¿Kʼusi chchanubtasvan ta melel li Vivliae?

Li livroe jaʼ sventa xachan li kʼusi chalbe skʼoplal Vivliae, te chal ti kʼu yuʼun chkil jvokoltike, bu oy li animaetike, kʼuxi xuʼ xijmuyubaj xchiʼuk kutsʼ kalaltik xchiʼuk yan kʼusitik.

¿Mi jaʼ jech tskʼan Dios li kʼusitik liʼe?

Oy van chanop ti kʼu yuʼun toj ep jvokoltik li avie. ¿Mi anaʼoj xa onoʼox ti yaloj Vivlia ti poʼot xa xjel xchiʼuk ti xuʼ xakʼupin eke?

KAPITULO 1

¿Kʼusi jaʼ li melel ta sventa li Diose?

¿Mi oyot ta yoʼonton xanaʼ li Diose? Chano kʼu yelan li stalelale xchiʼuk ti kʼuxi xuʼ xanopaj ta stojolale.

KAPITULO 2

Li Vivliae likem tal ta stojolal Dios

¿Kʼuxi xuʼ skoltaot Vivlia sventa xchapaj akʼop? ¿Kʼu yuʼun xuʼ xachʼun ti chkʼot ta pasel li kʼusi yaloje?

KAPITULO 3

¿Kʼusi tskʼan Dios ta sventa li Balumile?

¿Mi tspas onoʼox ta Paraiso Balumil li Diose? Mi jeche, ¿kʼusi to ora?

KAPITULO 4

¿Buchʼu jaʼ li Jesukristoe?

Chanbo skʼoplal kʼu yuʼun jaʼ Mesias ti albil onoʼox skʼoplal li Jesuse, ti bu likem tale xchiʼuk ti kʼu yuʼun jaʼ li jun noʼox Xnichʼon Diose.

KAPITULO 5

Li pojelale jaʼ mukʼta matanal yakʼoj Dios

¿Kʼusi jaʼ li pojelale? ¿Kʼuxi xuʼ xatabe sbalil?

KAPITULO 6

¿Bu oy li animaetike?

Kʼelo avil kʼusi chal Vivlia ti bu oy li animaetike xchiʼuk ti kʼu yuʼun chijchame.

KAPITULO 7

Oy kʼusi xuʼ staik li buchʼutik chamemik avuʼune

¿Mi oy buchʼu chamem avuʼun? ¿Mi ta van xavil yan velta? Kʼelo avil kʼusi chakʼ ta chanel Vivlia ta sventa li chaʼkuxesele.

KAPITULO 8

¿Kʼusi jaʼ li Ajvalilal yuʼun Diose?

Ep buchʼutik xojtikinik lek li orasion padrenuestroe. ¿Kʼusi skʼan xal ti «akʼo taluk li Ajvalilal avuʼune» xie?

KAPITULO 9

¿Mi ta slajebal xa kʼakʼal kuxulutik?

Chanbo skʼoplal avil ti jaʼ senyail ‹slajebal kʼakʼal› li kʼusitik tspasik xchiʼuk li stalelal krixchanoetik ti jech onoʼox yaloj li Vivliae.

KAPITULO 10

¿Kʼuxi ch-abtej ta jtojolaltik li kuxlejaletik ti mu xvinaj ta kʼelele?

Li Vivliae chalbe skʼoplal anjeletik xchiʼuk pukujetik. ¿Mi oy ta melel li kuxlejaletik ti mu xvinaj ta kʼelele? ¿Mi xuʼ xilbajinutik o mi xuʼ skoltautik?

KAPITULO 11

¿Kʼu yuʼun yakʼoj to permiso Dios ti oyuk vokolile?

Ep buchʼutik tsnopik ti jaʼ ta smul Dios skotol li vokolil oy ta Balumile. ¿Mi jech xanaʼ? Kʼelo avil kʼusi chal Dios ti kʼu yuʼun oy to li vokolile.

KAPITULO 12

¿Kʼu yelan skʼan jkuxlejaltik sventa lek xil li Diose?

Xuʼ lek xilutik Dios ta skoj ti kʼu yelan jkuxlejaltike. Jech xtok, xuʼ xakʼot ta yamigo.

KAPITULO 13

Oyuk sbalil xavil li kuxlejal jech kʼuchaʼal chil Diose

¿Kʼu yelan chil Dios li syalesel olole, li yichʼel chʼichʼe xchiʼuk li xkuxlejal chonbolometike?

KAPITULO 14

¿Kʼuxi xuʼ xijmuyubaj xchiʼuk kutsʼ kalaltik?

Ti kʼu yelan kʼanvan li Jesuse xuʼ xchanik ek li malaliletike, li ajnilaletike xchiʼuk li ololetike. ¿Kʼusi xuʼ jchantik yuʼun li Jesuse?

KAPITULO 15

¿Kʼu yelan skʼan xkichʼtik ta mukʼ li Diose?

Chanbo skʼoplal ti oy vaktos kʼusi tspasik li melel relijion ti jaʼ jelel-oe.

KAPITULO 16

Te me oyan-o li ta melel relijione

¿Kʼusitik xuʼ xanuptan kʼalal chavalbe yantik li kʼusi achʼunoje?¿Kʼuxi xuʼ xaval ti akʼo mu chopoluk xaʼi sba li yane?

KAPITULO 17

Tsnopajesutik ta stojolal Dios li orasione

¿Mi chchikinta j-orasiontik li Diose? Sventa xanaʼ li stakʼobile, baʼyel skʼan xavaʼibe smelolal li kʼusi chchanubtasvan Vivlia ta sventa li orasione.

KAPITULO 18

Li ichʼvoʼe xchiʼuk ti kʼu yelan xkil jbatik xchiʼuk Diose

¿Kʼusi skʼan spas li buchʼu tskʼan chichʼ voʼe? Kʼelo kʼusi smelolal xchiʼuk kʼu yelan xuʼ xapas.

KAPITULO 19

Te oyano li ta kʼanelal yuʼun Diose

¿Kʼuxi chkakʼtik ta ilel ti jkʼanojtik li Diose xchiʼuk ti ta jtojbetik ta vokol li kʼusitik spasoj ta jtojolaltike?

APENDISE

Ti kʼu yelan ta tunesel li sbi Diose xchiʼuk ti kʼusi skʼan xale

¿Kʼu yuʼun slokʼesojbeik sbi Dios li ta epal Vivliaetike? ¿Mi tsots skʼoplal ti jtunesbetik li sbi Diose?

APENDISE

Li j-alkʼop Daniele laj onoʼox yal ti chvul li Mesiase

Skʼan toʼox mas ta 500 jabil ti laj yal Dios kʼusi ora lek chvul ta lokʼel li Mesiase. ¡Chanbo mas skʼoplal, yuʼun toj labal sba!

APENDISE

Li Jesukristoe jaʼ li Mesias ti albil onoʼox skʼoplale

Kʼot ta pasel ta stojolal Jesus li kʼusi chal Vivlia ta sventa li Mesiase. Kʼelo ta Avivlia ti kʼot ta pasel li kʼusi albil skʼoplal ta sventa li Mesiase.

APENDISE

Li kʼusi melel ta sventa Totil, Nichʼonil xchiʼuk li chʼul espiritue

Ep buchʼutik tsnopik ti jech chchanubtasvan Vivlia ta sventa li Trinidade. ¿Mi jech ta melel?

APENDISE

¿Kʼu yuʼun muʼyuk tstunesik krus li yajtsʼaklomtak Kristoe?

¿Mi jokʼol ta jun krus cham ta melel li Jesuse? Kʼelo avil kʼusi chal li Vivliae.

APENDISE

Li veʼlil ta bat kʼakʼal yuʼun Kajvaltike jaʼ yichʼobil-o ta mukʼ li Diose

Li yajtsʼaklomtak Kristoe albilik ti skʼan spasik li Snaʼobil slajel Kristoe. ¿Bakʼin xchiʼuk kʼuxi skʼan pasel?

APENDISE

¿Mi mu snaʼ xcham xchʼulel li krixchanoe?

Ep buchʼutik chalik ti oy la kʼusi chlokʼ ta jbekʼtaltik mi lijchame, mu la xkiltik xchiʼuk kuxul to la chkom. ¿Mi jech chal li Vivlia taje?

APENDISE

¿Kʼusi jaʼ li Seol xchiʼuk li Adese?

Jlom Vivliaetike «yavil animaetik» o «stojol mulil» xi chalbeik skʼoplal li Seol xchiʼuk Adese. Pe ¿kʼusi skʼan xal ta melel?

APENDISE

¿Kʼusi jaʼ li Skʼakʼalil Chapanele?

Chanbo skʼoplal kʼu yuʼun jaʼ jun lekilal chilik Skʼakʼalil Chapanel li buchʼutik tukʼ yakʼoj sbaike.

APENDISE

1914: jun jabil ti tsots skʼoplal ti yaloj xa onoʼox li Vivliae

¿Mi oy sprevail ti tsots skʼoplal chal Vivlia li 1914?

APENDISE

¿Buchʼu jaʼ li bankilal anjel Miguele?

Li Vivliae chal buchʼu li bankilal anjel ti tsots sjuʼele. Ojtikino buchʼu xchiʼuk chano kʼusi yakal tspas li avie.

APENDISE

¿Kʼusi jaʼ li Mukʼta Babiloniae?

Li Apokalipsise chalbe skʼoplal jun ants ti Mukʼta Babilonia sbie. ¿Mi batsʼi ants? ¿Kʼusi chal Vivlia ta sventa li ants taje?

APENDISE

¿Mi ta disiembre vokʼ li Jesuse?

Chano mi oy sik o kʼixin ti kʼusi ora vokʼ li Jesuse. ¿Kʼusi chakʼ jchantik taje?

APENDISE

¿Mi skʼan jpastik li kʼinetike?

¿Bu likem tal li kʼinetik tspasik ti bu nakalote? Xuʼ van labal sba chavaʼi li stakʼobile.