Jchanbetik li mukʼta jchanubtasvaneje

Xuʼ jtatik ta Vivlia li beiltaseletike. Xuʼ xchanik li ololetike, maʼuk li kʼusi chal jun krixchanoe, jaʼ li kʼusi chal li jtotik ta vinajele.

¿Kʼusi chtun yuʼun ta stojolal stot smeʼik li alab-nichʼnabiletike?

Li livro liʼe jaʼ sventa lek xchiʼin sbaik ta loʼil li ololetik xchiʼuk li buchʼutik chkʼelbatik li livroe.

Kʼu yuʼun jaʼ toʼox jun Mukʼta Jchanubtasvanej li Jesuse

¿Kʼusitik laj yakʼ ta chanel li Jesuse? ¿Bu likem talel li kʼusi laj yakʼ ta chanele?

Skarta jun jkʼanvanej Dios

Li skarta Diose jaʼ jun kʼupil sba livro ti mu kʼusi xkoʼolaj-oe.

Li Jpasvanej yuʼun skotol li kʼusitike

¿Buchʼu la spas li mutetike xchiʼuk buchʼu la xchanubtas ta kʼejimol? ¿Buchʼu la spas li yaxaltike? ¿Buchʼu la spasot?

Li Diose oy sbi

Jkotoltik oy jbitik. ¿Mi anaʼoj kʼusi sbi li Diose? ¿Kʼusi biil ti mas tsots skʼoplale?

«Liʼi jaʼ jnichʼon»

¿Kʼu yuʼun stuk xa noʼox jech li Jesus kʼuchaʼal nichʼonile?

Li Mukʼta Jchanubtasvaneje itun ta stojolal yantik

¿Mi lek chavaʼi kʼalal oy kʼusi lek tspasboxuke? Lek chkaʼi jkotoltik xchiʼuk jech snaʼoj li mukʼta jchanubtasvanej eke.

Li xchʼunel mantale cha spojot

Li kerem tsebetike xuʼ xchanbeik stalelal li buchʼutik oy xa sjabilalike. Kʼalal oy kʼusi chalbutik li Diose, lek ti akʼo jpastike, yuʼun lek li kʼusi tskʼanbutike.

Oy buchʼutik mas tsots yabtelik

Li yantike lekik, pe li yantike chopolik.

Skʼan ta jtsʼiktik li prevaetike

¿Kʼusi skʼan xapas mi chalboxuk ti akʼo xapas li kʼusi chopole?

Li Jesuse jaʼ oy mas sjuʼel, li pukujetike moʼoj

Muʼyuk srasonal sventa jxiʼtatik li pukujetike, pe skʼan jchabi jbatik sventa mu sloʼlautik.

Li yaj-anjeltak Diose ta skoltautik

Li yaj-anjeltak Diose tskoltaik li buchʼutik skʼanojik Diose xchiʼuk ti chtunik ta stojolale.

Li Jesuse chi xchanubtasutik ta spasel orasion

Xuʼ xakʼopon Dios ta kʼusiuk noʼox ora, ta kʼakʼaltik o ta akʼobaltik, yuʼun ta onoʼox xchikintabutik.

Li yajtsʼaklomtak Jesuse

¿Kʼu yelan stalelalik?

¿Kʼu yuʼun skʼan ta jpastik perton?

Li Jesuse laj yal jun loʼil sventa xkaʼibeik smelolal.

Jun yakʼobil ta ilel slekil oʼontonal

Jchanbetik li kʼusi lek la spas li jsamaria vinike.

¿Kʼusi ti mas tsots skʼoplale?

¿Kʼuxi xuʼ xijpas ta jkʼulej ta stojolal li Diose?

Kʼuxi xuʼ xi jmuyubajutik

Li mukʼta jchanubtasvaneje laj yal ti kʼuxi xuʼ xijmuyubaje.

¿Mi xvul ta ajol chaval kolaval?

Kʼusi xuʼ xachan li kʼusi la spasik li lajunvoʼ jkʼaʼemal chameletike.

¿Mi lek ti ta jmaj jbatike?

¿Kʼusi skʼan xapas mi laj avil ti oy buchʼu tsmaj sbaike?

¿Mi jaʼ cha kʼan ti baʼyelot ta skotole?

Kʼalal chut sbaik li jchankʼopetike, ¿kʼusi albatik yuʼun li Jesuse?

¿Mi oy srasonal kuʼuntik sventa ta jtoy jbatik?

Li Jesuse laj yalbe skʼoplal jun Fariseo xchiʼuk jtsob patan.

¿Kʼu yuʼun mu stakʼ jutik kʼop?

Li Jeovae cham yuʼun li Ananias xchiʼuk Safirae.

¿Kʼu yuʼun chi j-ipajutik?

¿Mi oy jun kʼakʼal ti muʼyuk xa chij ipajutike?

Mu me bakʼinuk xa pas aba ta j-elekʼ

Teuk ta joltik li buchʼutik la stsakik li kʼusi maʼuk yuʼunike.

¿Mi xuʼ xjelik li buchʼutik tspasik kʼusitik chopole?

Te ta jtabetik stakʼobil li kʼusi kʼot ta stojolal Saulo xchiʼuk li jchonbail antse.

¿Kʼu yuʼun tsots ta pasel li kʼusi leke?

¿Kʼusi tspasik li chopol krixchanoetik mi muʼyuk chapas li kʼusi chalike?

¿Buchʼu jaʼ li aDiose?

Li krixchanoetike ep kʼusitik chichʼik ta mukʼ. ¿Buchʼu chavichʼ ta mukʼ li voʼote? Li oxvoʼ keremetik ti jaʼ j-evreoetike jaʼ chakʼbutik li stakʼobile.

¿Kʼuxi xuʼ ta jnaʼtik buchʼu ta jchʼunbetik smantal?

«Tojbeik Sesar li kʼusitik jaʼ yuʼun Sesare, yan li kʼusitik jaʼ yuʼun Diose tojbeik Dios».

¿Mi lek ta xil skotol kʼinetik li Diose?

¿Mi anaʼoj ti chalbe skʼoplal kʼinetik li Vivliae? ¿Kʼuxi jnaʼtik ti kʼusi tsnop Dios ta stojolalike?

Koltael sventa ta jtsaltik li xiʼele

Li mukʼta jchanubtasvaneje muʼyuk onoʼox laj yal ti kʼun xa chkaʼitik chijtun ta stojolal li Jeovae. Laj yalbutik ti kʼusi xu xkoltautike xchiʼuk ti butik xuʼ jtatik li koltaele.

Bu ta tael spatobil oʼontonal

¿Kʼusi skʼan xapas mi chavat avoʼonton o mi atuk chavaʼi abae?

Kʼuxi laj yichʼ chabiel li Jesuse

Teuk ta joltik ti kʼu yelan koltaat yuʼun Jeova li Jesus kʼalal tskʼan xaʼox chmilat yuʼun krixchanoetik kʼalal bikʼit toʼoxe.

Li Jesuse xuʼ ta xchabiutik

Kʼalal echʼ ta balumile, laj yakʼ ta ilel kʼuxi chchabi li buchʼutik kʼanbil yuʼune.

¿Kʼusi chkʼot ta jtojolaltik kʼalal chi jchamutike?

¿Mi tavan xaxiʼ yuʼun li lajelale xchʼuk li buchʼutik chamemike?

Xuʼ xi julavutik li ta lajelale

Li Diose laj yakʼbe svuʼel Jesus sventa yikʼ talel li krixchanoetike, te tsakal skʼoplal li ololetike xchiʼuk chchaʼkuxiik tal.

¿Buchʼutik chchaʼkuxiik? ¿Bu chnakiik?

¿Buchʼutik chchaʼkuxiik? ¿Bu chnakiik?

Jvules ta joltik li Jeova xchiʼuk li xNichʼone

Li Jesuse la yakʼbe yil yajchankʼoptak sventa svules ta sjolik li Jeova xchiʼuk Jesus ti kʼusi spasojik ta jtojolaltike.

¿Kʼu yuʼun skʼan ta jkʼantik li Jesuse

¡Laj yakʼ stukʼil kuxlejal sventa jtatik kuxlejal sbatel osil!

Li Diose chvul ta sjol li xNichʼone

Laj yichʼ chaʼkuxesel li Jesuse.

Kʼuxi xuʼ xmuyubaj kuʼuntik li Diose

Xi chal Vivlia ta Proverbios: «Jnichʼon, bijan me, jech xcuxet noʼox coʼnton avuʼun».

Ololetik ti chmuyubaj yuʼunik li Diose

¿Kʼusitik xuʼ xapas sventa xmuyubaj avuʼun li Diose?

¿Kʼu yuʼun skʼan chi j-abtej?

Lek chaʼi jnopbentik xchiʼuk jbekʼtaltik kʼalal chij-abteje. Xuʼ xa tabe smelolal kʼu yelan ta kʼupinel li abtelale.

¿Buchʼu jaʼ li kermanotaktike?

¿Mi jaʼ van kermanotaktik xtok li buchʼutik maʼuk jchiʼiltik ta vokʼele?

Kamigointik li buchʼutik skʼanojik li Diose

«Tsokes jlekil talelaltik li xchiʼinel chopol krixchanoetike».

¿Kʼusi jaʼ li Ajvalilal yuʼun Diose? ¿Mi chkakʼtik ta ilel ti jkʼanojtike?

Mi lik sventain Balumil li Jesuse, ep kʼusitik tsjel liʼ ta Balumile.

¿Mi chtal van yan nojelal ta voʼ ti tslajes li balumile?

Naka tukʼ xa kʼusitik oy sbatel osil li ta balumile.

¿Kʼuxi ta jnaʼtik ti nopol xa li Armagedone?

Li xa oy ta jpat jxokontik li senyailtake.

Li voʼote xuʼ cha kuxi li ta achʼ balumil yuʼun Dios ti bu chʼabal xa vokolile

¿Kʼusi skʼan xapas sventa xakʼupin sbatel osil li kʼusitik taje?