Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KAPITULO 3

Li Jpasvanej yuʼun skotol li kʼusitike

Li Jpasvanej yuʼun skotol li kʼusitike

¿Buchʼu la spas skotol li kʼusitik kuxajtike?

OY KʼUSI alakʼ sba jnaʼoj li voʼone. ¿Mi cha kʼan chavaʼi?... Kʼelo li akʼobe. Puxo li sbikʼtal akʼobe. Tana un tsako kʼusiuk. Ep kʼusitik xuʼ ta spas li akʼobe, xchiʼuk lek ta spas. ¿Mi xa naʼ buchʼu la spas li jkʼobtike?...

Jaʼ, jaʼ li buchʼu la spas li eile, li niʼile xchiʼuk li satile. Jaʼ li Diose, li stot Mukʼta Jchanubtasvaneje. ¿Mi xa muyubaj ti laj yakʼ jsatik li Diose?... Koliyal taje xuʼ ep kʼusitik ta jkʼeltik. Xuʼ jkʼeltik li nichimetike. Xuʼ jkʼeltik li vomoletike xchiʼuk li yaxal vinajele. Jech noxtok chtun kuʼuntik sventa ta jkʼeltik uni mutetik kʼalal chveʼike, jech kʼuchaʼal chkiltik liʼ ta lokʼole. ¿Mi mu alakʼuk sba cha vaʼi ti xuʼ ep kʼusitik ta jkʼeltike?...

Pe ¿buchʼu la spasanan? ¿Mi jaʼ junuk krixchano? Moʼoj. Li krixchanoetike xuʼ spasik jpʼej na. Pe mu spas yuʼunik ti akʼo chʼiuk vomoletike. Li krixchanoe mu spas yuʼun jkotuk uni mut, mu spas yuʼun jpʼejuk nichim mi jaʼuk kʼusi yan ti kuxajtike. ¿Mi anaʼoj xa onoʼox?...

Li Diose jaʼ li Jpasvanej yuʼun skotol li kʼusitike. Li Diose jaʼ la spas li vinajele xchiʼuk li Balumile. Jech xtok jaʼ la spas li krixchanoetike. Jaʼ la spas li baʼyel vinik xchiʼuk li baʼyel antse. Jaʼ jech laj yal li Mukʼta Jchanubtasvanej Jesuse (Mateo 19:4-6).

 ¿Kʼuxi la snaʼ li Jesús taje? ¿Mi laj yil la spasanan ti Diose?... Laj, laj yil. Li Jesuse te toʼox oy xchiʼuk Dios kʼalal la spas li vinik xchiʼuk li antse. Li Jesuse jaʼ li buchʼu baʼyel ipasat yuʼun li Diose. Li Jesuse jaʼ toʼox jun anjel ti te toʼox kuxul ta vinajel xchiʼuk li sTote.

Li Vivliae chal ti xi laj yal li Diose: «Jpastic cristiano», xi (Génesis 1:26). ¿Mi xa naʼ buchʼu ti chchiʼin ta loʼil li Diose?... Jaʼ chchiʼin ta loʼil li xNichʼone, jaʼ li buchʼu ital ta Balumil ta tsʼakale, ti Jesus la sbiine.

¿Mi mu alakʼuk sba ta aʼiel? Nopo avaʼi. Kʼalal chkaʼibetik li Jesuse, yakal ta jchanbetik ta sventa li buchʼu te toʼox oy xchiʼuk Dios kʼalal la spas Balumil xchiʼuk skotol li kʼusitike. Li Jesuse toj ep la xchan abtelal ta stojolal li sTot te ta vinajele. ¡Mu labaluk ta aʼyel ti jaʼ Mukʼta Jchanubtasvanej li Jesuse!

 ¿Mi yuʼun van chat toʼox yoʼonton avaloj li Dios ti stuk te oy kʼalal muʼyuk toʼox spasoj li xNichʼone?... Moʼoj. Vaʼun chaʼa, ¿kʼu yuʼun la spas yan jkuxlejaletik?... Yuʼun jaʼ jun jkʼanvanej Dios. Li stuke la skʼan ti akʼo kuxiuk yantike xchiʼuk ti akʼo skʼupinik li kuxlejale. Ta jtojbetik ta vokol jechuk li Dios ta skoj ti laj yakʼbutik li jkuxlejaltike.

Skotol li kʼusitik spasoj li Diose chakʼbutik ta ilel li kʼanel yuʼune. Li Diose la spas li Kʼakʼale. Li Kʼakʼale chakʼbutik xojobal xchiʼuk ta xkʼixnautik. Ti chʼabaluke, sik skotol xchiʼuk chʼabal kuxlejal ta Balumil ti jechuke. ¿Mi mu tauk xa muyubaj ti la spas Kʼakʼal li Diose?...

Jech xtok li Diose la spas li voʼe. Bakʼintike muʼyuk lek chavil ti chakʼ voʼe yuʼun mu stakʼ xa lokʼ ta tajimol. Pe li voʼe jaʼ chakʼ akʼo chʼiuk li nichimetike. Jaʼ yuʼun chaʼa, kʼalal chkiltik li kʼupil sba nichimetike, ¿buchʼu skʼan jtojbetik ta vokol?... Jaʼ li Diose. ¿Buchʼu skʼan ta jtojbetik ta vokol kʼalal ta jloʼtik muil sat teʼetik xchiʼuk li itajetike?... Skʼan ta jtojbetik ta vokol li Diose, yuʼun li Kʼakʼal xchiʼuk li voʼe ta xakʼ chʼiuk li tsʼiʼleletike.

Nopo avaʼi ti oy buchʼu jech ta sjakʼbote: «¿Mi jaʼ la spas ek li krixchano xchiʼuk li chonbolometik li Diose?». ¿Kʼusi van cha takʼ?... Lek ti xi cha takʼe: «Jaʼ, li Diose jaʼ la spas li krixchano xchiʼuk li chonbolometike». ¿Ati mi oy buchʼu mu xchʼun xchiʼuk ta xal ta melel ti ta chonbolometik likem tal li krixchanoe? Veno, taje maʼuk jech ta xchanubtasvan li Vivliae. Liʼe ta xal ti jaʼ Dios li buchʼu la spas skotol li kʼusitik kuxajtike (Génesis 1:26-31).

Oy buchʼu la spas li na liʼe. Jech un chaʼa, ¿buchʼu la spas li nichimetike, li teʼetike xchiʼuk li chonbolometike?

Pe mi oy buchʼu cha yalbot ti mu xchʼun mi oy ti Diose, ¿kʼusi xuʼ xavalbe?... Xuʼ xavakʼbe ta ilel jpʼejuk na xchiʼuk xuʼ xi xa jakʼbee: «¿Buchʼu la spas li na liʼe?». Skotol krixchano snaʼoj ti oy buchʼu la spase. Ta  melel muʼyuk la spas sba stuk (Hebreos 3:4).

Vaʼun xuʼ xavikʼ batel ta jsep nichimaltik, chavakʼbe ta ilel jpʼejuk nichim xchiʼuk xuʼ xi xa jakʼbee: «¿Buchʼu la spas li nichim liʼe?». Mu vinikuk la spas. Pe jech kʼuchaʼal mu stukuk noʼox la spas sba li nae, jech ek li nichim liʼe mu stukuk noʼox la spas sba ek. Jaʼ la spas li Diose.

Xuʼ xavalbe ti akʼo pajuk li krixchano sventa chaʼibe skʼejoj jkotuk mute. Vaʼun xuʼ xi xa jakʼbee: «¿Buchʼu la spas xchiʼuk la xchanubtas ta kʼejoj li mutetike?». Jaʼ li Dios buchʼu la spas li vinajeletike, li Balumile xchiʼuk skotol li kʼusitik kuxajtike. Jaʼ li buchʼu chakʼ li kuxlejale.

Oyikʼal van oy buchʼu ta xalbot ti mu xchʼun li kʼusi mu xile. Xuʼ van jech ta xal: «Mu jchʼun li kʼusi mu xkile». Jech onoʼox ta melel, oy krixchanoetik ti mu xchʼunik ta skoj ti mu xilik li Diose.

Melel onoʼox, mu xuʼ xkiltik li Diose. Li Vivliae ta xal: Muʼyuk buchʼu xuʼ xil li Diose, xi. Mi junuk vinik, ants xchiʼuk olol mu xuʼ xil li Diose. Jaʼ yuʼun, mu buchʼu xuʼ spasbe slokʼol li Diose. Li stuke ta xal ti mu stakʼ pasbel slokʼole, jaʼ yuʼun chaʼa muʼyuk me lek ta xil mi oy lokʼoletik ta jnatik jech kʼuchaʼal taje (Éxodo 20:4, 5; 33:20; Juan 1:18).

Mi mu xuʼ xkiltik li Diose, ¿kʼuxi jnaʼojtik ti oy ta melele? Nopo ta sventa liʼe: ¿mi xuʼ xavil li ikʼe?... Moʼoj, mu buchʼu xuʼ xil. Pe xuʼ xa kʼel li kʼusitik ta spase. Voʼote xuʼ xa kʼel kʼu yelan tsnikesan li yanal teʼ kʼalal xjumumet li ikʼ ta skʼobkʼob teʼe. Ta skoj taje achʼunoj ti oy li ikʼe.

¿Kʼuxi anaʼoj ti oy li ikʼe?

Jech ek xuʼ xa kʼel li kʼusitik spasoj li Diose. Kʼalal cha kʼel jpʼej nichim o jkot mut ti kuxule, yakal xa kʼel li kʼusi spasoj li Diose. Taje chakʼbot achʼun ti oy ta melel li Diose.

Oyikʼal van oy buchʼu xi cha sjakʼbote: «¿Buchʼu la spas li Kʼakʼal  xchiʼuk li Balumile?». Li Vivliae ta xalbe smelolal: «Dios la spas li vinajel xchiʼuc banamile», xi (Génesis 1:1). Jech, skotol li kʼusitik alakʼ sba liʼe jaʼ la spas li Diose. ¿Kʼusi cha nop?...

¿Mi mu labaluk sba ti kuxulutike? Xuʼ ta xkaʼitik li skʼupil kʼejoj mutetike. Xuʼ ta jkʼeltik li nichimetike xchiʼuk li yan kʼusitik spasoj li Diose. Xchiʼuk xuʼ ta jlajestik li veʼliletik ti yakʼojbutik li Diose.

Ta skoj skotol taje, ta jtojbetik ta vokol jechuk li Diose. Mas to toj tsots skʼoplal ti yakʼoj jkuxlejaltike. Mi ta melel oy ta koʼontontik ta stojbel ta vokole, oy kʼusi ta jpastik. ¿Mi xa naʼ kʼusi?... Chkaʼibetik li Diose xchiʼuk ta jpastik li kʼusi chalbutik ta Vivliae. Mi ta jpastik taje chkakʼtik ta ilel ti jkʼanojtik li Jpasvanej yuʼun skotol li kʼusitike.

Ta skoj skotol li kʼusitik spasoje, ta jtojbetik ta vokol jechuk li Diose. ¿Kʼu yelan? Jkʼeltik li kʼusi tsʼibabil ta Salmo 139:14; Juan 4:23, 24; 1 Juan 5:21, xchiʼuk Apocalipsis 4:11.