NOPO avaʼi ti oy buchʼu cha skʼelanbot jun matanal ti toj kʼupil sbae. ¿Kʼu van yelan chavaʼi aba?... ¿Mi jaʼ noʼox chavalbe kolaval ti buchʼu laj yakʼbot li amotone xchiʼuk chchʼay ta ajol ta tsʼakal? ¿O mi chvulilan van ta ajol li krixchano taje xchiʼuk li smotone?...

Li Jeovae laj yakʼbutik jun jmotontik ti toj kʼupil sbae. La stak talel xNichʼon ta Balumil sventa chcham ta jkojtik. ¿Mi xa naʼ kʼu yuʼun cham ta jkojtik li Jesuse?... Jaʼ li kʼusi toj tsots skʼoplal ti skʼan chkaʼibetik smelolale.

Jech kʼuchaʼal la jchantik ta kapitulo 23, li Adane pas ta jmulavil vinik kʼalaluk muʼyuk bu la xchʼunbe stukʼil mantal li Diose. Li voʼotike la jkuchbetik smul li Adane, ti jaʼ totil yuʼun skotol li krixchanoetike. ¿Kʼusi van chtun kuʼuntik xa naʼ un chaʼa?... Chtun kuʼuntik ta alel noʼoxe jun achʼ totil ti tukʼuk echʼem xkuxlejal ta Balumile. ¿Buchʼu van xuʼ chkʼot ta jtotik xa naʼ?... Jaʼ li Jesuse.

Li Jeovae la stak talel ta Balumil li Jesuse yuʼun sventa chkʼot ta totil kuʼuntik, maʼuk xa li Adane. Li Vivliae xi ta xalbe smelolale: «“Li sba vinic Adane acʼbil noʼox xchʼulel, jech icuxi”. Yan li slajeb Adane cuxul o; jaʼ chacʼ cuxlejal noxtoc», xi. ¿Buchʼu jaʼ li baʼyel Adane?... Jaʼ li vinik ti ipasat ta tsʼubil lum yuʼun li Diose. ¿Buchʼu jaʼ li xchibal Adane?... Jaʼ li Jesuse. Li Vivliae ta xakʼ ta ilel ti kʼalal xi ta xale: «Yuʼun li sba vinique [li Adane] jaʼ sventa noʼox banamil, yuʼun pasbil ta lum. Yan li xchibal vinique [li Jesuse] liquem tal ta vinajel», xi (1 Corintios 15:45, 47; Génesis 2:7).

Te ta vinajele li Diose laj yakʼbe tal li xkuxlejal Jesús ta yalajeb jun  ants ti jaʼ sbi Mariae. Jaʼ yuʼun li Jesuse muʼyuk bu la xkuchbe smul li Adane, moʼoj, jaʼ jun tukʼil vinik ikʼot (Lucas 1:30-35). Jech xtok ta skoj taje li jun anjele xi laj yalbe li jchabiej chijetik kʼalal ayan li Jesuse: «Nax ivocʼ [...] jun Jcoltavanej avuʼunic», xi (Lucas 2:11). Pe sventa chkʼot ta Jkoltavanej kuʼuntik li olol taje, ¿kʼusi tskʼan chkʼot ta pasel baʼyel?... Skʼan ta xchʼi xchiʼuk ta xkʼataj ta jun vinik ti staoj xa svaʼleje, jech kʼuchaʼal li Adane. Vaʼun xuʼ ta xkʼot ta xchibal Adán.

Li Jesús li Jkoltavanej kuʼuntike, jech xtok ta xkʼataj ta «Totil Sbatel Osil» kuʼuntik, jech kʼuchaʼal ta sbiiltas li Vivliae (Isaías 9:6, 7). Jaʼ jech, li Jesús ti jaʼ jun tukʼil vinike, xuʼ ta xkʼot ta jtotik, maʼuk xa li Adán ti pas ta jmulavil vinik kʼalal la spas smule. Jaʼ jech taje, xuʼ ta jtʼujtik sventa akʼo xkʼot ta jtotik li xchibal Adane. Ta melel onoʼox, li Jesuse eke, oy jun sTot, jaʼ li Jeova Diose.

¿Kʼusi ikoʼolajik-o li Adan xchiʼuk li Jesuse, xchiʼuk kʼu yuʼun toj tsots skʼoplal taje?

Kʼalal chkojtikintik li Jesuse, ta jchʼamtik kʼuchaʼal Jkoltavanej kuʼuntik. ¿Mi xvul to ta ajol ta kʼusi skʼan chi spojutik-o lokʼel? Jaʼ ta stojolal li mulil xchiʼuk lajelal ti la jkuchbetik li Adane. Li xkuxlejal kʼuchaʼal tukʼil vinik ti laj yakʼ ta jtojolaltik li Jesuse, pojelal sbi. Li pojelal ti laj yakʼ li Jeovae jaʼ sventa akʼo stupʼ li jmultike (Mateo 20:28; Romanos 5:8; 6:23).

Li voʼotike mu jkʼan ta jchʼay ta joltik li kʼusi la spasik ta jtojolaltik li Dios xchiʼuk li xNichʼone, ¿mi mu jechuk?... Li Jesuse laj yakʼbe ta ilel yajtsʼaklomtak jun skʼelobil tsots skʼoplal ti kʼuxi xuʼ svulesik-o ta sjolike. Jkʼeltik kʼusi jaʼ.

Nopo ti te oyot ta jun kuarto ta toyol ta jpʼej na ta Jerusalene. Akʼobal xa. Li Jesús xchiʼuk li yajtakboltake  chotolik ta tiʼ mexa ti bu oy vobil uni chije, pan ti pechpeche xchiʼuk tsajal yaʼlel tsʼusub ti pajubtasbile. Yakal tslajesik jun veʼlil ti tsots skʼoplale. ¿Mi xa naʼ kʼu yuʼun?...

Li veʼlil taje ta xvulesbat ta sjolik li kʼusi la spas Jeova ep xa ta sienal jabiletik ta stojolal li Steklumale, jaʼ li j-israeletike, ti kʼalal mosoinbilik toʼox ta Egiptoe. Ta skʼakʼalil taje li Jeovae xi laj yalbe li jteklume: Milik jkot uni chij ta jujun utsʼ-alalil, vijbeik li xchʼichʼel ta smarkoal stiʼ anaike, xi. Vaʼun xi laj yale: Ochanik ta yut anaik xchiʼuk lajesik li uni chije, xi.

¿Kʼu yelan ipojatik yuʼun xchʼichʼel uni chij li j-israeletike?

Li j-israeletike la spasik jech, li anjel yuʼun Diose echʼ ta Egipto li ta akʼobal taje. Ta jutuk mu skotoluk li naetike,  li anjele la smil li sba ololetike. Pe kʼalal ta xilbe xchʼichʼel uni chij ta smarkoal tiʼnae, jelavel chjelav, li ta na taje muʼyuk bu chcham mi junuk uni olol. Li ajvalil yuʼun Egipto ti jaʼ Faraone ixiʼ tajmek ta skoj li kʼusitik la spas li anjel yuʼun Jeovae. Jech un chaʼa, xi laj yalbe li j-israeletike: Xuʼ xa batik. ¡Lokʼanik batel li ta Egiptoe!, xi. Jech oxal la skajan ta skameyoik xchiʼuk ta sburoik li kʼusitik yuʼunike, vaʼun la stam batel sbeik.

Li Jeovae mu toʼox skʼan akʼo xchʼay ta sjol li steklumal ti kʼu yelan la skoltae. Jaʼ yuʼun xi laj yale: Jun velta ta jabil skʼan cha pasik jech kʼuchaʼal li veʼlil li akʼobal liʼe, xi. Li veʼlil ti tsots skʼoplal taje, kʼin Koltael laj yakʼbeik sbi. Li kʼin taje ta xvulesbat ta sjolik ti ta akʼobal taje, jelavel jelav li anjel yuʼun Jeova ti bu vijbil ta chʼichʼ li smarkoal tiʼnae (Éxodo 12:1-13, 24-27, 31).

Kʼalal la slajesik li veʼlil sventa kʼin Koltael li Jesús xchiʼuk li yajtakboltake, la snopik ta sventa li kʼusi kʼot ta pasel ta skʼakʼalil taje. Kʼalal laj yoʼontonike, li Jesuse oy kʼusi tsots skʼoplal la spas. Pe kʼalal muʼyuk to bu spasoje, ibat li Judase, ti jaʼ jun jtakbol ti la svalopatin li Jesuse. Vaʼun li Jesuse la stsak jpech li skomenal pane, kʼalal tsuts ta spasel orasione, la xetʼ, vaʼun laj yetʼesbe li yajtsʼaklomtake. Xi laj yale: «Ilo, veʼanic», xi. Vaʼun xi laj yalbe smelolale: Li pan liʼe jaʼ smelolal jbekʼtal ti chkakʼ kʼalal mi li cham ta aventaike, xi.

Te une, li Jesuse la stsak jun vaso, yichʼoj tsajal yaʼlel tsʼusub ti pajubtasbile. Kʼalal la stoj ta vokol noxtoke, laj yakʼanbe li vasoe xchiʼuk xi laj yale: «Uchʼan acotolic», xi. Te une xi to laj yale: Li yaʼlel tsʼusub liʼe jaʼ smelolal jchʼichʼel, ti poʼot xa ta jmal sventa tspojoxuk lokʼel li ta amulike. Pasilanik-o jech sventa jnaʼobil, xi (Mateo 26:26-28; 1 Corintios 11:23-26).

Li xchʼichʼel Jesús ti la skoʼoltas ta yaʼlel tsʼusube, ¿kʼusi xuʼ tspas ta jtojolaltik?

¿Mi laj avakʼ venta ti laj yalbe yajtsʼaklomtak ti akʼo spasilanik-o jech sventa snaʼobil li Jesuse?... Taj to ta skʼakʼalil taje kʼalal to ta jkʼakʼaliltike, maʼuk xa ta xichʼ pasel li kʼin Koltaele, moʼoj, jaʼ xa ta xichʼ pasel jun velta ta jabil li veʼlil ti jaʼ sventa snaʼobil li Jesús xchiʼuk  li slajelale. Li veʼlil ti tsots skʼoplal taje jaʼ sbi Veʼelil ta bat kʼakʼal yuʼun Kajvaltik. Jech ek li ta jkʼakʼaliltike ta jbiiltastik Snaʼobilal. ¿Kʼu yuʼun?... Yuʼun chtun sventa ta jvules ta joltik o ta jnaʼtik li kʼusi la pasik ta jtojolaltik li Jesús xchiʼuk li sTot, ti jaʼ li Jeova Diose.

Li pane jaʼ ta xakʼ jnoptik ta sventa li sbekʼtal Jesuse. Yuʼun ta sjunul yoʼonton laj yakʼ sventa xuʼ jtatik li kuxlejal sbatel osile. ¿Ati tsajal yaʼlel tsʼusub ne?... Jaʼ ta svules ta joltik jechuk li sbalil xchʼichʼel li Jesuse, yuʼun jaʼ mas ep sbalil, jaʼ muʼyuk maʼ li uni chij yuʼun kʼin Koltael ta Egiptoe. ¿Mi xa naʼ kʼu yuʼun?... Li Vivliae ta xal ti koliyal ta skoj xchʼichʼel li Jesuse, ta jtatik perton yuʼun li jmultike. Kʼalal tupʼbil xaʼox skotol li jmultike, muʼyuk xa buchʼu ch-ipaj, muʼyuk xa buchʼu chmalub, mi jaʼuk buchʼu chcham. Taje jaʼ skʼan ta jnoptik ta sventa ti kʼalal jaʼo li Snaʼobilale.

¿Mi xuʼ ta sveʼik li pan xchiʼuk ta xuchʼik li tsajal yaʼlel tsʼusub skotol li buchʼutik chkʼotik li ta Snaʼobilale?... Li Jesuse xi laj yalbe li buchʼutik ta sveʼik xchiʼuk ta xuchʼik li yaʼlel tsʼusube: Voʼoxuke cha ajvalilajik xchiʼuk voʼon li ta ajvalilal kuʼune xchiʼuk cha chotiik ta chotlebaletik xchiʼuk voʼon li ta vinajele, xi (Lucas 22:19, 20, 30). Taje jaʼ skʼan chal ti chbatik ta vinajel sventa tspasik ta ajvalil xchiʼuk li Jesuse. Jech un chaʼa, jaʼ noʼox xuʼ ta sveʼik li pan xchiʼuk ta xuchʼik li yaʼlel tsʼusub li buchʼutik spatoj yoʼontonik ti ch-ajvalilajik xchiʼuk Jesús te ta vinajele.

Pe jech ek li buchʼutik muʼyuk bu tsveʼik li pan xchiʼuk muʼyuk bu chuchʼik li yaʼlel tsʼusube, skʼan ta xbatik li ta Snaʼobilale. ¿Mi xa naʼ kʼu yuʼun?... Yuʼun sventa jkotoltik laj yakʼ xkuxlejal li Jesuse. Kʼalal chi jbat li ta Snaʼobilale, chkakʼtik ta ilel ti muʼyuk bu jchʼayojtik ta joltike. Jech noxtok ta jvules ta joltik ti laj yakʼbutik jun kʼupil sba jmotontik li Diose.

Junantik tekstoetik ti chakʼbutik ta ilel ti tsots skʼoplal li tojolil matanal laj yakʼ li Jesuse jaʼ 1 Corintios 5:7; Efesios 1:7; 1 Timoteo 2:5, 6, xchiʼuk 1 Pedro 1:18, 19.