Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KAPITULO 20

¿Mi jaʼ cha kʼan ti baʼyelot ta skotole?

¿Mi jaʼ cha kʼan ti baʼyelot ta skotole?

¿MI OY buchʼu xavojtikin ti jaʼ onoʼox tskʼan baʼyuk ta skotole?... Oyikʼaluk ta xuj batel yantik sventa jaʼ baʼyel chkʼot li bu xcholoj sbaike. ¿Mi oy aviloj junuk velta jech kʼuchaʼal taje?... Jech ek li Mukʼta Jchanubtasvaneje, laj yil ti jaʼ tsaʼik li kʼusi mas tsots skʼoplal sventa yuʼun stukik li mukʼta krixchanoetike. Taje muʼyuk bu lek laj yil. Jkʼeltik li kʼusi kʼot ta pasele.

¿Mi oy aviloj krixchanoetik ti tskʼanik jaʼ baʼiike?

Li Vivliae ta xalbutik ti Jesuse ikʼat ta jun mukʼta veʼel ta sna jun fariseo, li vinike jaʼ toʼox jun bankilal ta relijion. Kʼalal kʼot li Jesuse, te laj yil ti buchʼutik ikʼbilik ta veʼel eke, ochik xchiʼuk lik saʼik yavilik ti bu mas leke. Jech un chaʼa, laj yal jun loʼil ta sventa li buchʼutik ikʼbilik ta veʼele. ¿Mi cha kʼan chavaʼi?...

 Xi laj yal li Jesuse: Kʼalal oy buchʼu cha yikʼot ta skʼinal nupunele, mu xa saʼ li chotlebal ti bu mas leke, xi. ¿Mi xa naʼ kʼu yuʼun jech laj yal taje?... Li stuke laj yal ti oyikʼaluk oy buchʼu mas ichʼbil ta mukʼ ti ikʼbil ta veʼele. Vaʼun chaʼa, jech kʼuchaʼal chavil li ta lokʼole, xuʼ xtal li yajval nae xchiʼuk xuʼ xi chale: Liʼ akʼo xchoti li vinik liʼi, li voʼote leʼ xa bate. ¿Kʼu van yelan chaʼi sba li buchʼu ikʼbil ta veʼele?... Kʼexlal chaʼi sba ti ch-ilat yuʼun skotol krixchanoetik ti chbat chotluk ta jun chotlebal ti bu mu toj ichʼbiluk ta mukʼe.

Li Jesuse tskʼan chakʼbe yil skotolik ti muʼyuk lek ti jaʼ tskʼanik li chotlebal ti bu mas leke. Xi laj yalanbee: Kʼalal oy buchʼu cha yikʼot ta jun mukʼta veʼel sventa nupunele, jaʼ xa saʼ li slajeb chotlebale. Vaʼun, kʼalal mi tal li buchʼu laj yikʼote, xi ta xalbote: «Kamigo, liʼ xa tal li ta chotlebal ti bu mas leke». Mi jaʼ jech cha pase, ichʼbilot ta mukʼ cha kʼot ta stojolal li yantik buchʼutik ikʼbilik ta veʼel kʼalal cha ikʼat batel ta jun chotlebal ti bu mas leke, xi (Lucas 14:1, 7-11).

¿Kʼusi xchanobil yakal chakʼ ta chanel Jesús kʼalal laj yalbe skʼoplal li buchʼutik ta saʼik li chotlebal ti mas lekike?

¿Mi xavaʼibe smelolal kʼusi la skʼan laj yakʼ ta chanel Jesús li ta lokʼolkʼop taje?... Kakʼbetik jun skʼelobil sventa ta jkʼeltik mi laj avaʼibe smelolal. Nopo avaʼi ti cha muy ta jun autovus ti noj ta krixchanoetike. ¿Mi anil xa van chbat asaʼ achotleb sventa cha choti, ti jaʼ vaʼal batuk li jun krixchano ti malubem xae?... Li Jesuse ¿mi lek chil ti jaʼ jech cha pase?...

Oyikʼal van oy buchʼu ta xal ti mu van sventauk li Jesuse. Pe ¿mi jech van xa naʼ?... Kʼalal te toʼox oy ta mukʼta veʼel ta sna fariseo li Jesuse, laj yil kʼuyelan tstʼuj xchotlebik li krixchanoetike. ¿Mi mu van tauk xichʼ ta venta ek li kʼusitik ta jpastik li avie?... Tana ti te xa oy ta vinajel li Jesuse, ta melel xuʼ ta skʼelutik  lek.

Kʼalal oy buchʼu tskʼan jaʼuk baʼyuk ta skotole, xuʼ xlik-o kʼop. Ta skoj taje li yantike ta sok sjolik xchiʼuk ta xutilan sbaik xchiʼuk. Liʼe jaʼ jech chkʼot ta pasel bakʼintik ti kʼalal chbatik ta autovus li ololetike. Kʼalal naka noʼox xjam li stiʼ autovuse, anil chbatik sventa jaʼ baʼyuk chmuyik. Jaʼ tskʼanik li chotlebal ti bu mas lekike, li bu oy ta stsʼel sventanaile. ¿Kʼusi xuʼ chkʼot ta pasel un chaʼa?... Xuʼ ta xilta sbaik.

Ta melel, xuʼ xakʼbutik ep vokol ti mi jaʼ ta jkʼantik baʼyukutik ta skotole. Kʼalal to ta yajtakboltak Jesús jaʼ jech kʼot ta stojolalik. Jech kʼuchaʼal la jchantik li ta kapitulo 6, li stukike la svulilan sbaik ta sventa ti buchʼu junukal mas ichʼbil ta mukʼ ta skotolike. ¿Kʼusi la spas li Jesuse?... La stukʼibtasan. Pe ta tsʼakale la xchaʼvulilan sbaik xtok. Jkʼeltik kʼuxi lik skotol taje.

Li jtakboletik  xchiʼuk yan jchankʼopetike, te xbatik xchiʼuk Jesús ta sbelel steklumal Jerusalén ta slajeb xa velta. Kʼalal jaʼo te xbatik li Jesuse laj yalanbe skʼoplal ta sventa li Ajvalilal yuʼune, jaʼ yuʼun li Santiago xchiʼuk Juane yakal snopik ta sventa ti ch-ajvalilajik xchiʼuk li Jesuse. Maʼuk noʼox taje, ta sventa taje laj yalbeik li smeʼik ti jaʼ Salomee (Mateo 27:56; Marcos 15:40). Jaʼ yuʼun kʼalal te xbatik ta sbelel Jerusalene, li Salomee inopaj ta stojolal li Jesuse, la snijan sba ta stojolal xchiʼuk la skʼanbe jun vokol.

«¿Cʼusi chacʼan?», x-utat yuʼun li Jesuse. Li Salomee laj yalbe ti akʼo xakʼ chotiikuk li yalab li ta ajvalilal yuʼun Jesuse, jun ta sbatsʼikʼob, jun ta stsʼet. Li Santiago xchiʼuk Juane jaʼ laj yalbeik smeʼik ti akʼo skʼan taje, kʼalal laj yaʼiik li yan lajunvoʼ jtakboletike, ¿kʼu van yelan laj yaʼi sbaik xa naʼ?...

Li Salomee, ¿kʼusi la skʼanbe li Jesuse, xchiʼuk kʼusi kʼot ta pasel?

Jech, ilinik tajmek ta stojolal li Santiago xchiʼuk Juane.  Jech un chaʼa, li Jesuse laj yakʼbe jun lekil mantal skotol li yajtakboltake. Laj yalanbe smelolal ti ajvaliletik ta balumile lek chaʼiik ti oy sjuʼelik xchiʼuk ti lek ichʼbilik ta mukʼe. Tskʼanik mas tsots yabtelik sventa chchʼunbat smantalik. Pe li Jesuse laj yalbe li yajtsʼaklomtak ti mu jechuk stalelalik jech kʼuchaʼal taje, moʼoj, laj yal ti buchʼu la tskʼan mas ichʼbil ta mukʼ ta skotolike skʼan la tspas sba ta smoso li yantike. Nopo ta sventa taje (Mateo 20:20-28).

¿Mi xa naʼ kʼusi tspas li jun mosoe?... Chtun ta stojolal yantik, muʼyuk bu smalaoj ti jaʼ akʼo xtunik li yantik ta stojolale. Jaʼ ta slajeb chakʼ sba, maʼuk chakʼ sba ta baʼyel. Muʼyuk bu tsots skʼoplal chaʼi sba, moʼoj, bikʼit chaʼi sba. Mu me xchʼay ta ajol ti jaʼ laj yal Jesús ti buchʼu la tskʼan jaʼ baʼyuk ta skotole, skʼan tspas sba ta smoso li yantike.

Vaʼun chaʼa, ¿kʼusi van tskʼan chalbutik taje?... ¿Mi ta van svulilan yajval li jun moso ta sventa ti buchʼu junukal ta xchoti li ta chotlebal ti bu mas leke? ¿O buchʼu junukal ti baʼyel ta xveʼe? ¿Kʼusi cha nop li voʼote?... Li Jesuse laj yalbe smelolal ti jun mosoe jaʼ onoʼox ta xakʼ ta baʼyel li yajvale (Lucas 17:7-10).

Li voʼotike mu jkʼantik ti baʼyelutik ta skotole, jech un chaʼa, ¿kʼusi skʼan ta jpastik?... Jech, chkakʼtik ta ilel ti jaʼ smosoutik li yantike. Taje jaʼ tskʼan chal ti skʼan chkakʼtik ta baʼyel li yantike xchiʼuk ta jnoptik ti jaʼ mas tsots skʼoplal li stukike, maʼuk li voʼotike. ¿Kʼutik yelan xuʼ chavakʼ ta ilel ti jaʼ chavakʼ ta baʼyel li yantike?... ¿Kʼu yuʼun mu xa chaʼkʼel li pajina 40 xchiʼuk 41 sventa cha chaʼkʼel kʼutik yelan xuʼ chavakʼ ta baʼyel li yantik kʼalal cha tun ta stojolalike?

Li voʼote ta xvul ta ajol ti Mukʼta Jchanubtasvaneje laj yakʼ ta baʼyel li yantik kʼalal itun ta stojolalike. Li ta slajebal akʼobal ti kʼalal te oy xchiʼuk li yajtakboltake, la skujan sba xchiʼuk la spokbe li yokike. Mi chkakʼtik ta baʼyel ek li yantik kʼalal chi jtunutik ta stojolalike, ta jlekubtasbetik yoʼonton li Mukʼta Jchanubtasvanej xchiʼuk li sTot ti jaʼ, Jeova Diose.

Jkʼeltik yan tekstoetik ta Vivlia ti tstij koʼontontik sventa chkakʼtik ta baʼyel li yantike: Lucas 9:48; Romanos 12:3, xchiʼuk Filipenses 2:3, 4.