Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KAPITULO 66

Te oy ta Jerusalen ta kʼin Axibalna

Te oy ta Jerusalen ta kʼin Axibalna

JUAN 7:11-32

  • CHCHANUBTASVAN TA TEMPLO LI JESUSE

Toj lek xa ojtikinbil ti kʼu xa sjalil yichʼoj voʼ li Jesuse. Ta smilal xa noʼox judaetik yilojik li skʼelobiltak juʼelal tspase xchiʼuk pukem xa batel skʼoplal ta sjunul lum li kʼusitik tspase. Li avie ep buchʼutik yakal tsaʼik Jesus li ta kʼin Axibalna ta Jerusalene.

Toj jelel kʼusitik tsnopik ta stojolal. Oy buchʼutik xi chalike: «Jaʼ jun lekil vinik». Xi chalik li yantike: «Maʼuk, jaʼ noʼox chchʼay ta be li epal krixchanoetike» (Juan 7:12). Ep buchʼutik chloʼilajik ta mukul, jech onoʼox lik spasik kʼalal lik li kʼine. Akʼo mi jech, muʼyuk buchʼu tsots yoʼonton sventa tspakbe skʼoplal Jesus ta stojolal krixchanoetik ta skoj ti chiʼik mi oy kʼusi spasbatik yuʼun li jnitvanejetik yuʼun judaetike.

Kʼalal oʼlol xaʼox xbat li kʼine, te kʼot ta templo li Jesuse. Labal sba laj yil krixchanoetik ti toj echʼ xa noʼox xtojob ta chanubtasvaneje. Yuʼun muʼyuk ayem li ta chanob vun yuʼun jrabietike, jech oxal xi tsjakʼbe sba li judaetike: «¿Kʼuxi xa noʼox ti lek xojtikin Tsʼibetik li vinik liʼe, ti muʼyuk bu ayem ta chanun ta chanob vune?» (Juan 7:15).

«Maʼuk kuʼun li kʼusi chkakʼ ta chanele», xi li Jesuse, «moʼoj, jaʼ yuʼun li buchʼu la stakun tale. Mi oy buchʼu oy ta yoʼonton tspasbe li kʼusi tskʼan yoʼontone, te chakʼ venta mi jaʼ yuʼun Dios li chanubtasele o mi voʼon chlokʼ ta koʼonton jtuk» (Juan 7:16, 17). Li kʼusi chakʼ ta chanel Jesuse jmoj skʼoplal xchiʼuk li Smantal Diose, jaʼ yuʼun jamal xvinaj ti jaʼ tsabe smukʼulal li Diose, maʼuk tsaʼ smukʼulal stuk.

Vaʼun xi laj yal li Jesuse: «¿Mi mu jechuk ti jaʼ laj yakʼboxuk Moises li Mantale? Pe mi junuk buchʼu chchʼun avuʼunik li Mantale. ¿Kʼu yuʼun ti chakʼan chamilikune?». Oy jlom krixchanoetik ti mu xaʼibeik smelolal li kʼusi laj yale, ti jaʼik van li buchʼutik likemik tal ta yan lume. Toj chopol van chaʼiik ti oy buchʼu tskʼan tsmil jun jchanubtasvanej kʼuchaʼal li Jesuse. Jech oxal tsnopik ti yuʼun van muʼyuk lek snopben ti vaʼ yelan chale, jaʼ yuʼun xi laj yalbeike: «Ochem pukuj ta avoʼonton. ¿Buchʼu ti tskʼan tsmilote?» (Juan 7:19, 20).

Ta melel, leʼ xa van jun jabil xchiʼuk oʼlole, tskʼan tsmilik Jesus li jnitvanejetik yuʼun judaetik ta skoj ti la xpoxta jun vinik ta skʼakʼalil Savadoe. Vaʼun oy kʼusi laj yal Jesus sventa xrasonajik li krixchanoetik taje xchiʼuk sventa chakʼ ta ilel ti mu ta stukʼiluk li kʼusi tsnopike. Jaʼ lik yalbe skʼoplal li kʼusi chal Mantale, ti skʼan xakʼbeik yichʼ sirkunsision li neneʼ kerem kʼalal mi lokʼ vaxakib kʼakʼal svokʼele, manchuk mi ta Savado xkʼot. Vaʼun xi la sjakʼe: «Mi chichʼ sirkunsision ta Savado jun vinik sventa mu xichʼ pʼajbel li Smantal Moisese, ¿kʼu yuʼun xtiʼet tajek avoʼontonik ta jtojolal ta skoj ti la jpoxtabe skotol xchamel li jun vinik ta skʼakʼalil Savadoe? Mu xa xatikʼik mulil ta skoj li kʼusi noʼox chavil ta asat atukike, moʼoj, tukʼuk xachapanvanik kʼalal chachapanvanike» (Juan 7:23, 24).

Xi laj yalik li jnaklejetik ta Jerusalen ti snaʼojik kʼusi yakal chkʼot ta pasele: «Leʼe jaʼ li vinik ti tskʼan tsmilike, ¿mi mu jechuk? Akʼo mi jech, ¡kʼelo avilik!, yakal chkʼopoj ta stojolal krixchanoetik, pe muʼyuk kʼusi chalbeik. Li ajvaliletike, ¿mi yuʼun van laj xa yojtikinik ti ta melel jaʼ Kristo leʼe?». Vaʼun chaʼa, ¿kʼu yuʼun muʼyuk xchʼunoj krixchanoetik ti jaʼ Kristo li Jesuse? Xi laj yalike: «Jnaʼojtik bu likem tal li vinik leʼe; pe kʼalal mi vul li Kristoe, muʼyuk buchʼu snaʼ bu likem tal» (Juan 7:25-27).

Vaʼun xi la stakʼ li Jesus kʼalal te to oy ta temploe: «Xavojtikinikun li voʼoxuke xchiʼuk xanaʼik bu likemun tal. Jech xtok, muʼyuk lokʼ ta koʼonton jtuk ti litale, yuʼun kuxul ta melel li Buchʼu la stakun tale, pe mu xavojtikinik. Li voʼone xkojtikin, yuʼun jaʼ yajkʼopojelun xchiʼuk jaʼ la stakun tal  Stuk» (Juan 7:28, 29). Ta skoj ti lek jamal laj yal Jesus taje tskʼan ox chjochik batel, yikʼaluk van tskʼan tstikʼik ta chukel o tskʼan tsmilik. Pe muʼyuk bu la staik ta tsakel, yuʼun muʼyuk toʼox bu kʼotem yorail chcham.

Akʼo mi jech, ep buchʼutik laj yakʼ xchʼunel yoʼontonik ta stojolal li Jesuse, jech onoʼox kʼuchaʼal skʼan spasike. Yuʼun xanav ta ba nab, la spajes ikʼ, ta skʼelobil juʼelal la smakʼlin ta smilal xa noʼox krixchanoetik ta uni jayib pan xchiʼuk ta uni jaykot choy, la xpoxta jchameletik, laj yakʼ xanavuk koxoetik, la sjambe sat maʼsatetik, la xpoxta buchʼutik ip ta kʼaʼemal chamel, maʼuk noʼox, yuʼun la xchaʼkuxes kʼalal ta animaetik. Ta melel, oy lek srasonal ti xi tsjakʼike: «Kʼalal mi vul tal li Kristoe mu xa bu tspas mas senyailtak kʼuchaʼal spasoj li vinik liʼe, ¿mi mu jechuk?» (Juan 7:31).

Kʼalal laj yaʼi jfariseoetik li kʼusi laj yal krixchanoetike, jmoj la snop skʼopik xchiʼuk bankilal paleetik sventa stakik batel j-abteletik yoʼ xbat stsakik tal li Jesuse.