Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KAPITULO 23

¿Kʼu yuʼun chi j-ipajutik?

¿Kʼu yuʼun chi j-ipajutik?

¿MI OY buchʼu xavojtikin ti ip chaʼie?... Oyikʼal van cha ipaj bakʼintik ek li voʼote. Oyikʼal van cha yakʼbot simal-obal o kʼux chʼutil. Junantik krixchanoetike toj ipik. Mi jaʼuk xuʼ xvaʼiik mi muʼyuk buchʼu chkoltaatike, mas to mi malubemik xa tajmeke.

Skotol krixchanoetik ta x-ipajik bakʼintik. ¿Mi xa naʼ kʼu yuʼun ta x-ipajik, ta xmalubik xchiʼuk ta xchamik li krixchanoetike?... Li Jesuse laj yakʼbe ta ilel smelolal kʼalal jun velta laj yikʼbeik batel jun vinik ti mu toʼox xanave. Ta xkalbot avaʼi li kʼusi kʼot ta pasele.

Li Jesuse te toʼox yakal chkom ta jpʼej na ta jun jteklum ti nopol yiloj li nab Galileae. Te tal kʼelatuk yuʼun epal krixchanoetik, la snojesik li nae. Mu buchʼu xuʼ xnopaj mi jaʼuk ta tiʼna. Pe yakal to xkʼot krixchanoetik. Jtsop krixchanoetike laj yikʼik tal jun vinik ti alubem yakane, mu toʼox xuʼ xanav. Persa toʼox ta spoyik batel ta chanvoʼ viniketik.

¿Mi xa naʼ kʼu yuʼun la skʼan laj yikʼik batel bu oy Jesús li jchamel vinike?... Yuʼun spatoj yoʼontonik ti yuʼun xuʼ chkoltaat yuʼun li Jesuse, ti yuʼun xuʼ ta xpoxtabat li xchamele. Pe noj ta krixchanoetik li nae, ¿mi xa naʼ kʼuxi la snopajesik ta stojolal Jesús li vinik ti alubem yakane?...

Veno, li ta lokʼole xuʼ xavil kʼuyelan la spasik. Ta baʼyel, la smuyesik ta jolna li vinike, yuʼun pachʼal li jolnae. Vaʼun, lek mukʼ la sjomik yalel li jolnae. Ta slajeb ne, la xchechik yalel xchiʼuk svayeb li vinik ti alubem yakane. ¡Toj echʼ noʼox ep xchʼunojel yoʼontonik!

 Skotol li krixchanoetik ti te oyik ta nae toj labal laj yilik li kʼusi kʼot ta pasele. Li vinik ti alubem yakan ti oy ta svayebe lek ta oʼlol ikʼot. ¿Mi ilin li Jesús ta skoj li kʼusi la spasik li viniketike?... Moʼoj. Imuyubaj ti laj yil oy xchʼunojel yoʼontonike. Xi laj yalbe li vinik ti alubem yakane: «Pasbilot xa perdón yuʼun amul», xut.

Li Jesuse, ¿kʼusi laj yalbe ti akʼo spas li vinik ti alubem yakane?

Junantik krixchanoetike la snopik ti muʼyuk la lek ti jech chal li Jesuse. Mu xchʼunik ti xuʼ tspas perton mulil li stuke. Pe, sventa chakʼ ta ilel ti xuʼ tspase, li Jesuse xi laj yalbe li vinike: «Lican; ichʼo batel avayab, batan ta ana», xut.

Kʼalal jech laj yal li Jesuse, ipoxtaj li vinike. Ivaʼi stuk xchiʼuk ixanav. Li krixchanoetik ti laj  yilik li skʼelobil juʼelal taje toj chʼayel noʼox yoʼontonik ikomik. Muʼyuk bu jech yilojik kʼusi toj labal sba. La skʼupil kʼoptaik Jeova ta skoj ti yuʼun akʼbatik li Mukʼta Jchanubtasvanej taje, ti xuʼ ta xpoxta li chameletike (Marcos 2:1-12).

¿Kʼusi ta jchantik ta sventa li skʼelobil juʼelal liʼe?

¿Kʼusi ta jchantik ta sventa li skʼelobil juʼelal taje?... Ta jchantik ti xuʼ tspas perton mulil xchiʼuk xuʼ ta xpoxta chameletik li Jesuse. Pe oy to kʼusi yan tsots skʼoplal ta jchantik: ta jchantik ti jaʼ ta skoj mulil ti chi j-ipajutike.

Ta skoj ti yuʼun jkotoltik chi j-ipajutike, ¿mi jaʼ tskʼan chal ti yuʼun jmulavil krixchanoutik jkotoltik li voʼotike?... Jech, li Vivliae chi yalbutik ti jkotoltik chi j-ayanutik ta mulile. ¿Mi xa naʼ kʼusi tskʼan chal ti chi j-ayanutik ta mulile?... Jaʼ skʼan chal ti oy xa jmultik ti kʼalal chi j-ayanutike. Bakʼintike muʼyuk bu lek chbat kuʼuntik li kʼusitik ta jpastike, manchuk mi mu jkʼantik. Pe ¿kʼu yuʼun jkotoltik chi jkʼatajutik ta jmulavil krixchanoetik?...

Jaʼ ta skoj ti yuʼun la spas smul li baʼyel vinik Adán kʼalal muʼyuk bu la xchʼunbe smantal li Diose. Xchiʼuk jkotoltik jkuchojbetik smul li Adane. ¿Mi xa naʼ kʼuxi? Chkalbot avaʼi ti kʼuxi xuʼ xavaʼibe smelolale.

Oyikʼal van oy aviloj ti tspasik pan ta jun moldee. ¿Kʼusi van chkʼot ta pasel ta stojolal li pan mi potsʼkʼijem li smoldeale? ¿Mi xnop avuʼun?... Kʼusuk panil ti cha pas li ta moldee te chlokʼ senyail ti bu potsʼkʼijeme, ¿mi mu jechuk?...

¿Kʼuxi chi jkʼatajutik ta jpas mulil jkotoltik li voʼotike?

 Li Adane jaʼ jech kʼuchaʼal li molde taje, li voʼotike jaʼ jechutik kʼuchaʼal li pane. Kʼalal muʼyuk bu la xchʼunbe smantal Dios li Adane, ipas ta jmulavil krixchano. Jaʼ jech kʼuchaʼal ilokʼ spotsʼbenal yaʼeluk, o senyail kʼuchaʼal jmulavil krixchano. Jech oxal chaʼa, kʼalal ta x-ayan xnichʼnabe, ¿kʼu yelanik?... Skotolik oy senyailik kʼuchaʼal jmulavil krixchanoetik.

Jutuk mu skotoluk li ololetik ch-ayanike, mu xkil ta jsatik mi jaʼ jmulavil ololetik. Mu yuʼunukuk chʼabal jun skʼob o jun yok. Pe li mulil ti xkuchojik xa tale, toj tsots, yuʼun xuʼ x-akʼat x-ipajik, ta mas tsʼakal ne, ta xchamik.

Pe, junantik krixchanoetike mas to ta x-ipajik, li junantike moʼoj. ¿Kʼu yuʼun jech chkʼot ta pasel taje? ¿Mi yuʼun van jaʼ mas ep smulik kʼalal ch-ayanike?... Moʼoj, koʼol jmultik jkotoltik kʼalal chi j-ayanutike. Jkotoltik oy jmultik chi j-ayanutik, jaʼ yuʼun, kʼusuk noʼox ora xuʼ stsakutik kʼusuk chamelal. Jech ek li buchʼutik chakʼbeik yipal ta xchʼunbel smantal li Diose, ta x-ipajik, manchuk mi muʼyuk kʼusi chopol tspasik ta melel.

Vaʼun chaʼa, ¿kʼu yuʼun van jaʼ mas ta x-ipajik li junantik krixchanoetike?... Oy ep srasonal. Oyikʼal van yuʼun chʼabal sveʼelik o muʼyuk lek yipal li sveʼel tslajesike. Oyikʼal van ta sloʼik ep dulseetik o kʼusitik yan ti muʼyuk chtun yuʼun li sbekʼtalike. Yan srasonale jaʼ ti yuʼun van toj nax akʼobal chvayike, vaʼun muʼyuk bu ch-echʼ lek svayelik. Oyikʼal van muʼyuk lek smakob-sikik kʼalal oy sike. Junantik krixchanoetike toj kʼunibem li sbekʼtalike, mu kʼusi xuʼ xutik li chameletike manchuk mi lek chchabi sbaik.

Kʼalal mi chʼayem xa li mulile, ¿kʼu van yelan xa li jbekʼtal jtakopaltike?

 ¿Mi ta van xkʼot skʼakʼalil ti muʼyuk xa chi j-ipajutike? ¿Mi ta van sta skʼakʼalil ti chi jkolutik li ta mulile?... Veno, ¿kʼusi laj yut Jesús li vinik ti alubem yakane?... La spasbe perton li smule xchiʼuk la xpoxta. Kʼalal jech la spas taje, laj yakʼ ta ilel li kʼusi tspas ta tsʼakal ta stojolalik li buchʼutik chakʼbeik yipal ta spasel li kʼusi leke.

Mi chkakʼtik ta ilel ti mu jkʼan jpas jmultik xchiʼuk ta jpʼajtik li kʼusi chopole, ta xpoxtautik li Jesuse. Ta tsʼakale, tslajes li mulil ti oy ta jbekʼtaltik li avie, yuʼun jaʼ li Ajvalil biiltasbil li ta Ajvalilal yuʼun Diose. Li mulile muʼyuk bu ta xchʼay ta anil, ta kʼunkʼun ta xchʼay. Vaʼun, kʼalal mi chʼayem xa-o sbatel osile, muʼyuk bu chi jchaʼipajutik. Jkotoltik chi jlekubutik. ¡Toj echʼ noʼox jmuyubajeltik!

Sventa chkaʼibetik mas smelolal kʼuxi ta xakʼbe svokol skotol krixchanoetik li mulile, jkʼeltik Job 14:4; Salmo 51:5; Romanos 3:23; 5:12, xchiʼuk 6:23.