Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

19-25 yuʼun noviembre

ECHOS 4, 5

19-25 yuʼun noviembre

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

 • «Tsots yoʼonton laj yalik-o batel li skʼop Diose» (10 min.)

  • Ech 4:5-13. Akʼo mi muʼyuk chanunajemik xchiʼuk jaʼik noʼox kʼuchaʼal yan krixchanoetik li Pedro xchiʼuk Juane muʼyuk xiʼik kʼalal la spakbeik skʼoplal li kʼusi xchʼunojik ta stojolal li jchanubtasvanejetike xchiʼuk li ajvaliletike (w08 1/9 paj. 15, rekuadro; w08 15/5 paj. 30 par. 6).

  • Ech 4:18-20. Li Pedro xchiʼuk Juane muʼyuk laj yiktaik xcholel mantal akʼo mi oy kʼusi chopol laj yichʼik albel.

  • Ech 4:23-31. Li yajtsʼaklomtak Kristo ta baʼyel sigloe la spat yoʼontonik ta stojolal Jeova ti ch-akʼbat stsatsal yoʼontonik yuʼun li xchʼul espiritue (it-1 paj. 160 par. 7).

 • Jsaʼtik lek li kʼusitik kʼupil sba ta Vivliae (8 min.)

  • Ech 4:11. ¿Kʼusi skʼan xal ti jaʼ «kʼotem ta chikin na» li Jesuse? (it-2 paj. 662 par. 4).

  • Ech 5:1. ¿Kʼu yuʼun la xchon jsep yosilik li Ananias xchiʼuk Safirae? (w13 1/3 paj. 15 par. 4).

  • ¿Kʼusi chchanubtasot ta sventa Jeova li xchanel Vivlia avi xemanae?

  • ¿Kʼusitik yan kʼupilik sba laj ata li ta xchanel Vivlia avi xemanae?

 • Skʼelel Vivlia (4 min. o mu sta): Ech 5:27-42.

TOJOBKUTIK MAS TA SPASEL LI KABTELTIKE

 • Sba velta ta jchiʼintik ta loʼil (2 min. o mu sta): Jaʼ tuneso ti bu chal: «Kʼuxi xuʼ jlikes jloʼiltik». Li krixchanoe oy kʼusi chal ti xuʼ xpaj-o jloʼiltike.

 • Sba velta revisita (3 min. o mu sta): Kʼelo li bu chal: «Kʼuxi xuʼ jlikes jloʼiltik». Li krixchanoe chal ti muʼyuk srelijione.

 • Svideoal ta sventa li xchibal velta revisitae (5 min.): Akʼo ta ilel li videoe, vaʼun jmoj xavalbeik batel skʼoplal xchiʼuk li tsobobbaile.

LI JKUXLEJALTIKE

 • Kʼejoj sjj 53

 • «Li cholmantal ta buyuk noʼox ta karitoe ep staojbeik sbalil li krixchanoetik ta spʼejel balumile» (15 min.): Mantal ti xuʼ xichʼ jakʼele, jaʼ oy ta sba li jkʼelcholmantale. Akʼo ta ilel li videoe (saʼo ta videoetik, ta tsʼakale «KABTELKUTIK TA CHOLMANTAL»). Mi oy chcholik mantal ta buyuk noʼox li atsobobbail ti jaʼ tstunesik mesa o karitoe, akʼo ta ilel li ta plataformae xchiʼuk akʼbo yilik li buchʼutik te oye, vaʼun albo smelolal kʼu yelan li programa xchapanoj li tsobobbaile. Mi oy to yorail avuʼune, alo kʼusi lek kʼot ta pasel ti bu chacholik mantale o akʼo yichʼ akʼel ta ilel ti kʼu yelan kʼot ta pasele. Alo li kʼusi skʼan spasik li jcholmantaletik sventa xcholik mantal ta buyuk noʼoxe.

 • Xchanel Vivlia ta tsobobbail (30 min.): jy kap. 43 par. 8-18.

 • Li kʼusi la jchantik avie xchiʼuk li kʼusi ta jchantik ta yan xemanae (3 min.)

 • Kʼejoj sn 44 xchiʼuk orasion