Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 KAPITULO 4

Li Diose oy sbi

Li Diose oy sbi

KʼALAL oy buchʼu chakʼboxuk avojtikine, ¿kʼusi ti baʼyel cha jakʼ ta stojolal li krixchano taje?... Ta melel jaʼ li kʼusi sbie. Jkotoltik oy jbitik. Li Diose, Adán laj yakʼbe sbi li baʼyel vinike, li yajnile Eva la sbiin.

Pe, maʼuk noʼox oy sbi li krixchanoetike. Nopo avaʼi ta sventa li kʼusitik ti oy sbiik eke. Kʼalal oy buchʼu cha skʼelanbot junuk amunyeka o jkotuk uni chonbolome, ¿mi mu meleluk ti cha sabe sbie?... Tana, yuʼun toj tsots skʼoplal ti oy jbitike.

Kʼelo noʼox li epal kʼanaletik ta vinajel ta akʼobale. ¿Mi oy van sbiik xa naʼ?... Oy, li Diose laj yakʼananbe sbi jujunik. Li Vivliae ta xal ti Diose «jaʼ yichʼoj ta venta cʼu yepal li cʼanaletique; ta jujubej ta scʼopan ta sbiic» (Salmo 147:4).

¿Mi anaʼoj ti oy sbi skotol li kʼanaletike?

¿Buchʼu van jaʼ xa naʼ ti mas tsots skʼoplal ta vinajel-balumile?... Jaʼ, jaʼ li Diose. ¿Mi oy van sbi xa naʼ?... Li Jesuse laj yal ti oye. Jun veltae, li Jesuse xi laj yalbe ta orasion li Diose: Voʼone laj kakʼbe yojtikin abi li kajtsʼaklomtake, xi (Juan 17:26). ¿Mi xa naʼ kʼusi sbi li Diose?... Li stuke xi laj yale: «Vuʼun li Mucʼul Dios [«JEHOVAH», Ch] jbie». Jech un chaʼa li sbi Diose jaʼ JEOVA (Isaías 42:8; kʼelo li tsʼib ta yok vun ta Éxodo 3:14, Ch).

¿Kʼu x-elan chavaʼi aba ti kʼalal ta svules ta sjolik yantik li abie?... Xa muyubaj, ¿mi mu jechuk?... Jech ek li Jeovae skʼan ti akʼo x-ojtikinbat li sbie, jaʼ yuʼun skʼan ta jtunesbetik li sbi kʼalal chi jkʼopojutik ta stojolal ta yan krixchanoetike. Li Mukʼta Jchanubtasvanej Jesuse, la stunesbe li sbi Dios kʼalal la xchanubtas li krixchanoetike. Jun veltae xi laj yale: «Cʼano me ta scotol avoʼnton li [«Jeova», NM] Dios avuʼune», xi (Marcos 12:30).

 Li Jesuse snaʼoj ti biil «Jeovae» jaʼ li biil mas tsots skʼoplale. Jaʼ yuʼun la xchanubtas li yajtsʼaklomtak ti akʼo stunesik li sbi Diose. La xchanubtasan ti akʼo xkʼopojik ta stojolal sbi Dios kʼalal tspasik orasione. Li Jesuse snaʼoj onoʼox ti Diose tskʼan akʼo yojtikin skotol krixchanoetik li sbie.

Voʼne xa tajeke, li Moisese akʼbat ta ilel yuʼun Dios ti tsots skʼoplal li Sbie. Li Moisese jaʼ jun nichʼonil yuʼun Israel. Li xnichʼnabtak Israele, j-israeletik la sbiinik, liʼike te toʼox nakalik li ta namal balumil ti jaʼ sbi Egiptoe. Li krixchanoetik li ta namal balumil taje ojtikinbilik kʼuchaʼal j-egiptoetik. Leʼike la spas ta smosoik li j-israeletike xchiʼuk toj ep laj yakʼbe svokolik. Kʼalal la sta svaʼlejal li Moisese, la skʼan la skolta li xchiʼiltake. Pe li ajvalil Faraone, ilin tajek xchiʼuk la skʼan la smil li Moisés ta skoj taje. Jaʼ yuʼun ijatav lokʼel ta Egipto li Moisese.

 Li Moisese bat ta yan balumil, ta yosilal Madián. Te inupun, inichʼnaj xchiʼuk abtej kʼuchaʼal jchabiej chij. Jun kʼakʼale, jaʼo kʼalal yakal xchabi xchijtak ta stsʼel jpʼej vitse, oy kʼusi labal sba laj yil: jpets chʼix ti tsanale, pe muʼyuk bu ta xkʼakʼ. Vaʼun sventa ta skʼel leke inopaj batel.

¿Mi xa naʼ kʼusi kʼot ta pasel?... Li Moisese laj yaʼi jun yechʼomal eil ti chkʼoponat ta oʼlol tsanem chʼix ti xie: «Moisés, Moisés», xi. ¿Buchʼu yechʼomal ye taje?... ¡Jaʼ yechʼomal ye li Diose! Li Diose laj yakʼbe jun yabtel ti toj tsots skʼoplale. Xi laj yal li Diose: Laʼ, cha jtakot batel ta stojolal Faraón, li ajvalil ta Egiptoe, lokʼeso tal li jteklumale, jaʼ li xnichʼnabtak Israele, xi. Li Moisese albat ta melel yuʼun Dios ti ta xkoltaat ta spasel li abtel taje.

¿Kʼusi aʼyej tsots skʼoplal laj yichʼ albel li Moisés te ta jpets chʼix ti tsanal skʼakʼale?

Pe xi la stakʼ li Moisese: Ati mi li bat ta stojolal li xnichʼnabtak Israel ti te oyik ta Egiptoe, xchiʼuk ta xkalbeik ti jaʼ Dios buchʼu la stakun tale, ¿kʼusi sbi?, mi xi yutikune; ¿kʼusi ta jtakʼbeik?, xi. Li Diose xi laj yalbe Moisés ti akʼo stakʼbe li j-israeletike: Li Jeovae stakojun tal  ta atojolalik. Jeova jbi sbatel osil, xi (Éxodo 3:1-15). Taje chakʼ ta ilel ti muʼyuk bu tsjel-o sbi li Diose. Jeova onoʼox ta sbiin. Li Diose la skʼan ti akʼo ojtikinatuk ta sbi sbatel osile.

¿Kʼuxi laj yakʼ ta ojtikinel ta Tsajal Nab sbi li Diose?

Kʼalal isut batel ta Egipto li Moisese, li j-egiptoetike la snopik ti jaʼ jun dios ti muʼyuk sjuʼel li Jeovae, li sDios j-israeletike. Muʼyuk bu la snopik mi jaʼ li Dios yuʼun spʼejel li Balumile. Jaʼ yuʼun, li Jeovae xi laj yalbe li ajvalil ta Egiptoe: Ta xkakʼ vinajuk ta spʼejel Balumil li jbie, xi (Éxodo 9:16). Laj onoʼox yakʼ ta ojtikinel. ¿Mi xa naʼ kʼu yelan?...

Veno, li Jeovae la stunes Moisés sventa tslokʼes ta yosilal Egipto li steklumal Israele. Kʼalal ikʼotik ta Tsajal Nab li j-israeletike, li Jeovae la xchʼak li nabe xchiʼuk la spas ta taki be. Taje jaʼ sventa akʼo lek xjelavik ta jot stiʼil nab li j-israeletike. Pe kʼalal ochik batel ta oʼlol taki nab li Faraón xchiʼuk li yajsoltarotake, lom yalel tal ta sbaik li voʼe, vaʼun cham skotolik.

Mu epuk skʼakʼalil ne, li krixchanoetik ta spʼejel Balumile laj yaʼiik li kʼusi la spas ta Tsajal Nab li Jeovae. ¿Kʼuxi ta jnaʼtik?... Veno, kʼalal echʼem xaʼox te van 40 jabile, ikʼotik ta Canaán li j-israeletike. Taje jaʼ li Balumil ti yaloj onoʼox  Jeova ta xakʼbee. Tee, jun tsebal ants ti jaʼ sbi Rahabe xi laj yalbe li chaʼvoʼ j-israeletike: «Caʼyojcutic ti Mucʼul Dios la staquijesboxuc li Tsajal Nab cʼalal la loqʼuic tal ta Egiptoe», xi (Josué 2:10).

Li avi kʼakʼale, ep krixchanoetik jechik kʼuchaʼal li j-egiptoetike. Mu xchʼunik ti jaʼ Dios yuʼun spʼejel Balumil li Jeovae. Jaʼ yuʼun li Jeovae, tskʼan akʼo xkʼopojik ta stojolal yan krixchanoetik li steklumale. Li Jesuse jaʼ jech la spas. Kʼalal chnopaj xa li slajel xkuxlejal liʼ ta Balumile,  xi laj yalbe ta orasion li Jeovae: «Laj xa cacʼbe snaʼic Buchʼuot», xi (Juan 17:26, Ch).

Li Jesuse laj yakʼ ta ojtikinel sbi li Diose. ¿Mi xuʼ xa tabe ta Vivlia sbi li Diose?

¿Mi cha kʼan jechukot kʼuchaʼal li Jesuse? Mi jeche albo yantik ti sbi Diose, jaʼ Jeova. Oyikʼaluk van xavil ti mu snaʼik epal krixchanoetike. Xuʼ xavakʼbe yil ta Vivlia li kʼusi chal ta Éxodo 3:14 ta SCʼop Dios ta Chamula, li tsʼib ta yok vune. Koʼol jsaʼtik. Tee xi chale: «Ti ta hebreo cʼope, ti sbi Dios “VUʼUNUN TI BUCHʼU ONOʼOXE”, coʼoltic sʼelan ta chiquintael ti jbel “JAHWEH”. Ti ta scʼop Dios ti jelubtasbil ta castilla cʼope, oy jlom libro ta xal “JEHOVAH”», xi.

¿Kʼusi ta jchantik ta sventa li taje?... Ta jchantik ti biil Jeovae jaʼ li biil mas tsots skʼoplale, yuʼun jaʼ sbi li Dios ti skotol xuʼ yuʼune, li sTot Jesuse xchiʼuk ti jaʼ Jpasvanej yuʼun skotol li kʼusitike. Vuleso ta ajol, li Jesuse laj yal ti skʼan ta jkʼantik ta sjunul koʼontontik li Jeova Diose. ¿Mi akʼanoj li voʼote?...

¿Kʼu yelan xuʼ xkakʼtik ta ilel ti jkʼanojtike?... Jtose jaʼ ti mi xkojtikintik xchiʼuk ta xkamigointik li Jeovae. Yan xtoke jaʼ kʼalal ta jchanubtastik yan krixchanoetik ta sventa li sbie. Xuʼ xkakʼbetik yilik ta Vivlia. Jech xtok, xuʼ jkʼopontik yantik ta sventa li kʼusitik alakʼ sba spasoj li Diose. Ta skoj taje, li Jeovae ta me xmuyubaj, yuʼun tskʼan ti akʼo x-ojtikinat yuʼun li krixchanoetike. Xuʼ jpastik taje, ¿mi mu jechuk?...

Kʼalal ta xkalbetik li smantal Jeova li krixchanoetike, mu me skotolikuk ta xaʼiik. Kʼalal li Jesús, li Mukʼta Jchanubtasvanej, ikʼopoj ta stojolal li Jeovae, ep krixchanoetik muʼyuk la skʼan laj yaʼiik. Pe li Jesuse muʼyuk bu laj yikta sba ti chkʼopoj ta sventa li Jeovae.

Jech un chaʼa, jechukutik me kʼuchaʼal li Jesuse. Mu xkikta jbatik, kʼopojkutik ta sventa li Jeovae. Mi jech ta jpastike, lek me chi jyilutik li Jeova Diose, yuʼun chkakʼtik ta ilel ti jkʼanojbetik li sbie.

Ta jkʼeltik junantik tekstoetik ta Vivlia ti chakʼ kiltik ti toj tsots skʼoplal li sbi Diose: Isaías 12:4, 5; Mateo 6:9; Juan 17:6, xchiʼuk Romanos 10:13.