Mateo 12:1-50

  • «Jaʼ Yajval Savado» li Jesuse (1-8)

  • La xpoxta jun vinik ti xmochʼoj sba jun skʼobe (9-14)

  • Jtunel ti kʼanbil yuʼun Diose (15-21)

  • Pukujetik ti laj yichʼik lokʼesel ta yabtel chʼul espiritue (22-30)

  • Mulil ti muʼyuk chichʼ pasel pertone (31, 32)

  • Ta sat chvinaj ti kʼu yelan li teʼe (33-37)

  • Senyail Jonas (38-42)

  • Kʼalal sut talel jun ibal sba pukuje (43-45)

  • Smeʼ xchiʼuk yitsʼinabtak Jesus (46-50)

12  Li vaʼ kʼakʼale te jelav ta trigoaltik ta skʼakʼalil Savado* li Jesuse. Vaʼun viʼnajik li yajchankʼoptake, jech oxal lik xtuchʼik trigo sventa chkʼuxik.  Kʼalal la sta ta ilel jfariseoetik taje, xi lik yalbeike: «¡Kʼelo avil! Li avajchankʼoptake jaʼ yakalik spasel li kʼusi mu stakʼ pasel ta Savadoe».  Xi albatike: «¿Mi muʼyuk akʼelojik li kʼusi la spas David xchiʼuk sviniktak kʼalal viʼnajike?  ¿Ti och batel ta sna Dios xchiʼuk ti la sveʼik li pan ti akʼbil ta stojolal Dios,* ti mu stakʼ sveʼ li stuke xchiʼuk li buchʼutik te xchiʼuk batele, ti jaʼ noʼox xuʼ sveʼik li paleetike?  ¿O mi muʼyuk akʼelojik ta Mantal ti ch-abtejik ta jujun Savado ta templo li paleetike, pe ti muʼyuk bu staoj-o smulike?  Pe voʼon chkalboxuk avaʼiik ti oy buchʼu liʼ oy ti mas mukʼ skʼoplale, ti jaʼ mu sta li temploe.  Yan ti lajuk avaʼibeik smelolal kʼusi skʼan xal liʼe: ‹Jaʼ ta jkʼan li kʼuxubinele, maʼuk li milbil matanale›, muʼyuk la sabeik smul jechuk li buchʼutik chʼabal smulike.  Yuʼun jaʼ Yajval Savado li Xnichʼon krixchanoe».  Kʼalal lokʼ batel ti bu oye, och batel ta jun nail tsobobbail, 10  pe ¡kʼelo avil!, ¡te oy jun vinik ti xmochʼoj sba jun skʼobe! Jaʼ yuʼun xi la sjakʼbeike: «¿Mi stakʼ ti xijpoxtavan ta Savadoe?», yuʼun tskʼelik kʼu yelan xuʼ tsabeik smul. 11  Vaʼun xi albatike: «¿Buchʼu van junukal avuʼunik ti muʼyuk chbat skʼel xchiʼuk ti muʼyuk chbat slokʼes li jkotkot xchij ti chbalchʼuj ochel ta yut chʼen ta Savadoe? 12  Jech oxal chaʼa, ¡mas to toj tsots skʼoplal li jun krixchanoe, jaʼ mu sta li jkot chije! Jaʼ yuʼun stakʼ pasel ta Savado li kʼusi toj leke». 13  Vaʼun xi laj yalbe li vinike: «Xachʼo li akʼobe». La xachʼ, vaʼun lekub, jech lek kom kʼuchaʼal li jun skʼobe. 14  Pe lokʼ batel li jfariseoetike, vaʼun lik snop skʼopik sventa tsmilik. 15  Pe ta skoj ti kʼot ta xchikin Jesus taje, lokʼ batel. Ep krixchanoetik te tijilik batel xtok xchiʼuk la xpoxtaan skotol, 16  pe tsots albatik ti mu me xvinajesbat batel skʼoplale, 17  sventa xkʼot ta pasel li kʼusi albil ta stojolal j-alkʼop Isaias ti xi laj yale: 18  «¡Kʼelo avil! ¡Li kajtunel jtʼujoje, li buchʼu jkʼanoje, li buchʼu ximuyubaj* yuʼune! Chkakʼ j-espiritu ta stojolal xchiʼuk jaʼ chalbe batel yantik jteklum kʼusi jaʼ li tukʼilale. 19  Muʼyuk bu ch-utvan mi jaʼuk bu tsots chkʼopoj xchiʼuk muʼyuk bu ch-aʼibat yechʼomal ye li ta mukʼtik kayee. 20  Muʼyuk bu tskʼas ta jyalel junuk aj ti kʼasem xa jutuke xchiʼuk muʼyuk bu tstupʼ junuk mecha ti chtupʼ xae, jaʼ to mi la stukʼibtas skotol li kʼusitik chopole. 21  Ta melel, jaʼ ta sbi tspat yoʼontonik li yantik jteklume». 22  Vaʼun laj yikʼbeik tal jun vinik ti uʼuninbil yuʼun pukuje, maʼsat xchiʼuk umaʼ; la xpoxta sventa xlik kʼopojuk li umaʼe xchiʼuk xlik jamuk sat. 23  Ta melel, chʼayal to kʼot yoʼontonik li epal krixchanoetike xchiʼuk xi lik yalike: «¿Mi mu jaʼuk van li xnichʼon David leʼe?». 24  Xi laj yal li jfariseoetik kʼalal laj yaʼiik taje: «Li vinik leʼe ta stsatsal Beelsebub* tslokʼes li pukujetike, ti jaʼ li ajvalil yuʼun pukujetike». 25  Ta skoj ti snaʼoj li kʼusi tsnopike, xi laj yale: «Skotol li ajvalilal ti xchʼakoj skontrainoj sba stuke ta xlaj, xchiʼuk skotol li jteklum o li jpʼej na ti xchʼakoj skontrainoj sba stuke mu me teuk vaʼal-o. 26  Jaʼ noʼox jech ek, mi Satanas tslokʼes li Satanase, xchʼakoj skontrainoj sba stuk un bi; mi jaʼ jeche, ¿kʼuxi vaʼal chkom li ajvalilal yuʼune? 27  Jech xtok, mi ta stsatsal Beelsebub ta jlokʼes li pukujetike, ¿buchʼu ta stsatsal tslokʼes pukujetik li anichʼnabike chaʼa? Jaʼ yuʼun, jaʼ chchapanoxuk li anichʼnabike. 28  Pe mi jaʼ ta stsatsal xchʼul espiritu Dios ta jlokʼes li pukujetike, ta melel liʼ xa me chʼayal avoʼonton la staoxuk li Ajvalilal yuʼun Diose. 29  ¿O buchʼu xuʼ yuʼun ch-och ta sna jun tsatsal vinik sventa xelkʼanbe kʼusitik oy yuʼun mi muʼyuk baʼyel chchuke? Jaʼ to me jech xuʼ xelkʼanbe li kʼusitik oy ta sna mi baʼyel la xchuke. 30  Buchʼuuk noʼox ti muʼyuk oy ta jtojolale skontrainojun, jech xtok buchʼuuk noʼox ti mu skoltaun ta stsobele ta stani* batel. 31  »Jaʼ yuʼun chkalboxuk ti skotol li jeltos mulil xchiʼuk skotol li jeltos xchopol kʼoptael kʼusitik chʼule ta xichʼ pasbel perton li krixchanoetike, yan li xchopol kʼoptael chʼul espiritue muʼyuk chichʼ pasbel perton. 32  Jech kʼuchaʼal liʼe, li buchʼu chchopol kʼopoj jpʼeluk ta stojolal li Xnichʼon krixchanoe ta xichʼ pasbel perton, yan li buchʼu chchopol kʼopoj ta stojolal chʼul espiritue muʼyuk bu chichʼ pasbel perton, muʼyuk, mi jaʼuk li ta jkʼakʼaliltik liʼe xchiʼuk mi jaʼuk li ta xtale. 33  »Akʼo lekuk tajek sat xakʼ avuʼunik li lekil teʼe, o mi moʼoje, akʼo chopoluk sat xakʼ avuʼunik li chopol teʼe, yuʼun ta sat chvinaj ti kʼu yelan li teʼe. 34  Stsʼunbaltak veneno chon,* ¿kʼuxi xa noʼox ti lek kʼusitik chavalik ti toj chopoloxuke? Yuʼun jaʼ chlokʼ ta aveik li kʼusitik oy ta avoʼontonike. 35  Li kʼusitik lek tstak batel li lekil vinike te tslokʼes tal li ta slekil kʼulejale, yan li kʼusitik toj chopol tstak batel li vinik ti toj chopole te tslokʼes tal li ta skʼulejal ti toj chopole. 36  Chkalboxuk avaʼiik ti te chichʼik chapanel ta Skʼakʼalil Chapanel* li krixchanoetik ti mu kʼusi xtun-o li kʼusitik chalike, 37  yuʼun tukʼ akʼoplal chavichʼ albel ta skoj akʼopojel, xchiʼuk ta skoj akʼopojel chata amul». 38  Vaʼun xi la stakʼ jlom jchanubtasvanejetik ta Mantal xchiʼuk jlom jfariseoetike: «Jchanubtasvanej, ta jkʼankutik ti xapas junuk senyail* ti chakʼ ta ilel ti Dios la stakot tale». 39  Vaʼun xi laj yale: «Li jkʼol kuxlejal ti toj chopol liʼe xchiʼuk ti muʼyuk tukʼ chakʼ sba ta stojolal Diose* yakalik-o ta sabel junuk senyail, pe muʼyuk bu ch-akʼbat yilik junuk senyail, jaʼ noʼox li senyail j-alkʼop Jonase. 40  Yuʼun jech kʼuchaʼal te tikʼil kom oxib kʼakʼal xchiʼuk oxib akʼobal ta xchʼut mukʼta choy li Jonase, jaʼ jech oxib kʼakʼal xchiʼuk oxib akʼobal te tikʼil chkom ta yoʼonton balumil li Xnichʼon krixchano eke. 41  Li krixchanoetik ta Ninivee chchaʼkuxiik tal ta Skʼakʼalil Chapanel xchiʼuk li jkʼol kuxlejal liʼe, vaʼun chakʼik ta ilel ti oy smul li jkʼol kuxlejal liʼe, yuʼun li stukike la sutes yoʼontonik kʼalal cholbatik mantal yuʼun Jonase, pe ¡kʼelo avilik!, oy to buchʼu liʼ oy ti mas mukʼ skʼoplale, ti jaʼ mu sta li Jonase. 42  Li meʼ ajvalil ta sure chchaʼkuxi tal ta Skʼakʼalil Chapanel xchiʼuk li jkʼol kuxlejal liʼe, vaʼun chakʼ ta ilel ti oy smul li jkʼol kuxlejal liʼe, yuʼun li stuke nom tajek bu lik tal sventa tal yaʼibe li spʼijil Salomone, pe ¡kʼelo avilik!, oy to buchʼu liʼ oy ti mas mukʼ skʼoplale, ti jaʼ mu sta li Salomone. 43  »Kʼalal chlokʼ ta stojolal jun vinik li jun ibal sba pukuje, te chjelav batel ta taki osiltik sventa tsaʼ bu chkux yoʼonton, pe muʼyuk bu tsta. 44  Vaʼun xi chale: ‹Chisut batel ta jna ti bu lilokʼ tale›; kʼalal kʼote xokol la sta, pe lek mesbil xchiʼuk lek chapal la sta. 45  Jaʼ yuʼun bat yikʼ tal vukvoʼ jeltos pukujetik ti mas to toj chopolike, ti jaʼ mu sta li stuke, vaʼun ochik batel xchiʼuk te nakiik. Jaʼ yuʼun mas to toj tsots bat svokol li vinike, jaʼ mu sta li ta baʼyele. Taje jaʼ jech chkʼot ta pasel ta stojolal ek li jkʼol kuxlejal ti toj chopol liʼe». 46  Kʼalal jaʼo yakal chchiʼin ta loʼil epal krixchanoetike, li smeʼ xchiʼuk yitsʼinabtake te vaʼalik ta pana, yuʼun tskʼan tskʼopon yaʼiik. 47  Jaʼ yuʼun oy buchʼu xi laj yalbee: «¡Kʼelo avil! Li ameʼ xchiʼuk avitsʼinabtake te vaʼalik ta pana, yuʼun tskʼan tskʼoponikot». 48  Vaʼun xi la stakʼbe li buchʼu kʼopoje: «¿Buchʼu li jmeʼe xchiʼuk buchʼutik li jbankil kitsʼinabtake?». 49  La syeʼ batel skʼob ti bu oy yajchankʼoptake, vaʼun xi laj yale: «¡Kʼelo avil! ¡Liʼe jaʼ jmeʼ xchiʼuk jaʼik li jbankil kitsʼinabtake! 50  Yuʼun li buchʼu tspas li kʼusi tskʼan yoʼonton Jtot ta vinajele jaʼ jmeʼ, jaʼ jbankil kitsʼinabtak, jaʼ jvixobtak xchiʼuk kixleltak».

Tsʼibetik ta yok vun

O: «skʼakʼalil kuxob oʼontonal». Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
O: «pʼij koʼn»; «nichim koʼonton».
Kʼelo glosario.
O: «staki»; «sten».
O: «kiletel chon».
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
S.gr.: «sloʼlael nup chiʼilil».