Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

 LI JKUXLEJALTIKE

Tojobkutik batel mas li ta cholmantale: Jtunestik li livro ‹Te oyanik-o li ta kʼanelal yuʼun Diose› sventa xkʼot ta yoʼonton mantal li krixchanoetike

Tojobkutik batel mas li ta cholmantale: Jtunestik li livro ‹Te oyanik-o li ta kʼanelal yuʼun Diose› sventa xkʼot ta yoʼonton mantal li krixchanoetike

¿KʼU YUʼUN TSOTS SKʼOPLAL? Sventa xchʼam ti kʼu yelan chichʼik ta mukʼ li Jeovae, li krixchanoetike skʼan xojtikinik xchiʼuk spasik li kʼusi tskʼane (Is 2:3, 4). Li livro ‹Kʼanelal yuʼun Dios› ti jaʼ li xchibal livro sventa chkakʼtik-o estudioe, jaʼ me chkoltaat-o sventa xakʼ venta ti kʼuxi te tsakal skʼoplal li xkuxlejal li ta beiltaseletik chakʼ Diose (Evr 5:14). Skʼan me xkakʼtik persa ti xkʼot kuʼuntik ta yoʼonton mantal li j-estudiotike, taje chkoltaatik-o sventa ta sjunuluk yoʼonton sjel li xkuxlejalike (Ro 6:17).

¿KʼUXI TA PASEL?

  • Lek xachapan aba. Tsako ta venta li kʼusi chtun yuʼun li buchʼu chavakʼbe estudioe. Jakʼbo kʼusi tsnop ta sventa li kʼusi yakal chachanike, taje jaʼ me tskoltaot ta snaʼel li kʼusi tsnope xchiʼuk ti kʼu yelan chaʼi sbae (Pr 20:5; be paj. 259).

  • Tuneso li rekuadroetik sventa xakolta li aestudio yoʼ xakʼ venta ti toj lek mi laj yakʼ ta xkuxlejal li beiltaseletik ta Vivliae.

  • Koltao li buchʼu chavakʼbe estudio sventa xtojobuk ta snopel ta sjol yoʼonton stuk, pe mu me xavalbe li kʼusi skʼan spase (Gal 6:5).

  • Teuk me asat mi tskʼan koltael sventa xakʼ ta xkuxlejal li beiltaseletik ta Vivlia li buchʼu chavakʼbe estudioe. Ta slekiluk avoʼonton albo ti oyuk kʼusitik sjel ta xkuxlejal ta skoj ti skʼanoj li Jeovae (Pr 27:11; Jn 14:31).