Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Ti kʼu yelan chichʼ jelubtasel li tsobajel sventa Jkuxlejaltik xchiʼuk Kabteltik sventa Dios

Ti kʼu yelan chichʼ jelubtasel li tsobajel sventa Jkuxlejaltik xchiʼuk Kabteltik sventa Dios

Saʼobil

 

Parafoetik

Slikeb tsobajel

 2

Kʼusitik kʼupil sba ta Vivlia

 3

Tojobkutik mas ta spasel li kabteltike

 4

Li jkuxlejaltike

 5

Stsutseb tsobajel

 6

Tojobkutik lek ta xchanel vun xchiʼuk ta chanubtasvanej

 7

Tojobtasel

 8

Sjalil

 9

Kʼalal chkʼot li jkʼelvanej ta sirkuitoe

 10

Xemanail asamblea

 11

Xemanail Snaʼobil slajel Kristo

 12

Li buchʼu tskʼel li tsobajel Jkuxlejaltik xchiʼuk Kabteltike

 13

Li buchʼu oy ta sba li Jkuxlejaltik xchiʼuk Kabteltike

 14

Li jbabe yuʼun moletike

 15

Yan jtojobtasvanej

 16

Sala B

 17

Videoetik

 18

1. Li tsobajel Jkuxlejaltik xchiʼuk Kabteltik sventa Diose, jaʼ jech chichʼ jelubtasel jech kʼuchaʼal chal li Jkuxlejaltik xchiʼuk Kabteltik sventa Dios, Programa xchiʼuk bu chijtsʼibaj xchiʼuk skʼan me tsakel ta venta li kʼusi chichʼ alel batel liʼe. Skʼan tijbel yoʼonton skotol li jcholmantaletik ti akʼo stsak sbiik sventa xetʼes sparteike. Xuʼ me stsak sbiik ek li buchʼutik maʼuk to jcholmantaletik ti chkʼotilanik ta tsobajele, jaʼ noʼox venta mi xchʼunojik li kʼusi chal Vivliae xchiʼuk mi yakʼoj ta xkuxlejalik li beiltaseletike (be paj. 282).

 2. Slikeb tsobajel (3 min. o mu sta). Mi laj li kʼejoj xchiʼuk li orasione, li buchʼu sbainoj li tsobajele ta stijbe yoʼonton li ermanoetik sventa xchikintaik li mantaletike xchiʼuk jaʼ mas skʼan xalbe skʼoplal li sjakʼobil li ta Stakʼobiltak sventa li tsobajel Jkuxlejaltik xchiʼuk Kabteltik sventa Diose.

 3. Kʼusitik kʼupil sba ta Vivlia

  • Mantal (10 min.). Li ta Programa xchiʼuk bu chijtsʼibaje te chal kʼusi sbi li mantale xchiʼuk te talem jaytosuk li kʼusitik mas tsotsik skʼoplale. Li mantal liʼe jaʼ chetʼes jun mol ta tsobobbail o junuk jtunel ti lek chaneme. Kʼalal chlik yichʼ kʼelel junuk livro ta Vivliae, ta xichʼ akʼel ta ilel li svideoal ti jaʼ chalbe skʼoplale. Li buchʼu oy ta sba tsjelubtas li mantal liʼe, xuʼ xalbe skʼoplal jaytosuk kʼuxi snitojbe sba skʼoplal li video xchiʼuk li sbi mantale, pe skʼan xchapbe smelolal li kʼusi talem ta Programa xchiʼuk bu chijtsʼibaje. Mi xakʼ to yoraile skʼan xakʼ ta ilel li sdivujoaltake xchiʼuk li tekstoetik ti jaʼ stsʼak li mantal chichʼ jelubtasele.

  •   Jsaʼtik lek li kʼusitik kʼupil sba ta Vivliae (8 min.). Li buchʼu oy ta sba li parte liʼe mu persauk oy kʼusi xal sventa slikes o stsutses li sloʼile, yuʼun jaʼ noʼox chichʼ jakʼel xchiʼuk chichʼ takʼel. Jaʼ chetʼes jun mol ta tsobobbail o junuk jtunel ti lek chaneme. Li buchʼu chetʼese skʼan sjakʼ skotol li sjakʼobiltake xchiʼuk xuʼ jaʼ mas jal xalbe skʼoplal ti bu chtun yuʼun chil li tsobobbaile. Jech xtok, jaʼ tsnop stuk mi chichʼ chanel skotol li tekstoetik chvinaj li ta baʼyel chib sjakʼobile. Li sloʼil ermanoetike jaʼ noʼox xuʼ xjalij 30 segundo o mu sta.

  • Skʼelel Vivlia (4 min. o mu sta). Li buchʼu oy ta sba xchanele jaʼ jun ermano, pe mu persauk oy kʼusi xal sventa slikes o stsutses li sloʼile. Li buchʼu sbainoj li tsobajele ta skolta li buchʼu laj yetʼes sparte sventa xtojobikuk skʼelel jech kʼuchaʼal tsʼibabile, ti xichʼuk aʼibel lek smelolale, ti lekuk xcholet li kʼusi chalike, ti jechuk xkʼopojik kʼuchaʼal onoʼox nopem xaʼiike, ti sjelilanbeik snukʼilale, ti tsots chakʼbeik snukʼilal bu sta-oe xchiʼuk ti pajikuk ti bu skʼan jech spasike.

  4. Tojobkutik mas ta spasel li kabteltike (15 min. o mu sta). Li jvokʼ tsobajel liʼe jaʼ sventa xijtojob lek ta spasel li kabteltike, ti xlekub ti kʼu yelan ta jcholtik mantale xchiʼuk ti k’u yelan chijchanubtasvane. Li buchʼutik tsjelubtasik li sba velta ta jchiʼintik ta loʼil xchiʼuk li revisitaetike jaʼ te skʼan slokʼesik talel ti bu chal: «Kʼuxi xuʼ jlikes jloʼiltik», ti te ta jtatik li ta baʼyel pajina li ta Programa xchiʼuk bu chijtsʼibaje. Jech xtok, li jcholmantaletike xuʼ xakʼik jlikuk vun o xakʼik ta ilel junuk video li ta abtejebaletik sventa xijchanubtasvane. Li ta Programa xchiʼuk bu chijtsʼibaje chal ti kʼu sjalil chichʼ jelubtasel li jun parteile xchiʼuk bakʼintike chal ti kʼu yelan skʼan xichʼ jelubtasele. Mu persauk oy kʼusi yan xalbeik skʼoplal sventa stsʼaki ti kʼu sjalil akʼbilike. Kʼalal lek chichʼ chapanel li jun parteile xuʼ stsuts noʼox yuʼun, mu persauk stsʼaki ti kʼu sjalil akʼbile. Mi chtun chilike, li moletik ta tsobobbaile xuʼ sjelubtasik junuk parte ek.

  • Videoetik ti kʼuxi xuʼ jlikes jloʼiltike. Li ta baʼyel oxib xemanaetik ta jujun ue ta xichʼ akʼel ta ilel jun video jujun xemana ti kʼuxi xuʼ jlikes jloʼiltike xchiʼuk jmoj chichʼ albel skʼoplal xchiʼuk li tsobobbaile. Ta jujun u chichʼ kʼelel kʼuxi ta pasel li sba velta ta jchiʼintik ta loʼile, li sba velta revisitae xchiʼuk li xchibal velta revisitae, taje jaʼ tsjelubtas li buchʼu oy ta sba li tsobajele.

  • Sba velta ta jchiʼintik ta loʼil. Li parteil liʼe xuʼ xetʼes jun ermano o ermana. Mi jaʼ jun ermanoe, skʼan jaʼuk jun ermano li buchʼu chkoltavane, pe mi jaʼ jun ermanae, skʼan jaʼuk jun ermana chkoltavan ek xchiʼuk xuʼ jmoj xetʼes sparteik mi xchiʼil sbaik ta vokʼele, akʼo mi kerem o mi tseb. Xuʼ chotol o vaʼal sjelubtasik. Li buchʼu chetʼes spartee skʼan me jech skʼopon li yajval na jech kʼuchaʼal nopem xaʼiik ti bu chcholik mantale. Skʼan jaʼ te slokʼes talel ti bu chal: «Kʼuxi xuʼ jlikes jloʼiltik».

  • Sba velta revisita. Li parteil liʼe xuʼ xetʼes jun ermano o ermana. Mi jaʼ jun ermanoe, skʼan jaʼuk jun ermano li buchʼu chkoltavane, pe mi jaʼ jun ermanae, skʼan jaʼuk jun ermana chkoltavan ek (km-S 5/97 paj. 2). Xuʼ chotol o vaʼal xetʼes li sparteike. Li buchʼu chetʼes spartee skʼan xakʼ ta ilel kʼusi chkʼot yalbe li jun krixchano ti lek laj yaʼi kʼalal ay svulaʼan ta sba veltae. Skʼan jaʼ te slokʼes talel ti bu chal: «Kʼuxi xuʼ jlikes jloʼiltik».

  • Xchibal velta revisita. Li parteil liʼe xuʼ xetʼes jun ermano o ermana. Mi jaʼ jun ermanoe, skʼan jaʼuk jun ermano li buchʼu chkoltavane, pe mi jaʼ jun ermanae, skʼan jaʼuk jun ermana chkoltavan ek (km-S 5/97 paj. 2). Xuʼ chotol o vaʼal xetʼes li sparteike. Li buchʼu chetʼes spartee skʼan xakʼ ta ilel kʼusi chkʼot yalbe li jun krixchano ti lek laj yaʼi li ta sba velta revisitae. Skʼan jaʼ te slokʼes talel ti bu chal: «Kʼuxi xuʼ jlikes jloʼiltik».

  •   Yakʼel estudio. Li parteil liʼe xuʼ xetʼes jun ermano o ermana. Mi jaʼ jun ermanoe, skʼan jaʼuk jun ermano li buchʼu chkoltavane, pe mi jaʼ jun ermanae, skʼan jaʼuk jun ermana chkoltavan ek (km-S 5/97 paj. 2). Xuʼ chotol o vaʼal xetʼes li sparteike. Li kʼusi skʼan xichʼ akʼel ta ilele jaʼ ti kʼu yelan ta akʼel jun estudio ta Vivlia ti likesbil xae. Mu persauk oy kʼusi xal sventa slikes sloʼil o stsutses li sloʼile, pe xuʼ me jech spas mi yuʼun jaʼ te yakal ch-abteje. Jech xtok, mu persauk xichʼ chanel skotol li parafoetik ti kʼu yepal staoj li ta spartee, akʼo mi xuʼ onoʼox jech xichʼ pasel. Skʼan me xkakʼtik ta ilel ti kʼu yelan skʼan lek chijchanubtasvane.

  • Mantal. Liʼe jaʼ tsjelubtas jun ermano xchiʼuk jaʼ jech chichʼ jelubtasel kʼuchaʼal jun diskurso.

  5. Li jkuxlejaltike. Li jvokʼ tsobajel liʼe ta xlik ta jun kʼejoj. Ta xjelav jun o chib mantaletik ti chjalij 15 minutoe, taje te chichʼ akʼel ta ilel kʼuxi xuʼ xkakʼ ta jkuxlejaltik li Skʼop Diose. Jaʼ noʼox mi mu jechuk chichʼ alele, li mantaletik taje jaʼ chetʼes jun mol ta tsobobbail o junuk jtunel ti lek chaneme. Li kʼusitik chtun ta tsobobbaile, jaʼ noʼox me skʼan xetʼes jun mol ta tsobobbail.

  • Xchanel Vivlia ta tsobobbail (30 min.). Li parteil liʼe jaʼ oy ta sba jun mol ta tsobobbail ti lek chaneme. (Mi chʼabal ep moletik li ta tsobobbaile, xuʼ sjelubtasik ek li jtuneletik ti lek chanemike). Li moletik ta tsobobbaile jaʼ tskʼelik buchʼutik xuʼ sjelubtasik. Li buchʼu tsbaine skʼan xtojobuk lek, ti ta yorailuk noʼox stsuts yuʼune, ti xalbe lek skʼoplal li tekstoetik ti tsotsik skʼoplale xchiʼuk ti akʼo xalbe mas smelolal li kʼusi chtun yuʼunik li buchʼutik te oyike. Xuʼ xakʼelik li beiltaseletik lokʼemik ta sventa ti kʼu yelan ta jelubtasel li Xchanel Li Jkʼel osil ta toyole. Mi stakʼe, xuʼ xichʼ jelilanel jujun xemana li ermanoetik ti buchʼu tsjelubtase xchiʼuk li buchʼu tskʼel parafoetike. Mi albat yuʼun li buchʼu oy ta sba li tsobajel ti akʼo sjutukajesbe yorail li xchanel livroe jaʼ tskʼel stuk ti kʼu yelan xuʼ sjelubtase, li kʼusi xuʼ spase jaʼ ti mu xichʼ kʼelel junantik parafoetike.

  6. Stsutseb tsobajel (3 min. o mu sta). Li buchʼu oy ta sba li tsobajele ta xal li kʼusitik mas tsotsik skʼoplal echʼ ta tsobajele xchiʼuk akʼo yal li Stakʼobiltak sventa li tsobajel Jkuxlejaltik xchiʼuk Kabteltik sventa Diose. Xuʼ van xal junuk sjakʼobil ti chichʼ chanel li ta yan xemana sventa snopbeik skʼoplal xchiʼuk oyuk ta yoʼontonik xchikintael li ermanoetike. Mi oy to yoraile, xuʼ xal buchʼu oy sparteik li ta yan xemanae. Jaʼ noʼox mi mu jechuk chichʼ alele, li buchʼu oy ta sba li tsobajele jaʼ to te tskʼel li kartaetik xchiʼuk li aʼyejetik ti persa skʼan alel mi tsuts li tsobajele. Te chichʼ akʼel ta tavlero li programa sventa cholmantal xchiʼuk li grupoetik ti staojik smesel salone, muʼyuk ta xichʼ alel ta plataforma. Mi chʼabal xa yorail sventa xichʼ alel aʼyejetik xchiʼuk skʼelel kartaetik li ta parteil liʼe, li buchʼu oy ta sba li tsobajele ta xalbe ti akʼo sjutukajesbeik yorail li buchʼu sbainojik sjelubtasel li jvokʼ mantal «Li jkuxlejaltike» (kʼelo  parafo 5 xchiʼuk  9). Li tsobajele tstsuts ta kʼejoj xchiʼuk ta orasion.

 7. Tojobkutik lek ta xchanel vun xchiʼuk ta chanubtasvanej. Li ta xemanail 7 yuʼun enero ta 2019 li buchʼu sbainoj li tsobajel Jkuxlejaltik xchiʼuk Kabteltike jaʼ tstunes li foyeto Xchanel vun xchiʼuk chanubtasvanej sventa stijbe yoʼonton xchiʼuk stojobtas li buchʼutik chetʼes sparteike. Li buchʼu oy spartee skʼan stsak ta venta li numero ti makal ta parentesis li ta Programa xchiʼuk bu chijtsʼibaje. Li ta slikebal xemana jujun ue, li buchʼu sbainoj li tsobajele jmoj tskʼelik xchiʼuk tsobobbail junuk xchanobil li ta foyetoe. Li bu chal «Ti kʼu yelan xabate» jaʼ noʼox tstunes stuk li buchʼu tsjelubtas spartee. Li buchʼu sbainoj li tsobajele mu stakʼ stsʼiba li rekuadro taje.

   8. Tojobtasel. Mi echʼ xa ox li buchʼu la sjelubtas spartee, li buchʼu oy ta sba li tsobajele oy van junuk minuto yuʼun sventa skʼupil kʼopta xchiʼuk stojobtas li buchʼu laj yetʼes spartee ti jaʼ te chlokʼ li ta foyeto Xchanel vun xchiʼuk chanubtasvaneje. Mi laj xa ox yal buchʼu ta xjelave, li buchʼu oy ta sba li tsobajele, muʼyuk me ta xal ti bu yakal tstunes li buchʼu chetʼes spartee. Mi echʼ xa ox li sparteike xchiʼuk mi laj xa ox yichʼ kʼupil kʼoptaele, li buchʼu oy ta sba li tsobajele skʼan jaʼ stunes li xchanobil li ta jprogramatike xchiʼuk akʼo yalbe li kʼusi lek la spase o ta slekiluk yoʼonton xalbe li kʼusi skʼan to spase. Jech xtok, xuʼ xal li kʼusi xuʼ stabe sbalil li buchʼu la sjelubtas spartee o li buchʼutik te oy ta tsobajele. Mi laj li tsobajele o ta yan kʼakʼal kʼalal stuk xa ox li buchʼu la sjelubtas spartee xuʼ xichʼ akʼbel yan mantaletik ti te lokʼem li ta foyeto Xchanel vun xchiʼuk chanubtasvanej o li ta livro Chanob vun. Xuʼ van jaʼ skʼelik li xchanobil li ta jprogramatike o xuʼ yan xchanobil. (Li ta  parafo 13 xchiʼuk  16 te chatabe mas yaʼyejal li kʼusi tspas li buchʼu tskʼel li tsobajel Jkuxlejaltik xchiʼuk Kabteltike xchiʼuk li yan jtojobtasvaneje).

    9. Sjalil. Skʼan me mu x-echʼ yorail yuʼunik li buchʼutik oy sparteike, (taje te tsakal skʼoplal ek ti kʼu sjalil chkʼopoj li buchʼu oy ta sba li tsobajele). Mi echʼ xa ox yorail yuʼunik li buchʼutik chetʼes sparteike, ta smelolal noʼox chichʼ tuchʼbel ta be li sloʼilike. Mi echʼ yorail yuʼunik ek li ermanoetik ti chetʼesik yan mantaletike, li yan jtojobtasvaneje ta xakʼbe tojobtasel ta stuk noʼox. Ti kʼu sjalil li tsobajele jaʼ jun ora xchiʼuk 45 minuto, taje te xa me tsakal skʼoplal li kʼejojetik xchiʼuk li orasione.

 10. Kʼalal chkʼot li jkʼelvanej ta sirkuitoe. Kʼalal jaʼo te tsvulaʼan tsobobbail li jkʼelvanej ta sirkuitoe, chichʼ jelel jutuk li kʼusi chichʼ kʼelel li ta Programa xchiʼuk bu chijtsʼibaje. Muʼyuk me ch-echʼ li Xchanel Vivlia ta tsobobbaile, yuʼun jaʼ te chetʼes jun mantal ta 30 minuto li jkʼelvanej ta sirkuitoe. Kʼalal skʼan toʼox xlik yal mantal li jkʼelvanej ta sirkuitoe, li buchʼu oy ta sba li tsobajel Jkuxlejaltik xchiʼuk Kabteltik sventa Diose ta xal li kʼusitik laj yichʼ chanel li ta tsobajele xchiʼuk li kʼusi chichʼ chanel li ta yan xemanae. Jech xtok, tskʼel li kartaetik xchiʼuk aʼyejetik ti persa skʼan alele, vaʼun ta xal ti ch-echʼ sjelubtas jun mantal li jkʼelvanej ta sirkuitoe. Mi laj xa ox yetʼes mantal li jkʼelvanej ta sirkuitoe ta stsutses li tsobajel ta jun kʼejoj ti jaʼ stʼujoje. Kʼalal jaʼo te oy ta vulaʼal li jkʼelvanej ta sirkuitoe, muʼyuk ta xichʼ jelubtasel li mantaletik ta sala B. Mi oy grupoetik ti yan-o skʼopike xuʼ xetʼesik li stsobajelike. Pe skʼan me xlokʼik li ta sala B sventa xchikintaik li mantal ta xetʼes li jkʼelvanej ta sirkuitoe.

 11. Xemanail asamblea. Li ta xemanail asambleaetike muʼyuk ch-echʼ mi junuk tsobajel. Li kʼusi chichʼ ox chanel li ta xemana taje, skʼan me xchanik ta jujuntal o xchiʼuk li yutsʼ yalalike.

 12. Xemanail Snaʼobil slajel Kristo. Mi ta xokol kʼakʼal ch-echʼ li Snaʼobil slajel Kristoe, muʼyuk me ch-echʼ li tsobajel Jkuxlejaltik xchiʼuk Kabteltike. Pe ta me xichʼ jelubtasel li tsobajeletik sventa cholmantal li ta skʼakʼalil Snaʼobil slajel Kristoe.

  13. Li buchʼu tskʼel li tsobajel Jkuxlejaltik xchiʼuk Kabteltike. Jaʼ tskʼel jun mol ta tsobobbail ti tʼujbil yuʼun li jtsop moletik ta tsobobbaile. Jaʼ me oy ta sba skʼelel ti lekuk chapal xjelav li tsobajele xchiʼuk ti jechuk xjelav kʼuchaʼal chal li mantaletik li’e. Skʼan me lek xchiʼin sbaik ta loʼil xchiʼuk li yan jtojobtasvaneje. Li buchʼu tskʼel li tsobajele skʼan skʼel buchʼu ta xetʼes li mantaletik mi vul li achʼ Programa xchiʼuk bu chijtsʼibaj sventa li jujun ue (kʼelo  parafo 4). Li buchʼutik chetʼes sparteike skʼan me xichʼik akʼbel kʼalal skʼan toʼox oxibuk xemana x-echʼike xchiʼuk jaʼ chichʼ tunesel li formulario Buchʼu chetʼes sparte li ta tsobajel sventa Jkuxlejaltik xchiʼuk Kabteltik sventa Dios (S-89-TZO).

  14. Li buchʼu oy ta sba li Jkuxlejaltik xchiʼuk Kabteltike. Jujun xemanae, jun mol ta tsobobbail oy ta sba li tsobajel Jkuxlejaltik xchiʼuk Kabteltike. (Mi chʼabal ep moletik li ta tsobobbaile, xuʼ sbainik ek li jtuneletik ti lek chanemike). Jaʼ oy ta sba li slikeb xchiʼuk stsutseb tsobajele, jaʼ chakʼ ta ilel li videoetik sventa cholmantale xchiʼuk li svideoal li foyeto Xchanel vun xchiʼuk chanubtasvaneje, jech xtok, xuʼ van sjelubtas junantik mantaletik ti mi jutuk noʼox moletik oy li ta tsobobbaile. Skʼan jlikeluk noʼox xkʼopoj kʼalal chnel jujun mantale. Li jtsop moletike jaʼ tskʼelik li buchʼu xuʼ sbaine. Li moletik ti laj yichʼik tʼujele, tsjelilan sbaik sventa tsjelubtasik li tsobajele. Ta skoj ti jelel jujun tsobobbaile, li buchʼu tskʼel li tsobajele xuʼ me mas nopolik noʼox tsbain li tsobajeletik ti jaʼ mu sta li yan moletike. Mi oy jun mol ta tsobobbail ti chetʼes li Xchanel Vivlia ta tsobobbaile, xuʼ van sbain xtok li tsobajel Jkuxlejaltik xchiʼuk Kabteltike. Li buchʼu oy ta sba li tsobajele, skʼan ta slekiluk yoʼonton skʼupil kʼopta xchiʼuk chakʼbe tojobtaseletik li buchʼutik laj yetʼes sparteike. Xchiʼuk jaʼ me oy ta sba skʼelel ti ta yorailuk noʼox stsuts li tsobajele (kʼelo  parafo 6 xchiʼuk  9). Sventa mu xjelav orae, xuʼ xichʼ akʼel junuk mikrofono li ta plataforma mi x-och-o chilike, taje jaʼ sventa teuk xa oy ta plataforma li buchʼu oy sparte kʼalal mi laj yichʼ alele. Jech noxtok, xuʼ van xakʼik jkotuk xila xchiʼuk mexa sventa te smala kʼalal chichʼ chanel li Vivliae xchiʼuk kʼalal ch-echʼ li jvokʼ mantal «Tojobkutik mas ta spasel li kabteltike».

 15. Li jbabe yuʼun moletike. Li jbabe yuʼun moletike jaʼ oy ta sba skʼelel li buchʼutik oy sparteike, pe maʼuk me oy ta sba yakʼbel sparte li jchanunetike. Jech xtok, jaʼ tskʼel buchʼu tsbain li tsobajel jujun xemanae, ti jaʼuk junuk li ermanoetik ti tʼujbilik yuʼun li jtsop moletike. Li jbabe yuʼun moletik xchiʼuk li buchʼu tskʼel li tsobajele jaʼ me oy ta sbaik ti xichʼuk akʼel ta tavlero li programa sventa tsobajele.

  16. Yan jtojobtasvanej. Ti buchʼu xuʼ sbaine, jaʼ mas lek ti jaʼuk jun mol ti lek xtojob ta sjelubtasel mantale. Mi persa chile tstojobtas jun mol o jun jtunel kʼalal tsjelubtas li tsobajel Jkuxlejaltik xchiʼuk Kabteltike, mi echʼ yal junuk mantal sventa skotol krixchanoetik, mi tsjelubtas li Xchanel Vivlia ta Tsobobbail o Li Jkʼel osil ta toyole xchiʼuk mi tskʼel li parafoetike (kʼelo  parafo 9). Mu persauk tstojobtas jujun velta kʼalal chetʼes junuk mantal li moletik o jtuneletike. Mi oy ep moletik ti lek xtojobik ta sjelubtasel mantal xchiʼuk ti lek chapalik ta chanubtasvaneje, xuʼ sjelilan sbaik jujun jabil.

 17. Sala B. Mi ep li buchʼutik stsakoj sbiik li ta chanune, xuʼ stunesik li sala B. Ta jujun li sala taje, skʼan me oyuk jun jtojobtasvanej ti lek xtojobe, mas lek mi jaʼ jun mole. Mi jech sta-o chavilike, xuʼ jaʼ sbain junuk jtunel ti lek chaneme, ti jaʼ tʼujbil yuʼun li moletik ta tsobobbail xchiʼuk jaʼ ta xalik mi chichʼ jelilanel o moʼoj. Li jtojobtasvaneje jaʼ tstsak ta venta li kʼusi chal ta  parafo 8. Chichʼik albel li buchʼutik tsjelubtas sparteik ti akʼo xbatik li ta Sala B mi laj xa ox li parteil Jsaʼtik lek li kʼusitik kʼupil sba ta Vivlia li ta jvokʼ tsobajel «Kʼusitik kʼupil sba ta Vivlia». Mi laj li tsobajel «Tojobkutik mas ta spasel li kabteltike», skʼan xlokʼik talel li ta sala B. Kʼalal chichʼ kʼelel li videoetike, li buchʼutik te oyik li ta sala B jaʼ te ta skʼelik tal li videoetik xchiʼuk te chaʼiik kʼalal chichʼ jambel smelolale. Mi mu stakʼe, li jtojobtasvaneje xuʼ xakʼ ta ilel li videoetik ta selular o tavleta xchiʼuk te noʼox tsjambeik smelolal.

 18. Videoetik. Li ta tsobajel liʼe, ta xichʼ kʼelel videoetik ti xuʼ syalesik ta JW Library. Xuʼ xichʼ tunesel ta tsobajel sventa cholmantal junantik videoetik ti jaʼ te chakʼ ta ilel kʼuxi ta cholel mantale, pe jaʼ to mi laj xa ox yichʼ kʼelel li ta tsobajel Jkuxlejaltik xchiʼuk Kabteltike.