Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Saʼel yan kʼusi

Romanos 6:1-23

LI KʼUSITIK YICHʼOJE

  • Achʼ kuxlejal ta sventa li ichʼvoʼ ta stojolal Cristoe (1-11)

  • Mu xavakʼik x-ajvalilaj ta abekʼtalik li mulile (12-14)

  • Smosooxuk toʼox mulil, pe smosooxuk xa Dios (15-23)

    • «Li stojol mulile jaʼ li lajelale, yan li matanal chakʼ Diose jaʼ kuxlejal» (23)

6  ¿Kʼusi xuʼ xkaltik un chaʼa? ¿Mi jech-o van ta jpastik batel mulil sventa mas x-epaj batel li slekil yutsil oʼontonale?  ¡Moʼoj ta melel! Ta skoj ti chamemutik xa ta sventa li mulile, ¿kʼuxi xa onoʼox ti jech to chijkuxi batel xchiʼuk li mulile?  O, ¿mi yuʼun mu xanaʼik ti laj kichʼtik voʼ ta slajel Kristo Jesus jkotoltik li buchʼutik laj kichʼtik voʼ ta stojolale?  Jech oxal chaʼa, jmoj laj kichʼtik mukel xchiʼuk Kristo ti laj kichʼtik voʼ ta slajele, yuʼun jech kʼuchaʼal chaʼkuxi talel li Kristo ta sventa li smukʼulal Totile, jaʼ jech skʼan xa ta achʼ kuxlejal xijkuxi ek.  Mi jmoj oyutik xchiʼuk ta sventa ti kʼu yelan chame, ta melel jmoj te oyutik xchiʼuk xtok ta sventa ti kʼu yelan chchaʼkuxie;  yuʼun jnaʼojtik ti laj yichʼ bajel ta jtel teʼ* xchiʼuk li jmol talelaltike, sventa muʼyukuk xa yipal li jbekʼtaltik ti jpasmulile, sventa mu xa smosoinutik li mulile.  Yuʼun tupʼbil xa smul li buchʼu chamem xae.  Jech xtok, mi jmoj lijcham xchiʼuk Kristoe, jchʼunojtik xtok ti chijkuxi xchiʼuke.  Yuʼun jnaʼojtik ti mu xa bu chcham li Kristo ti chaʼkuxiem xae; muʼyuk xa bu chventainat yuʼun li lajelale. 10  Yuʼun ti chame jaʼ cham sventa chchʼaybe skʼoplal ta jun noʼox velta ta j-echʼel li mulile; pe ti kuxule jaʼ ta sventa li Diose. 11  Jaʼ jechoxuk ta melel ek, chamemuk xavaʼi abaik ta sventa li mulile, pe kuxuluk xavaʼi abaik ta sventa Dios ta stojolal li Kristo Jesuse. 12  Jech oxal, mu xavakʼik teuk x-ajvalilaj-o li mulil ta abekʼtalik ti snaʼ xchame, sventa mu jaʼuk xachʼunbeik li kʼusi tskʼane. 13  Xchiʼuk xtok, mu me xavakʼbe abekʼtalik li mulil sventa jaʼuk xkʼot ta yabtejeb li kʼusi muʼyuk tukʼe, jaʼ lek akʼo abaik ta stojolal Dios jech kʼuchaʼal li buchʼutik chaʼkuxiemik xae; akʼbo abekʼtalik xtok li Dios sventa jaʼuk xkʼot ta yabtejeb li tukʼilale. 14  Yuʼun mu stakʼ jaʼuk avajvalik li mulile, yuʼun maʼuk sventainojoxuk li mantale, jaʼ sventainojoxuk li slekil yutsil oʼontonale. 15  ¿Kʼusi xuʼ xkaltik un chaʼa? ¿Mi ta jpas jmultik ta skoj ti muʼyuk sventainojutik li mantal ta skoj ti jaʼ xa sventainojutik li slekil yutsil oʼontonale? ¡Moʼoj ta melel! 16  ¿Mi yuʼun mu xanaʼik ti kʼalal oy buchʼu chavakʼ abaik ta stojolal kʼuchaʼal jchʼunmantal mosoil, ti jaʼ smosooxuk chkʼot li buchʼu chachʼunbeik smantale, mi jaʼ li mulil ti ch-ikʼvan batel ta lajelale o mi jaʼ li xchʼunel mantal ti ch-ikʼvan batel ta tukʼilale? 17  Pe koliyal Dios ti akʼo mi smosooxuk toʼox li mulile, ta sjunul avoʼontonik la achʼunik mantal ti kʼu yelan li chanubtasel la-akʼbatike. 18  Jech, laj xa avichʼik koltael lokʼel ta stojolal li mulile, jaʼ yuʼun lakʼotik xa ta smoso li tukʼilale. 19  Jaʼ jech chikʼopoj kʼuchaʼal chkʼopoj krixchanoetik ta skoj ti kʼun li abekʼtalike, yuʼun jech kʼuchaʼal laj avakʼ abekʼtalik kʼuchaʼal mosoil ta stojolal li kʼusitik ibal sba xchiʼuk li pas choplejal ti ch-ikʼvan batel ta pas choplejale, jaʼ jech akʼo abekʼtalik kʼuchaʼal mosoil avi ta sventa li tukʼilal ti jaʼ ch-ikʼvan batel ta stojolal li kʼusi chʼule. 20  Yuʼun kʼalal smosooxuk toʼox li mulile kolemoxuk toʼox ta sventa li tukʼilale. 21  Vaʼun chaʼa, ¿kʼusi la ataik ta skoj li kʼusitik la apasik li vaʼ kʼakʼale? Jaʼ li kʼusi chakʼexavik-o avie. Yuʼun ti kʼusi chkʼot ta pasel yuʼun li kʼusitik taje, jaʼ li lajelale. 22  Pe li avi ti kolemoxuk xa ta stojolal li mulile jaʼ xa smoso Dios kʼotemoxuk, chʼul kʼusi la ataik ta skoj li kʼusi la apasike, vaʼun ta slajebe kuxlejal sbatel osil. 23  Yuʼun li stojol mulile jaʼ li lajelale, yan li matanal chakʼ Diose jaʼ kuxlejal sbatel osil ta stojolal li Kristo Jesus ti jaʼ Kajvaltike.

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo glosario.