Yakal chichʼ chaʼmeltsanel Salon sventa Tsobobbail ta Suiza.

PROGRAMA XCHIʼUK BU CHIJTSʼIBAJ Mayo ta 2017

Kʼuxi xuʼ xkakʼtik li vunetike

Kʼuxi xuʼ xkakʼtik li revista Li Jkʼel osil ta toyole xchiʼuk li kʼusi melel chal Vivlia ta sventa li kʼusi chtal ta tsʼakale. Sventa xapas ti kʼu yelan chakʼan chachol mantale tuneso li skʼelobiltak cholmantal ta akʼole.

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

Jun senyail ti tsutik tal li j-israeletik ti chukbilik batele

¿Kʼusi laj yakʼ ye Jeova kʼalal laj yalbe li yaj-alkʼop ti akʼo sman jsep osile? ¿Kʼuxi laj yakʼ ta ilel slekil yoʼonton Jeova?

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

Lek ta chanbel stsatsal yoʼonton xchiʼuk slekil yoʼonton li Ebed-meleque

Li Ebed-meleque lek tsots xchiʼuk jpʼel yoʼonton la skʼopon ajvalil Sedequías vaʼun laj yakʼbe ta ilel slekil yoʼonton li Jeremiase, li yaj-alkʼop Diose.

LI JKUXLEJALTIKE

Jchabitik li bu ta jtsob jbatik sventa yichʼel ta mukʼ Jeovae

Li bu ta jtsob jbatike te yichʼoj li xchʼul bi Diose. Jaʼ yuʼun skʼan lekuk kʼelbil xchiʼuk lekuk chʼubabil. ¿Kʼuxi xuʼ komon jkolta jbatik?

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

Li Jeovae ta jujuntal chakʼbe stojol li yabtel tspasike

Li j-akʼop Jeremías xchiʼuk li ajvalil Sedequiase koʼol kuxiik kʼalal laj yichʼ lajesel li Jerusalene, pe jelel ti kʼu yelan laj yilik kʼot ta pasele.

LI JKUXLEJALTIKE

Li Jeovae muʼyuk chchʼay ta sjol li kʼanelal chavakʼik ta ilele

¿Kʼu yelan chil Jeova li yajtuneltak ti oy xa sjabilalike xchiʼuk ti mu xa masuk xuʼ yuʼunik li cholmantale?

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

«¿Me oy cʼusi tsots scʼoplal chacʼan ta aventa?» Jaʼ lek mu xasaʼ

Yajtunel Jeova li Baruque, la skolta li Jeremiase pe oy jun velta muʼyuk lek li kʼusi kʼot yuʼun ta pasele. ¿Kʼusi skʼan spas sventa kuxul xkom mi laj yichʼ lajesel li Jerusalene?

KʼUSITIK KʼUPIL SBA TA VIVLIA

Li Jeovae chakʼbe bendision li buchʼu bikʼit chakʼ sbae xchiʼuk chakʼbe kastigo li jtoybae

Li jtoyba Babiloniae laj yilbajinbe steklumal li Jeovae. Li j-israeletik ti la sutes yoʼontonike laj yichʼik koltael, pe ¿kʼusi kʼot ta stojolal li Babiloniae?