Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KAPITULO 22

¿Kʼu yuʼun mu stakʼ jutik kʼop?

¿Kʼu yuʼun mu stakʼ jutik kʼop?

NOPO avaʼi ti xi chalbe smeʼ li jun uni tsebe: «Kʼalal mi li lokʼ ta chanob vune, chi sut tal ta ora li ta nae». Pe kʼalal mi lokʼ ne ta xbat ta tajimol xchiʼuk xchiʼiltak, kʼalal tsut ta snae xi chkʼot yale: «Li jmaestrae laj yalbun ti akʼo to xi kom kʼalal tsuts li chanvune», xi. ¿Mi lek van ti jaʼ jech ta xale?...

Li uni olol liʼe, ¿kʼusi spasoj ti chopole?

O jnoptik ti xi chalbe stot jun uni kereme: «Moʼoj, tot, muʼyuk bu li tajin ta pelota li ta yut nae», ti xie. Pe, ¿ati mi tajin ta melel ne? ¿Mi chopol van ti chal ti muʼyuk bu tajine?...

Li Mukʼta Jchanubtasvaneje la xchanubtasutik kʼu yelan tskʼan ta xkakʼtik ta ilel jtalelaltik kʼalal xi laj yale: Mi laj avalik, jech, mi xa chiike, yuʼun jech; moʼoj, mi xa chiike, yuʼun moʼoj; yuʼun skotol li kʼusi yan chichʼ alele likem tal ta stojolal pukuj, xi (Mateo 5:37). Li Jesuse, ¿kʼusi la skʼan laj yakʼ ta aʼibel smelolal kʼalal laj yal taje?... Laj yakʼ ta aʼibel smelolal ti skʼan ta jpastik li kʼusitik chkaltike.

Te ta Vivliae oy jun loʼil ti chakʼbutik ta ilel ti tsots skʼoplal ti chkaltik li kʼusi melele. Jaʼ sventa chaʼvoʼ krixchanoetik ti chalik ti jaʼik toʼox yajtsʼaklomtak li Jesuse. Jkʼeltik li kʼusi kʼot ta pasele.

 Kʼalal mu to xlokʼ chib u slajel li Jesuse, ep krixchanoetik ta namal lumetik ibatik ta Jerusalén sventa tspasik li skʼinal Pentecostese, taje jaʼ jun kʼin ti tsots skʼoplal yuʼun li judioetike. Li jtakbol Pedroe laj yal jun loʼil mantal ti toj kʼupil sba ta aʼyele, laj yalbe li krixchanoetik ta sventa li Jesuse xchiʼuk ti ichaʼkuxesat yuʼun li Jeovae. Epal krixchanoetik ti batik ta Jerusalén ta skʼakʼalil taje, jaʼ to sba velta laj yaʼiik ta sventa li Jesuse. Vaʼun la skʼan la xchanik mas. Jech oxal, ¿kʼusi la spasik?

Mas to jal ikomik kʼuchaʼal onoʼox snopojike. Pe li junantike ilaj li stakʼinike mu xa kʼusi sman-o sveʼelik. Li jtsʼaklometik ta Jerusalene la skʼan la skoltaik li jvulaʼanvanejetike, jech un chaʼa, ep buchʼutik la xchon kʼusitik yuʼunik, vaʼun laj yakʼbeik yajtakboltak Jesús li takʼine. Te une, li jtakboletike la spukbeik li buchʼutik chtun yuʼunike.

Li Ananías xchiʼuk yajnil, ti jaʼ sbi Safirae, jaʼik toʼox jchʼunolajeletik li ta tsobobbail ta Jerusalene, li stukike la xchon jsep yosilik. Muʼyuk buchʼu albatik ti akʼo xchonike, stukik noʼox la snop la xchonik. Ti jech la spasik taje, mu yuʼunuk skʼanojik li achʼ yajtsʼaklomtak Jesuse. Ta melel onoʼox, li Ananías  xchiʼuk li Safirae, tskʼanik ti akʼo snopik li krixchanoetik ti yuʼun toj echʼ noʼox lek yoʼontonik li stukike. Jaʼ yuʼun, jmoj la snop chalik ti yuʼun chakʼik skotol li stojol yosilik sventa tskoltaik li yan krixchanoetike. La snopik ti jaʼ noʼox jlom chakʼike, pe ta la xalik ti skotol laj yakʼike. Li voʼote ¿kʼusi cha nop ta sventa taje?...

Veno, li Ananiase bat skʼel li jtakboletike xchiʼuk laj yakʼbe li takʼine. Ta melel, li Diose snaʼoj ti muʼyuk bu yakal xakʼ skotol li takʼine. Jaʼ yuʼun laj yakʼbe snaʼ li jtakbol Pedro ti muʼyuk bu yakal chal li kʼusi melel li Ananiase.

¿Kʼusi jutbilkʼop laj yalbe Pedro li Ananiase?

Vaʼun chaʼa xi laj yal li Pedroe: Ananías, ¿kʼu yuʼun laj avakʼ stsalot li Satanase? Jaʼ avuʼun li osile. Mu toʼox persauk cha chon. Jaʼ noʼox jech xtok mi laj achone, xuʼ toʼox xa pasbe kʼusi skʼan avoʼonton li stojole. ¿Kʼu yuʼun chaval ti chavakʼ skotol li atakʼin kʼalal kʼajomal noʼox jlom laj avakʼe? Kʼalal jech cha pase maʼuk noʼox cha loʼlaunkutik li voʼonkutike, yuʼun cha loʼla ek li Diose.

Toj tsots skʼoplal maʼ taje. Yakal sjutkʼop li Ananiase. Muʼyuk bu yakal tspas li kʼusi laj yale, naka noʼox la spas yileluk. Li Vivliae ta xalbutik li kʼusi kʼot ta pasele: Kʼalal laj yaʼi li kʼusi laj yal Pedro li Ananiase, iyal ta lum, chamem ikom. Li Diose laj yakʼ akʼo chamuk li Ananiase. Ta tsʼakale, laj yichʼbeik batel li sbekʼtale xchiʼuk la  smukik.

¿Kʼusi kʼot ta stojolal Ananías ta skoj ti la sjutkʼope?

Jelav van oxibuk ora ne, te ikʼot ek li Safirae. Mu snaʼ li kʼusi kʼot ta stojolal li smalale, jaʼ yuʼun li Pedroe xi la sjakʼbee: ¿Mi jech yepal stojol laj achonik li avosilik jech kʼuchaʼal laj avakʼbunkutike?, xut.

Xi la stakʼ li Safirae: Jech, jaʼ jech tajmek yepal stojol ti la jchonkutike, xi. Pe mu meleluk. Laj yichʼik komel jlom stojol li yosilike. Ta skoj taje, li Diose laj yakʼ akʼo chamuk ek li Safirae (Hechos 5:1-11).

¿Kʼusi xuʼ jchantik-o ta sventa li kʼusi kʼot ta stojolalik li Ananías xchiʼuk li Safirae?... Ta jchantik ti muʼyuk bu lek chil li jutkʼopetik li Diose. Li stuke jaʼ tskʼan ti akʼo xkaltik-o li kʼusi melele. Pe ep krixchanoetike chalik ti mu la bu chopoluk ti ta jutik kʼope. ¿Mi oy van srasonik xa naʼ?... ¿Mi anaʼoj xa ti jaʼ ta skoj jun jutbilkʼop ti oy chameletik, kʼux-ip xchiʼuk li lajelal ti oy ta stojolal li krixchanoetike?...

Jech kʼuchaʼal laj yal li Jesuse, ¿buchʼu laj yal li baʼyel jutbilkʼope? ¿Kʼusi kʼot ta pasel?

Vuleso ta ajol, li Diabloe jaʼ li buchʼu la sloʼla li baʼyel ants Evae. Laj yalbe ti muʼyuk bu ta xcham mi mu xchʼunbe smantal li Diose xchiʼuk mi ta slobe li sat teʼ ti albat yuʼun Dios ti mu stakʼ sloʼe. Li Evae la xchʼunbe smantal li Diabloe xchiʼuk la slobe li sat teʼe. Te une la sjelbe li snopbenal Adán sventa tsloʼ ek li sat teʼe, kʼalal jech la spasike, ikʼatajik ta jpas muliletik. Tanae jmulavil krixchanoetik ch-ayanik li yalab xnichʼnabike, ta skoj taje, ta xil svokolik xchiʼuk ta xchamik. ¿Kʼuxi ilik li vokolile?... Skotol ilik ta jun jutbilkʼop.

Tana un, chkaʼibetik smelolal chaʼa kʼu yuʼun laj yal Jesús ti jaʼ jun jutkʼop xchiʼuk jaʼ smeʼ jutbilkʼop li Diabloe, yuʼun jaʼ li buchʼu baʼyel laj yal jun jutbilkʼope. Kʼalal oy buchʼu ta sjut kʼope yakal spas li kʼusi la spas li Diabloe. Mi oy ta jnoptik junuk velta ta jutik kʼope, skʼan ta jnoptik ta sventa taje (Juan 8:44).

 ¿Bakʼin van xuʼ xtal ta ajol cha jutkʼop?... ¿Mi mu meleluk ti jaʼ ti kʼalal oy kʼusi chopol cha pase?... Oyikʼal van oy kʼusi cha vokʼ ti muʼyuk toʼox anopoj cha vokʼe. ¿Mi lek van ti chaval ti jaʼ la svokʼ junuk achiʼil ta vokʼel mi oy la sjakʼboxuke? ¿O mi lek van ti cha kuy aba ti mu xa naʼ kʼuxi kʼot ta pasele?...

¿Bakʼin van xuʼ xtal ta ajol cha jutkʼop?

¿Ati mi ta toʼox xa pas atarea sventa chanob vun, pe muʼyuk stsuts avuʼune? ¿Mi lek van ti chaval laj apas skotol, manchuk mi mu meleluke?... Jvules ta joltik li Ananías xchiʼuk li Safirae. Muʼyuk bu laj yalik skotol li kʼusi melele, li Diose laj yakʼ chamikuk, jaʼ jech laj yakʼ ta ilel ti chopol li kʼusi la spasike.

Jech un chaʼa, kʼusuk noʼox ti ta jpastike, muʼyuk onoʼox me bu lek chi jlokʼ mi ta jutik kʼope. Mi jaʼuk stakʼ jmuktik komel oʼloluk li kʼusi melele. Li Vivliae tstakutik ta yalel li kʼusi melele xchiʼuk ti akʼo mu jloʼla jbatik li jujunutike. Li Jeovae jaʼ onoʼox ta xal li kʼusi melele xchiʼuk smalaoj ti jech akʼo jpastik eke (Efesios 4:25; Colosenses 3:9).

Skʼan jaʼ onoʼox ta xkaltik li kʼusi melele. Jaʼ jech ta xichʼ alel ta Éxodo 20:16; Proverbios 6:16-19; 8:7; 12:19; 14:5, xchiʼuk Hebreos 4:13.