Li Timoteoe jaʼ jun kerem ti xmuyubaj noʼox tskolta li krixchanoetike. Jaʼ yuʼun nom butik ay sventa chkoltavan. Ta skoj taje toj yan sba yutsil ti kʼu yelan echʼ li xkuxlejale. ¿Mi chakʼan chkalbot avaʼi?...

Li Timoteoe chanubtasat yuʼun syaya xchiʼuk smeʼ ta sventa li Jeovae

Li Timoteoe te chʼi ta jun jteklum ti jaʼ sbi Listrae. Li syayae jaʼ sbi Loida, li smeʼe jaʼ Eunise. Jaʼ la xchanubtasik ta sventa Jeova kʼalal bikʼit toʼox li Timoteoe. Ta sbikʼtal onoʼox tskʼan tskolta krixchanoetik sventa xojtikinik li Jeovae.

Kʼalal chex kerem toʼox li Timoteoe, xi albat yuʼun li Pabloe: ‹Chbat jchol mantal ta yan jteklumetik. ¿Mi chakʼan chabat ek?›. Xi laj yal li Timoteoe: ‹¡Lek oy!›. Yuʼun tskʼan tskolta li krixchanoetike.

 Li Timoteoe bat xchiʼuk Pablo ta jun jteklum ta Masedonia, ti jaʼ sbi Tesalonikae. Toj echʼ noʼox nom xanavik xchiʼuk la stsakik jkot varko sventa xkʼotik li ta jteklum taje. Kʼalal kʼotik ta vokol une, la skoltaik epal krixchanoetik ta yojtikinel li Jeovae. Pe oy jlom krixchanoetik ti kap sjolike, tskʼan ox tsmajik. Jaʼ yuʼun batik ta yan jteklumetik sventa xcholik mantal li Pablo xchiʼuk Timoteoe.

Xmuyubaj xchiʼuk jun yutsil xkuxlejal li Timoteoe

Kʼalal echʼem xaʼox jayibuk ue, li Timoteoe albat yuʼun Pablo ti akʼo xbat skʼel kʼu yelan oy li ermanoetik ta Tesalonikae. ¡Skʼan tsotsuk yoʼonton sventa sut batel li ta jteklum ti toj xibal sbae! Bat li Timoteoe, yuʼun tsvul yoʼonton ta stojolal li ermanoetike. Kʼalal sut tale, lek kʼusitik vul yal. ¡Toj lek la oy li ermanoetik ta Tesalonikae!

Ep jabil jmoj abtej xchiʼuk Pablo li Timoteoe. Oy jun veltae, xi laj yal Pablo ta sventa li Timoteoe: ‹Muʼyuk buchʼu yan xuʼ jtak batel sventa tskolta li tsobobbailetike. Yuʼun skʼanoj Jeova xchiʼuk skʼanoj li krixchanoetike›.

Akʼanoj li krixchanoetik eke, ¿mi mu jechuk? ¿Mi chakʼan chakolta sventa xojtikinik li Jeovae?... Mi jaʼ jeche, ¡xamuyubaj noʼox me xchiʼuk yan sba yutsil akuxlejal kʼuchaʼal li Timoteoe!