʼusitik chopol tsnopik ta stojolal Jesus ep krixchanoetike.