Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KAPITULO 42

¿Kʼu yuʼun skʼan chi j-abtej?

¿Kʼu yuʼun skʼan chi j-abtej?

¿KʼUSI cha kʼupin spasel: abtel o tajimol?... Veno, muʼyuk bu chopol ti chi jtajine. Li Vivliae ta xal ti Jerusalene ta toʼox xnoj ta bikʼtal keremetik xchiʼuk tsebetik ti chtajinik ta yamakʼile (Zacarías 8:5).

Li Mukʼta Jchanubtasvaneje lek toʼox chil ti chtajinik li ololetike. Kʼalal muʼyuk toʼox bu talem ta Balumile, xi laj yale: Te oyun ta xokon Dios kʼuchaʼal jun pʼijil j-abtel, xchiʼuk li muyubaj ta stojolal skotol kʼakʼal, xi. Jech un chaʼa, li jpʼelantik kʼop ti jaʼ to la jkʼeltike, chakʼ ta ilel ti abtej ta vinajel xchiʼuk Jeova li Jesuse. Kʼalal jaʼo te oye, xi laj yal xtoke: «Toj jun coʼnton ta stojol li cristianoetique», xi. Jech kʼuchaʼal laj xa jchantik ta yantik kapituloe, li Mukʼta Jchanubtasvaneje ep skʼanoj li krixchanoetike, xchiʼuk skʼanoj ek li ololetike (Proverbios 8:30, 31).

Kʼalal muʼyuk toʼox talem ta Balumil li Mukʼta Jchanubtasvaneje, ¿kʼusi toʼox tskʼupin spasel?

 ¿Mi tajin van xa naʼ li Jesús kʼalal bikʼit toʼoxe?... Oyikʼal van. Pe, te ta vinajele li Jesuse jaʼ toʼox «jun pʼijil j-abtel», ¿mi mu van tauk x-abtej xa naʼ ek li ta Balumile?... Manchuk mi xnichʼon karpintero la sbiiltasik li Jesuse, jaʼ toʼox jun «carpintero» ek. ¿Kʼusi skʼan xal taje?... Jaʼ skʼan xal ti José ti buchʼu la stsʼites kʼuchaʼal xnichʼon li Jesuse, ta melel laj yakʼbe xchan li yabtele. Jech oxal chaʼa, li Jesuse ipas ta karpintero (Mateo 13:55; Marcos 6:3).

¿Mi lek van itojob ta karpinteroal li Jesuse?... Ta skoj ti yuʼun jaʼ toʼox jun pʼijil j-abtel ta vinajel, jaʼ xkaltik, ti toj lek xtojobe, ¿mi mu van jaʼuk jun karpintero lek xtojob ek liʼ ta Balumile?... Nopo avaʼi kʼu to stsatsal li abtelal ta karpinteroal li ta skʼakʼalil taje. Li Jesuse jaʼ van ta saʼ li jtekʼ teʼe, ta stsʼet, ta xtuchʼilan ta  juju pʼos, ta xkuch batel ta sna sventa tspas-o ta mexa, tsʼomol xchiʼuk yan kʼusitik.

¿Mi lek van chaʼi spasel xa naʼ li Jesús li abtelal taje?... ¿Mi jun van avoʼonton ti tauk xa pas mexaetik xchiʼuk xilaetik ti lek pasbilik xchiʼuk yan kʼusitik sventa tstunesik li krixchanoetike?... Li Vivliae ta xalbe li krixchano ti «acʼo noʼox scʼupin lec yaʼay li yabtele», jaʼ xkaltik, ti akʼo muyubajuk li ta yabtel tspase. Taje chakʼbutik spatobil koʼontontik ti mu xuʼ jtatik ta tajimole (Eclesiastés 3:22).

Li abtele, lek sventa jnopbenaltik xchiʼuk sventa li jbekʼtaltike. Epal ololetike ep tajmek yorail chchʼay yoʼontonik ta skʼelel television o chtajinik ta videojuego, ti chjupʼik xchiʼuk chkʼunibik-oe. Li ololetik taje muʼyuk bu chmuyubajik mi jaʼuk chakʼ muyubajikuk li yantike. ¿Kʼusi skʼan ta jpastik sventa chi jmuyubajutik?...

Ta kapitulo 17 la jchantik ti chi jmuyubajutik ti kʼalal chkakʼtik xchiʼuk ta jpastik kʼusitik ta stojolal li yantike (Hechos 20:35). Li Vivliae ta xal ti Jeovae jaʼ jun Dios ti «echʼem slequile», jaʼ xkaltik, ti chmuyubaje (1 Timoteo 1:11). Xchiʼuk jech kʼuchaʼal la jkʼeltik li ta Proverbiose, li Jesuse «scotol cʼacʼal xcuxet [y]oʼnton». ¿Kʼu yuʼun?... Li stuke laj yalbe srasonal kʼalal xi laj yale: «Li Jtote ta to xʼabtej. Jech ta xiʼabtej ec li vuʼune», xi (Juan 5:17).

Kʼalal liʼ toʼox oy ta Balumil li Jesuse, muʼyuk bu abtej ta karpintero skotol xkuxlejal, yuʼun li Jeova Diose xchapanojbe jun yabtel ti tsots skʼoplale. ¿Mi xa naʼ kʼusi jaʼ?... Li Jesuse xi laj yale: «Ta persa [...] chbat jcholbe yaʼyic li Lequil Aʼyej ta sventa ventainel yuʼun Diose. Yuʼun jaʼ ta sventa ti tacbilun tale», xi (Lucas 4:43). Kʼalal ta xchol mantal li Jesuse, oy krixchanoetik ti chchʼunbat xchiʼuk chalbeik yantik krixchanoetik li kʼusitik laj yal li Jesuse. Taje jaʼ li kʼusi la spas li jsamaria ants ti chavil li ta lokʼole (Juan 4:7-15, 27-30).

¿Kʼusi chib abtelal la spas kʼalal liʼ toʼox oy ta Balumil li Jesuse?

¿Kʼusi la snop Jesús ta sventa li abtelal taje? ¿Mi lek van laj yaʼi spasel xa naʼ?... Li stuke xi laj yale: «Li jveʼele jaʼ ti ta jpasbe cʼusi tscʼan li  Bochʼo la stacun tale, xchiʼuc ti acʼo jvuʼesbe li yabtele», xi (Juan 4:34). ¿Kʼu yelan chavaʼi aba kʼalal cha lajes jun veʼlil ti bu mas mu chavaʼie?... Taje jaʼ chakʼ anop jutuk ti kʼu yelan toʼox chaʼi sba Jesús ti kʼalal la spas li yabtel ti akʼbat yuʼun Diose.

Ti kʼu yelan la spasutik li Diose jaʼ ti mas to chi jmuyubajutik ti kʼalal chi j-abtejutike. Li stuke chal ti smatanal chakʼbe li krixchanoetike jaʼ ti akʼo xmuyubajik ta skoj li stsatsal abtelike. Jech un chaʼa, mi cha chan abtel ti kʼalal bikʼitot toe, mas to me cha muyubaj ta skotol akuxlejal (Eclesiastés 5:19).

Taje maʼuk skʼan chal ti yuʼun tspasbe yabtel jun mukʼta krixchano li jun uni olole. Pe jkotoltik xuʼ ta jpastik kʼusuk abtelal. Ta melel, tsots van ch-abtej li atot ameʼ sventa tspasik kanal takʼin sventa tsmakʼlintas li avutsʼ avalale xchiʼuk ti oyuk anaike. Jech xtok, jech kʼuchaʼal lek anaʼoje, li ta nae oy onoʼox kʼusitik skʼan pasel sventa lekuk chʼubabil.

¿Kʼusitik abtelal xuʼ xa pas ti jaʼ sventa slekilal skotol li avutsʼ avalale?... Xuʼ xa koltavan ta yichʼel batel kʼusitik chtun ta mexa kʼalaluk cha veʼike, sukʼel platoetik, cha lokʼes kʼaʼep, cha chʼuba li akuartoe xchiʼuk cha tsob li avixtoltake. Oyikʼal van oy xa kʼusi yakal xa pas ti chakʼbe ep slekilal li avutsʼ avalale.

¿Kʼu yuʼun tsots skʼoplal cha tsob li avixtoltak kʼalal chlaj avoʼonton ta tajimole?

Jkʼeltik kʼuxi xuʼ chtun yuʼun li utsʼ-alalil li abtelaletik taje. Kʼalal chlaj avoʼonton ta tajimole, skʼan cha tsob li avixtoltake. ¿Kʼu yuʼun van tsots skʼoplal chaval taje?... Yuʼun jaʼ sventa lekuk chʼubabil xvinaj li anae xchiʼuk akʼo mu kʼusi xkʼot ta pasel ta skoj. Mi buyuk noʼox chavikta li avixtoltake, jun kʼakʼale xuʼ ch-och batel li ameʼe xchiʼuk ti oy kʼusitik yichʼoj batel ta skʼobe, vaʼun xuʼ xmak yok xchiʼuk ta stsʼuj. Oyikʼal van xuʼ chichʼ ikʼel batel kʼalal to ta ospital. ¿Mi mu jechuk ti toj xibal sba taje?... Jech oxal chaʼa, kʼalal cha tsob li avixtoltake, chavakʼbe slekilal skotol li avutsʼ avalale.

Oy yan abtelaletik ti xuʼ tspasik xtok li ololetike, jech kʼuchaʼal liʼe,  jaʼ li stareaik ta chanob vune. Te ta chanob vune, ta jchantik skʼelel vun. Junantik ololetike toj lek chaʼiik, pe li yantike toj tsots chaʼiik. Manchuk mi tsots chavaʼi li ta slikebale, ta onoʼox me xa muyubaj mi cha chan lek skʼelel vune, yuʼun jaʼ jech xuʼ xa naʼ ep kʼusitik tsots skʼoplal. Jech xtok xuʼ avuʼun cha kʼel atuk li sKʼop Diose, li Vivliae. Jech un chaʼa, mi cha pas lek li atarea ta chanob vune, ep kʼusitik lek cha ta, ¿mi mu jechuk xa naʼ?...

Oy krixchanoetik ti mu skʼan x-abtejike. Oyikʼal van xa vojtikin junuk. Pe, ta skoj ti yuʼun la spasutik sventa chi j-abtejutik li Diose, skʼan ta jchantik ta skʼanel li kabteltike. ¿Kʼusi la snop ta sventa yabtel li Mukʼta Jchanubtasvaneje?... Toj ep la skʼupin spasel jech kʼuchaʼal skʼupil veʼel ti bu mas mu chaʼie. ¿Kʼusi abtelal taje?... Jaʼ ti tskʼopon yan krixchanoetik ta sventa li Jeova Diose xchiʼuk ti kʼuxi xuʼ tstaik li kuxlejal sbatel osile.

Liʼe oy junantik kʼusitik xuʼ xichʼ pasel sventa tskoltautik ta skʼanel li kabteltike. Jakʼbo aba: ¿kʼu yuʼun skʼan ta jpas li abtelal liʼe? Mi anaʼoj ti tsots skʼoplale, jaʼ me mas kʼun chavaʼi ta spasel. Manchuk mi tsots o mi mu toj tsotsuk li abtele, paso sventa lekuk xbat avuʼun. Mi jaʼ jech cha pas kʼuchaʼal taje, cha kʼupin spasel li avabtele, jech kʼuchaʼal la spas li Mukʼta Jchanubtasvaneje.

Li Vivliae ta skoltautik sventa lekil j-abtelukutik. Jkʼeltik li kʼusi chal ta Proverbios 10:4; 22:29; Eclesiastés 3:12, 13, xchiʼuk Colosenses 3:23.