¿MI LEK cha vaʼi ti cha pas kʼusuk tskʼan avoʼontone xchiʼuk ti muʼyuk buchʼu cha yalbot li kʼusi skʼan cha pase? Albun tal kaʼi ta melel li kʼusi cha nope...

¿Kʼu yuʼun skʼan cha chʼunbe smantal li mukʼtik krixchanoetike?

Pe, ¿kʼusi ti xuʼ cha baline? ¿Mi jaʼ ta melel ti cha pas li kʼusi tskʼan avoʼontone? ¿O mi jaʼ mas lek kʼusitik cha ta ti kʼalal cha chʼunbe smantal li atot ameʼe?... Li Diose ta xal ti skʼan chʼunbel smantal li totil-meʼiletike, jech oxal xuʼ jnoptik ti oy lek srasonal sventa ta jpastik taje. Jkʼeltik kʼusi jaʼ li srasonal taje.

¿Jayib ajabilal?... ¿Mi xa naʼ jayib sjabilal li atot ameʼe, li amukʼtote xchiʼuk li ayayae?... Li stukike jaʼ mas jal xa kuxiemik, li voʼote moʼoj. Kʼalal mas to jal chkuxi jun krixchanoe, mas to xuʼ kʼusitik ta xchan xtok. Skotol jabiletik ta xaʼi, ta skʼel xchiʼuk ta spas ep kʼusitik. Jaʼ yuʼun, li ololetike xuʼ ta xchanbeik li mukʼtik krixchanoetike.

¿Mi oy buchʼu xavojtikin ti jaʼ mas bikʼite?... ¿Mi voʼot mas xa naʼ ti jaʼ mu snaʼ li stuke?... ¿Kʼu yuʼun?... Yuʼun jaʼ mas jal kuxiemot li voʼote xchiʼuk mas xa ep kʼusitik achanoj.

Ta jchaʼvoʼaltik xchiʼuk li yan krixchanoetike, ¿buchʼu mas jal kuxiem?... Jaʼ li Jeova Diose. Li stuke jaʼ mas ep snaʼ, li voʼotike moʼoj. Kʼalal oy kʼusi tstakutik ta spasele, xuʼ ta jnoptik  ti jaʼ li kʼusi mas leke, akʼo mi tsots ta pasel chkaʼitik. ¿Mi anaʼoj ti jun velta tsots laj yaʼi ta xchʼunel mantal li Mukʼta Jchanubtasvaneje?...

Ta skʼakʼalil taje, li Diose oy kʼusi laj yalbe Jesús ti tsots ta pasel laj yaʼie. Jech kʼuchaʼal ta jkʼeltik li ta lokʼole, li Jesuse xi la skʼanbe ta orasion li Diose: «Me jech cha cʼane, loqʼuesbun li jvocol liʼi», xi. Li ta orasion taje, li Jesuse laj yakʼ ta ilel ti mu onoʼox bu kʼunuk ta pasel li kʼusi tskʼan li Diose. Pe ¿mi xa naʼ kʼusi laj yal ta slajebal s-orasion li Jesuse?...

¿Kʼusi xuʼ jchantik li ta s-orasion Jesuse?

Li Jesuse xi laj yale: «Pero mu me xcʼot ta pasel cʼusi tscʼan coʼnton jtuc. Jaʼ acʼo cʼotuc ta pasel li cʼusi tscʼan avoʼntone», xi (Lucas 22:41, 42). Li stuke jaʼ la skʼan ti akʼo kʼotuk ta pasel li kʼusi tskʼan li Diose, maʼuk li kʼusi tskʼan stuke. Jech un chaʼa, jaʼ la spas li kʼusi tskʼan li Diose, maʼuk li kʼusi tsnop stuk ti jaʼ mas leke.

¿Kʼusi ta jchantik ta sventa taje?... Ta jchantik ti jaʼ mas lek ti ta jpastik li kʼusi chal li Diose, akʼo mi muʼyuk kʼun ta pasel. Pe oy to yan kʼusi ta jchantik. ¿Mi xa naʼ kʼusi jaʼ?... Jaʼ liʼi: li Dios xchiʼuk Jesuse mu koʼolikuk jech kʼuchaʼal chal junantik krixchanoetike. Li Jeova Diose jaʼ bankilal xchiʼuk jaʼ mas snaʼ, Jesús, li xnichʼon Jeovae moʼoj.

Kʼalal ta jchʼunbetik smantal li Diose, ta xkakʼtik ta ilel ti jkʼanojtike. Li Vivliae xi ta xale: «Me jcʼanojtic o li Diose, ta jchʼunbetic li smantaltaque», xi (1 Juan 5:3). Jech un chaʼa, jkotoltik skʼan ta jchʼunbetik smantaltak li Diose. Voʼote cha kʼan cha chʼunbe li smantale, ¿mi mu jechuk?...

Ta jkʼeltik ta Vivlia li kʼusi ch-albatik yuʼun Dios ti akʼo spasik li ololetike. Jkʼeltik Efesios, kapitulo 6, sversikuloal 1, 2 xchiʼuk 3. Tee  xi ta xale: «Alab nichʼnabetic, chʼunbeic smantal atot ameʼic ta sventa Cajvaltic, yuʼun jaʼ jech tscʼan pasel. Li sba mantal ti oy cʼusi ta jtatic cʼalal ta jchʼuntique, jech chal: “Ichʼo ta mucʼ atot meʼ, yuʼun lec chabat, jech jal chacuxi ta banamil”», xi.

Jech kʼuchaʼal cha kʼele, jaʼ stuk Jeova li buchʼu cha yalbot ti akʼo xa chʼunbe smantal li atot ameʼe. ¿Kʼusi skʼan xal li «ichʼel ta mukʼe»? Jaʼ tskʼan chal ti chavaʼibe lek li kʼusitik cha yalboxuke. Li Diose cha yalbot ta melel ti lek cha bat mi cha chʼunbe smantal li atot ameʼe.

Ta xkalbot sloʼilal junantik krixchanoetik ti ikolik ta skoj ti yuʼun la xchʼunik mantale. Voʼne xa tajek ikuxiik te ta smukʼta teklumal Jerusalén. Jutuk mu skotolikuk li jnaklejetik tee muʼyuk la xchikintabeik smantal li Diose. Jaʼ yuʼun li Diose ta xakʼ akʼo xichʼ lajesel li jteklum taje, jaʼ jech laj yal li Jesuse. Jech xtok laj yalanbe smelolal kʼuyelan xuʼ ta xkolik li buchʼutik skʼanojik li kʼusitik tukʼe. Xi laj yalanbee: Kʼalal mi laj avilik joyobtabil xa ta soltaroetik li Jerusalene, xa naʼik me ti poʼot xa ta xichʼ lajesele. Jech un chaʼa, jaʼ me yorail cha lokʼik batel li ta Jerusalene xchiʼuk cha jatavik batel li ta vitstike, xi (Lucas 21:20-22).

¿Kʼuxi ikolik li krixchanoetik ti la xchʼunbeik smantal li Jesuse?

Veno, jech kʼuchaʼal laj yal li Jesuse, li soltaroetik ta Romae ikʼotik sventa tsjoyobtaik xchiʼuk tstsakik ta kʼop li Jerusalene. Vaʼun, li soltaroetike isutik batel, mu nabiluk kʼu yuʼun. Jutuk mu skotoluk li krixchanoetike la snopik ti echʼ xa li vokolile. Jaʼ yuʼun te ikomik li ta jteklume. Pe ¿kʼusi laj yal Jesús ti akʼo spasike?... Ti teuk nakalot ta Jerusalén ta skʼakʼalil taje, ¿kʼusi van la apas ti jechuke?... Li buchʼutik la xchʼunbeik ta melel li Jesuse, laj yikta li snaike xchiʼuk ijatavik batel li ta vitstike, nom to yoʼ bu oy li Jerusalene.

Echʼ jun jabil, vaʼun muʼyuk kʼusi kʼot ta stojolal li Jerusalene. Ta xchibal jabilale, muʼyuk kʼusi kʼot xtok. Li ta yoxibal jabilale jaʼ noʼox jech xtok. Junantik krixchanoetike oyikʼal van la snopik ti toj bolik  li buchʼutik ijatavik lokʼel li ta jteklume. Ta xchanibal jabil ne, li soltaroetik ta Romae ichaʼsutik tal xchiʼuk la sjoyobtaik yan velta li Jerusalene. Pe maʼuk xa yorail sventa chjatavik lokʼel. Li avi ne, li soltaroetike la sjinesik li jteklume. Jutuk mu skotoluk ichamik li jnaklejetike, li buchʼutik kuxul ikomike laj yichʼik ikʼel batel ta chukel.

Pe ¿kʼusi kʼot ta stojolalik li buchʼutik la xchʼunbeik smantal li Jesuse?... Ikolik, nom to yoʼ bu oy li Jerusalene, jaʼ yuʼun muʼyuk laj yil svokolik. Li xchʼunel mantale ipojatik.

¿Mi ta van spojot ek li xchʼunel mantale?... Oyikʼal van yalojbot mu xa tajin ta kaye o ta ukʼum li atot ameʼe. ¿Kʼu yuʼun?... Yuʼun xuʼ cha snetʼot jun karo o xuʼ cha jikʼav li ta ukʼume. Pe oyikʼal van xi cha nop junuk kʼakʼale: «Li avie muʼyuk bu ta xanav karo. Muʼyuk kʼusi chkʼot ta jtojolal. Yan ololetike ta xtajinik ta kaye o ta xtajinik li ta  ukʼume, xchiʼuk muʼyuk bu kiloj mi oy kʼusi kʼotem ta stojolalik».

¿Kʼu yuʼun skʼan cha chʼun mantal akʼo mi muʼyuk kʼusi xibal sba chkʼot ta pasel yilele?

Taje jaʼ jech la snopik jutuk mu skotolikuk li krixchanoetik ta Jerusalene. Kʼalal isutik batel li jromail soltaroetike, echʼ xa yileluk li vokolile. Kʼalal laj yilik ti komik ta jteklum li junantike, li yantike te ikomik ek. Laj yichʼik albel, pe muʼyuk la xchikintaik, ta skoj taje la xchʼay li xkuxlejalike.

Jkʼelbetik yan skʼelobil. ¿Mi oy avixtolanoj junuk velta seriyo?... Oyikʼal van kʼupil chavil ti kʼalal cha tsan junuke. Pe xibal me sba ta ixtolanel li seriyoe. Xuʼ ta xkʼakʼ li nae, vaʼun li voʼote xuʼ te cha cham.

Vuleso ta ajol, mu me baluk ti bakʼintik noʼox ta jchʼuntik mantale. Li kʼusi cha spojot ta melele jaʼ ti cha chʼunilan-o li mantale. Xchiʼuk ¿buchʼu ti ta xalbot: «Alab nichʼnabetic, chʼunbeic smantal atot ameʼic», ti xie?... Jaʼ li Diose. Xchiʼuk mu me xchʼay ta ajol ti yuʼun skʼanojot ti ta xalbot taje.

Tana un ta jkʼeltik junantik tekstoetik ta Vivlia ti chakʼbutik ta ilel ti tsots skʼoplal li xchʼunel mantale: Proverbios 23:22; Eclesiastés 12:13; Isaías 48:17, 18, xchiʼuk Colosenses 3:20.