Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 APENDISE

¿Mi mu snaʼ xcham xchʼulel li krixchanoe?

¿Mi mu snaʼ xcham xchʼulel li krixchanoe?

¿KʼUSI chtal ta ajol kʼalal chavaʼi li jpʼel kʼop chʼulelale? Ep buchʼutik xchʼunojik ti jaʼ la li kʼusi mu xkiltike xchiʼuk ti mu la snaʼ xcham ti te la oy ta jbekʼtaltike. Chalik ti oy la kʼusi chlokʼ ta jbekʼtaltik mi lijchame, mu la xkiltik xchiʼuk kuxul to la chkom. Ta skoj ti pukem tajek skʼoplal taje, li krixchanoetike toj labal chaʼiik kʼalal chchanik ti mu jechuk chchanubtasvan li Vivliae. ¿Kʼusi jaʼ li chʼulelal jech kʼuchaʼal chal li Skʼop Diose?

Li jtsʼibajometik yuʼun Vivliae la stunesik li jpʼel kʼop ta evreo rúaj o li jpʼel kʼop ta griego pnéuma  kʼalal laj yalbeik skʼoplal li chʼulelale. Li Vivliae chalbe smelolal li chaʼpʼel kʼop taje. Jech kʼuchaʼal liʼe, li ta Santiago 2:26 chal ti «chamem jbekʼtaltik kʼalal chʼabal xchʼulele [pnéuma]». Li ta versikulo liʼe, li jpʼel kʼop «xchʼulele» jaʼ chalbe skʼoplal li kʼusi chkuxi-o yuʼun jbekʼtaltike. Chamem mi muʼyuk xchʼulel li jbekʼtaltike. Li jpʼel kʼop rúaj ta Vivliae maʼuk noʼox chichʼ jelubtasel kʼuchaʼal chʼulelal, yuʼun chichʼ jelubtasel xtok kʼuchaʼal yichʼel ikʼ o yip kuxlejal. Jech kʼuchaʼal liʼe, xi chal Vivlia kʼalal echʼ li Nojelal ta voʼ ta skʼakʼalil Noee: «Scotol li cʼusitic oy ta banamile ti cuxulique, ti chichʼic iqʼue [rúaj], icham scotol» (Génesis 7:22). Jech oxal, li chʼulelale jaʼ yip kuxlejal ti mu xvinaje, ti chakʼbe xkuxlejal skotol li kʼusitik kuxajtike.

Sventa xkuxi li jbekʼtaltike, skʼan xchʼulel jech kʼuchaʼal chtun yuʼun lus li radioe. Jnoptik ta jun radio ti ta pila ch-abteje. Kʼalal ta jtikʼbetik li spilaile, jaʼ ch-abtej-o yuʼun li radioe. Yan mi muʼyuke, mu x-abtej. Jaʼ jech li radio ti ta lus ch-abtej eke. Li chʼulelal eke jaʼ yip li jbekʼtaltike. Jech kʼuchaʼal mu kʼusi xaʼi mi jaʼuk kʼusi xnop yuʼun li luse, jaʼ jech li chʼulelal eke. Jech, jaʼ noʼox yip jbekʼtaltik. Pe kʼalal chʼabal xa li yip kuxlejal ta jbekʼtaltike, chkʼot ta pasel li kʼusi xi laj yal li jtsʼibajom yuʼun salmoe: «Ta xchamic, ta xcʼatajic ta lum yan velta» (Salmo 104:29).

Xi chal Eclesiastés 12:7 ta sventa li lajelale: «Li pucuque ta sut batel ta banamil yan velta ti bu onoʼox ilic tale; li chʼulelale ta sut batel ta stojol Dios, yuʼun jaʼ onoʼox laj yacʼ». Kʼalal chlokʼ ta jbekʼtaltik li chʼulelal o li yip kuxlejale, li jbekʼtaltike chcham xchiʼuk  tsut batel ta balumil ti jaʼ onoʼox te lik tale. Jaʼ noʼox jech ek, li yip kuxlejale tsut batel ta stojolal Dios ti jaʼ onoʼox yakʼoje (Job 34:14, 15; Salmo 36:9). Pe taje maʼuk skʼan xal ta melel ti chmuy batel ta vinajel li yip kuxlejale. Moʼoj, li kʼusi skʼan xale jaʼ ti kʼalal oy buchʼu chchame, jaʼ chal Jeova mi chkuxi ta tsʼakal o mi muʼyuk. Jaʼ xkaltik, chkom ta skʼob Dios li jkuxlejaltike. Li sjuʼel Diose jaʼ noʼox xuʼ xakʼbe xchʼulel o yip xkuxlejal sventa xkuxi yan velta li jun krixchanoe.

¡Tspat tajek koʼontontik kʼalal ta jchantik ti jech tspas Dios ta stojolal li buchʼutik yakal chkux yoʼontonik «ta smukinalike»! (Juan 5:28, 29.) Kʼalal chkʼot skʼakʼalil chchaʼkuxesane, li Jeovae chakʼbe achʼ sbekʼtalik xchiʼuk chakʼbe xchʼulelik o yip xkuxlejalik sventa xkuxiik yan velta. ¡Xijmuyubaj tajek mi kʼot li skʼakʼalil taje!

Mi oy ta avoʼonton chachanbe mas skʼoplal ti kʼu yelan tstunes Vivlia li jpʼel kʼop chʼulelale, te chatabe mas skʼoplal ta foyeto ¿Qué nos sucede cuando morimos? xchiʼuk ta livro Razonamiento a partir de las Escrituras ta pajina 136 kʼalal ta 140 ti spasoj stestigotak Jeovae. Oy to mas yaʼyejal ta tratado ¿Mi oy jchʼuleltik ti mu snaʼ xchame?