Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KAPITULO 6

Li Mukʼta Jchanubtasvaneje itun ta stojolal yantik

Li Mukʼta Jchanubtasvaneje itun ta stojolal yantik

¿MI LEK chavaʼi ti kʼalal oy buchʼu lek kʼusi tspas ta atojolale?... Veno, mu atukuk noʼox, yuʼun jkotoltik lek ta xkaʼitik. Li Mukʼta Jchanubtasvaneje snaʼoj, jaʼ yuʼun jaʼ onoʼox la spas li kʼusitik lek ta stojolal li yan krixchanoetike. Li stuke xi laj yale: Muʼyuk bu li tal sventa chtunik ta jtojolal, moʼoj, yuʼun tal tunkun, xi (Mateo 20:28).

¿Kʼusi ta skoj ti yakal-o svulilan sbaik li yajtsʼaklomtak li Jesuse?

Jaʼ yuʼun, mi ta jkʼan jechutik kʼuchaʼal li Mukʼta Jchanubtasvaneje, ¿kʼusi skʼan ta jpastik?... Skʼan chi jtunutik ta stojolal li yantike, ta jpastik kʼusitik lek ta stojolalik. Melel ti ep krixchanoetik ti muʼyuk bu jech ta spasike. Ta melel, jutuk mu skotoluk li yan krixchanoetike jaʼ tskʼanik ti akʼo xtunik li yantik ta stojolalike. Jun veltae li yajtsʼaklomtak Jesuse jaʼ jech stalelal laj yakʼik ta ilel ek. Skotolik la skʼanik ti lek ichʼbilik ta mukʼe.

Jun kʼakʼale, li Jesuse bat xchiʼuk yajtsʼaklomtak ta steklumal Capernaum, te ta stsʼel nab Galilea. Kʼalal kʼotike, ochik ta jpʼej na. Vaʼun, li Jesuse xi la sjakʼanbee: «¿Cʼusi laj avalilanbe abaic ta bee?», xut. Li stukike mu xtakʼav ikʼotik, yuʼun ta bee la svulilan sbaik ta sventa ti buchʼu junukal mas ichʼbil ta mukʼ ta skotolike (Marcos 9:33, 34).

 Li Jesuse snaʼoj ti muʼyuk bu lek ti tsnop junuk yajtsʼaklom ti jaʼ mas ichʼbil ta mukʼe, ti jaʼ muʼyuk li yantike. Jaʼ yuʼun, jech kʼuchaʼal la jkʼeltik li ta baʼyel skapituloal li livro liʼe, li Jesuse laj yakʼ jun uni olol li ta oʼlol yajtsʼaklomtake, xchiʼuk laj yalanbe ti skʼan bikʼit chakʼ sbaik jech kʼuchaʼal li olole. Pe muʼyuk bu laj yaʼibeik smelolal. Jech un chaʼa, kʼalal jutuk xaʼox skʼan xchame, li Jesuse laj yakʼanbe jun xchanobil ti muʼyuk me ta xchʼay ta sjolike. ¿Kʼusi la spas?...

Veno, kʼalal jaʼo yakal xveʼike, li Jesuse ilik li ta mexae vaʼun la xchuk jlik pokʼ ta xchʼut. Tsʼakal ne la skʼeb yoxoʼ ta jun pokob kʼobil. Ta melel, li yajtsʼaklomtake laj van sjakʼbe sbaik kʼusi ta spas. Kʼalal jaʼo yakal skʼelike, ikuji li Jesuse vaʼun lik spokbe yakan li yajtsʼaklomtake xchiʼuk la stakijesbe li ta pokʼile. ¡Nopo avaʼi! Ti teuk oyote, ¿kʼu van yelan la avaʼi aba?...

¿Kʼusi xchanobil laj yakʼbe xchan li yajtsʼaklomtak li Jesuse?

Li jtsʼaklometike muʼyuk bu lek laj yaʼiik ti pokbat yakanik yuʼun li Mukʼta Jchanubtasvaneje, ikʼexavik. Jech onoʼox ta melel, li Pedroe mu toʼox skʼan ti chpokbat yok yuʼun li Jesuse. Pe ta sventa li Jesuse toj tsots skʼoplal taje, jaʼ jech albat smelolal li Pedroe.

Akʼo mi mu jechuk jtalelaltik ti ta jpokbe jba kakantik li avie, ta skʼakʼalil li Jesuse jaʼ jech toʼox ta spasik. ¿Mi xa naʼ kʼu yuʼun?... Veno, li ta lum ti bu nakal toʼox li Jesús xchiʼuk li yajtsʼaklomtake, varach toʼox tstunesik li krixchanoetike. Kʼalal chanavik toʼox ta bebetik ti bu ep spukukale, ch-ikʼub li yakanike. Jech un chaʼa, kʼalal ta spokbeik li yakan li krixchano ti chvulaʼanvane, chakʼik ta ilel ti chkʼuxubinvanike.

Pe akʼo mi jech, jech kʼuchaʼal naka to la jkʼeltike, mi junuk yajtsʼaklom Jesús la skʼan la spas li abtel taje. Jaʼ yuʼun jaʼ la spas stuk li Jesuse. Jaʼ jech laj yakʼanbe xchan jun xchanobil toj tsots skʼoplal li yajtsʼaklomtake. Li stukike skʼan ta xchanik li xchanobil taje. Li voʼotike skʼan ta jchantik ek li xchanobil taje.

¿Mi xa naʼ kʼusi chanubtasel taje?... Kʼalal chaʼchoti ta mexa li Jesuse,  xi laj yalbe smelolale: «¿Me xa naʼic cʼu yuʼun ti jech la jpasboxuque? Li voʼoxuque, “Jchanubtasvanej, Cajval”, xavuticun. Lec ti jech chavalbicune, yuʼun vuʼun ta melel. Pero me la jpocboxuc avacanic, vuʼun li Avajvalicun, vuʼun li Jchanubtasvanejun avuʼunique, jaʼ tscʼan ec ti jech chapocbe aba avacanic li voʼoxuque», xi (Juan 13:2-14).

¿Kʼusi xuʼ xa pas sventa cha kolta li yantike?

Li Mukʼta Jchanubtasvaneje laj yakʼanbe ta ilel li yajtsʼaklomtak ti skʼan akʼo xtunik ta stojolal yantike. Mu skʼan ti tsnop ta sventa stukik noʼoxe mi jaʼuk ti akʼo tsots skʼoplal chaʼi sbaike, ti jaʼ akʼo tunikuk li yantik ta stojolalike. Jaʼ tskʼan ti oyuk ta yoʼontonik chtunik ta stojolal li yantike.

¿Mi mu meleluk ti jaʼ jun lekil xchanobile?... Li voʼote, ¿mi jechot van kʼuchaʼal li Mukʼta Jchanubtasvaneje xchiʼuk cha tun ta stojolal li yantike?... Jkotoltik xuʼ ta jpastik kʼusitik ta stojolal li yantike. Taje ta x-akʼbat smuyubajelik. Pe li kʼusi mas tsots skʼoplale jaʼ ti ta xmuyubaj yuʼun li Jesús xchiʼuk li sTote.

Muʼyuk bu tsots ti chi jtunutik ta stojolal li yantike. Mi cha kʼele, cha vakʼ venta ti xuʼ ep kʼusitik cha pas ta sventa yantike. Nopo ta  sventa liʼe: ¿Mi oy kʼusi xuʼ xa pas sventa cha kolta li ameʼe? Anaʼoj ti stuke ep kʼusitik tspas sventa voʼot xchiʼuk skotol li avutsʼ avalale. ¿Mi xuʼ xa kolta?... ¿Kʼu yuʼun mu xa jakʼbe?

Xuʼ van chavichʼ batel li kʼusitik chtun ta mexa kʼalal cha veʼike. Kʼalal chlaj avoʼontonik ta veʼele xuʼ van cha chʼuba li mexae xchiʼuk cha sukʼ li kʼusitik laj yichʼ tunesele. Junantik ololetike ta slokʼesik skotol kʼakʼal li kʼaʼepe. Mi cha pas li kʼusitik taje, yakal me xa tun ta stojolal li yantike, jech kʼuchaʼal la spas li Jesuse.

¿Mi oy achiʼiltak ta vokʼel mas bikʼitik ti xuʼ cha tun ta stojolalike? Vuleso ta ajol, li Mukʼta Jchanubtasvanej Jesuse, jech itun xtok ta stojolal li yajtsʼaklomtake. Mi cha kolta li achiʼiltak ta vokʼel ti mas bikʼitike, yakal me xa chanbe stalelal li Jesuse. ¿Kʼusi xuʼ xa pas ta stojolalik?... Xuʼ xa koltaan ta skʼejel  li yixtolik kʼalal chlaj yoʼontonik ta tajimole, xuʼ xa lapbe skʼuʼik o cha kʼibe li stasike. ¿Mi oy to kʼusi xuʼ xtal ta ajol sventa cha pas ta stojolalik?... Li stukike cha skʼanik mi cha pas taje, jech kʼuchaʼal ikʼanat yuʼun yajtsʼaklomtak li Jesús ta skoj li kʼusitik lek la spasanbee.

Jaʼ no jech xtok, li ta chanob vune, xuʼ xa tun ta stojolal achiʼiltak ta chan vun o ta stojolal amaestrotak. Mi oy buchʼu tstsʼuj slivroe, ta me xavakʼ ta ilel ti lek avoʼonton mi cha kolta ta stamele. Jaʼ no jech xtok mi cha koltavan ta stupʼel li pisarone o mi cha koltavan ta smesel li salone. Xuʼ cha kolta ta spasel kʼusitikuk yan li amaestroe. Jech xtok xuʼ xa jam li tiʼ na mi oy buchʼu ch-echʼe.

Bakʼintike, li krixchanoetike muʼyuk ta xalbutik kolaval ti ta jkoltatike. ¿Mi ta van xkikta jbatik ta spasel li kʼusi lek ta skoj taje?... ¡Moʼoj! Kʼalal la spas kʼusitik lek ta stojolal krixchanoetik li Jesuse, ep buchʼutik muʼyuk laj yalbeik kolaval, pe taje muʼyuk bu chibajesbat yoʼonton li Jesuse.

Jech oxal chaʼa, mu xkikta jbatik ti chi jtun ta stojolal li yan krixchanoetike. Jvules ta joltik li Mukʼta Jchanubtasvanej Jesuse, xchiʼuk kakʼbetik yipal ta xchanbel batel li stalelale.

Oy yan tekstoetik ta Vivlia ti chalbutik kʼuxi xuʼ jkoltatik li yantike, jech kʼuchaʼal Proverbios 3:27, 28; Romanos 15:1, 2, xchiʼuk Gálatas 6:2.