LI YAJTSʼAKLOMTAK Kristoe albilik ti akʼo spasik li Snaʼobil slajel Kristoe, ti «Veʼlil ta bat kʼakʼal yuʼun Kajvaltik» sbi xtoke (1 Korintios 11:20). ¿Kʼu yuʼun tsots skʼoplal? ¿Bakʼin xchiʼuk kʼu yelan skʼan xichʼ pasel?

 Taje jaʼ la slikes Jesukristo ta yakʼobalil kʼin Koltael yuʼun judaetik ta sjabilal 33 ta jkʼakʼaliltik. Li kʼin Koltaele kʼajomal noʼox jkoj ta jabil tspasik, ta 14 yuʼun nisan (skalendario judaetik). Sventa snabeik li skʼakʼalile, yaʼeluke li judaetike tskʼelik kʼusi kʼakʼalil ta marso ti lajcheb ora sak osil xchiʼuk ti lajcheb ora ikʼ osile. Kʼalal chilik ta sba velta li achʼ U ti mas nopol yiloj li jun kʼakʼal ti lajcheb ora sak osil xchiʼuk ti lajcheb ora ikʼ osile, jaʼ senyail ti jaʼo xa chlik li yuilal nisane. Li skʼakʼalil kʼin Koltaele jaʼo chlik kʼalal echʼem xaʼox oxlajuneb kʼakʼale.

Li Jesuse la spas kʼin Koltael xchiʼuk yajtakboltak li akʼobal taje, la stak lokʼel li Judas Iskariotee, vaʼun la slikes li Veʼlil ta bat kʼakʼal yuʼun Kajvaltike. Li veʼlil taje jaʼ kʼot ta xkʼexol li kʼin Koltael yuʼun li judaetike, jaʼ yuʼun jun noʼox velta ta jabil skʼan xichʼ pasel.

Li S-evanjelio Mateoe chal li kʼusi kʼot ta pasele: «La stsak jpech pan li Jesuse vaʼun kʼalal laj xaʼox skʼan jun bendisione, la svokʼ xchiʼuk laj yakʼbe li yajchankʼoptake, xi laj yale: ‹Tsakik, veʼanik, liʼe jaʼ smelolal li jbekʼtale›. Jech xtok la stsak jun kopa, la stoj ta vokol, laj yakʼbe li yajchankʼoptake, xi laj yale: ‹Uchʼan akotolik, yuʼun jaʼ smelolal «li jchʼichʼel ta sventa li trato» ti chichʼ malel sventa ep buchʼutik tsta perton ta skoj smulike›» (Mateo 26:26-28).

Oy buchʼutik xchʼunojik ti laj la skʼatajes ta pan li sbekʼtal Jesuse xchiʼuk ti laj la skʼatajes ta vino li xchʼichʼele. Pe li Jesuse te-o sjunlejal sbekʼtal kʼalal laj yakʼ li pane. Vaʼun chaʼa, ¿mi xuʼ xkaltik ti la stibeik sbekʼtal xchiʼuk laj yuchʼbeik xchʼichʼel Jesus li yajtakboltake? Moʼoj, yuʼun ti jechuke ta xkʼatajik ta jtiʼoval xchiʼuk muʼyuk xa la xchʼunbeik smantal Dios ti jechuke (Génesis 9:3, 4; Levítico 17:10). Xi laj yal li Jesuse: «Li kopa  liʼe jaʼ smelolal li achʼ trato ta sventa li jchʼichʼel ti chichʼ malel ta aventaike» (Lukas 22:20). ¿Mi kʼataj ta melel ta «achʼ trato» li kopae? Muʼyuk, yuʼun li jun tratoe jaʼ li kʼusi jmoj chichʼ nopele, mu jaʼuk li kʼusi stakʼ jtsak ta jkʼobtike.

Jech oxal, li pan xchiʼuk li vinoe jaʼ noʼox skʼelobiltak. Li pane jaʼ skʼelobil li sbekʼtal Kristo ti tukʼe. Li Jesuse la stunes jpech pan ti jaʼ skomenal li ta kʼin Koltaele, ti muʼyuk bu yichʼoj svolesobil xchʼut o levadurae (Éxodo 12:8). Li Vivliae jaʼtik onoʼox chalbe skʼoplal mulil o chopolil li levadurae. Jech xtok, li pane jaʼ skʼelobil li sbekʼtal laj yakʼ ta matanal Jesuse, ti muʼyuk bu yichʼoj mulile (Mateo 16:11, 12; 1 Korintios 5:6, 7; 1 Pedro 2:22; 1 Juan 2:1, 2).

Li tsajal vinoe jaʼ skʼelobil li xchʼichʼel Jesus ti jaʼ chakʼbe sbalil li achʼ tratoe. Li Jesuse laj yal ti tsmal xchʼichʼel sventa jtatik perton ta skoj li jmultike. Koliyal taje lek ch-ilatik yuʼun Jeova li krixchanoetike xchiʼuk oy buchʼutik ch-ochik li ta achʼ trato xchiʼuk Jeovae (Evreos 9:14; 10:16, 17). Li trato o li kʼusi chapanbil taje jaʼ sventa xuʼ xbatik ta vinajel 144 mil yajtsʼaklomtak Kristo ti tukʼike. Te chtunik ta ajvaliletik xchiʼuk ta paleetik sventa slekilal skotol li krixchanoetike (Génesis 22:18; Jeremías 31:31-33; 1 Pedro 2:9; Apokalipsis 5:9, 10; 14:1-3).

¿Buchʼutik oy sderechoik tsveʼik li pan xchiʼuk chuchʼik li vino ti chichʼ tunesel kʼuchaʼal skʼelobiltak li ta Snaʼobil slajel Kristoe? Jech kʼuchaʼal laj xa jchantike, jaʼ noʼox li buchʼutik te skʼoplalik li ta achʼ tratoe, jaʼ xkaltik, li buchʼutik spatoj yoʼonton chbatik ta vinajele. Li xchʼul espiritu Diose jaʼ ch-akʼbat xchʼunik ti tʼujbilik sventa chkʼotik ta ajvalil li ta vinajele (Romanos 8:16). Li krixchanoetik taje te tsakal skʼoplalik ek ta sventa li  kʼusi la xchapan Jesus sventa jun ajvalilale (Lukas 22:29).

Pe ¿kʼusi tspasik li buchʼutik spatoj yoʼonton chkuxiik sbatel osil ta Balumil ti kʼatajem xaʼox ta paraisoe? Jech kʼuchaʼal laj yal mantal Jesus ti skʼan pasele, chbatik li ta Veʼlil ta bat kʼakʼal yuʼun Kajvaltike xchiʼuk chakʼik ta ilel ti yichʼojik ta mukʼ kʼalal te oyike, manchuk mi muʼyuk bu tslajesik li pane xchiʼuk muʼyuk chuchʼik li vinoe. Li stestigotak Jeovae jun noʼox velta ta jabil tspasik li Veʼlil ta bat kʼakʼal yuʼun Kajvaltike, jaʼo kʼalal chʼayem xaʼox li Kʼakʼal ti jaʼo chlik li skʼakʼalil 14 yuʼun nisane. Manchuk mi kʼajomal noʼox jaymil oy ta spʼejel Balumil li buchʼutik chbatik ta vinajele, li Snaʼobil slajel Kristoe toj tsots skʼoplal ta sventa skotol li yajtsʼaklomtak Kristoe. Taje jaʼo xuʼ snopik lek ti kʼanbilik tajek yuʼun li Jeova Dios xchiʼuk li Jesukristoe (Juan 3:16).