Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Kʼuxi xuʼ xkakʼtik li vunetike

Kʼuxi xuʼ xkakʼtik li vunetike

LI JKʼEL OSIL TA TOYOLE

Kʼusi ta jakʼtik: ¿Kʼu yelan xa naʼ li vinajele?

Kʼusi tekstoal ta jkʼeltik: Jn 8:23

Kʼusi vunal chkakʼtik: Li revista liʼe chal ti kʼuxi yalojbeik smelolal Jesus xchiʼuk Stot ti kʼu yelan oy li vinajele.

KAKʼTIK TA CHANEL LI KʼUSI MELELE

Kʼusi ta jakʼtik: Li albil kʼop ta Vivlia liʼe, ¿mi yakal van ta xkʼot ta pasel li ta jkʼakʼaliltike?

Kʼusi tekstoal ta jkʼeltik: 2Ti 3:1-5

Li kʼusi melele: Mi yakal chkʼot ta pasel ta jkʼakʼaliltik li albil kʼopetik ta Vivliae, xuʼ me jpat koʼontontik ti chkʼot ta pasel li kʼusi yaloj tspas Dios ta tsʼakale.

¿KʼU YUʼUN SKʼAN JCHANTIK LI VIVLIAE? (Video)

Kʼuxi ta pasel: Ta jkʼan chkakʼbot avil jlikeluk jun video ti te chal ti bu xuʼ jtabetik stakʼobil li kʼusi tsotsik skʼoplal ta jakʼbe jbatik ta jkuxlejaltike [akʼo ta ilel li videoe].

Kʼusi vunal chkakʼtik: Li livro liʼe chalbe skʼoplal ti kʼusi chal Vivlia ta sventa ti kʼusi tspas li Ajvalilal yuʼun Dios yoʼ tslajes li vokolil ta balumile [akʼbo li livro Chchanubtasvan[e]].

TSʼIBAO LI KʼUSI CHAVAL TA CHOLMANTALE

Sventa xapas ti kʼu yelan chakʼan chacholmantale tuneso li skʼelobiltak cholmantal ta akʼole