Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KAPITULO 2

Skarta jun jkʼanvanej Dios

Skarta jun jkʼanvanej Dios

ALBUN kaʼi, ¿kʼusi livroal ti mas cha kʼupine?... Junantik ololetike jaʼ mas ta skʼanik li bu chkʼopoj ta sventa chonbolometike, yantike jaʼ tskʼupinik li bu oy ep slokʼoltake. Ta skʼelel li livroetik taje oyikʼal van toj kʼupil, ¿mi mu jechuk?

Pe akʼo mi jech, li livroetik ti bu mas lekike jaʼ li bu chchanubtasutik li kʼusi melel ta sventa li Diose. Ta skotol livroetik taje oy jun ti bu mas ep sbalile. ¿Mi xa naʼ kʼusi livroal ti chkale?... Jaʼ li Vivliae.

¿Kʼu yuʼun toj tsots skʼoplal li Vivliae?... Yuʼun lik tal ta stojolal Dios. Chi skʼoponutik ta stojolal Dios xchiʼuk li kʼusitik lek ta spas ta jtojolaltik ta tsʼakale. Jech noxtok, chi xchanubtasutik li kʼusi skʼan ta jpastik sventa lek chi jyilutike. Jaʼ jech kʼuchaʼal jun karta ti chakʼbutik tal li Diose.

Ta melel, li Diose xuʼ van la stsʼiba ta vinajel sjunul jechuk li Vivliae xchiʼuk chakʼbe ta tsʼakal jechuk li krixchanoetike, pe mu jechuk la spas. Akʼo mi jaʼ snopbentak li Diose, li stuke la stunes li yajtuneltak ta Balumil sventa la stsʼibaik jutuk mu skotoluk li Vivliae.

¿Kʼu yelan la spas?... Chavaʼibe lek smelolal mi cha nop ta sventa liʼe: li yechʼomaltak eil ti chkaʼitik ta radioe, jaʼ yuʼun krixchanoetik ti nom oyike. Kʼalal ta jkʼeltik televisione ta jkʼeltik xchiʼuk ta xkaʼitik li kʼusi chalik krixchanoetik ti nakalik ta yantik balumile.

Jech noxtok, li krixchanoetike kʼotemik kʼalal to ta U ta avionetik ti jaʼ stu-o pasbilike, xchiʼuk ta stakik tal aʼyejetik ta Balumil. ¿Mi anaʼoj xa onoʼox?... Mi spas yuʼun li krixchanoetik taje, ¿mi mu van xuʼ yuʼun stak tal aʼyejetik ta vinajel ek li Diose?... Ta melel xuʼ yuʼun, li Diose voʼne xa onoʼox la spas, jaʼo kʼalal chʼabal toʼox li radio xchiʼuk li televisione.

¿Kʼuxi ta jnaʼtik ti xuʼ skʼoponutik ta nom to li Diose?

 Ta voʼnee oy toʼox jun vinik ti jaʼ sbi Moisés ti laj yaʼi kʼopoj ta melel li Diose. Akʼo mi muʼyuk laj yil, laj yaʼibe li yechʼomal Yee. Jech onoʼox ta melel, ta skʼakʼalil taje li Diose laj yakʼ akʼo nikuk sjunul li jpʼej vitse, xchiʼuk avan chauketik xchiʼuk xleblun saktseletik. Te oyik-o jayibuk miyon krixchanoetik. Liʼike snaʼojik ti jaʼ kʼopoj li Diose, pe ixiʼik ta jmek. Jaʼ yuʼun xi laj yalbeik li Moisese: Akʼo mu skʼoponunkutik li Diose, yuʼun chi xiʼkutik mi xi chamkutik, xiik. Ta tsʼakale, li Moisese tsʼibabil laj yikta ta Vivlia li kʼusi albat yuʼun li Diose (Éxodo 20:18-21).

Li baʼyel yoʼobal slivroal Vivliae jaʼ la stsʼiba li Moisese, pe maʼuk noʼox stuk la stsʼiba li Vivliae. Li Diose la stunes te van 40 ta voʼ viniketik sventa la stsʼibaik. Li viniketik taje voʼne xa tajek ikuxiik,  echʼ ep jabiletik sventa stsʼaki yuʼunik li Vivliae, jutuk van mu 1,600 jabiletik. Junantik jtsʼibajometike mi jaʼuk laj yojtikin sbaik. Pe akʼo mi jech, skotol li kʼusitik la stsʼibaike lek xchapet ta jyalel. ¡Mu jchʼuntik yaʼyel!

Li viniketik ti la stsʼibaik li Vivlia ti chvinaj liʼe, ¿kʼusi sbiik?

Junantik viniketik ti tunesatik yuʼun Dios sventa tstsʼibaik li Vivliae, lek ojtikinbilik. Jech kʼuchaʼal skʼelobil liʼe, akʼo mi jaʼ toʼox jun jchabiej chij li Moisese, ipas ta jbeiltasvanej yuʼun li steklumal Israele. Li Salomone maʼuk noʼox ajvalil echʼ, yuʼun jaʼ jun vinik ti mas pʼij xchiʼuk jkʼulej echʼ ta Balumile. Pe oy yantik ti muʼyuk lek ojtikinbilike. Li june, jaʼ li Amose, liʼe jtsʼun igo toʼox yabtel.

Jech noxtok oy jun jpoxtavanej. ¿Mi anaʼoj kʼusi sbi?... Lucas. Yan jtsʼibajome jaʼ toʼox jun jtsob patan. Li sbie jaʼ Mateo. Jech noxtok oy toʼox jun jkoltavanej ta xchapel kʼop, jun vinik ti lek chanem ta sventa li mantaletik yuʼun srelijion judioetike. Liʼe jaʼ li buchʼu mas ep slivroal Vivlia la stsʼibae. ¿Mi anaʼoj kʼusi sbi?... Pablo. Jech ek li Pedro xchiʼuk Juane la stsʼibaik jvokʼ li Vivliae, liʼike jaʼik toʼox jtsak choyetik kʼalaluk maʼukik toʼox yajtsʼaklomtak li Jesuse.

Ep li buchʼutik la stsʼibaik li Vivliae laj yalik li kʼusitik tspas Dios ta tsʼakale. ¿Kʼuxi la snaʼik li kʼusitik chkʼot ta pasele?... Jaʼ akʼbat snaʼik yuʼun li Diose, jaʼ albatik li kʼusitik chkʼot ta pasele.

Ta skʼakʼalil kʼalal ikuxi ta Balumil li Mukʼta Jchanubtasvanej Jesuse, ep xaʼox tsʼibabil li Vivliae. Vuleso ta ajol ti Mukʼta Jchanubtasvaneje te toʼox kuxul ta vinajel xchiʼuk li Diose. Li stuke snaʼoj li kʼusi la spas li Diose. ¿Mi la xchʼun ti likem tal ta stojolal Dios li Vivliae?... Laj, la xchʼun.

Kʼalal la skʼopon li krixchanoetik ta sventa yabteltak li Diose, li Jesuse la skʼel ta Vivlia li kʼusitik laj yale. Bateltike ta sjol xa noʼox laj yal li kʼusitik chal li Vivliae. Jech noxtok laj yalbutik mas yaʼyejal ta sventa li Diose. Xi laj yal li Jesuse: «Jaʼ noʼox ta xcal cʼusi caʼyoj tal ta stojol li Jtot ti la stacun tale», xi (Juan 8:26). Ta skoj ti yuʼun te toʼox kuxul  ta vinajel xchiʼuk Dios li Jesuse ep kʼusitik laj yaʼi laj yal li Diose. ¿Bu xuʼ jtatik li kʼusitik laj yal li Jesuse?... Te ta Vivlia. Te oyik sventa ta jkʼeltik.

Jech onoʼox ta melel, li viniketik ti la stunesan Dios sventa tstsʼibaik li Vivliae, la stsʼibaik ta skʼop stukik. Jaʼ yuʼun, jutuk mu skotoluk li Vivliae laj yichʼ tsʼibael ta hebreo kʼop, jvokʼe ta arameo, yan jvokʼ ti ep laj yichʼ tsʼibael xtoke jaʼ ta griego kʼop. Li tanae, ta skoj ti jutuk mu skotoluk li krixchanoetik mu xojtikinik li kʼopetik taje, li Vivliae jelubtasbil ta epal kʼopetik. Jlome xuʼ xichʼ kʼelel mas to ta 2,260 kʼopetik. ¿Kʼu yuʼun toj ep? Yuʼun li Vivliae jaʼ skarta Dios sventa skotol li krixchanoetike. Jech oxal chaʼa, akʼo mi jelubtasbil ta epal kʼopetik, li yaʼyejale likem tal ta stojolal Dios.

Li kʼusi chal li Vivliae tsots skʼoplal sventa voʼotik. Manchuk mi voʼne xa tajek laj yichʼ tsʼibael, ta xalbutik li kʼusitik yakal chkʼot ta  pasel tanae. Jech noxtok, ta xalbutik li kʼusi tspas Dios ta tsʼakale. ¡Toj kʼupil sba li kʼusitik chale! Chakʼbutik spatobil koʼontontik.

¿Kʼusitik xuʼ xa chan kʼalal cha kʼel li Vivliae?

Li Vivlia xtoke chalbutik kʼuyelan skʼan chi jkuxiutik li Diose. Ta xchanubtasutik li kʼusi leke xchiʼuk li kʼusi chopole. Voʼote skʼan xa naʼ taje, jech ek li voʼone. Ta xalbutik ta sventa krixchanoetik ti la spasik li kʼusitik chopole xchiʼuk kʼusi kʼot ta stojolalik ta skoj taje, yuʼun sventa mu jpastik jech ek. Jech noxtok chalbutik ta sventa krixchanoetik ti la spasik li kʼusitik leke xchiʼuk li kʼusitik lek kʼot ta stojolalike. Skotol taje laj yichʼ tsʼibael sventa jlekilaltik.

Pe, sventa ta jbalintik mas li Vivliae, skʼan ta jnabetik li stakʼobil li sjakʼobil liʼe: ¿buchʼu laj yakʼbutik li Vivliae? ¿Kʼusi van cha takʼ li voʼote?... Jech, sjunul li Vivliae likem tal ta stojolal Dios. Vaʼun chaʼa, ¿kʼuxi xuʼ xkakʼtik ta ilel ti pʼijutik ta melele?... Jaʼo kʼalal chkaʼibetik li Diose xchiʼuk kʼalal ta jpastik li kʼusitik chalbutike.

Jaʼ yuʼun chaʼa, skʼan ta jchʼak jkʼakʼaltik sventa ta jkʼeltik ta jmoj li Vivliae. Kʼalal ta jchʼambetik jun skarta buchʼu ep jkʼanojtike, ta jkʼelilantik ep ta velta. Toj ep sbalil kuʼuntik. Skʼan jaʼ jech chkaʼitik ta stojolal ek li Vivliae, yuʼun jaʼ skarta li buchʼu mas skʼanojutike. Jaʼ skarta li jkʼanvanej Diose.

Jaʼ lek mi ta jchʼaktik jayibuk minuto sventa ta jkʼeltik li tekstoetik liʼe, yuʼun jaʼ chakʼbutik ta ilel ti ta melel li Vivliae jaʼ skʼop Dios xchiʼuk ti laj yichʼ tsʼibael sventa jlekilaltike: Romanos 15:4; 2 Timoteo 3:16, 17, xchiʼuk 2 Pedro 1:20, 21.