Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KAPITULO 32

Kʼuxi laj yichʼ chabiel li Jesuse

Kʼuxi laj yichʼ chabiel li Jesuse

BAKʼINTIKE li Jeovae oy kʼusitik toj labal sba tspas sventa chchabi li buchʼutik ololik to xchiʼuk mu xuʼ xchabi sba stukike. Mi cha bat ta paxyal ta osiltike, oyikʼal van oy kʼusi chavil ti jech xkoʼolaj kʼuchaʼal tspas li Jeovae, manchuk mi mu xa vaʼibe smelolal kʼusi ti yakal chkʼot ta pasel ta slikebale.

Jnoptik ti yakal xa xanav batele, vaʼun jaʼ to avile xpochlajet tal jkot mut ta atsʼel. Yayijem yilel, yuʼun ta xjoch li jot xikʼe. Kʼalal cha nopaj batele, ta xnamaj batel, mi cha tijlu batele, mas to ta xnamaj batel. Jaʼ to avile, xvililet batel. Muʼyuk bu yayijem ta melel. ¿Mi xa naʼ kʼusi ti tspas toʼoxe?...

Veno, te noʼox ta stsʼel yoʼ bu la skotan sba li mute, te nakʼajtik ta tsʼiʼleltik li yuni alabtake. Li meʼ mute ixiʼ mi cha tabe xchiʼuk chavutsʼintabe li yalabe. Jaʼ yuʼun yayijem la spas sba yilel xchiʼuk la snamajesot yoʼ bu oy li yalabe. ¿Mi xa naʼ buchʼu xuʼ ta xchabiutik jech kʼuchaʼal ta xchabi yalab li meʼil taje?... Ta Vivliae, li Jeovae ta xichʼ koʼoltasel xchiʼuk jkot mut ti jaʼ sbi xik ti chchabi li yalabtake (Deuteronomio 32:11, 12).

¿Kʼu yelan chchabi yalab li mut liʼe?

 Li xnichʼon ti mas skʼanoj li Jeovae, jaʼ li Jesuse. Kʼalal te toʼox kuxul ta vinajele, jaʼ toʼox jun espiritu ti ep sjuʼel jech kʼuchaʼal sTote, xuʼ toʼox ta xchabi sba stuk. Pe kʼalal ayan ta Balumile, jaʼ toʼox jun uni neneʼ olol ti mu xuʼ xchabi sba stuk ti skʼan chabiele.

Sventa tspas li kʼusi albat yuʼun Dios ti akʼo spas liʼ ta Balumile, skʼan ta xchʼi li Jesuse xchiʼuk chkʼataj ta mukʼta krixchano ti chʼabal smule. Pe li Satanase, la skʼan la smil ti kʼalal muʼyuk to spasoj li yabtele. Toj kʼupil ta kʼelbel sloʼilal kʼu yelan chabiat yuʼun Jeova li Jesús kʼalal olol toʼoxe, yuʼun li Satanase la skʼan la smil. ¿Mi cha kʼan chavaʼi?...

Kʼalal mu to jaluk svokʼel li Jesuse, li Satanase la spas ti akʼo xojobajuk jun lus ta vinajel ti xkoʼolaj kʼuchaʼal kʼanal te ta stukʼil slokʼeb Kʼakʼale. Junantik jkʼel kʼanaletik, ti jaʼ krixchanoetik ti chchanbeik skʼoplal li kʼanaletike, ep ta sien kilometroetik la stʼunik batel kʼalal to ta Jerusalén. Tee la sjakʼik bu ta x-ayan li buchʼu ta xkʼot ta ajvalil yuʼun li judioetike. Te une laj yichʼik jakʼbel junantik viniketik ti xojtikinik  li stakʼobil ti chal li Vivliae, li viniketike xi la stakʼike: «Te ta xvocʼ ta lum Belén», xiik (Mateo 2:1-6).

Ta tsʼakal kʼalal la svulaʼanik Jesús li jkʼel kʼanaletike, ¿kʼusi tsots albatik yuʼun Jeova sventa chchabibe xkuxlejal li uni olole?

Kʼalal laj yaʼi li chopol ajvalil Herodes te ta Jerusalén, ti mu to jaluk svokʼel te ta nopol jteklum Belén li achʼ ajvalile, xi laj yalbe li jkʼel kʼanaletike: Saʼik li olole, vaʼun mi laj ataike, tal albikun, xi. ¿Mi xa naʼ kʼu yuʼun tskʼan tsta Jesús li Herodese?... ¡Yuʼun chitʼixta xchiʼuk tskʼan tsmil!

Li Diose, ¿kʼuxi la xchabi li xNichʼone?... Ta tsʼakal kʼalal la staik xchiʼuk laj yakʼbeik smoton Jesús li jkʼel kʼanaletike, li Diose tsots laj yalbe ta xvayichik ti akʼo mu sutik yoʼ bu oy li Herodese. Jech un chaʼa, yan be la stamik batel kʼalaluk isutik batel ta slumalike, muʼyuk xa bu echʼik li ta Jerusalene. Kʼalal laj yakʼ venta li Herodes ti ibatik xa li jkʼel kʼanaletike, ilin tajmek. Ta skoj ti yuʼun tskʼan tsmil li Jesuse, laj yal mantal ti akʼo smilik skotol li ololetik te ta Belén ti mu to sta chib sjabilalike. Pe muʼyuk xaʼox bu te oy li Jesuse.

¿Mi xa naʼ kʼuxi ikol li Jesuse?... Kʼalal ibatik li jkʼel kʼanaletike, li Jeovae laj yalbe li José li smalal María ti akʼo xjatavik batel ta Egiptoe. Tee, li Jesuse kolem ikom ta stojolal li chopol Herodese. Echʼ jayib jabile, kʼalal lokʼik ta Egipto li Josee, li Mariae xchiʼuk li Jesuse, li Diose la xchaʼkʼopon li Josee. Ta xvayich laj yalbe akʼo xbat ta Nazaret li Josee, yoʼ bu muʼyuk bu tsta utsʼintael li olole (Mateo 2:7-23).

¿Kʼu yelan la xchaʼichʼ chabiel li Jesuse?

¿Mi xavaʼibe smelolal kʼuxi la xchabi xNichʼon li Jeovae?... Li uni mutetik ti nakʼbilik toʼox yuʼun smeʼ li ta tsʼiʼleltike, ¿buchʼu van  xkoʼolaj-o xa naʼ? ¿O buchʼu van xkoʼolaj xa naʼ xchiʼuk li Jesús kʼalal bikʼit toʼoxe? ¿Mi mu jechuk ti koʼolot kʼuchaʼal taje?... Jech ek li voʼote oy buchʼutik tskʼan chutsʼintaot. ¿Mi xa naʼ buchʼutik?...

Li Vivliae ta xalbutik ti Satanase jaʼ la jech xkoʼolaj kʼuchaʼal jkot leon ti x-avet tskʼan tstiʼutike. Jech onoʼox ta melel, li leonetike jaʼ tstʼujik sventa tstsakik li bikʼit chonbolometike, jaʼ noʼox jech ek li Satanás xchiʼuk li spukujtake ep ta velta jaʼ tstʼujik ek li ololetike (1 Pedro 5:8). Pe li Jeovae jaʼ mas ep sjuʼel, li Satanase moʼoj. Li Jeovae xuʼ chchabi li ololetik ti chtunik ta stojolale o xuʼ ta smeltsan li kʼusitik chopol ti tspasbatik li Satanase.

Jech kʼuchaʼal la jkʼeltik ta kapitulo 10 yuʼun li livro liʼe, ¿kʼusi la tskʼanik akʼo jpastik li Satanás xchiʼuk li spukujtake?... Jech, tskʼanik ti akʼo jpastik li lutsʼbail ti chal Dios ti chopolike. ¿Mi xvul to ta ajol buchʼutik noʼox ti xuʼ tslutsʼ sbaik ta vayele?... Jaʼ noʼox jun vinik xchiʼuk jun ants ti nupunemike.

Pe kʼux ta alel ti, oy mukʼtik krixchanoetik ti lek chaʼiik slutsʼel li ololetike. Bakʼintike, li uni ololetik taje tspasik ek li kʼusitik chopol xchanojik ta stojolal li mukʼtik krixchanoetike, xchiʼuk chopol tstunesik li skʼunil sbekʼtalike. Jaʼ jech kʼot ta pasel voʼne xa tajmek li ta steklumal Sodomae. Li Vivliae ta xal ti jnaklejetike, «cʼalal ta chʼium queremetic cʼalal ta moletic», la skʼan la slutsʼik li viniketik ti bat svulaʼanik li Lote (Génesis 19:4, 5).

Jech kʼuchaʼal la skʼan chabiel li Jesuse, li voʼot eke skʼan chavichʼ chabiel ta stojolal li mukʼtik krixchanoetik —xchiʼuk kʼalal to ta yan ololetik— ti tskʼan tslutsʼoxuk ta vayele. Jechtik onoʼox, li krixchanoetik taje tskuy sbaik ti jaʼ avamigotake. Oyikʼal van cha yalboxuk ti oy kʼusi cha yakʼboxuk mi muʼyuk buchʼu chavalbee. Pe jaʼ noʼox tskʼan kʼusitik sventa stukik, jech kʼuchaʼal li Satanás xchiʼuk li spukujtake. Jaʼ noʼox ta saʼik li kʼusitik tskʼupin stukike, li kʼuxi chut tstaike jaʼ ti kʼalal tslutsʼik ta vayel li ololetike. ¡Taje toj chopol tajmek!

 ¿Mi xa naʼ kʼusi tspasik sventa kʼupil sba chaʼiike?... Oyikʼal van ta xjaxik o ta spikik li avuni kʼunile, o xuʼ van ta xjaxik li skʼunilik xchiʼuk li avuʼune. Pe mu me xavakʼ buchʼu xixtalan li avuni kʼunile. Mi jaʼuk achiʼiltak ta vokʼel, mi jaʼuk atot ameʼ. Li skʼunil abekʼtal taje jaʼ noʼox avuʼun atuk.

¿Kʼusi skʼan chaval xchiʼuk kʼusi skʼan cha pas mi oy buchʼu tskʼan tspikot sventa tspasbot kʼusi chopole?

¿Kʼuxi xuʼ xa chabi li abekʼtal ta stojolal li krixchanoetik ti tspasik kʼusitik chopole?... Baʼyel, mu xavakʼ buchʼu xixtalan li skʼunil abekʼtale. Mi oy buchʼu tskʼan xixtalanbote, tsotsuk avoʼonton xchiʼuk xi tsots xavalbee: «¡Mu xa pikun! ¡Ta jtikʼ amul!», albo. Mi cha yalbot ti jaʼ amul li kʼusi kʼot ta pasel li krixchanoe, mu xa chʼunbe. Loʼlael maʼ taje. Batan xchiʼuk alo li kʼusi la spase manchuk mi buchʼuuk krixchanoal. Skʼan chaval, manchuk mi cha yalbot ti jaʼ noʼox atukik anaʼojik li kʼusitik cha pasike. Manchuk mi jpʼel cha yalbot ti chakʼbot amoton o cha sibtasot ti oy kʼusi cha spasbote, skʼan cha namaj batel ta stojolal li krixchano taje xchiʼuk alo li kʼusi la spase.

Muʼyuk kʼuchaʼal cha xiʼ, pe skʼan cha chabi aba. Kʼalal cha yalbot atot ameʼ ti oy krixchanoetik o mi oy bu jotukal xuʼ cha ta utsʼintaele, skʼan xa chʼunbe li kʼusitik ta xalboxuke. Mi jaʼ jech cha pas taje, muʼyuk me buchʼu chavakʼbe akʼo xa yutsʼintaot.

Ta jkʼeltik kʼuxi xuʼ cha chabi aba ta sventa li chopol lutsʼbail te ta Génesis 39:7-12; Proverbios 4:14-16; 14:15, 16; 1 Corintios 6:18, xchiʼuk 2 Pedro 2:14.