Romanos 7:1-25

  • Laj yichʼ albel skʼoplal li kolelal ta Mantale (1-6)

  • Li mulile ta xichʼ ojtikinel ta skoj li Mantale (7-12)

  • Li stsalel mulile (13-25)

7  ¿Mi yuʼun mu xanaʼik ermanoetik (yuʼun jaʼ yakal ta jchiʼin ta loʼil li buchʼutik xojtikinik mantale), ti ventainbilik yuʼun Mantal li krixchanoetik kʼalal kuxulik toe?  Jech kʼuchaʼal liʼe, kʼalal nupunem li jun antse chukul ta stojolal smalal ta skoj Mantal kʼalal kuxul to li vinike, pe kʼalal mi cham li smalale, muʼyuk xa bu chukul ta skoj smantal li smalale.  Jaʼ yuʼun chaʼa, kʼalal kuxul to li smalale jloʼlaej nup chiʼilil* tsbiin mi bat xchiʼin yan vinike. Pe kʼalal mi cham li smalale, muʼyuk xa bu chukul ta smantal li smalale, jaʼ yuʼun maʼuk jloʼlaej nup chiʼilil chkʼot mi nupun xchiʼuk yan vinike.  Jaʼ yuʼun kuni ermanotak, lachamik xa ta sventa Mantal* ek ta skoj li sbekʼtal Kristoe, yoʼ xuʼ jech xakʼotik ta yuʼun Kristo ti jaʼ li buchʼu laj yichʼ chaʼkuxesele, sventa jpastik lekil abtelal ta stojolal Dios.  Yuʼun kʼalal jech toʼox kuxulutik kʼuchaʼal tskʼan bekʼete, li kʼusi tskʼan bekʼete jaʼ te vinaj ta stojolal Mantal yoʼ chvinaj ti jpasmulilutike, ti jaʼ ch-abtej ta jbekʼtaltik sventa chakʼ jpastik li abtelal ti ch-ikʼvan batel ta lajelale.  Jaʼ yuʼun kolemutik xa ta stojolal Mantal li avie, yuʼun chamemutik xa ta sventa li kʼusi toʼox xchukojutike, sventa achʼ xa kʼu yelan chijkʼot ta mosoil koliyal li chʼul espiritue, maʼuk xa ta sventa li kʼusi voʼne tsʼibabil ta mantale.  Jaʼ yuʼun, ¿kʼusi xuʼ xkaltik? ¿Mi mulil li Mantale? ¡Moʼoj ta melel! Ta melel, jechuke muʼyuk bu laj kojtikin mulil ti chʼabaluk Mantale; jech kʼuchaʼal liʼe, muʼyuk bu la jnaʼ kʼusi jaʼ li pichʼ oʼontonal ti manchukuk xi yaloj li Mantale: «Mu xapichʼ oʼontavan».  Ta skoj li mantale, li mulile la sta kʼuxi ch-abtej ta jtojolal sventa jpichʼ oʼonta skotol li kʼusitike, jech xtok chamem toʼox li mulil kʼalal chʼabal toʼox mantale.  Ta melel, kuxulun kʼalal muʼyuk toʼox vulem li mantale; pe kʼalal vul li mantale, kuxi yan velta li mulile, pe licham li voʼone. 10  Pe li mantal ti jaʼ ch-ikʼvan batel ta kuxlejal kaloje, laj kakʼ venta ti jaʼ ch-ikʼvan batel ta lajelale. 11  Ta skoj li mantale, li mulile la stabe smelolal kʼuxi ch-abtej ta jtojolal, yuʼun la sloʼlabun koʼonton xchiʼuk la smilun ta sventa li mantale. 12  Jaʼ yuʼun chaʼa, chʼul li Smantal Moisese,* chʼul xchiʼuk tukʼ li kʼusi te chale. 13  Pe ¿kʼuxi un? ¿Mi la smilun li kʼusi leke? ¡Moʼoj ta melel! Pe la smilun li mulile. Ta stojolal li kʼusi leke laj yakʼun ta milel li mulil sventa xvinaj kʼusi jaʼ li mulile. Jaʼ yuʼun li mantale chakʼ ta ilel ti solel toj chopol ta stojolal krixchanoetik li mulile. 14  Yuʼun jnaʼojtik ti jaʼ yuʼun Dios li Mantale; yan li voʼone bekʼet noʼox kichʼoj, chonbilun ta stojolal mulil. 15  Yuʼun mu jnaʼ li kʼusi yakal ta jpase. Yuʼun li kʼusi ta jkʼan ta jpase, maʼuk ta jpasilan; yan li kʼusi jpʼajoje jaʼ ta jpas. 16  Jaʼ yuʼun chaʼa, mi jaʼ ta jpas li kʼusi mu jkʼan jpase, jaʼ chakʼ jchʼun ti solel tukʼ li Mantale. 17  Pe li avie maʼukun xa li buchʼu tspase, jaʼ xa tspas li mulil ti oy ta jtojolale. 18  Yuʼun jnaʼoj ti ta jtojolale, jaʼ xkaltik, li ta jbekʼtale, chʼabal kʼusi lek oy; ta jkʼan ta jpas li kʼusi toj leke, pe mu xitojob ta spasel. 19  Li kʼusi lek ta jkʼan ta jpase maʼuk ta jpas, pe li kʼusi chopol ti mu jkʼan jpase jaʼ ta jpasilan. 20  Jaʼ yuʼun chaʼa, mi jaʼ ta jpas li kʼusi mu jkʼan jpase, maʼuk xa voʼon ta jpasilan, jaʼ xa li mulil ti oy ta jtojolale. 21  Jech oxal chaʼa, jaʼ oy ta jtojolal li mantal liʼe: kʼalal ta jkʼan ta jpas li kʼusi tukʼe, jaʼ oy ta jtojolal li kʼusi chopole. 22  Lek kʼupil chkaʼi ta koʼonton ta melel li smantal Diose, 23  pe chkakʼ venta ti oy yan mantal ta jbekʼtal ti tskontrain sba xchiʼuk li smantal jnopbene xchiʼuk jaʼ chchukun batel li ta smantal mulil oy ta jbekʼtale. 24  ¡Solel toj abol jba! ¿Buchʼu van xuʼ tskoltaun ta sventa li slajel jbekʼtale? 25  ¡Koliyal Dios ta stojolal Jesukristo ti jaʼ Kajvaltike! Jaʼ yuʼun chaʼa, jaʼ smosoun smantal Dios li ta jnopbene, pe jaʼ smosoun smantal mulil li ta jbekʼtale.

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo glosario.
O: «lakolik xa ta stojolal Mantal».
Kʼelo glosario.