Kʼelo li kʼusi yichʼoje

¿Buchʼu sventainoj ta melel li balumile?

¿Buchʼu sventainoj ta melel li balumile?

¿Mi ta van xaval...

  • ... ti jaʼ li Diose?

  • ... ti jaʼ li krixchanoetike?

  • ... ti jaʼ jun juʼelal ti mu xkojtikintike?

 LI KʼUSI CHAL LI VIVLIAE

«Oyic ta scʼob pucuj scotol li yan cristianoetic liʼ ta banamile.» (1 Juan 5:19, Scʼop Dios ta Chenalhó.)

«Jaʼ yuʼun ital ta banamil li Xnichʼon Diose, jaʼ tal slajesbe stsatsal yabtel li pucuje.» (1 Juan 3:8.)

TI KʼUXI TA JTABETIK SBALIL KʼALAL TA JNAʼTIKE

Ta jnaʼtik bu chlik talel svokol li krixchanoetike (Apocalipsis 12:12).

Ta jtabetik srasonaltak sventa jmalatik jun lekil balumil (1 Juan 2:17).

 ¿MI OY SRASONALTAK SVENTA JCHʼUNTIK TA MELEL LI KʼUSI CHAL VIVLIAE?

Oy, oy oxib srasonaltak:

  • Oy noʼox spajeb albil chventainvan li Satanase. Li Jeovae jpʼel yoʼonton chakʼbe slajeb li ventainel tspas Satanás ta stojolal li krixchanoetike. Li Jeovae chal ti «[t]slajesbe o stsatsal [...] li pucuje» xchiʼuk tsmeltsan skotol li kʼusitik chopol spasojane (Hebreos 2:14).

  • Li Diose jaʼ stʼujoj Jesucristo sventa ch-och ta ajvalil. Li Jesuse solel mu xkoʼolaj xchiʼuk li jun ajvalil ti toj chopol xchiʼuk ti jaʼ noʼox tsaʼ li kʼusitik tskʼan yoʼonton ti jaʼ oy ta skʼob li balumil avie. Yuʼun li Diose xi chal ta stojolal li ajvalilal tspas Cristoe: «Jaʼ chcʼuxubin li bochʼotic toj biqʼuit ch-ilatique [...]. Tscolta noxtoc ta sventa svocolic xchiʼuc ta sventa utsʼintael, yuʼun toj tsots scʼoplal chaʼibe li xcuxlejalique» (Salmo 72:13, 14).

  • Li Diose mu snaʼ sjut kʼop. Li Vivliae jamal chal ti «persa chcʼot ta pasel» li kʼusi chal Diose (Hebreos 6:18). Jaʼ yuʼun kʼalal oy kʼusi chal Jeova ti tspase, skʼan jchʼuntik (Isaías 55:10, 11). Li kʼusi yaloj tspase jaʼ ti tsjip «loqʼuel li banquilal jpasmantal liʼ ta banamile» (Juan 12:31).

 JAKʼBO ABA

¿Kʼu van yelan li balumil kʼalal mi chʼabal xaʼox chventainvan li Satanase?

Chatabe stakʼobil ta SALMO 37:10, 11 xchiʼuk ta APOCALIPSIS 21:3, 4.