Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KAPITULO 34

¿Kʼusi chkʼot ta jtojolaltik kʼalal chi jchamutike?

¿Kʼusi chkʼot ta jtojolaltik kʼalal chi jchamutike?

LI VOʼOTE anaʼoj ta melel ti chmalubik, ch-ipajik xchiʼuk chchamik li krixchanoetike. Junantik ololetike chchamik ek. ¿Mi skʼan van cha xiʼta li lajelal o li animaetike?... ¿Mi xa naʼ kʼusi chkʼot ta jtojolaltik kʼalal chi jchamutike?...

Jech ta melel, li ta jkʼakʼaliltike muʼyuk buchʼu chaʼkuxiem tal sventa chalbutik smelolal kʼusi chkʼot ta stojolal li jun krixchano kʼalal chchame. Pe kʼalal liʼ toʼox oy ta Balumil li Mukʼta Jchanubtasvanej Jesuse, oy jun vinik ti jaʼ jech kʼot ta stojolale. Mi ta jkʼelbetik li sloʼilal xkuxlejale, ta xkaʼibetik smelolal kʼusi chkʼot ta stojolal li krixchanoetik kʼalal chchamike. Jaʼ sloʼilal jun yamigo Jesús ti te toʼox nakal ta Betaniae, jun jteklum ti muʼyuk bu nom yiloj li Jerusalene. Jaʼ sbi Lázaro, xchiʼuk oy chaʼvoʼ xchiʼiltak ta vokʼel, jaʼ sbi Marta xchiʼuk María. Jkʼeltik kʼusi chal li Vivlia ti kʼusi kʼot ta pasele.

Jun veltae, iʼipaj tajmek li Lazaroe. Jaʼo nom oy li Jesuse. Jech un chaʼa, li Marta xchiʼuk Mariae la stakik batel jun j-almantal sventa chbat yalbe Jesús ti ip li Lazaroe. Jaʼ jech la spasik yuʼun snaʼojik ti xuʼ chtal li Jesuse xchiʼuk ti xuʼ chpoxta li Lazaroe. Maʼuk doktor maʼ li Jesuse, pe li Diose laj yakʼbe sjuʼel sventa chpoxta kʼusuk chamelaletik (Mateo 15:30, 31).

Pe kʼalal muʼyuk toʼox kʼotem li Jesuse, mas to tsots iʼipaj li Lazaroe, vaʼun icham. Li Jesuse laj yalbe yajtsʼaklomtak ti yakal la chvay li Lazaroe xchiʼuk ti ta la xbat stij likele. Li jtsʼaklometike muʼyuk bu laj yaʼibeik smelolal li kʼusi la skʼan laj yal li Jesuse. Jaʼ yuʼun xi jamal laj yal li Jesuse: «Li Lazaroe chamen», xi. ¿Kʼusi chakʼbutik ta ilel ta sventa li lajelal li kʼusi laj yal li Jesuse?... Chakʼbutik ta ilel ti kʼalal  chcham jun krixchanoe, xkoʼolaj kʼuchaʼal vayem tajmek, toj echʼ noʼox vayem tajmek yuʼun mi jaʼuk chvaychinaj.

Li Jesuse la stam batel sbe sventa chbat ta sna li Marta xchiʼuk li Mariae. Ep xa te stsoboj sbaik yamigotakik sventa chpatbat yoʼontonik li Marta xchiʼuk María ta skoj ti yuʼun cham li xchiʼilik ta vokʼele. Kʼalal laj yaʼi Marta ti te xa chnopaj batel li Jesuse, bat snup ta be. Ta jlikel noʼoxe, li Mariae te kʼot ek yoʼ bu oy li Jesuse. Chat tajmek yoʼonton xchiʼuk yakal ch-okʼ, la skejan sba ta stojolal li Jesuse. Li yamigotakik ti batem xchiʼinik li antsetik taje, yakal x-okʼik ek.

Li Jesuse la sjakʼ bu yakʼojik li Lazaroe. Vaʼun laj yikʼik batel li ta chʼen bu smukojike. Kʼalal laj yil Jesús ti yakal x-okʼ skotolike, lik okʼuk ek. Yuʼun snaʼoj ti toj kʼux chkaʼitik kʼalal oy buchʼu chcham kuʼuntike.

Li stiʼ chʼene makbil ta ton, jech un chaʼa, xi laj yal li Jesuse: «Balchʼunic loqʼuel li tone», xi. ¿Mi lek van ti tslokʼesbeik smak li chʼene?... Li Martae la snop ti jaʼ lek mu slokʼesike. Vaʼun xi laj yale: «Cajval, tu xa, yuʼun xchanibal xa cʼacʼal», xi.

Pe li Jesuse xi la stakʼbee: «Laj xa calbot ti me chachʼune, chavilbe slequilal li Diose», xut. Li kʼusi la skʼan laj yalbe Marta li Jesuse jaʼ ti yuʼun oy kʼusi chil chkʼot ta pasel ti jaʼ chalbe slekilal li Diose. ¿Kʼusi van tspas li Jesuse? Kʼalal la slokʼesik li tone, li Jesuse tsots la skʼopon Jeova. Vaʼun xi avane: «¡Lázaro, locʼan tal!», xi. ¿Mi chlokʼ van tal? ¿Mi xuʼ van yuʼun?...

¿Mi xuʼ xa tij likel jun krixchano ti vayale?... Xuʼ, mi tsots cha kʼopone chjulav. Pe ¿mi xuʼ xa tij likel jun krixchano ti vayal ta lajelale?... Moʼoj. Manchuk mi toj tsots cha kʼopon li jun krixchano ti chameme, muʼyuk bu cha yaʼibot. Mu kʼusi xuʼ xa pas, mi jaʼuk voʼon o mi jaʼuk yan krixchano ta balumil ti xuʼ ta stij likel jun animae.

Li Jesuse, ¿kʼusi la spas ta stojolal li Lazaroe?

Pe li Jesuse jelel. Yuʼun li Diose yakʼojbe sjuʼel ti muʼyuk buchʼu jech xuʼ yuʼune. Jaʼ yuʼun kʼalal la skʼopon li Lazaroe, oy kʼusi labal sba kʼot  ta pasel. ¡Li vinik ti chanib xaʼox kʼakʼal chameme, ilokʼ tal li ta chʼene! ¡Chaʼkuxi tal! ¡Xuʼ ta xichʼ ikʼ, ta xanav xchiʼuk ta xkʼopoj yan velta! Jech, li Jesuse la stij likel tal ta lajelal li Lazaroe (Juan 11:1-44).

Tana un nopo avaʼi jlikeluk: ¿kʼusi kʼot ta stojolal li Lázaro kʼalal chame? ¿Mi oy kʼusi lokʼ batel ta sbekʼtal ti bat kuxiuk ta yan bu jotukale? ¿Mi bat ta vinajel xchʼulel li Lazaroe? ¿Mi te van ikuxi chanib kʼakʼal xchiʼuk Dios xchiʼuk li chʼul anjeletike?...

Moʼoj. Vuleso ta ajol, li Jesuse laj yal ti yakal chvay li Lazaroe. ¿Kʼusi chkʼot ta pasel kʼalal cha vaye? Mi ochem tajmek avayele, muʼyuk bu chavaʼi li kʼusi chkʼot ta pasele, ¿mi mu jechuk?... Kʼalal cha julave, mu xa naʼ kʼu sjalil la avay jaʼ to mi la akʼel li reloje.

Jaʼ jech oyik li animaetike. Mu kʼusi snaʼik, mu kʼusi xaʼiik mi jaʼuk kʼusi xuʼ spasik. Jaʼ jech toʼox oy li Lázaro kʼalal chamem toʼoxe. Li lajelale jaʼ jech kʼuchaʼal jun vayel ti bu mu kʼusi xvul ta sjol tajmek li  krixchanoe. Li Vivliae xi ta xale: «Li bochʼotic chamenic xae mu xa cʼusi snaʼic o», xi (Eclesiastés 9:5, 10).

¿Kʼu x-elan oy li Lázaro kʼalal chamem toʼoxe?

Jech xtok, nopo avaʼi ta sventa liʼe: ti yuʼunuk teuk oy ta vinajel xchanibal kʼakʼal li Lazaroe, ¿mi mu van lajuk sloʼilta xa naʼ?... Ti yuʼunuk te toʼox oy ta vinajel li Lazaroe, ¿mi sujat van yuʼun Jesús sventa chikta li kʼupil vinajel sventa chchaʼsut tal liʼ ta Balumile?... ¡Ta melel moʼoj!

Pe, oy ep krixchanoetik ti chalik ti oy la jchʼuleltik ti mu snaʼ xchame xchiʼuk ti kuxul la chkom ti kʼalal chcham li jbekʼtaltike. Chalik ti te la bu jotukal kuxul ikom xchʼulel li Lazaroe. Pe li Vivliae muʼyuk bu jech ta xal taje. Liʼe ta xal ti Diose laj yakʼbe xkuxlejal li baʼyel vinik Adane. Li Vivliae ta xchanubtasutik xtok ti kʼalal la la spas smule, icham. Tupʼ xkuxlejal, vaʼun chaʼsut li ta tsʼubil lum ti bu onoʼox laj yichʼ pasele. Li Vivliae ta xal xtok ti skotol li snitilultake la xkuchinik li mulil xchiʼuk li lajelale (Génesis 2:7; 3:17-19; Romanos 5:12).

 Jamal ta aʼibel smelolal chaʼa, ti muʼyuk jun jchʼuleltik ti mu snaʼ xchame xchiʼuk ti xchʼakoj sba ta jbekʼtaltike. Yuʼun jaʼ kuxlejalutik ta jujuntal. Li Vivliae ta xalbutik smelolal kʼusi chkʼot ta jtojolaltik ta skoj ti laj jkuchinbetik smul li baʼyel vinik Adane. Liʼe xi ta xale: Li buchʼu ta saʼ smule ta xcham, xi (Ezequiel 18:4).

¿Kʼu yuʼun muʼyuk srasonal ta jxiʼtatik li animaetike?

Junantik krixchanoetike ta xiʼtaik li animaetike. Muʼyuk ta xnopajik li ta mukinaletike yuʼun tsnopik ti te la bu xvaʼet xchʼulel li animaetike xchiʼuk ti xuʼ la ch-utsʼintaatike. Pe ¿mi melel van taje?... Moʼoj, mu meleluk.

Jech xtok, oy buchʼutik tsnopik ti xuʼ tsutik tal kʼuchaʼal espirituetik li animaetike, yuʼun la tsvulaʼanik li buchʼutik kuxulike. Jaʼ yuʼun ta xlechanbeik sveʼelik. Pe li krixchanoetik ti tspasik taje, muʼyuk xchʼunojik ta melel li kʼusi chal Dios ta sventa li animaetike. Mi jchʼunojtik ta melel li voʼotike, muʼyuk me bu ta jxiʼtatik li animaetike. Mi ta melel oy ta koʼontontik ta stojbel ta vokol Dios ta sventa li jkuxlejaltike, ta xkakʼtik ta ilel ti kʼalal ta jpastik li kʼusi lek chile.

Pe oyikʼal van cha jakʼbe aba: «Li Diose, ¿mi ta van xchaʼakʼbe xkuxlejal li ololetik ti chamemike? ¿Mi tskʼan van chakʼbe?». Jaʼ ta jloʼiltabetik smelolal li ta yan kapituloe.

Ta jkʼeltik yan tekstoetik ta Vivlia ti chalbutik kʼu x-elan oyik li animaetike: Salmo 115:17 xchiʼuk 146:3, 4.