Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Saʼel yan kʼusi

Romanos 11:1-36

LI KʼUSITIK YICHʼOJE

  • Muʼyuk la spʼaj sjunul steklumal li Diose (1-16)

  • Lokʼolkʼop ta sventa oliva (17-32)

  • Muʼyuk spajeb li spʼijil Diose (33-36)

11  Jaʼ yuʼun xi ta jakʼe: muʼyuk la spʼaj steklumal li Diose, ¿mi mu jechuk? ¡Moʼoj ta melel! Yuʼun j-israelun ek, te likemun talel ta snitilulal* Abraan ta snitilulal Benjamin.  Muʼyuk bu la spʼaj li steklumal Dios ti baʼyel laj yichʼ ta mukʼe. ¿Mi yuʼun mu xanaʼik kʼusi chal li tsʼib ta sventa Elias ti la stikʼbe smul Israel ta stojolal Diose?  «Jeova, laj xa smilik li j-alkʼopetik avuʼune, laj xa slilinik li skajleb matanaletik* avuʼune, jtuk xa likom xchiʼuk tskʼan tsmilikun.»  Akʼo mi jech, ¿kʼusi lek jamal takʼbat yuʼun li Diose? «Oy to vukmil viniketik kuʼun ti muʼyuk bu skejanoj sbaik ta stojolal Baale.»*  Jaʼ yuʼun li avi kʼakʼal eke, oy kʼuk yepalik ti tʼujbilik koliyal li slekil yutsil oʼontonale.  Vaʼun chaʼa, mi jaʼ ta skoj slekil yutsil oʼontonale, maʼuk xa ta skoj abtelal; ti jechuke, maʼuk xa slekil yutsil oʼontonal li slekil yutsil oʼontonale.  ¿Kʼusi xuʼ xkaltik un chaʼa? Li kʼusi la saʼik ta sjunul yoʼonton li j-israeletike muʼyuk bu la staik, pe la staik li buchʼutik tʼujbilike. Laj yichʼik pimubtasbel ti kʼu yelan snaʼik snopel li yantike;  jech kʼuchaʼal xi onoʼox tsʼibabile: «Laj yakʼ Dios ti akʼo ochuk tajek svayelike, akʼo mi oy satik mu xilik, akʼo mi oy xchikinik mu xaʼiik, jech-o kʼalal to li avie».  Xi chal ek li Davide: «Akʼo kʼotuk kʼuchaʼal yakel ta chʼojon li sveʼelike,* ta petsʼ, ta ton ti tsmak okile xchiʼuk akʼo kʼotuk ta stojolik; 10  akʼo ochuk ta ikʼal osil satik sventa mu xilik xchiʼuk akʼo vujkʼijuk* li spatike». 11  Jaʼ yuʼun xi ta jakʼe: ¿Mi lomik-o ta j-echʼel kʼalal la smak yokike? ¡Moʼoj ta melel! Pe ta skoj ti la saʼ smulike, jaʼ tsta-o skolel jyanlumetik sventa x-itʼixajik ta stojolalik. 12  Jaʼ yuʼun, mi jaʼ tsta-o skʼulejal jyanlumetik li smul la spasike xchiʼuk mi jaʼ skʼan xal kʼulejal ta stojolal jyanlumetik ti kʼalal jutukajike, ¡mas to tsta skʼulejalik mi tsʼaki lek ti kʼu yepalike! 13  Jaʼ yuʼun ta jkʼoponoxuk ti voʼoxuk jyanlumoxuke. Yuʼun jnaʼoj ti jtakbolun ta sventa li jyanlumetike, jaʼ yuʼun kichʼoj ta mukʼ li kabtele, 14  sventa ta jkʼel mi xuʼ kuʼun yoʼ akʼo itʼixajikuk li jteklumale xchiʼuk jaʼ jech xuʼ xkolik jayvoʼuk. 15  Jipbil tenbil komik yuʼun Dios, ta skoj taje jam be sventa skotol krixchanoetik ta spʼejel balumil yoʼ chchaʼta yav ti kʼu yelan xil sbaik xchiʼuk Diose. Ti jech kʼot ta pasele, ¿kʼu van yelan kʼalal mi ikʼatik sutel tal yan veltae? Xkoʼolaj kʼuchaʼal tsta xkuxlejalik ta skoj ti chamemik toʼox xkaltike. 16  Jech xtok, mi chʼul li jvokʼ* pan ti tstsak jun krixchanoe chʼul chkʼot sjunul li pane, jech xtok mi chʼul li yibel jpets teʼe, chʼul chkʼot ek li skʼobkʼobtake. 17  Jaʼ yuʼun akʼo mi laj yichʼ jekbel lokʼel jlomuk li skʼobkʼobtake, te laj avichʼ tsʼakel xchiʼuk te xa tsakal akʼoplal ek li ta sbendisional yibel oliva teʼe, manchuk mi teʼtikal olivaot, 18  mu me xatoyetuk xa chavaʼi aba ta stojolal li skʼobkʼobtake. Pe mi xatoyet xa chavaʼi abae vuleso me ta ajol ti maʼuk avikojbe li yibele, yuʼun jaʼ yikojot li stuke. 19  Xi chavale: «Laj yichʼ jekel lokʼel li jlom skʼobkʼobtake, sventa voʼon te chkichʼ tsʼakel». 20  ¡Melel maʼ taje! Laj yichʼik jekel lokʼel ta skoj ti chʼabal xchʼunel yoʼontonike, pe li voʼote jaʼ ta sventa xchʼunel avoʼonton ti lek vaʼalote. Mu me xatoyetuk xapas aba; jaʼ lek xiʼan noʼox. 21  Yuʼun mi muʼyuk laj yakʼ ta perton Dios li sbatsʼi kʼobkʼobtake, muʼyuk chakʼot ta perton ek. 22  Tsako ta mukʼ li slekil yoʼonton xchiʼuk li stojol mulil chakʼ Diose. Chichʼ stojol smulik li buchʼutik pʼajik xae, pe oy slekil yoʼonton Dios ta atojolal, sventa te xakom-o li ta slekil yoʼontone, yuʼun mi moʼoje chavichʼ tuchʼel lokʼel ek. 23  Jech li stukik eke, mi lik yakʼ xchʼunel yoʼontonike, ta xichʼik tsʼakel yan velta; yuʼun xuʼ stsʼakatik yan velta yuʼun li Diose. 24  Yuʼun mi te laj avichʼ tuchʼel lokʼel li ta teʼtikal olivae xchiʼuk ti mu onoʼox staleluk jech chichʼ pasel ti laj avichʼ tsʼakel li ta tsʼunbolal oliva teʼe, ¡mas to oy srasonal sventa chichʼik tsʼakel yan velta ta oliva teʼ li sbatsʼi kʼobkʼobtak onoʼoxe! 25  Ermanoetik, mu jkʼan ti xchʼay ta ajolik li kʼusi chʼul ti mukul skʼoplale,* sventa mu pʼij xapas aba atukik: yuʼun li jlom j-israeletike laj yichʼik pimubtasbel ti kʼu yelan snaʼik snopele, jaʼ to mi ochik li jyanlumetik ti lek tsʼakal ti kʼu yepalike, 26  vaʼun jaʼ jech tsta skolel li Israele. Jech kʼuchaʼal xi onoʼox tsʼibabile: «Te chlokʼ talel ta Sion li jkoltavaneje xchiʼuk chchʼak lokʼel ta stojolal Jakob li kʼusitik toj chopol chichʼ pasele. 27  Taje jaʼ li jtrato xchiʼukik kʼalal mi la jlokʼesbe li smulike». 28  Ta melel, kʼotik ta yajkontra Dios ta skoj ti la spʼajik lekil aʼyejetik sventa jech xuʼ xatabeik li sbalile, pe ta sventa ti tʼujvan li Diose, li jlome jaʼ yamigotak Dios ta skoj li kʼusitik xa onoʼox albil li smoltotakik ta voʼnee. 29  Muʼyuk chopol chaʼi sba ta tsʼakal kʼalal chakʼ matanaletik xchiʼuk kʼalal chtakvan ta ikʼel li Diose. 30  Jech kʼuchaʼal muʼyuk toʼox la achʼunbeik smantal Dios li ta voʼnee, pe li avie lakʼuxubinatik ta skoj ti muʼyuk bu la xchʼunik mantale, 31  ti jech muʼyuk la xchʼunik mantal eke, ja sventa akʼo xataik kʼuxubinel li voʼoxuke, pe jaʼ noʼox jech xuʼ xlik staik kʼuxubinel ek. 32  Li Diose yakʼoj ti jechikuk kʼuchaʼal jchukeletik ta skoj ti mu xchʼunik mantal skotolike sventa xkʼuxubinat skotolik. 33  ¡Batsʼi muʼyuk spajeb li skʼulejal Diose, li spʼijile xchiʼuk li yojtikinobil yuʼune! ¡Mu tabaj li chapanel yuʼune xchiʼuk mu xlaj ta aʼibel smelolal li sbee! 34  Yuʼun «¿buchʼu xojtikinbe snopben li Jeovae, o mi oy van buchʼu chtojobtasat?». 35  O, «¿mi oy van buchʼu kʼusi akʼbil baʼyuk sventa tstojbe sutel?». 36  Yuʼun jaʼ spasoj skotol li kʼusitike, jaʼ yikoj xchiʼuk jaʼ ta stojolal ti jech oye. Jaʼuk noʼox stuk akʼo yichʼ ichʼel ta mukʼ sbatel osil. Jechuk.

Tsʼibetik ta yok vun

O: «smomnichʼon»; «stsʼunbal»; «stsʼakalul».
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
S.gr.: «xmexaike».
O: «kujpʼijuk»; «tʼinpʼujuk».
O: «jxetʼ»; «jxut».
Kʼelo glosario.