Mateo 14:1-36

  • La xtuchʼbeik sjol li Juan J-akʼ-ichʼvoʼe (1-12)

  • La smakʼlin voʼmil krixchano li Jesuse (13-21)

  • Xanav ta ba nab li Jesuse (22-33)

  • Kolik ta Jenesaret (34-36)

14  Li vaʼ kʼakʼale, laj yaʼibe skʼoplal Jesus li Erodese, li ajvalil ta Galileae,  xchiʼuk xi laj yalbe li yajtuneltake: «Jaʼ Juan J-akʼ-ichʼvoʼ maʼ taje. Laj yichʼ chaʼkuxesel, jech oxal spas yuʼun li skʼelobiltak juʼelal taje».  Yuʼun li Erodese* la stsak li Juane xchiʼuk la xchuk ta kadena, vaʼun la stikʼ ta chukel ta skoj li Erodiase, ti jaʼ li yajnil sbankil ti Filipo sbie.  Yuʼun xi alilanbat yuʼun li Juane: «Mu stakʼ ti liʼ avikʼoj li antse».  Yuʼun akʼo mi tskʼan ox tsmil Juan li Erodese, xiʼ ta skoj li krixchanoetike, yuʼun jaʼ jun j-alkʼop chilik.  Pe kʼalal jaʼo yakal chichʼ pasbel skʼinal slokʼel ta jabil li Erodese akʼotaj li stseb Erodiase, vaʼun toj lek laj yil li Erodese,  jaʼ yuʼun laj yakʼ ye* ti chakʼbe ti kʼusiuk noʼox chkʼanbat yuʼun li tsebe.  Vaʼun ta skoj ti pʼijubtasbil yuʼun smeʼ li tsebe, xi laj yale: «Lechbun tal ta jun mukʼta plato sjol li Juan J-akʼ-ichʼvoʼe».  Li ajvalile laj yat tajek yoʼonton ta skoj li kʼusi kʼanbate, akʼo mi jech, ta skoj ti yakʼoj ye xchiʼuk ti laj yaʼi li buchʼutik yikʼojan ta veʼele, laj yal mantal ti akʼo yichʼ akʼbele. 10  Vaʼun laj yal mantal ti akʼo xtuchʼbeik sjol ta chukinab li Juane. 11  Jech oxal, lechbil tal ta mukʼta plato li sjole xchiʼuk laj yichʼ akʼbel li tsebe, te une bat yakʼbe li smeʼe. 12  Ta tsʼakal une tal li yajchankʼoptake, ay xkuchbeik tal li sbekʼtale xchiʼuk la smukik; vaʼun bat yalbeik li Jesuse. 13  Pe kʼalal laj yaʼi Jesus taje, muy batel ta varko,* nom bu bat sventa stuk oy, pe kʼalal laj yaʼi krixchanoetike, lokʼik tal ta jteklumetik sventa tstsʼakliik batel ta yokik. 14  Vaʼun kʼalal lokʼ tale laj yil li epal krixchanoetike, kʼuxubaj ta yoʼonton, jech oxal la xpoxta li buchʼutik ip yuʼunike. 15  Pe kʼalal ch-och xa akʼobale tal li yajchankʼoptak ta stojolale xchiʼuk xi albate: «Stuktuk tajek bu chʼikil liʼe xchiʼuk bat xa tajek ora; tako xa batel li krixchanoetik sventa xbatik li ta bikʼtal lumetik sventa sman stukik li kʼusi tslajesike». 16  Pe xi albatik yuʼun li Jesuse: «Mu persauk xbatik, makʼlinik voʼoxuk». 17  Xi la stakʼbeike: «Chʼabal kʼusi oy kuʼunkutik liʼe, kʼajomal noʼox voʼob pan* xchiʼuk chaʼkot choy». 18  Xi laj yale: «Ichʼbeikun tal chaʼa». 19  Te une laj yalbe mantal ti akʼo xchoti ta tsʼiʼleltik li krixchanoetike; vaʼun la stsak li voʼob pane xchiʼuk li chaʼkot choye, la skʼel muyel vinajel, la skʼan jun bendision; kʼalal laj xaʼox svokʼ* li pan une, laj yakʼbe li yajchankʼoptake, vaʼun li yajchankʼoptake bat spukbeik li krixchanoetike. 20  Jech oxal, veʼ skotolik xchiʼuk lek noj xchʼutik, vaʼun la stsobbeik li skomenale; noj lek lajcheb moch yuʼunik kʼalal la stsobike. 21  Pe te van batsʼi voʼmiluk viniketik ti veʼike, pe muʼyuk chapbil li antsetik xchiʼuk li uni ololetike. 22  Vaʼun, laj yalbe mantal yajchankʼoptak ti akʼo xmuyik batel ta varko sventa baʼyel xjelavik li ta jot nabe, yuʼun laj to skʼopon komel krixchanoetik li stuke. 23  Kʼalal laj xaʼox skʼopon komel li krixchanoetike, muy batel stuk ta vits sventa tspas orasion. Akʼo mi ikʼ xa osil, stuktuk te oy. 24  Pe li vaʼ orae, te van jayibuk xaʼox kilometro snamal yiloj balumil li varkoe, solel mu xanav ta skoj ti xyukʼlajet tajek li nabe, yuʼun ta yelovalik chtal li tsatsal ikʼe. 25  Pe kʼalal jaʼo xchankojal chabivanej* ta akʼobaltike te xanav batel ta ba nab ta stojolalik. 26  Kʼalal la staik ta ilel ti yakal chanav ta ba nabe, toj xiʼel kʼotik li jchankʼopetike xchiʼuk xi laj yalike: «¿Mi yuʼun van yakal chijvaychinaj?». Vaʼun lik avanikuk ta xiʼel. 27  Pe ta anil noʼox xi albatik yuʼun li Jesuse: «¡Tsotsuk avoʼontonik! Voʼonun, mu xaxiʼik». 28  Xi la stakʼ li Pedroe: «Kajval, mi voʼote, alo mantal ti akʼo xixanav batel ta atojolal ta ba nabe». 29  Xi laj yale: «¡Laʼ!». Vaʼun yal ta varko li Pedroe, xanav batel ta ba nab sventa chbat snup ta be li Jesuse. 30  Pe kʼalal laj yil ti xjumet tsatsal ikʼe lik xiʼuk, vaʼun xi avan kʼalal yakal xaʼox ch-och yalel ta yut nabe: «¡Koltaun Kajval!». 31  Vaʼun ta anil noʼox la syeʼ batel skʼob sventa tsnit lokʼel Pedro li Jesuse, xi laj yalbee: «Vinik ti jutuk xchʼunel avoʼontone, ¿kʼu yuʼun chibaj avoʼonton?». 32  Kʼalal muyemik xaʼox ta varkoe, tsʼij xi likel li tsatsal ikʼe. 33  Vaʼun lik ichʼatuk ta mukʼ* yuʼun li buchʼutik te oyik ta varkoe,* xi albate: «Ta batsʼi melel, voʼot Xnichʼonot li Diose». 34  Vaʼun jelavik batel, kʼotik ta tiʼ nab ta Jenesaret. 35  Kʼalal laj yakʼik venta li viniketik ti jaʼ li Jesuse la stakik batel mantal ta skotol jteklumetik ta sjoylejal taje, vaʼun li krixchanoetike laj yikʼbeik tal skotol li buchʼutik ipike. 36  Xvokoletik la skʼanbeik ti akʼo yakʼ ta pikel akʼo mi jaʼ noʼox li stsitsimal skʼuʼ slapoj ta sbae, vaʼun skotol li buchʼutik la spikike kolik-o ta j-echʼel.

Tsʼibetik ta yok vun

Jaʼ skʼoplal li Erodes Antipase. Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
O: «kanova».
Kʼelo glosario.
O: «laj xaʼox xetʼ»; «laj xaʼox xut».
Chlik van ta oxib ora ta sob jaʼ to tstsuts kʼalal mi lokʼ Kʼakʼale, te van ta vakib ora ta sob.
O: «tskejan sba». Li ta voʼnee jaʼ senyail ti ch-ichʼvan ta venta li jun krixchanoe.
O: «kanovae».