JUN veltae, li Mukʼta Jchanubtasvaneje oy kʼusi labal sba la sjakʼ, li kʼusi la sjakʼe jaʼ liʼe: «¿Me xa naʼic bochʼo ta melel li jmeʼ xchiʼuk li jchiʼiltaque?», xi (Mateo 12:48). ¿Mi xtakʼ van avuʼun li sjakʼobil taje?... Anaʼoj van ta melel ti jaʼ María sbi li smeʼ Jesuse. Pe ¿mi xa nabe sbi li xchiʼiltak ta vokʼele?... ¿Mi oy van yixleltak?...

Li Vivliae ta xal ti xchiʼiltak ta vokʼel li Jesuse jaʼ la sbiik Santiago, José, Simón xchiʼuk Judas. Jech noxtok, chal ti oy toʼox yixleltake. Li Jesuse jaʼ ba olol, jech un chaʼa skotol li yermanotake jaʼ yitsʼinabtak o yixleltak (Mateo 13:55, 56; Lucas 1:34, 35).

Li xchiʼiltak ta vokʼele, ¿mi jaʼik van yajtsʼaklomtak?... Li Vivliae chal ti ta baʼyele «muc xchʼunic ec ti jaʼ tʼujbil yuʼun Dios li Jesuse» (Juan 7:5). Pe ta tsʼakale, li Santiago xchiʼuk Judase pasik ta yajtsʼaklomtak xchiʼuk la stsʼibaik livroetik ta Vivlia. ¿Mi xa naʼ kʼusitik livroal?... Jaʼ li skarta Santiago xchiʼuk Judase.

Li Vivliae muʼyuk bu chalbe sbi yixleltak li Jesuse, pe manchuk mi jech jnaʼojtik ti oy toʼox van chaʼvoʼuke. ¿Mi laj van spas sbaik ta yajtsʼaklomtak li yixleltake?... Li Vivliae muʼyuk bu chal, jaʼ yuʼun mu jnaʼtik. Pe ¿kʼu yuʼun la sjakʼ buchʼu jaʼ li smeʼ xchiʼuk xchiʼiltak ta vokʼel li Jesuse?... Ta jkʼeltik.

Li Jesuse yakal toʼox ta xchanubtas li yajtsʼaklomtak ti kʼalal oy buchʼu xi kʼot yalbee: «Te oyic ta amacʼ ameʼ xchiʼuc achiʼiltac, yuʼun tscʼan ta scʼoponicot», x-utat. Jech un chaʼa, li Jesuse oy kʼusi la skʼan laj yakʼ ta chanel ta sventa taje. Jaʼ yuʼun la sjakʼ ti labal sba sjakʼobil ti xie: «¿Me xanaʼic bochʼo ta melel li jmeʼ xchiʼuc li jchiʼiltaque?, xi».  Vaʼun la xbechkʼobta batel li yajtsʼaklomtake, xchiʼuk xi tsots laj yale: «Liʼi jaʼ jmeʼ, jaʼ jchiʼiltac cʼotem», xi.

Te une xi laj yalbe smelolale: «Scotol li bochʼo jaʼ ta spasic cʼusi tscʼan yoʼnton li Jtot te oy ta vinajele, jaʼ quitsʼinab, jaʼ quixlaltac, xchiʼuc jaʼ jmeʼ chcʼotic», xi (Mateo 12:47-50). Taje jaʼ chakʼ ta ilel kʼu to yepal skʼanoj yajtsʼaklomtak li Jesuse. Kʼalal jech laj yal li Jesuse laj yakʼbutik ta ilel ti jaʼ kʼotem kʼuchaʼal melel xchiʼiltak ta vokʼel xchiʼuk smeʼ yaʼeluk li buchʼutik jaʼ yajtsʼaklomtake.

¿Buchʼutik la jaʼ yermanotak laj yal li Jesuse?

Ta skʼakʼalil taje, li sbatsʼi chiʼiltak ta vokʼel Jesús ti jaʼ sbiik —Santiago, José, Simón xchiʼuk Judase— muʼyuk bu snopojik mi jaʼ xNichʼon li Diose. Muʼyuk bu xchʼunojik mi melel li kʼusi albat yuʼun anjel Gabriel li smeʼike (Lucas 1:30-33). Jech xtok oyikʼal van laj yilbajinik li Jesuse. Li buchʼu jaʼ jech stalelale ta xakʼ ta ilel ti maʼuk melel chiʼilil ta vokʼele. ¿Mi oy buchʼu xavojtikin ti chopol chakʼ stalelal ta stojolal xchiʼil ta vokʼele?...

 Li Vivliae ta xalbe sloʼilal li Esaú xchiʼuk li Jacobe. Ta xal ti lik ilinuk tajmek ta stojolal yitsʼin li Esaue, jaʼ yuʼun xi laj yale: «Ta jmil li quitsʼin Jacobe», xi. Li Rebeca ti jaʼ smeʼike, ixiʼ tajmek, jaʼ yuʼun nom la stak batel li Jacobe yuʼun sventa mu xmilat yuʼun li Esaue (Génesis 27:41-46). Pe, kʼalal echʼ ep sjabilale, la sjel stalelal li Esaue, la smey xchiʼuk la stsʼutsʼ li yitsʼine (Génesis 33:4).

Kʼot skʼakʼalile, laj yil lajchaʼvoʼ xnichʼnab li Jacobe. Pe li bankilaletike mu skʼanik li yitsʼinike, li Josee. Chitʼixtaik, yuʼun jaʼ mas kʼanbil yuʼun li stotike. Jech un chaʼa, la xchonik batel ta stojolal jpʼolmaletik ta mosoetik ti chbatik ta Egiptoe. Vaʼun laj yalbeik stotik ti laj ta tiʼel yuʼun jkot jtiʼval chonbolome (Génesis 37:23-36). ¿Mi mu toj chopoluk chavaʼi taje?...

Kʼalal ep xa sjabilal echʼe, li sbankiltak Josee la sutes yoʼontonik. Jech oxal li Josee la spasbe perton li sbankiltake. ¿Mi xavaʼibe smelolal kʼu yelan xkoʼolajik li José xchiʼuk li Jesuse?... Kʼalal oy toʼox ta vokol li Jesuse, jatavik batel li yajtakboltake, jech xtok li Pedroe laj yal ti mu xojtikine. Pe jech kʼuchaʼal li Josee, li Jesuse la spasbe perton skotolik.

¿Kʼusi xuʼ jchantik ta sventa li kʼusi la spasbe Abel li Caine?

 Jech xtok oy kʼusi yan xuʼ jchantik ta sventa chaʼvoʼ krixchanoetik ti xchiʼil sbaik ta vokʼele, jaʼ li Caín xchiʼuk li Abele. Li Diose laj yilbe li yoʼonton Caín ti muʼyuk bu skʼanoj li yitsʼine, jech un chaʼa laj yalbe ti akʼo sjel stalelale. Lajuk skʼan ta melel Dios li Caine, la xchʼunbe jechuk li kʼusi albate. Pe muʼyuk bu skʼanoj. Jun kʼakʼale, xi laj yalbe yitsʼin li Caine: Batik ta paxyal, xut. Li Abele bat xchiʼin, kʼalal stuk xa te oyik ta osiltike, li Caine toj tsots la smaj, cham-o yuʼun (Génesis 4:2-8).

Li Vivliae ta xal ti oy kʼusi tstots skʼoplal ta xchanubtasutik li loʼil taje. ¿Mi xa naʼ kʼusi jaʼ?... «Jaʼ jech li chanubtasel laj avaʼyic tal ta sliquebale. Jaʼ ti acʼo jcʼanan jbatic ta jcotoltique. Mu me jpastic jech chac cʼu chaʼal Caín ti jaʼ xnichʼon pucuje», xi. Jech un chaʼa, li buchʼutik xchiʼil sbaik ta vokʼele skʼan ta skʼanan sbaik. Skʼan mu jechikuk kʼuchaʼal li Caine (1 Juan 3:11, 12).

¿Kʼu yuʼun skʼan mu jechukutik kʼuchaʼal li Caine?... Yuʼun li Vivliae ta xal ti Caine «jaʼ xnichʼon [li] pucuje», li Diablo Satanase. Ta skoj ti yuʼun jaʼ jech laj yakʼ ta ilel stalelal kʼuchaʼal li Diabloe, jaʼ yuʼun kʼataj ta xnichʼon yaʼeluk.

¿Mi xavaʼibe smelolal kʼu yuʼun tsots skʼoplal ti cha kʼan li achiʼiltak ta vokʼele?... Mi mu xa kʼanane, ¿buchʼutik yakal xa chanbe stalelal?... Jaʼ li xnichʼnabtak Diabloe. Li voʼote mu xa kʼan jechot kʼuchaʼal leʼike, ¿mi mu jechuk?... Vaʼun chaʼa, ¿kʼuxi xuʼ chavakʼ ta ilel ti cha kʼan jaʼukot skerem o stseb li Diose?... Xuʼ chavakʼ ta ilel ti kʼalal cha kʼan li achiʼiltak ta vokʼele.

Pe ¿kʼusi jaʼ li kʼanelale?... Jaʼ li kʼusi chkaʼitik ta yut koʼontontik sventa chi sujutik ta spasel kʼusitik lek ta stojolal li yan krixchanoetike. Chkakʼtik ta ilel li kʼanel kuʼuntik ta stojolal yantik kʼalal ta jkʼuxubintik xchiʼuk ta jpastik kʼusitik lek ta stojolalike. ¿Buchʼu jaʼ li kermanotaktik ti skʼan ta jkʼantike?... Vuleso ta ajol ti Jesuse laj yal ti jaʼ skotol li buchʼutik ta stsʼaklinate.

¿Kʼuxi xuʼ chavakʼ ta ilel ti akʼanoj li avermanoe?

 ¿Kʼu yuʼun tsots skʼoplal ti ta jkʼantik li kermanotaktik ti tstsʼakliik li Cristoe?... Li Vivliae xi ta xale: «Li bochʼo mu scʼan xchiʼil ti chil ta sate, ¿cʼuxi xuʼ ta scʼan li Dios ti mu xilbe sate?», xi (1 Juan 4:20). Jech oxal chaʼa, mu me baluk noʼox ti jaʼ noʼox ta jkʼantik jlomuk li yajtsʼaklomtak Cristoe. Skʼan ta jkʼantik skotolik. Li Jesuse xi laj yale: «Me jech chapasique, jech ta snaʼic o scotol cristianoetic ti voʼoxuc cajchancʼopoxuque», xi (Juan 13:35). ¿Mi akʼanoj skotol li ermanoetike?... Vuleso ta ajol ti mi mu xa kʼananane, muʼyuk me akʼanoj ta melel ek li Diose.

¿Kʼu yelan xuʼ ta xkakʼtik ta ilel ti jkʼanojtik ta melel li kermanotaktike?... Veno, mi jkʼanojantike, muʼyuk bu ta jnoptik ti mu jkʼan ta xkiltik sventa mu jkʼopontike. Moʼoj, chkakʼtik ta ilel slekil koʼontontik ta stojolalik. Lek chkiltik skotol ora xchiʼuk chkakʼbetik ek li kʼusitik oy kuʼuntike. Mi oy svokolik ta jun kʼakʼale, ta jkoltatik, yuʼun jaʼutik jun mukʼta utsʼ-alalil ta melel.

Kʼalal jkʼanojtik ta melel li kermanotaktike, ¿kʼusi chkakʼtik ta ilel?... Chkakʼtik ta ilel ti jaʼutik yajtsʼaklomutik li Mukʼta Jchanubtasvanej Jesuse. ¿Mi mu meleluk ti ta jkʼantike?...

Jech xtok, ta xkichʼtik albel ti akʼo jkʼantik li ermanoetik te ta Gálatas 6:10 xchiʼuk 1 Juan 4:8, 21. ¿Kʼu yuʼun mu xa jam li Vivlia sventa cha kʼel li tekstoetik taje?