Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Jchanbetik li mukʼta jchanubtasvaneje

 KAPITULO 21

¿Mi oy srasonal kuʼuntik sventa ta jtoy jbatik?

¿Mi oy srasonal kuʼuntik sventa ta jtoy jbatik?

¿KʼUSI smelolal li toybaile? ¿Mi xa naʼ?... Jkʼelbetik jun skʼelobil. ¿Mi oy kʼusi avakʼojbe yipal spasel manchuk mi mu toj lekuk chlokʼ avuʼun? ¿Mi jaʼ ti cha lik ta tekʼel jun pelota sventa futbol o cha pʼit ta chʼojone? ¿Mi oy buchʼu la snaʼleot ti xi laj yalbote: «¡Eee! Mu la xtojob», ti xie?... Mi jeche, yakal stoy sba li krixchanoe.

¿Kʼu yelan chavaʼi aba kʼalal jech ta spasik li yantike? ¿Mi lek chavaʼi?... Vaʼun chaʼa, ¿kʼu van yelan chaʼi sbaik xa naʼ li yantik mi voʼot cha toy abae?... ¿Mi lek van ti oy buchʼu xi chkalbetike: «Voʼon mas xi tojob, li voʼote moʼoj», ti xi jchie?... ¿Mi lek chil Jeova li krixchanoetik ti jech chalik taje?...

Li Mukʼta Jchanubtasvaneje laj yojtikinan krixchanoetik ti mas to xtojob chaʼi sbaike. Toj mukʼ chaʼi sbaik xchiʼuk tspʼajik stekel li krixchanoetike. Jaʼ yuʼun, jun veltae li Jesuse laj yalanbe jun loʼil ti chakʼ ta ilel ti muʼyuk bu lek ti mukʼ chaʼi sbaik ta stojolal li yantike. Kaʼitik li loʼil taje.

Li loʼile jaʼ ta sventa jun fariseo xchiʼuk jun jtsob-patan. Li fariseoetike jaʼ jchanubtasvanejetik ta relijion ti toj tukʼ chaʼi sbaik ta stojolal li yan krixchanoetike. Li fariseo ta sloʼil Jesuse imuy batel ta xchʼulna Dios ta Jerusalén sventa tspas orasion.

Li Diose, ¿kʼu yuʼun jaʼ lek laj yil li jtsob-patane, ti jaʼ muʼyuk lek laj yil li fariseoe?

Jech xtok, li Jesuse laj yal ti jtsob-patane imuy la batel ek li ta chʼulnae, bat la spas orasion ek. Jutuk mu skotoluk li krixchanoetike muʼyuk bu lek chilik li jtsob-patanetike, yuʼun tsnopik ti ch-elkʼanbat stakʼinike. Yuʼun ta melel onoʼox, ep jtsob-patanetike ta onoʼox xelkʼanik jlomuk li takʼine.

 Te ta chʼulnae, li fariseoe xi lik skʼopon li Diose: Ay Dios, kolavalbun ti mu jpas mulilukun jech kʼuchaʼal li yan krixchanoetike. Muʼyuk bu chkelkʼanbe kʼusitik yuʼun li krixchanoetike mi jaʼuk ta jpas yan kʼusitik chopol. Mu jechukun kʼuchaʼal li jtsob-patan ti leʼ oye. Tukʼil vinikun. Chib kʼakʼal ta xemana muʼyuk bu chi veʼ sventa oyuk mas yorail kuʼun sventa ta jnop ta atojolal. Xchiʼuk chkakʼ ta chʼulna jun ta lajlajuneb ti kʼu yepal ta jpas kanale, xi. Li fariseo taje ta melel toj echʼ noʼox mukʼ chaʼi sba ta stojolal li yan krixchanoetike, ¿mi mu jechuk?... Xchiʼuk jaʼ laj yalbe li Diose.

Pe li jtsob-patane mu jechuk kʼuchaʼal taje. Mi jaʼuk la stoy sat ta vinajel kʼalal la skʼopon li Diose. Nom noʼox vaʼal ikom xchiʼuk snijanoj sba. Solel sutesoj yoʼonton ta skoj li smule xchiʼuk tsmajilan yoʼonton sventa chakʼ ta ilel ti kʼux chaʼi li kʼusi chopol spasoje. Muʼyuk bu laj yalbe Dios ti jaʼ lekil vinik li stuke. Moʼoj, xi laj yalbe li Diose: Ay Dios, kʼuxubinun, yuʼun jpas mulilun, xi.

Li ta xchaʼvoʼalike, ¿buchʼu van junukal yakal slekubtasbe yoʼonton li Diose? ¿Mi jaʼ van li fariseo ti toj lek yoʼonton chaʼi sbae? ¿O mi jaʼ van li jtsob-patan ti sutesoj yoʼonton ta skoj smule?...

Li tsob-patane jaʼ li buchʼu la slekubtasbe yoʼonton li Diose, jaʼ jech laj yal li Jesuse. ¿Kʼu yuʼun? Li Jesuse xi laj yalbe smelolale: Skotol li buchʼu tskʼan chakʼ ta ilel ti jaʼ mas lek snaʼ ta skotol krixchanoetike chakʼ sba ta kʼexlal, pe li buchʼu bikʼit chakʼ sbae ta xichʼ ichʼel ta mukʼ, xi (Lucas 18:9-14).

 ¿Kʼusi xchanobil yakal xakʼ ta ilel Jesús li ta loʼil taje?... Laj yakʼ ta ilel ti muʼyuk lek ti ta jnoptik ti jaʼ mas lekutik ta stojolal li yantike. Oyikʼaluk muʼyuk bu ta xkaltik, pe li jtalelaltike oyikʼaluk ta xakʼ ta ilel ti jaʼ jech ta jnoptike. ¿Mi oy avakʼoj ta ilel junuk velta atalelal jech kʼuchaʼal taje?... Nopo ta sventa li kʼusi kʼot ta stojolal li jtakbol Pedroe.

Kʼalal Jesús laj yalbe yajtakboltak ti stuk ta x-iktaat kʼalal chichʼ ikʼel batel ta chukele, li Pedroe spatoj tajmek yoʼonton ta stuk xchiʼuk xi laj yale: ¡Akʼo mi cha yiktaoxuk li yantike, li voʼone muʼyuk bu cha kiktaot!, xi. Pe muʼyuk xkʼot ta pasel yuʼun li kʼusi laj yal li Pedroe. Spatoj tajmek yoʼonton ta stuk noʼox. Li stuke laj yikta li Jesuse. Pe akʼo mi jech, ta tsʼakale ichaʼlik kʼuchaʼal yajtsʼaklom Jesús, jech kʼuchaʼal ta jkʼeltik ta kapitulo 30 yuʼun li livro liʼe (Mateo 26:31-33).

Jkʼelbetik jun skʼelobil ta jkʼakʼaliltik. Li ta chanob vune oyikʼaluk oy kʼusi ta sjakʼboxuk li voʼot xchiʼuk li achiʼil ta chanvune. ¿Kʼusi van chkʼot ta pasel mi voʼot baʼyel la atakʼe, ti jaʼ mu xtakʼ yuʼun ta anil li achiʼile? Ta melel, cha muyubaj ti mi xa nabe li stakʼobiltake. Pe, ¿mi lek van ti chaval ti voʼot mas xa tojob, ti jaʼ mu xtojob li olol ti muʼyuk bu takʼ yuʼun ta anile?... ¿Mi lek van ti chavakʼ ta kʼexlal li jun olol ta stojolal yantik kʼalal chaval ti voʼot mas xa tojobe?...

Taje jaʼ jech la spas li fariseoe. La stoy sba, jaʼ la mas lek yoʼonton la spas sba li stuke, jaʼ la muʼyuk li jtsob-patane. Pe li Mukʼta Jchanubtasvaneje laj yal ti mu meleluk li kʼusi laj yal li fariseoe. Akʼo mi jaʼ mas lek ta jpastik jlom kʼusitik li voʼotike, taje maʼuk skʼan chal ti jaʼ mas xi jtojobutik li voʼotike, ti jaʼ mu xtojobik li yantike.

¿Mi jaʼ mas lekil krixchanoot ta skoj noʼox ti yuʼun mas xa naʼe?

Jaʼ yuʼun, mi jaʼ mas jnaʼtik li voʼotike, ti jaʼ muʼyuk li yantike, ¿mi oy srasonal kuʼuntik sventa ta jtoy jbatik ta skoj taje?... Nopo ta sventa liʼe: ¿mi voʼotik jpasojtik li jchinamtike?... Moʼoj, jaʼ yakʼojbutik li Diose. Jutuk mu skotoluk li kʼusitik jnaʼtike jaʼ la jchanbetik li yantike. Oyikʼal van la jchantik ta jun livro o oy buchʼu la xchanubtasutik.  Akʼo mi oy kʼusitik ta jchantik ta jtuktik noʼox, ¿kʼuxi ta xchan kuʼuntik?... Jaʼ ti kʼalal ta jtunestik li jchinamtik ti laj yakʼbutik li Diose.

Kʼalaluk oy buchʼu chakʼbe yipal spasel kʼusuke, lek ti cha tsatsubtasbe yoʼontone. Albo ti lek laj avaʼi li kʼusi la spase. Oyikʼaluk xuʼ xa kolta sventa mas lek tspas. ¿Mi mu van lekuk chavaʼi ti oy buchʼu jech cha skoltaote?...

¿Kʼu yuʼun muʼyuk lek ti ta jtoy jbatik ti voʼotik mas tsotsutike?

Junantik krixchanoetike jaʼ mas tsots yipik, li yantike moʼoj. ¿A ti mi voʼot mas tsots avip, ti jaʼ mu tsotsikuk li achiʼiltak ta vokʼele? ¿Mi jaʼ srasonal sventa cha toy aba-o ta skoj?... Moʼoj, maʼuk. Li kʼusi chakʼ jtsatsaltike jaʼ li veʼliletik ti ta jlajestike. Li Diose jaʼ li buchʼu chakʼbutik li xojobal kʼakʼal, li voʼ xchiʼuk li kʼusitik chtun sventa chchʼi li tsʼiʼleletik sventa oyuk li jveʼeltike, ¿mi mu jechuk?... Jaʼ yuʼun, mi tsotsutike, skʼan chkalbetik koliyal li Diose (Hechos 14:16, 17).

Mu buchʼu skʼan xchiʼin ta loʼil li buchʼu jaʼ noʼox ta stoy sba stuke, ¿mi  mu jechuk?... Jvules ta joltik li kʼusi laj yal li Jesuse: Jech kʼu x-elan cha kʼan cha spasboxuk li krixchanoetike, jaʼ jech xa pasbeik ek li voʼoxuke, xi. Mi chkakʼtik ta jkuxlejaltik li mantal taje, mu me jechuk ta jpastik kʼuchaʼal li fariseo ti la stoy sba ta stuk noʼox, jech kʼuchaʼal laj yalbe sloʼilal li Mukʼta Jchanubtasvaneje (Lucas 6:31).

Jun veltae, oy buchʼu la sbiiltas lekil jchanubtasvanej li Jesuse. ¿Mi jech van laj yal li Mukʼta Jchanubtasvaneje: «jech, lekun», mi xi van?... Moʼoj, muʼyuk bu jech laj yal. Li stuke xi laj yale: «Muʼyuc onoʼox bochʼo lec; jaʼ noʼox lec stuc li Diose», xi (Marcos 10:18). Manchuk mi chʼabal smul li Mukʼta Jchanubtasvaneje, muʼyuk bu la stoy sba. Jaʼ la slekil kʼopta li sTote, li Jeovae.

Vaʼun chaʼa, ¿mi oy buchʼu xuʼ jlekil kʼoptatik?... Oy. Xuʼ jlekil kʼoptatik li Jpasvanej kuʼuntik Jeova Diose. Kʼalal alakʼ sba chkiltik chbat kʼakʼal o yan kʼusi kʼupil sba pasbile, xuʼ xkalbetik li yantike: «¡Jaʼ la spas li jMukʼul Diostik Jeovae!», xuʼ xi jchi. Akʼo oyuk-o ta koʼontontik ta yalbel skʼoplal li kʼusitik alakʼ sba spasoj xa li Jeovae xchiʼuk li kʼusitik alakʼ sba tspas ta tsʼakale.

¿Buchʼu tslekil kʼopta li uni olol liʼe?

Jkʼeltik li kʼusi chal Vivlia ta sventa li toybaile, xchiʼuk kʼu yuʼun skʼan mu jpastik jech. Jkʼeltik Proverbios 16:5, 18; Jeremías 9:23, 24; 1 Corintios 4:7, xchiʼuk 13:4.