Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Jchanbetik li mukʼta jchanubtasvaneje

 KAPITULO 31

Bu ta tael spatobil oʼontonal

Bu ta tael spatobil oʼontonal

¿MI OY bakʼintik chavat avoʼonton xchiʼuk atuk chavaʼi aba?... ¿Mi cha jakʼbe aba mi oy buchʼu cha skʼanot?... Junantik ololetike jaʼ jech ta xaʼi sbaik, pe li Diose xi chal ta melele: «Li vuʼune muʼyuc bu jchʼayojot o ta coʼnton», xi (Isaías 49:15). ¿Mi mu alakʼuk sba ti ta jnoptik ta sventa taje?... Jech, li Jeova Diose skʼanojutik ta melel.

Li uni neneʼ chij ti chʼayem liʼe, ¿kʼu van yelan chaʼi sba xa naʼ?

Jun jtsʼibajom yuʼun li Vivliae xi laj yale: Manchuk mi chi yiktaun ta melel li batsʼi jtot xchiʼuk li batsʼi jmeʼe, pe li Jeovae ta xchʼamun, xi (Salmo 27:10). Ta snaʼel taje tspat koʼontontik, ¿mi mu jechuk?... Xi chalbutik li Jeovae: Mu xa xiʼ, yuʼun liʼ jchiʼinojote. Cha jkoltaot ta melel, xi (Isaías 41:10).

Pe bakʼintike, li Jeovae ta xakʼ akʼo x-akʼbat svokolik xchiʼuk akʼo x-akʼatik ta preva yuʼun Satanás li Yajtuneltake. Jun veltae, li Diabloe toj ep laj yakʼbe svokol li Jesuse, li Jesuse xi tsots laj yalbe ta orasion li Jeovae: Dios kuʼun, Dios kuʼun, ¿kʼu yuʼun ti laj aviktaune?, xi (Mateo 27:46). Manchuk mi laj yil svokol li Jesuse, snaʼoj ti kʼanbil yuʼun li Jeovae (Juan 10:17). Pe li stuke snaʼoj xtok ti Jeovae ta xakʼ akʼo x-akʼatik ta preva xchiʼuk akʼo x-akʼbat svokolik yuʼun Satanás li Yajtuneltake. Ta yan kapitulo ta jkʼeltik kʼu yuʼun chakʼ jech kʼotuk ta pasel li Diose.

Kʼalal bikʼitutik toe, bakʼintike ta anil noʼox chi jxiʼutik. Jech kʼuchaʼal liʼe: ¿mi oy chʼayemot junuk velta?... ¿Mi la xiʼ?... Ep ololetike ta xiʼik. Jun kʼakʼale, li Mukʼta Jchanubtasvaneje laj yal jun loʼil. Liʼe maʼuk sloʼilal jun uni olol, moʼoj, jaʼ sloʼilal jkot uni neneʼ chij ti ichʼaye.

Ta alel noʼoxe, li voʼote koʼolot kʼuchaʼal uni chij. ¿Kʼu chaʼal jech  taje? Yuʼun li chijetike mu toj mukʼikuk mi jaʼuk toj tsotsikuk, vaʼun skʼan oy buchʼu ta xchabiatik xchiʼuk ta xpojatik, jech kʼuchaʼal li voʼote. Li vinik ti oy ta sba tskʼel li chije jaʼ li jchabiej chije.

Li ta sloʼil li Jesuse laj yalbe skʼoplal jun jchabiej chij ti oy 100 ta kot xchije. Jun kʼakʼale, li jkote ichʼay. Oyikʼal van jaʼ noʼox tskʼan tskʼel li kʼusi oy ta spat uni vitse, pe kʼalal laj yile li uni chije nom xaʼox oy ta stojolal li yantike. ¿Mi xnop avuʼun kʼuyelan laj yaʼi sba xa naʼ li uni chij ti kʼalal la skʼel sjoylebal xchiʼuk laj yil ti stuk xa noʼox te oye?...

¿Kʼusi van tspas xa naʼ li jchabiej chij mi laj yil ti skʼan to jkot xchije? Mi xi van la snope: muʼyuk bu chkat koʼonton, muʼyuk bu chbat jsaʼ, jaʼ ta smul stuk ti ichʼaye, ¿mi xi van? ¿O mi ta van skʼej komel lek li yan 99 ta kote xchiʼuk chbat tsaʼ li bu chʼayeme? ¿Mi oy van sbalil ti chakʼ svokol ta saʼel ti jkot noʼox chije?... Ti voʼotuk li chij ti chʼayeme, ¿mi cha kʼan van chbat saʼot li jchabiej chije?...

¿Buchʼu jech xkoʼolaj kʼuchaʼal li jchabiej chij ti la spoj li xchije?

Li jchabiej chije skʼanoj tajmek skotol li xchijtake, skʼanoj ek li bu chʼayeme, jaʼ yuʼun bat saʼ. Nopo noʼox avaʼi kʼu to yelan imuyubaj li uni chij ti kʼalal laj yil ikʼot li jchabiej chije. Li Jesuse laj yal xtok ti imuyubaj ek li jchabiej chije. Jaʼ mas to xmuyubaj ta stojolal li jkot chij ti la stae, jaʼ jutuk xmuyubaj ta stojolal  li 99 ti muʼyuk bu chʼayemike. Veno, ¿buchʼu jaʼ jech kʼuchaʼal li jchabiej chij ti laj yal ta sloʼil li Jesuse? ¿Buchʼu ta xat tajmek yoʼonton ta jtojolaltik jech kʼuchaʼal laj yat yoʼonton li jchabiej chij ta stojolal li xchije?... Li Jesuse laj yal ti jaʼ jech tspas li sTot ta vinajele, ti jaʼ li Jeova Diose.

Li Jeova Diose jaʼ li Mukʼta Jchabiej chij yuʼun li steklumale. Skʼanoj skotol li yajtuneltake, kʼalal to ta ololetik kʼuchaʼal voʼote. Mu skʼan akʼo xkil jvokoltik xchiʼuk chkichʼtik lajesel. Ta melel, toj alakʼ sba ta naʼel ti chat tajek yoʼonton ta jtojolaltik li Diose (Mateo 18:12-14).

¿Mi oy ta melel chavaʼi li Jeova jech kʼuchaʼal oy atot o yan krixchanoe?

¿Mi cha chʼun ta melel ta stojolal li Jeova Diose?... ¿Mi oy van ta melel chaval li voʼote?... Melel onoʼox ti mu xuʼ xkiltik li Jeovae, yuʼun li stuke jaʼ jun espiritu, mu xkiltik. Pe li stuke oy ta melel xchiʼuk xuʼ ta xilutik. Snaʼoj bakʼin ta jkʼantik koltael. Jaʼ no jech xtok, jech kʼuchaʼal ta jkʼopontik yan krixchanoetike, xuʼ ta jkʼopontik ta orasion li Jeovae. Jech onoʼox ta melel, li stuke tskʼan ti akʼo  jkʼopontike.

Jaʼ yuʼun, mi oy chavat avoʼonton o atuk chavaʼi aba junuk veltae, ¿kʼusi skʼan cha pas?... Kʼopono li Jeovae. Nopajan ta stojolal, yuʼun tspat avoʼonton xchiʼuk cha skoltaot. Mu me xchʼay ta ajol ti skʼanojot li Jeovae, manchuk mi atuk chavaʼi aba tajmek, li stuke skʼanojot. Jamtik li Vivliae. Te ta Salmo 23, lik jkʼeltik batel ta versikulo 1, xi ta xalbutike: «Li Mucʼul Diose jaʼ chixchabiun jech chac cʼu chaʼal jchabichij; muʼyuc cʼusi yan ta jcʼan o. Jaʼ chiyacʼbun jcux coʼnton ta cʼunil jobeltic; chismacun batel yoʼ bu oy lec voʼ», xi.

Li jtsʼibajome xi to tstsʼakies batel li ta versikulo 4: «Acʼo me chixanov ta yolon pimil toyolal teʼtic, muʼyuc cʼusi ta jxiʼbe, yuʼun te achiʼinojun. Jaʼ jpatoj coʼnton yuʼun li anamteʼe xchiʼuc li xlucaxteʼile», xi. Jaʼ jech ta xaʼi sbaik li krixchanoetik mi jaʼ sDiosik li Jeovae. Tstaik spatobil yoʼontonik ta skʼakʼalil vokoliletik. ¿Mi jaʼ jech chavaʼi aba li voʼote?...

Li Jeovae ta xchabi li yajtuneltak jech kʼuchaʼal ta xchabi xchijtak li jun jkʼanvanej jchabiej chije. Ta xakʼbe ta ilel bu beal skʼan ta xanavik, vaʼun li stukike xmuyubajik tstijliik batel. Muʼyuk srasonal ta xiʼik, manchuk mi jaʼ noʼox oy vokolil ta sjoylebalik. Li jun jchabiej chije, ta stunes li snamteʼ o xlukaxteʼ sventa tspoj li xchijtak ta stojolal li chonetik ti xuʼ van  ch-utsʼintaatike. Li Vivliae ta xalbutik kʼuyelan la spoj xchijtak ta stojolal jkot leon xchiʼuk jkot oso li kerem David ti jaʼ toʼox jun jchabiej chije (1 Samuel 17:34-36). Li yajtuneltak Jeovae, snaʼojik ti jaʼ jech ta xpojatik ek yuʼun li Diose. Mu kʼusi xat-o yoʼontonik ta melel yuʼun te oy ta stojolalik li Diose.

Jech kʼuchaʼal jun jchabiej chij ti chchabi li xchijtake, ¿buchʼu tskoltautik kʼalal oy jvokoltike?

Li Jeovae skʼanoj ta melel li xchijtake xchiʼuk kʼux ta yoʼonton chchabi. Li Vivliae xi ta xale: Jech kʼuchaʼal jun jchabiej chij ta sbeiltas batel li xchijtake. Ta skʼob tstij sventa tstsob li uni chijetike, xi (Isaías 40:11).

¿Mi mu tauk spat avoʼonton ti cha naʼ ti jaʼ jech li Jeovae?... ¿Mi mu xa kʼan jaʼ yuni chijot?... Li chijetike ta xaʼibeik yechʼomal ye li jchabiej chij yuʼunike xchiʼuk te noʼox nopol oyik ta stojolal. ¿Mi chavaʼibe skʼop li Jeovae?... ¿Mi nopol oyot ta stojolal?... Mi jaʼ jech cha pase, muʼyuk srasonal cha xiʼ. Te xchiʼinojot-o li Jeovae.

Li Jeovae ta sjunul yoʼonton ta xchabi li yajtuneltake. Jkʼeltik kʼuyelan ta xal li Vivlia te ta Salmo 37:25; 55:22, xchiʼuk Lucas 12:29-31.