Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Sventa xasut ta xchibal pajina

Batan ta saʼobil

Stestigotak Jeova

tsotsil

Vivlia ti oy ta Internete | TRADUCCIÓN DEL NUEVO MUNDO DE LAS SANTAS ESCRITURAS

Mateo 19:1-30

LI KʼUSITIK YICHʼOJE

  • Nupunel xchiʼuk sutesejbail (1-9)

  • Jech akʼbilik ti mu xnupunike (10-12)

  • Laj yakʼbe bendision ololetik li Jesuse (13-15)

  • Oy kʼusi la sjakʼ jun jkʼulej kerem vinik (16-24)

  • Kʼusitik chichʼ iktael ta sventa li Ajvalilale (25-30)

19  Vaʼun kʼalal laj xaʼox yoʼonton Jesus ta yalel taje, lokʼ li ta Galileae, bat ta stsʼak Judea ta jot Ukʼum Jordan.  Jech xtok, tsʼakliat batel yuʼun epal krixchanoetik, vaʼun te la xpoxtaan.  Vaʼun li jfariseoetike te nopajik tal ta stojolal, yuʼun tskʼan chakʼik ta preva, xi la sjakʼbeike: «¿Mi stakʼ sutes-o* yajnil li jun vinik ta skoj kʼusiuk noʼoxe?».  Xi takʼbatike: «¿Mi muʼyuk akʼelojik ti la spas jun vinik xchiʼuk jun ants ta slikebal li buchʼu pasvane  xchiʼuk ti xi laj yale: ‹Jaʼ yuʼun ta xikta stot xchiʼuk smeʼ li vinike, yuʼun ta xnapʼi ta yajnil, vaʼun tspas ta jun sbekʼtalik li chaʼvoʼike›?  Jech oxal mu xa me chaʼvoʼikuk, yuʼun pasik xa ta jun. Jaʼ yuʼun ti kʼusi spasoj ta jun li Diose muʼyuk buchʼu xuʼ xchʼak».  Xi laj yalbeik li Jesuse: «Vaʼun chaʼa, ¿kʼu yuʼun laj yal mantal Moises ti akʼo spasbeik svunal sventa xbat li yajnilike xchiʼuk ti sutesik-oe?».  Xi albatike: «Li Moisese laj yakʼ ti akʼo xasutes-o avajnilik ta skoj ti tsots avoʼontonike, pe taje mu jechuk onoʼox ta slikebal.  Li voʼone chkalboxuk avaʼiik ti buchʼu tsutes-o yajnil mi maʼuk ta skoj mulivajel* xchiʼuk ti chikʼ yan antse tsloʼla snup xchiʼil».* 10  Xi albat yuʼun li jchankʼopetike: «Mi jaʼ jech chkʼot ta stojolal xchiʼuk yajnil li jun vinike chaʼa, jaʼ mas lek ti mu xnupune». 11  Xi albatike: «Mu skotoluk viniketik spas yuʼunik li kʼusi albile, jaʼ noʼox spas yuʼunik li buchʼutik jech akʼbilik* yuʼun Diose. 12  Yuʼun oy jlome muʼyuk chnupunik ta skoj ti oy spaltail vokʼike,* jlome jaʼ ta skoj ti pasbilik ta kapon* yuʼun krixchanoetike; pe li jlome muʼyuk chnupunik ta skoj li Ajvalilal ta vinajele. Ti buchʼu xuʼ yuʼun chaʼi jeche akʼo spas jech». 13  Vaʼun te ikʼbat tal uni ololetik sventa chakʼ skʼob ta stojolalik* xchiʼuk ti tspas orasion ta sventaike, pe li jchankʼopetike laj yutik. 14  Pe xi laj yal li Jesuse: «Mu xamakik ta be li uni ololetike, akʼo talikuk ta jtojolal, mu xapajesik; yuʼun jaʼ jechik li buchʼutik chuʼuninik li Ajvalilal ta vinajele». 15  Vaʼun laj yakʼ skʼob ta stojolalik, laje lokʼ batel te. 16  ¡Kʼelo avil un!, oy buchʼu te nopaj tal ta stojolal xchiʼuk xi laj yale: «Jchanubtasvanej, ¿kʼusi lek skʼan jpas sventa jta li kuxlejal sbatel osile?». 17  Xi albate: «¿Kʼu yuʼun voʼon chtal ajakʼbun ta sventa ti kʼusi leke? Jun noʼox maʼ ti buchʼu leke. Pe mi chakʼan chata li kuxlejale skʼan me xachʼun-o li mantaletike». 18  Xi laj yale: «¿Kʼusitik jaʼ taje?». Xi albat yuʼun li Jesuse: «Skʼan mu xamilvan, skʼan mu xaloʼla anup achiʼil, skʼan mu xa-elkʼaj, skʼan mu xanopbe smul achiʼil, 19  ichʼo ta mukʼ atot ameʼ xchiʼuk skʼan me jech xakʼan achiʼil jech kʼuchaʼal akʼanoj aba atuke». 20  Xi laj yal li kerem vinike: «Jpasoj skotol maʼ taje, ¿kʼusi to yan skʼan jpas?». 21  Xi albat yuʼun li Jesuse: «Mi chakʼan tukʼote, batan, bat chono li kʼusitik oy avuʼune, li stojole bat akʼbo li buchʼutik abol sbaike; jaʼ jech chata akʼulejal ta vinajel, vaʼun laʼ tsʼakliun». 22  Kʼalal laj yaʼi li kerem vinik taje chat tajek yoʼonton bat, yuʼun toj ep kʼusitik oy yuʼun. 23  Vaʼun xi laj yalbe yajchankʼoptak li Jesuse: «Ta melel xi chkalboxuk avaʼiike: li kʼusi toj vokol chaʼi li buchʼu jkʼuleje jaʼ ti ch-och ta Ajvalilal ta vinajele. 24  Chkalboxuk avaʼiik yan velta ti jaʼ mu vokoluk chjelav ta sat akuxa li jkot kameyoe, jaʼ toj vokol ch-och ta Ajvalilal yuʼun Dios li buchʼu jkʼuleje». 25  Toj labal sba laj yaʼiik li jchankʼopetik kʼalal laj yaʼiik taje, jaʼ yuʼun xi laj yalike: «¿Buchʼu xa noʼox xuʼ xkol ta melel?». 26  Kʼelbat lek satik yuʼun li Jesuse, vaʼun xi albatike: «Li krixchanoetike mu xuʼ yuʼunik spasel taje, pe li Diose xuʼ yuʼun spasel skotol». 27  Vaʼun li Pedroe xi la stakʼe: «¡Kʼelo avil!, li voʼonkutike kiktaojkutik skotol sventa ta jtsʼakliotkutik, ¿kʼusi van ta jtakutik ta melel?». 28  Xi albatik yuʼun li Jesuse: «Ta melel chkalboxuk avaʼiik ti kʼalal ch-achʼub li kʼusitike, jaʼo kʼalal chchoti li Xnichʼon krixchano ta xchotleb sventa ajvalilal ti jun yutsile, ta me xachotiik ta lajcheb chotlebal sventa ajvalilal ek li voʼoxuk ti chatsʼakliikune, chachapanik li lajchaʼvokʼ nitilulal* ta Israele. 29  Skotol li buchʼu yiktaoj sna, mi sbankil o yitsʼin, mi xvix o yixlel, mi stot o smeʼ, mi yalab o xnichʼnab o mi yosil ta jkoje; mas to me ta sien ta velta tsta xchiʼuk ta me xuʼunin li kuxlejal sbatel osile. 30  »Pe ep ti buchʼutik baʼyel oyike jaʼ chkʼotik ta slajeb, li buchʼutik ta slajeb oyike jaʼ chkʼotik ta baʼyel.

Tsʼibetik ta yok vun

Li jpʼel kʼop ta griego taje jaʼ skʼan xal ti oy lek svunal yuʼunik ta stojolal ajvalil ti xuʼ sutes-o sbaik li buchʼutik nupunemike.
Por·nei·a ta griego. Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
S.gr.: «matanal».
O: «ayanike».
O: «lokʼbil o tʼusbil ston». Kʼelo glosario.
O: «sventa chakʼbe bendision».
O: «momnichʼonil»; «tsʼunbalil»; «tsʼakalulil».