¿Buchʼu jaʼ li vinik liʼe, xchiʼuk kʼuxi kʼot ta yajtsʼaklom Jesús?

¿BUCHʼU jaʼ li yajtunel Jeova ti mas tukʼ yoʼonton echʼeme?... Lek laj atakʼ: Jaʼ li Jesucristoe. ¿Mi xuʼ van jchanbetik stalelal xa naʼ?... Veno, li Vivliae ta xal ti jaʼ laj yakʼbutik ta ilel skʼelobil sventa ta jtamtik batele. Li stuke chalbutik ti akʼo xi jpas ta yajtsʼaklome.

¿Mi xa naʼ kʼusi smelolal ti jaʼukutik yajtsʼaklom li Jesuse?... Ep kʼusitik smelolal. Li baʼyele jaʼ ti ta jchantik ta stojolale. Pe maʼuk skotol maʼ taje. Jech xtok skʼan ta jchʼuntik ta melel li kʼusitik chchanubtasutike xchiʼuk skʼan ta jchʼunbetik li smantaltake.

Ep buchʼutik ta xalik ti xchʼunojik li Jesuse. ¿Mi naka van yajtsʼaklomtak Jesús xa naʼ?... Mu jaʼuk skotolik. Oyikʼal van chbatik ta chʼulna, pe muʼyuk bu xchʼakoj skʼakʼalik sventa chchanik li chanubtaseletik yuʼun li Mukʼta Jchanubtasvaneje. Ta melel, jaʼik noʼox yajtsʼaklomtak Jesús li buchʼutik chchanbeik stalelale.

Kalbetik skʼoplal junantik krixchanoetik ti pasik ta yajtsʼaklomtak Jesús kʼalal ikuxi ta Balumile. Jun ti buchʼu pas ta baʼyel yajtsʼaklom Jesuse jaʼ li Felipee. Liʼe bat yani saʼ ta anil li Natanael ti jaʼ yamigoe (ti jaʼ Bartolomé sbi xtoke), ti buchʼu te chotol ta yolon jtekʼ teʼ jech kʼuchaʼal ta xkiltik li ta lokʼole. Kʼalal nopaj ta stojolal Jesús li Natanaele, xi albat yuʼun li Jesuse: Liʼ xtal jun melel j-israel vinike, jun vinik ti mu snaʼ xloʼlavane, xi. Li Natanaele labal to laj yaʼi, xi la sjakʼbee: «¿Cʼuxi laj avotquinun?», xut.

¿Buchʼutik yakal chikʼ sventa chkʼot ta yajtsʼaklomtak li Jesuse?

 Li Jesuse xi la stakʼbee: «Jaʼo laj cotquinot ti cʼalal te toʼox oyot ta yolon higo, ti cʼalal muʼyuc toʼox chbat yicʼot tal li Felipee», xut. Li Natanaele toj labal laj yaʼi ti snaʼoj Jesús ti bu toʼox mero stukʼil oye, jaʼ yuʼun xi laj yalbee: «Voʼot Xnichʼonot li Diose. Voʼot ti chaʼoch ta ajvalilal liʼ ta stojol israeletique», xut (Juan 1:49).

Judas Iskariote, Judas (Tadeo sbi xtok) xchiʼuk Simon

Kʼalal skʼan to jun kʼakʼal spasik ta yajtsʼaklom Jesús li Felipe xchiʼuk Natanaele, baʼyel ipasik ta yajtsʼaklom Jesús li Pedro xchiʼuk Andrés ti jaʼ xchiʼil sbaik ta vokʼele, jech kʼuchaʼal Juan xchiʼuk van Santiago ti jaʼ xchiʼil ta vokʼele (Juan 1:35-51). Pe ta tsʼakal, te van kʼu sjaliluke, li xchanvoʼalike chaʼsutik li ta yabtelik ta tsak choye. Jun kʼakʼale, kʼalal te chanav batel ta tiʼtiʼ nab Galilea li Jesuse, laj yil li Pedro xchiʼuk Andrese te ta stikʼik smasobil xchoyik ta nab. Ikʼatik yuʼun li Jesuse: Laʼ tsʼaklinikun, x-utatik.

Santiago (xnichʼon Alfeo), Tomas xchiʼuk Mateo

 Te van kʼu snamaluk jelav batele, li Jesuse laj yil li Santiago xchiʼuk li Juane. Te oyik ta jun kanova xchiʼuk stotik, yakal tslutʼ smasobil xchoyik. Li Jesuse laj yalbe ek ti akʼo stsʼaklinik batele. ¿Kʼusi van laj apas jechuk ti lajuk yikʼot li Jesuse? ¿Mi anil noʼox van la atsʼaklin batel?... Li viniketik taje snaʼojik buchʼu jaʼ li Jesuse. Snaʼojik ti takbil tal yuʼun li Diose. Jaʼ yuʼun ta anil noʼox laj yiktaik li yabtelik ta tsak choye, vaʼun bat stsʼaklinik (Mateo 4:18-22).

Natanael, Pelipe xchiʼuk Juan

Kʼalal pasik ta yajtsʼaklomtak Jesús li viniketik taje, ¿mi naka van jaʼ la spasik li kʼusi leke?... Moʼoj. Oyikʼaluk van xvul to ta ajol ti laj yutilan sbaik ta skoj ti buchʼu mas ichʼbil ta mukʼ ta skotolike. Pe la xchikintaik li kʼusi laj yal li Jesuse xchiʼuk la sjel li stalelalike. Mi oy ta koʼontontik ta jel jtalelaltik ek li voʼotike, vaʼun bi xuʼ xi jkʼot ta yajtsʼaklom li Jesuse.

Santiago (xchiʼil ta vokʼel Juan), Andres xchiʼuk Pedro

Li Jesuse kʼusuk krixchanoal laj yalbe ti akʼo xkʼot ta yajtsʼaklome. Jun veltae, ay kʼelatuk yuʼun jun jkʼulej kerem ti jaʼ ajvalile, li kereme la sjakʼbe kʼusi xuʼ tspas sventa tsta li kuxlejal sbatel osile. Kʼalal laj yal ti ta sbikʼtal onoʼox xchʼunojbe tal smantaltak li Diose, xi albat yuʼun li Jesuse: «Tsʼacliun batel», x-utat (Lucas 18:22, Ch). ¿Mi xa naʼ kʼusi kʼot ta pasel?...

Kʼalal laj yaʼi ti jaʼ mas tsots skʼoplal ta stsʼaklinel li Jesucristoe, li kereme laj yat tajek yoʼonton yuʼun toj ep skʼulejal xchiʼuk skʼanoj tajek li skʼulejale. Jaʼ yuʼun muʼyuk bu la spas sba ta yajtsʼaklom li Jesuse (Lucas 18:18-25).

Kʼalal jutuk xa mu junuk jabil xchiʼuk oʼlol xcholoj mantal li Jesuse, la stʼuj lajchaʼvoʼ yajtsʼaklom sventa chkʼotik ta yajtakboltak. Li jtakboletike jaʼ viniketik ti toj tsots skʼoplal yabtel akʼbatike. ¿Mi xa naʼ kʼusi sbiik?... Jkʼeltik mi xuʼ jchanbetik. Kʼelokiltik li lokʼole, alo tal kaʼitik li sbiike. Vaʼun ta ajol xa noʼox akʼbo yipal ta yalel tal kaʼitik.

¿Buchʼu li antsetik ti la skoltaik Jesus kʼalal la xchol mantale?

Ta tsʼakal ne, jun li ta xlajchaʼvoʼal jtakboletike chopol la spas sba.  Jaʼ li Judas Iscariotee. Vaʼun, yan jtsʼaklom laj yichʼbe li yavile. ¿Mi xa naʼ buchʼu jaʼ?... Jaʼ li Matiase. Ta mas tsʼakal ne, li Pablo xchiʼuk Bernabee ipasik ta jtakboletik ek, pe jaʼ noʼox ti muʼyuk xa atbilik li ta xlajchaʼvoʼal ti baʼyel la stʼuj li Jesuse (Hechos 1:23-26; 14:14).

Jech kʼuchaʼal la jchantik li ta baʼyel kapitulo yuʼun li livro liʼe, li Jesuse skʼanoj li ololetike. ¿Kʼu yuʼun?... Yuʼun snaʼoj ti xuʼ ta xkʼot ta yajtsʼaklomtak eke. Ta melel, li kʼusitik chalilanik li ololetike toj lek chaʼiik li mukʼtik krixchanoetike, jaʼ yuʼun ta x-aʼibat li skʼopike xchiʼuk tskʼan chchanik mas ta sventa li Mukʼta Jchanubtasvaneje.

Jech xtok, oy ep antsetik la stsʼaklinik li Jesuse. Junantik kʼuchaʼal María likem tal ta lum Magdala,  Juana xchiʼuk li Susanae, bat xchiʼinik ti kʼalal bat xchol mantal ta yan lumetik li Jesuse. Oyikʼal van la skoltaik ta spasel veʼlil o la xchukʼbeik skʼuʼ spokʼ li Jesuse (Lucas 8:1-3).

¿Mi cha kʼan cha pas ta yajtsʼaklom li Jesuse?... Vuleso ta ajol: muʼyuk bu chi jkʼataj ta yajtsʼaklom Jesús mi jaʼ noʼox ta xkaltik ti jchʼunojtik ta stojolale. Ta buyuk noʼox ti oyutike, skʼan ta xkakʼtik ta ilel ta jtalelaltik ti jaʼutik yajtsʼaklom li Jesuse, maʼuk noʼox ti kʼalal oyutik ta tsobajeletike. ¿Mi oy to van bu tsots skʼoplal skʼan jech chkakʼtik ta ilel li jtalelaltike?...

Oy, jaʼ li ta jnatike. Yan ti bu xuʼe jaʼ li ta chanob vune. Li kʼusi skʼan mu xchʼay ta joltike jaʼ liʼ vi: sventa jaʼutik melel yajtsʼaklom li Jesuse, skʼan chkakʼtik ta ilel skotol ora ti jech jtalelaltik ti kʼuchaʼal stuke, manchuk mi buyuk noʼox oyutik.

¿Bu ti mas tsots skʼoplal jechuk jpas jtalelaltik li yajchankʼoputik Jesuse?

Tana un jkʼeltik li kʼusi chal Vivlia ta sventa li yajtsʼaklomtak Jesús te ta Mateo 28:19, 20; Lucas 6:13-16; Juan 8:31, 32, xchiʼuk 1 Pedro 2:21.