Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Romanos 2:1-29

LI KʼUSITIK YICHʼOJE

  • Chchapan judaetik xchiʼuk jgresiaetik li Diose (1-16)

    • Kʼuxi ch-abtej li jol oʼontonale (14, 15)

  • Li judaetik xchiʼuk li Mantale (17-24)

  • Sirkunsision ta oʼontonal (25-29)

2  Jaʼ yuʼun mu stakʼ xapak akʼoplal vinik, buchʼuukot ti chachapanvane; yuʼun mi chachapan li yantike yakal chachapan aba atuk, chachapanvan, pe jaʼ jech yakal chapas atuk li kʼusitik taje.  Li avie jnaʼojtik xa ti kʼalal chchapanvan li Diose jaʼ tstsak ta mukʼ li kʼusi melel sventa chakʼbe stoj smul li buchʼutik tspasik li kʼusitik taje.  Vinik, ¿mi yuʼun muʼyuk chavichʼ chapanel yuʼun Dios avaloj kʼalal chachapan li buchʼutik tspasik li kʼusitik taje, pe ti voʼot jech yakal chapas atuke?  ¿Mi yuʼun chapʼajbe li skʼulejal slekil yoʼonton Dios, li smukʼul yoʼonton xchiʼuk ti stsʼik yuʼune, ti mu xavakʼ venta ti ta slekil yoʼonton Dios tsbeiltasot batel sventa xasutes avoʼontone?*  Pe ta skoj ti pimot ta mantal xchiʼuk ti mu xasutes avoʼontone, yakal chatsob skʼakʼal oʼontonal ta atojolal atuk kʼalal mi sta skʼakʼalil li skʼakʼal oʼontonal xchiʼuk kʼalal chichʼ akʼel ta ilel li tukʼil chapanel yuʼun Diose.  Ta jujuntal chakʼbe stojol li yabtel tspasike:  kuxlejal sbatel osil tstaik li buchʼutik kuchem yuʼunik spasel li lekil abtelale, ti tsaʼik li mukʼulale, li ichʼel ta mukʼe xchiʼuk li kʼusi mu snaʼ xkʼaʼe;  pe li buchʼutik tsaʼik kʼop xchiʼuk ti mu xchʼunik li kʼusi melele, ti jaʼ chchʼunik li kʼusi muʼyuk tukʼe, chkʼot kastigo ta stojolalik xchiʼuk skʼakʼal oʼontonal.  Ta xtal tsots vokolil xchiʼuk at-oʼonton* ta stojolal skotol krixchanoetik ti jaʼ tspasik li kʼusitik chopole, baʼyel ta stojolal juda xchiʼuk xtok ta stojolal jgresia; 10  pe skotol li buchʼutik jaʼ tspasik li kʼusi leke, tstaik mukʼulal, ichʼel ta mukʼ xchiʼuk jun oʼontonal, baʼyel ta stojolal juda xchiʼuk xtok ta stojolal jgresia. 11  Yuʼun mu snaʼ xtʼujvan li Diose. 12  Skotol li buchʼutik saʼoj smulik kʼalal chʼabal mantale,* chʼabal mantal kʼalal chchamik xtoke, pe skotol li buchʼutik saʼoj smulik kʼalal oy mantale ta mantal chichʼik chapanel. 13  Yuʼun li buchʼutik jaʼ noʼox chaʼiik li mantale maʼuk li buchʼutik tukʼ ta stojolal Diose, yuʼun jaʼ tukʼ ch-albat skʼoplalik li buchʼutik chakʼ ta xkuxlejalik li mantale. 14  Yuʼun li jyanlumetik ti chʼabal mantal yuʼunike stalel onoʼox ti tspasik li kʼusi chal mantale, manchuk mi chʼabal mantal yuʼunik, jaʼ mantal kʼotemik li stukike. 15  Yuʼun jaʼ chakʼ ta ilel stukik ti te tsʼibabil ta yoʼontonik li kʼusi oy ta mantale, jech xtok chakʼik ta ilel ta sjol yoʼontonik, ta snopben noʼox stukik chaʼiik mi oy smulik o mi chʼabal. 16  Taje jaʼo chkʼot ta pasel kʼalal chchapanvan Dios ta stojolal Kristo Jesus ta sventa li kʼusi mukul yuʼun krixchanoetike, jech kʼuchaʼal li lekil aʼyejetik chkale. 17  Vaʼun, mi judaot chavichʼ albel xchiʼuk ti jaʼ kuxulot yuʼun li mantale xchiʼuk ti tsots akʼoplal chavaʼi aba ta stojolal Diose, 18  jech xtok xavojtikin li kʼusi tskʼan yoʼontone xchiʼuk ti lek chavil li kʼusitik lek ilbil ta skoj ti lek chanubtasbilot ta Mantale; 19  xchiʼuk kʼotem ta avoʼonton ti voʼot chabeiltas li maʼsatetike xchiʼuk ti lus kʼotemot ta sventa li buchʼutik oyik ta ikʼal osile, 20  xchiʼuk voʼot chatukʼibtas li bol* krixchanoetike, jchanubtasvanejot yuʼun li ololetike, xchiʼuk xanaʼ kʼu yelan li yojtikinobil xchiʼuk li kʼusi melel ta skoj Mantale... 21  jaʼ yuʼun, voʼot ti chachanubtas li yantike, ¿mi chachanubtas aba atuk? Voʼot ti xi chachol mantale: «Mu me xa-elkʼaj», ¿mi cha-elkʼaj? 22  Voʼot ti xi chavale: «Mu me xaloʼla anup achiʼil»,* ¿mi chaloʼla anup achiʼil? Voʼot ti apʼajoj li santoetike, ¿mi chavelkʼan li kʼusitik oy ta temploe?* 23  Altik chaval ti tsots akʼoplal chavaʼi aba ta sventa li mantale, yuʼun kʼalal muʼyuk chachʼun li kʼusi chal Mantale muʼyuk chavichʼ ta mukʼ li Diose. 24  Yuʼun «li sbi Diose chopol kʼoptabil yuʼun jyanlumetik ta akojik»; jech onoʼox kʼuchaʼal tsʼibabile. 25  Ta melel, li sirkunsisione* jaʼ noʼox oy sbalil mi chapas li kʼusi chal mantale, pe mi mu xachʼun li kʼusi chal mantale maʼuk sirkunsision kʼotem li sirkunsision avichʼoje. 26  Jaʼ yuʼun mi chchʼun kʼusi tukʼ chal Mantal li buchʼu muʼyuk yichʼoj sirkunsisione, tsakbil ta venta chkʼot kʼuchaʼal yichʼoj sirkunsision manchuk mi muʼyuk yichʼoj sirkunsision, ¿mi mu jechuk? 27  Mi tspas kʼusi chal Mantal li buchʼu muʼyuk yichʼoj sirkunsision ta sbekʼtale jaʼ chchapanot, yuʼun manchuk mi te tsʼibabil avuʼun li mantale xchiʼuk manchuk mi avichʼoj sirkunsision, pe muʼyuk chachʼun li mantale. 28  Yuʼun maʼuk juda li buchʼu ta spat xokon noʼox xvinaje xchiʼuk maʼuk sirkunsision li buchʼu ta sbekʼtal noʼox yichʼoje. 29  Li kʼusie, jaʼ mero juda chkʼot ta sventa ti kʼu yelan li yut yoʼontone, ta yoʼonton yichʼoj sirkunsision ta stojolal chʼul espiritu, maʼuk ta skoj ti tsʼibabil ta mantale. Chlik talel ta stojolal Dios li kʼupil kʼoptael tstae, maʼuk ta stojolal krixchanoetik.

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
O: «sonso».
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.