Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Li Jesuse: jaʼ li bee, jaʼ li melele, jaʼ li kuxlejale

 XCHANVOKʼAL

Chchol mantal ta Judea li Jesuse

«Kʼanbeik vokol li yajval abtel ti akʼo stak tal mas j-abteletik[e].» (Lukas 10:2)

Chchol mantal ta Judea li Jesuse

Ta jvokʼ liʼe

KAPITULO 66

Te oy ta Jerusalen ta kʼin Axibalna

¿Kʼu yuʼun la snopik krixchanoetik ti ochem pukuj ta stojolal li Jesuse?

KAPITULO 67

«Mi junuk buchʼu jech kʼopojem kʼuchaʼal li vinik taje»

Jutuk mu skotolikuk skontrainojik Jesus li buchʼutik te ch-abtejik ta Mukʼta Chapanobbaile, kʼajomal jun ti tsots yoʼonton la spoj li Jesuse.

KAPITULO 68

«Voʼon lus kʼotemun ta stojolal krixchanoetik»

Kʼalal laj yal Jesus ti tsta-o «[skolebalik] li kʼusi melele», ¿kʼusi kolebal laj yalbe skʼoplal?

KAPITULO 69

¿Buchʼu stotik: mi jaʼ li Abraane o mi jaʼ li Diabloe?

Laj yalbe smelolal Jesus kʼuxi ta naʼel buchʼu li xnichʼnabtak Abraane xchiʼuk buchʼu li stotike.

KAPITULO 70

Poxtaj jun vinik ti maʼsat onoʼox vokʼe

La sjakʼ jchankʼopetik kʼu yuʼun maʼsat li vinike. ¿Mi jaʼ van ta smul stuk? ¿Mi jaʼ van ta smul li stot smeʼe? Jelajtik kʼusi tsnop li krixchanoetik kʼalal poxtaj li vinike.

KAPITULO 71

La stsakik ta kʼop li buchʼu maʼsat toʼoxe

Oy kʼusi jamal ta aʼibel smelolal laj yal jkʼanlimoxna ti jaʼ tiʼo tajek sjol li jfariseoetike. Jaʼ onoʼox jech kʼuchaʼal la snopik li totil meʼiletike nutsbat lokʼel ta nail tsobobbail li skeremike.

KAPITULO 72

La stak batel ta cholmantal 70 ta voʼ yajchankʼoptak

La stak batel 70 ta voʼ yajchankʼoptak sventa xcholbeik skʼoplal li Ajvalilal yuʼun Dios ta Judeae, ta chaʼchaʼvoʼ la stak batel. ¿Bu chcholik mantal: ta nail tsobobbailetik o ta naetik?

KAPITULO 73

Skʼanoj xchiʼil jun jsamaria vinik

¿Kʼuxi la stunes Jesus li lokʼolkʼop sventa jun jsamaria vinik ti lek yoʼonton sventa oy kʼusi tsots skʼoplal chakʼ ta chanele?

KAPITULO 74

Kʼuxi ta chʼamel jun jvulaʼal xchiʼuk kʼuxi ta pasel orasion

Bat svulaʼan ta sna Marta xchiʼuk Maria li Jesuse. ¿Kʼusi laj yakʼ ta chanel te ta sventa ti kʼu yelan ta chʼamel jvulaʼale? ¿Xchiʼuk kʼuxi la xchanubtas yajchankʼoptak ta spasel orasion ta mas tsʼakal?

KAPITULO 75

Laj yal bu ta tael muyubajel li Jesuse

La stakʼbe Jesus li buchʼutik chchopol kʼoptaate, yuʼun laj yalbe skʼoplal «sniʼ skʼob Dios» xchiʼuk kʼuxi ti te chʼayal yoʼonton taatik yuʼun Ajvalilal yuʼun Diose. Laj yal xtok kʼuxi xuʼ xijmuyubaj ta melel.

KAPITULO 76

Chchiʼin ta veʼel jun jfariseo

Laj yal Jesus ti chloʼlavanik li jfariseoetik xchiʼuk jchanubtasvanejetik ta Mantale. ¿Kʼusi alal ikatsil chakʼbeik xkuch li krixchanoetike?

KAPITULO 77

Laj yal mantal ta sventa kʼulejal li Jesuse

Laj yal jun lokʼolkʼop Jesus ta sventa jun jkʼulej vinik ti la svaʼanbe mukʼtik snail kʼusitik oy yuʼune. ¿Kʼusi tojobtasel laj yal yan velta ta sventa li saʼel kʼulejale?

KAPITULO 78

¡Lek chapal li tukʼil jchabinae!

Laj yakʼ ta ilel Jesus ti oy ta yoʼonton ti lekuk oy ta mantal li yajchankʼoptake. ¿Kʼusi abtelal tspas li jchabina sventa lekuk oy ta mantal li jchankʼopetik taje? ¿Kʼu yuʼun tsots skʼoplal ti skʼan chapalikuke?

KAPITULO 79

¿Kʼu yuʼun lajelal skʼelojik batel?

Koltaatik yuʼun Jesus li judaetike xchiʼuk albatik ti lajelal skʼelojik batel mi muʼyuk bu sutes yoʼontonike. ¿Mi laj yaʼibeik smelolal li kʼusi tsots skʼoplal akʼbat xchanik yuʼun Jesus sventa lekuk xil sbaik xchiʼuk li Diose?

KAPITULO 80

Li lekil jchabichij xchiʼuk li skoraltak chije

Ti kʼu yelan xil sba xchiʼuk yuni chijtak li jchabichije chakʼ ta ilel ti skʼanoj yajchankʼoptak li Jesuse. ¿Mi chaʼibeik van li kʼusi chale xchiʼuk mi tstsʼakliik van?

KAPITULO 81

¿Kʼusi skʼan xal ti junik xchiʼuk Stot li Jesuse?

Tsots la stikʼbeik smul Jesus li jloʼiltavanejetik ta skoj ti la skoʼoltas sba xchiʼuk Diose. ¿Kʼu yelan pʼij kʼu yelan laj yal ti mu meleluke?