Mateo 26:1-75

  • La skomon nopik kʼuxi tsmilik Jesus li bankilal paleetike (1-5)

  • La smalbeik muil aseite li Jesuse (6-13)

  • Slajeb kʼin Koltael xchiʼuk akʼel ta kʼabal (14-25)

  • Laj yichʼ likesel li veʼlil ta bat kʼakʼal yuʼun Kajvaltike (26-30)

  • Baʼyel xa onoʼox laj yichʼ alel ti chpʼajvan li Pedroe (31-35)

  • Tspas orasion ta Jetsemani li Jesuse (36-46)

  • Laj yichʼ chukel li Jesuse (47-56)

  • Chapanel ta stojolal Sanedrin (57-68)

  • Laj yal Pedro ti mu xojtikin li Jesuse (69-75)

26  Tana un, kʼalal laj yal Jesus skotol li kʼusitik taje, xi laj yalbe li yajchankʼoptake:  «Li voʼoxuke anaʼojik ti chib xa noʼox kʼakʼal skʼan li skʼakʼalil kʼin Koltaele,* vaʼun li Xnichʼon krixchanoe ta xichʼ akʼel ta kʼabal sventa chichʼ milel ta jtel teʼ».  Vaʼun li bankilal paleetik xchiʼuk li moletik ta jteklume la stsob sbaik ta yamakʼ* li mero bankilal pale* ti Kaifas sbie,  xchiʼuk ta mukul la skomon nopik kʼuxi tstsakik xchiʼuk tsmilik li Jesuse.  Pe xi laj yalilanbe sbaike: «Mu me jpastik ta yorail kʼin sventa mu xlik kʼop* li ta jteklume».  Kʼalal jaʼo te oy ta Betania li Jesuse, ta sna Simon ti ip toʼox ta kʼaʼemal chamele,  te nopaj tal jun ants ti yichʼoj tal muil aseite ti toyol tajek stojole; xchʼoloj tal ta jarra pasbil ta alavastro,* lik smalbe ta sjol kʼalal te chveʼe.  Chopol laj yaʼiik li jchankʼopetik kʼalal jech laj yilike, xchiʼuk xi laj yalike: «¿Kʼu yuʼun ti jecheʼ laj yichʼ ixtolanele?  Yuʼun jaʼ lek ti toyoluk stojol laj yichʼ chonele, vaʼun laj yichʼ akʼbel jechuk li buchʼutik abol sbaike». 10  Kʼalal laj yakʼ venta li Jesuse, xi laj yale: «¿Kʼu yuʼun chavulilanik li antse? Yuʼun toj lek li kʼusi la spas ta jtojolale. 11  Yuʼun skotol kʼakʼal liʼ achiʼinojik li buchʼutik abol sbaike, yan li voʼone mu skotoluk kʼakʼal liʼ jchiʼinojoxuke. 12  Yuʼun kʼalal la smalbun ta jbekʼtal muil aseite li antse, jaʼ jech la spas sventa chchapanun kʼalal mi laj kichʼ mukele. 13  Ta melel chkalboxuk avaʼiik: kʼalal chichʼ cholel ta buyuk noʼox ta sjunul balumil li lekil aʼyejetik liʼe, li kʼusi la spas li antse chvinaj batel skʼoplal ek sventa chichʼ naʼel». 14  Vaʼun jun li ta xlajchaʼvoʼalike, jaʼ li Judas Iskariote chalbeike, bat skʼel li bankilal paleetike 15  xchiʼuk xi kʼot yale: «¿Kʼusi chavakʼbeikun mi laj kakʼ ta akʼobike?». Laj yalbeik ti chakʼbeik 30 ta sep platae. 16  Li vaʼ kʼakʼale lik saʼilan kʼuxi xuʼ xakʼ ta kʼabal. 17  Li ta baʼyel Skʼakʼalil pan ti muʼyuk slevaduraile, li jchankʼopetike talik ta stojolal li Jesuse, xi laj yalbeike: «¿Bu chakʼan chbat jchapankutik yoʼ chalajes li veʼlil sventa kʼin Koltaele?». 18  Xi laj yale: «Batanik li ta jteklume, te chataik jun vinik, xi xavalbeike: ‹Xi laj yal li Jchanubtasvaneje: «Poʼot xa xkʼot jkʼakʼalil; te ta jpas ta ana xchiʼuk kajchankʼoptak li kʼin Koltaele»›». 19  Vaʼun li jchankʼopetike jech la spasik kʼuchaʼal albatik yuʼun li Jesuse, la xchapanik li kʼin Koltaele. 20  Kʼalal ikʼub xaʼox osile, te chotol chveʼik ta mexa xchiʼuk li lajchaʼvoʼ jchankʼopetike. 21  Xi laj yal kʼalal yakal chveʼike: «Ta melel chkalboxuk avaʼiik ti oy jun ta akotolik ti chakʼun ta kʼabale». 22  Ta skoj taje laj yat tajek yoʼontonik, xi lik yalbeik ta jujuntale: «Kajval, maʼuk voʼon taje, ¿mi mu jechuk?». 23  Xi la stakʼe: «Jaʼ chakʼun ta kʼabal li buchʼu koʼol ta jtsʼaj jpankutik li ta jsetsʼe. 24  Ta melel, ta xbat li Xnichʼon krixchanoe, jech kʼuchaʼal tsʼibabil ta stojolale, pe ¡toj abol sba li vinik ti chakʼ ta kʼabal li Xnichʼon krixchanoe! Jaʼ mas lek jechuk ti muʼyukuk xvokʼe».* 25  Li Judase, ti poʼot xaʼox xakʼ ta kʼabale, xi laj yale: «Rabi,* maʼuk voʼon taje, ¿mi mu jechuk?». Xi albat yuʼun li Jesuse: «Voʼot laj aval atuk». 26  Kʼalal yakal chveʼike, la stsak jpech pan li Jesuse vaʼun kʼalal laj xaʼox skʼan jun bendisione, la svokʼ* xchiʼuk laj yakʼbe li yajchankʼoptake, xi laj yale: «Tsakik, veʼanik, liʼe jaʼ smelolal li jbekʼtale». 27  Jech xtok la stsak jun kopa, la stoj ta vokol, laj yakʼbe li yajchankʼoptake, xi laj yale: «Uchʼan akotolik, 28  yuʼun jaʼ smelolal ‹li jchʼichʼel ta sventa li trato›* ti chichʼ malel sventa ep buchʼutik tsta perton ta skoj smulike. 29  Pe chkalboxuk avaʼiik: mu xa bu chkuchʼ li vino liʼe, jaʼ to mi kʼot skʼakʼalil li ta Ajvalilal yuʼun Jtote, jaʼ to chkuchʼ xchiʼuk voʼoxuk li achʼ vinoe». 30  Te une, kʼalal laj yoʼontonik ta skʼejintael kʼejojetike, batik ta Vits Olivatik. 31  Xi laj yal ta tsʼakal li Jesuse: «Li akʼobal liʼe chavichʼ makbel avok akotolik ta jkoj, yuʼun xi tsʼibabile: ‹Ta jyayijes li jchabichije, vaʼun ta spuk sbaik batel li chijetike›. 32  Pe kʼalal mi laj xaʼox kichʼ chaʼkuxesele baʼyel chijelav batel ta Galilea». 33  Pe li Pedroe xi la stakʼbee: «Manchuk mi tsmak yok skotolik ta akoj, ¡li voʼone mi jaʼuk bu ta jmak kok!». 34  Li Jesuse xi laj yalbee: «Ta melel chkalbot avaʼi: li akʼobal liʼe oxib velta chapʼajun kʼalal skʼan toʼox x-okʼ jkot kotse».* 35  Li Pedroe xi laj yalbee: «Manchuk mi koʼol xijchamutik, mi jaʼuk onoʼox ta jpʼajot». Jech laj yalik ek li yan jchankʼopetike. 36  Vaʼun li Jesuse bat xchiʼuk yajchankʼoptak yoʼ bu Jetsemani sbie, xchiʼuk xi laj yale: «Chotlanik to liʼe, chbat jpas orasion leʼe». 37  Laj yikʼ batel Pedro xchiʼuk li chaʼvoʼ xnichʼnab Sebedeoe, vaʼun lik yat tajek yoʼonton xchiʼuk mu xa noʼox x-echʼ yuʼun chaʼi. 38  Xi laj yale: «Toj echʼ xa noʼox chkat koʼonton, chicham xa yaʼeluk. Liʼ to komanike xchiʼuk koʼoluk me vikʼil jsatik». 39  Jelav batel jutuk, la spatan sba ta lum xchiʼuk xi la spas orasione: «Kuni Tot, mi xuʼe, lokʼesbun ta jtojolal li kopa* liʼe. Pe maʼuk xkʼot ta pasel ti kʼusi tskʼan koʼontone, jaʼuk ti kʼusi tskʼan avoʼontone». 40  Sut talel yoʼ bu oy li yajchankʼoptake, yakal chvayik la sta, vaʼun xi laj yalbe li Pedroe: «¿Mi yuʼun muʼyuk bu xuʼ avuʼunik ti koʼol vikʼiluk-o jsatik junuk orae? 41  Vikʼiluk me asatik xchiʼuk pasilanik orasion sventa mu xayalik ta mulil. Ta melel, oy ta yoʼonton tspas kʼusi lek li krixchanoe, pe kʼun li sbekʼtale».* 42  Bat ta xchibal velta xtok xchiʼuk xi la spas orasione: «Kuni Tot, mi xuʼe, akʼo mu xkuchʼbe li sbel kopa liʼe, pe mi persa ta xkuchʼe, akʼo kʼotuk ta pasel li kʼusi tskʼan avoʼontone». 43  Tal yan velta, pe vayalik la sta xtok, yuʼun jaʼ ta skoj ti tsmutsʼ xa sba stuk li satike. 44  Te la skomtsanan xtok, bat spas orasion ta yoxibal velta, koʼol kʼusi laj yal yan velta. 45  Vaʼun sut talel yoʼ bu oy li yajchankʼoptake xchiʼuk xi laj yale: «¡Yakal van chavayik xchiʼuk chakuxik avi ti tsots skʼoplale! ¡Kʼelo avilik! Poʼot xa sta yorail ti chichʼ akʼel ta skʼob jpasmuliletik li Xnichʼon krixchanoe. 46  Likanik, batik xa. ¡Kʼelo avilik! Nopaj xa tal li buchʼu chakʼun ta kʼabale». 47  Kʼalal yakal toʼox chkʼopoje, ¡kʼelo avil!, te tal li Judase, ti jaʼ jun li ta xlajchaʼvoʼalike, te xchiʼuk tal epal krixchanoetik ti yichʼoj tal yespadaik xchiʼuk steʼike, takbilik tal yuʼun bankilal paleetik xchiʼuk moletik ta jteklum. 48  Li j-akʼvanej ta kʼabale yakʼojbe xa onoʼox jun senyail kʼalal xi laj yale: «Li buchʼu ta jtsʼutsʼe* jaʼ me, chukik». 49  Tukʼ skʼeloj batel li Jesuse, xi kʼot yale: «¡Liʼote, Rabi!», vaʼun la skʼunil tsʼutsʼ. 50  Pe xi laj yal li Jesuse: «¿Kʼusi tal apas liʼe chiʼiltik?». Vaʼun nopajik batel ta stojolal li Jesuse, la stsakik, vaʼun la xchukik. 51  Pe ¡kʼelo avil!, jun ti buchʼu te xchiʼuk li Jesuse la stsak li yespadae, vaʼun la snit lokʼel, la syayijesbe smoso li mero bankilal palee, yuʼun la xtuchʼbe xchikin. 52  Pe li Jesuse xi laj yalbee: «Tikʼo ochel ta sna li avespadae, yuʼun skotol li buchʼu chakʼ espadae, ta espada chlaj ek. 53  ¿O mi yuʼun mu xuʼ jkʼanbe vokol Jtot xanaʼ sventa stakbun talel mas ta lajcheb lejion* anjeletik li avie? 54  Mi jeche, ¿kʼuxi chkʼot ta pasel li Tsʼibetik ti chal ti jech onoʼox chkʼot ta pasele?». 55  Li vaʼ orae, li Jesuse xi laj yalbe li epal krixchanoetike: «¿Avichʼoj tal avespadaik xchiʼuk ateʼik sventa tal achukikun kʼuchaʼal jun j-elekʼ? Skotol kʼakʼal te lichoti ta templo sventa chichanubtasvan, akʼo mi jech, muʼyuk la achukikun. 56  Pe skotol taje jaʼ sventa xkʼot ta pasel li kʼusitik stsʼibaoj j-alkʼopetike». Vaʼun li jchankʼopetike laj yiktaik komel stuk, jatavik batel. 57  Li buchʼutik la xchukik Jesuse laj yikʼik batel ta stojolal mero bankilal pale Kaifas, jaʼ ti bu tsobolik li jchanubtasvanejetik ta Mantal xchiʼuk li moletike. 58  Pe nom xtijet batel li Pedroe, kʼot kʼalal to ta yamakʼ li mero bankilal palee. Kʼalal och xaʼox batele, te choti xchiʼuk li buchʼutik ch-abtejik te ta nae, yuʼun tskʼan tskʼel li kʼusi chkʼot ta pasele. 59  Li bankilal paleetik xchiʼuk skotol li buchʼutik te ta Sanedrine* yakalik sabel smul sventa tsmilik li Jesuse, 60  pe muʼyuk la stabeik jtosuk, akʼo mi tal ep jutkʼop* testigoetik. Ta tsʼakale talik chaʼvoʼ 61  xchiʼuk xi laj yalike: «Xi laj yal li vinik liʼe: ‹Xuʼ jinesbe li stemplo Diose xchiʼuk ta oxib noʼox kʼakʼal ta jvaʼan›». 62  Kʼalal jech laj yichʼ alele, vaʼi li mero bankilal palee xchiʼuk xi laj yalbee: «¿Mi muʼyuk kʼusi chatakʼ? ¿Mi mu xavaʼi kʼusi yakal chalik ta atojolal li viniketike?». 63  Pe te tsʼijil kom li Jesuse. Jaʼ yuʼun xi albat yuʼun li mero bankilal palee: «¡Jamal xaval ta sat kuxul Dios mi melel voʼot Kristoot, ti Xnichʼonot Diose!». 64  Li Jesuse xi laj yalbee: «Voʼot laj aval atuk. Pe xi chkalboxuk akotolike: liʼ ta ora xchiʼuk ta jelavele, li Xnichʼon krixchanoe chavilik te chotol ta sbatsʼikʼob li Buchʼu oy sjuʼele xchiʼuk chavilik chtal ta ba tok ta vinajel». 65  Li mero bankilal palee la sliʼ ta jatel li skʼuʼtak slapoj ta sbae, vaʼun xi laj yale: «¡Chopol kʼopoj xa ta stojolal Dios! ¿Mi persa to van skʼan xtal yan testigoetik? ¡Kʼelo avilik! Laj xa avaʼi atukik ti chopol kʼopoje. 66  ¿Kʼusi chanopik?». Xi la stakʼike: «Sta-o xichʼ milel». 67  Vaʼun la stubtabeik sat xchiʼuk la spotsʼbeik majel. Li yantike la xtʼaxbeik majel ta xokon sat, 68  xi laj yalbeike: «Voʼote j-alkʼop Kristo, ¿mi x-al avuʼun buchʼu ti la syayijesote?». 69  Tana un, kʼalal jaʼo te chotol ta amakʼ li Pedroe; nopaj talel jun kiara ta stojolal, xi albate: «¡Li voʼot eke te toʼox achiʼuk li Jesuse, li jgalilea vinike!». 70  Pe li stuke laj yal ta sat skotolik ti mu xojtikine, xi laj yale: «Mu jnaʼ li kʼusi chavalbune». 71  Kʼalal lokʼ batel sventa chbat ta tiʼ nae, ilat yuʼun yan tseb, vaʼun xi laj yalbe li buchʼutik te oye: «Li vinik liʼe te toʼox xchiʼuk li Jesuse, li Jnasaretal vinike». 72  La smuk ta yoʼonton yan velta ta sat Dios, xi laj yale: «¡Mu xkojtikin maʼ vinik taje!». 73  Ta tsʼakal jutuke te nopajik tal ta stojolal Pedro li buchʼutik te vaʼajtike, vaʼun xi laj yalbeike: «Ta melel te toʼox kapalot ek, yuʼun xvinaj ta akʼopojel». 74  Vaʼun lik chopol kʼopojuk xchiʼuk xi laj yal ta sat Diose: «¡Mu xkojtikin maʼ li vinike!». Te une jaʼo okʼ jkot kots. 75  Vaʼun li Pedroe vul ta sjol ti xi onoʼox yaloj li Jesuse: «Oxib velta chapʼajun kʼalal skʼan toʼox x-okʼ jkot kotse». Vaʼun lokʼ batel ta pana, lik smil sba ta okʼel.

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
O: «vochlajetel».
Kʼelo glosario.
O: «x-ayane».
Jaʼ jun biil ti ichʼbil ta mukʼ ti jaʼ jech ch-albat li jun jchanubtasvanej juda vinike.
O: «la xetʼ»; «la xut».
Kʼelo glosario.
O: «kelem»; «totorin».
Li kopae jaʼ skʼan xal ti jaʼ jech la skʼan Dios ti akʼo xcham Jesus ta skoj ti pakʼtaat ta jchopolkʼoptavaneje.
Liʼe jaʼ skʼoplal ti jpasmulil li jun krixchanoe.
O: «jbutsʼe»; «jtsʼutsʼune».
Li jun lejione jaʼ jvokʼ soltaroetik mas tsots skʼoplal li ta voʼneal Romae. Li jpʼel kʼop liʼe jaʼ skʼoplal ti toj epe.
Kʼelo glosario.
O: «jnopkʼop»; «j-epalkʼop».