Mateo 15:1-39

  • Jamal vinaj li kʼusitik nopem xaʼi tspas krixchanoetike (1-9)

  • Ta koʼontontik chlik tal li kʼusi tsokesvane (10-20)

  • Toj mukʼ xchʼunel yoʼonton jun jfenisia ants (21-28)

  • Ep ta tos chameletik la xpoxta li Jesuse (29-31)

  • La smakʼlin chanmil krixchano li Jesuse (32-39)

15  Vaʼun likik tal ta Jerusalen jfariseoetik xchiʼuk jchanubtasvanejetik ta Mantal, xi tal yalbeik li Jesuse:  «¿Kʼu yuʼun muʼyuk tstsakik ta mukʼ avajchankʼoptak li kʼusitik nopem xaʼi tspas krixchanoetik ta voʼnee? Jech kʼuchaʼal liʼe, muʼyuk bu tspok skʼobik* kʼalal yuʼun xa chveʼike».  Xi takʼbatike: «¿Kʼu yuʼun muʼyuk chatsakik ta mukʼ ek li smantal Dios ta skoj li kʼusitik nopem xavaʼiik spasele?  Jech kʼuchaʼal liʼe, xi laj yal li Diose: ‹Ichʼo ta mukʼ atot ameʼ›, xchiʼuk xi laj yale: ‹Tsta slajel li buchʼu chchopol kʼopoj* ta stojolal stot o smeʼe›.  Pe xi chavalik li voʼoxuke: ‹Buchʼuuk noʼox ti xi chalbe stot o smeʼe: «Li kʼusi oy kuʼune laj xa kal chkakʼbe Dios, jech oxal mu xa xuʼ jtunes sventa ta jkoltaot-o»,  mu xa persauk xichʼ ta mukʼ jsetʼuk li stote›. Kʼalal jech chapasike jaʼ jech muʼyuk sbalil avuʼunik li skʼop Dios ta skoj li kʼusitik nopem xavaʼiik spasele.  Jloʼlavanejetik, ta melel jaʼ akʼoplalik li kʼusi xi laj yal j-alkʼop Isaiase:  ‹Li jteklum liʼe ta yeik noʼox chichʼikun ta mukʼ, pe li yoʼontonike nom tajek oy ta jtojolal.  Muʼyuk sbalil ti chichʼikun-o ta mukʼe, yuʼun jaʼ noʼox smantaltak krixchanoetik li kʼusi chakʼik ta chanele›». 10  Jech oxal laj yikʼ tal li epal krixchanoetike xchiʼuk xi laj yalbee: «Chikintaik xchiʼuk aʼibeik smelolal liʼe: 11  maʼuk tsokesat-o li kʼusi ch-och ta ye jun krixchanoe, jaʼ tsokesat-o li kʼusi chlokʼ ta yee». 12  Vaʼun talik li jchankʼopetike xchiʼuk xi laj yalbeik li Jesuse: «¿Mi xanaʼ ti la smak yok jfariseoetik ta skoj li kʼusi laj avale?». 13  Vaʼun xi la stakʼe: «Chichʼ bulel skotol li teʼ ti bu maʼuk stsʼunoj Jtot ta vinajele. 14  Mu xatukʼulanik. Maʼsat jbeiltasvanejetik maʼ leʼe. Yuʼun mi maʼsat li buchʼu tsbeiltas jun maʼsat vinike xchaʼvoʼalik chbalchʼujik ochel ta chʼen». 15  Xi la stakʼ li Pedroe: «Jambo kaʼikutik smelolal li lokʼolkʼope». 16  Jech oxal xi laj yale: «¿Mi mu to xavaʼibeik smelolal ek li voʼoxuke chaʼa? 17  ¿Mi mu xavakʼik venta ti ch-echʼ ta xchʼut li kʼusi ch-och ta ye jun krixchanoe xchiʼuk ti chlokʼ batel ta letrinae? 18  Pe li kʼusitik chlokʼ ta ye jun krixchanoe ta yoʼonton chlik tal, taje jaʼ li kʼusitik tsokesat-o jun krixchanoe. 19  Jech kʼuchaʼal liʼe, ta yut oʼontonal chlik tal li kʼusi toj chopol chichʼ nopele, li milvaneje, li sloʼlael nup chiʼilile,* li mulivajele,* li elekʼe, li buchʼu tsnopbe smul xchiʼile xchiʼuk li xchopol kʼoptael kʼusitik chʼule. 20  Taje jaʼ li kʼusitik tsokesat-o jun krixchanoe, maʼuk tsokesat-o mi muʼyuk tspok skʼob kʼalal chveʼe». 21  Vaʼun lokʼ batel te li Jesuse, bat ta yosilal Tiro xchiʼuk Sidon. 22  ¡Kʼelo avil! Te tal jun jfenisia* ants ti te lik tal li ta osil taje xchiʼuk xi tsots ch-avane: «Kajval, Xnichʼon David, oyuk xkʼuxul avoʼonton ta jtojolal. Yuʼun toj chopol kʼu yelan uʼuninbil yuʼun pukuj li jtsebe». 23  Pe li stuke muʼyuk bu la stakʼbe jpʼeluk. Vaʼun tal li yajchankʼoptake, xi la skʼanbeik vokole: «Tako xa batel li antse, yuʼun tsots xvokolet tal ta jpatik». 24  Vaʼun xi la stakʼe: «Muʼyuk buchʼu yan ta stojolal takbilun tal, jaʼ noʼox takbilun tal ta stojolal li chʼayemal chijetik ta sna Israele». 25  Pe tal li antse xchiʼuk laj yichʼ ta mukʼ,* xi laj yalbee: «¡Koltaun, Kajval!». 26  Vaʼun xi la stakʼe: «Mu lekuk mi ta jpojbetik span* li ololetik sventa chkakʼbetik li uni neneʼ tsʼiʼetike». 27  Xi la stakʼ li antse: «Jech avaʼuk Kajval, pe li uni neneʼ tsʼiʼetike ta to slajesik ek li xchʼuchʼulil chlilij yalel ta xmexa yajvalike». 28  Vaʼun li Jesuse xi la stakʼbe li antse: «Toj mukʼ chkil li xchʼunel avoʼontone ants; jaʼ jech akʼo kʼotuk ta pasel ta atojolal jech kʼuchaʼal chakʼane». Li vaʼ ora taje jaʼo poxtaj li stsebe. 29  Lokʼ batel te li Jesuse, vaʼun ta anil noʼox kʼot ta stsʼel Nab Galilea, muy batel ta vits, vaʼun te kʼot chotluk. 30  Te une te nopaj tal epal krixchanoetik, yikʼojik tal koxoetik, tunkoetik, maʼsatetik, umaʼetik xchiʼuk yantik, te la stelanbeik ta yok Jesus, vaʼun la xpoxtaan, 31  jech oxal toj labal sba laj yilik li epal krixchanoetik taje, yuʼun laj yilik ti chkʼopoj xa li umaʼetike, ti lek xa li tunkoetike, ti lek xa chanav li koxoetike xchiʼuk ti chil xa osil li maʼsatetike, jaʼ yuʼun la stoybeik skʼoplal li Dios yuʼun Israele. 32  Pe la stak ta ikʼel yajchankʼoptak li Jesuse xchiʼuk xi laj yalbee: «Kʼux ta koʼonton li epal krixchanoetike, yuʼun oy xa ta oxib kʼakʼal liʼ xchiʼinojikune xchiʼuk muʼyuk kʼusi slajesik. Mu jkʼan jtak batel mi muʼyuk veʼemike; yuʼun yikʼaluk xlaj yipalik ta be». 33  Yan li jchankʼopetike xi laj yalbeike: «¿Bu xa onoʼox ta jtakutik epal pan sventa jmakʼlinkutik li epal krixchanoetik liʼe, ti stuktuk bu chʼikil ti bu oyutike?». 34  Vaʼun xi albatik yuʼun li Jesuse: «¿Jayib pan oy avuʼunik?». Xi la stakʼike: «Vukub xchiʼuk oy jaykot bikʼtal choy». 35  Kʼalal laj xaʼox yalbe krixchanoetik ti akʼo xchotiik ta lumtike, 36  la stsak li vukub pan xchiʼuk li jaykot bikʼtal choye, kʼalal laj xaʼox stoj ta vokole la svokʼ* li pane, laje laj yakʼbe li yajchankʼoptake, vaʼun li yajchankʼoptake jaʼ bat yakʼbeik li krixchanoetike. 37  Veʼ skotolik xchiʼuk noj kom xchʼutik, vaʼun la stsobbeik li skomenale; noj lek vukub mukʼtik moch yuʼunik kʼalal la stsobike. 38  Chanmil viniketik ti veʼike, pe muʼyuk chapbil li antsetik xchiʼuk li uni ololetike. 39  Vaʼun och ta varko* kʼalal laj xaʼox skʼopon komel li krixchanoetike, laje tal ta yosilal Magadan.

Tsʼibetik ta yok vun

Jaʼ skʼoplal ti muʼyukuk yikʼobalik jech kʼuchaʼal chal Mantale.
O: «spʼajoj».
Kʼelo glosario.
Por·nei·a ta griego. Kʼelo glosario.
O: «jkanaan».
O: «la skejan sba». Li ta voʼnee jaʼ senyail ti ch-ichʼvan ta venta li jun krixchanoe.
Kʼelo glosario.
O: «la xetʼ»; «la xut».
O: «kanova».