Kʼelo li kʼusi yichʼoje

Batan ta saʼobil

Markos 9:1-50

LI KʼUSITIK YICHʼOJE

  • La skʼatajes sba li Jesuse (1-13)

  • Kol jun kerem ti ochem pukuj ta yoʼontone (14-29)

    • Skotol xuʼ yuʼun spasel li buchʼu oy xchʼunel yoʼontone (23)

  • Baʼyel xa onoʼox laj yichʼ albel skʼoplal yan velta li slajel Jesuse (30-32)

  • La svulilan sbaik ta sventa ti buchʼu junukal mas mukʼ skʼoplal yuʼunike (33-37)

  • Li buchʼu muʼyuk tskontrainutike jmoj koʼontontik xchiʼuk (38-41)

  • Kʼusitik tsmak koktik (42-48)

  • «Oyuk me avatsʼamilik» (49, 50)

9  Jech xtok, xi to albatike: «Ta melel chkalboxuk avaʼiik ti oy jlom li buchʼutik liʼ vaʼalik ti muʼyuk bu tspasik preva ta jyalel li lajelale, jaʼ to me mi baʼyel laj yilik chtal xchiʼuk sjuʼel li Ajvalilal yuʼun Diose».  Kʼalal echʼ xaʼox vakib kʼakʼale, li Jesuse laj yikʼ batel ta toyol vits li Pedroe, laj yikʼ batel xtok li Santiago xchiʼuk Juan sventa stuk te oyike. Vaʼun te skʼelojik la skʼatajes sba;  xojobaj tajek li skʼuʼtak slapoj ta sbae, sak tajek, jaʼ xkom to ti kʼu yelan tsakubtasvan kʼusiuk noʼox sakubtasobil kʼuʼil pokʼil ta balumile.  Jech xtok, te vinaj tal ta stojolalik Elias xchiʼuk Moises, te yakal chchiʼinik ta loʼil li Jesuse.  Vaʼun xi laj yalbe Jesus li Pedroe: «Rabi,* toj lek ti liʼ oyunkutike. Jaʼ yuʼun akʼo jvaʼankutik oxpʼej karpana, jpʼej avuʼun, jpʼej yuʼun Moises xchiʼuk jpʼej yuʼun Elias».  Jech ta melel, mu xa snaʼ kʼusi tspas, yuʼun xiʼik ta jyalel.  Vaʼun te vinaj tal jvol tok, pixatik ta yaxinal xchiʼuk vinaj tal jun yechʼomal eil li ta tok ti xi chale: «Liʼe jaʼ Jnichʼon, jaʼ li buchʼu jkʼanoje. Chikintaik li kʼusi chale».  Pe kʼalal la skʼelik ta jujujote, muʼyuk buchʼu yan laj yilik, jaʼ noʼox li Jesuse.  Kʼalal jaʼo te xyalik tal ta vitse, tsots laj yal mantal ti mu me buchʼu xalbeik li kʼusi laj yilike jaʼ to me mi laj yichʼ chaʼkuxesel li Xnichʼon krixchanoe. 10  Jech laj yakʼ ta yoʼontonik li kʼusi albatike, pe te chalbeik tal skʼoplal stukik kʼusi smelolal ti chchaʼkuxie. 11  Vaʼun xi lik sjakʼbeike: «¿Kʼu yuʼun chalik li jchanubtasvanejetik ta Mantal ti baʼyel chtal li Eliase?». 12  Xi takʼbatike: «Jaʼ onoʼox baʼyel chtal maʼ li Eliase xchiʼuk jaʼ chachʼubtas skotol li kʼusitike, pe ¿kʼuxi ti tsʼibabil skʼoplal ti persa chil ep svokol xchiʼuk ti chichʼ pʼajel li Xnichʼon krixchanoe? 13  Pe chkalboxuk avaʼiik ti ay xa ta melel maʼ li Eliase xchiʼuk la spasbeik li kʼusi la skʼan yoʼontonike, jaʼ jech kʼuchaʼal tsʼibabil skʼoplale». 14  Pe kʼalal nopajik batel ta stojolal li yan jchankʼopetike, te laj yilik ti joybilik yuʼun epal krixchanoetike xchiʼuk te tsakbilik ta kʼop yuʼun li jchanubtasvanejetik ta Mantale. 15  Pe kʼalal la staik ta ilel Jesus li epal krixchanoetike, toj chʼayal to kʼot yoʼontonik, anil bat snupik tal ta be, bat skʼoponik. 16  Xi jakʼbatike: «¿Kʼusi ti yakal chatsak-o abaik ta kʼope?». 17  Vaʼun xi la stakʼ jun ti buchʼu te xchiʼuk epal krixchanoetike: «Jchanubtasvanej, laj kikʼbot tal li jnichʼone, yuʼun ochem jun pukuj ta yoʼonton ti pasem ta umaʼ yuʼune. 18  Kʼalal tstsakate chjipat ta lum, chvokan ye xchiʼuk chkʼux stanal* ye, vaʼun chʼabal xa yip chkom. La jkʼanbe avajchankʼoptak ti akʼo slokʼesbeike, pe muʼyuk bu xuʼ yuʼunik». 19  Vaʼun xi takʼbatike: «¡Ay, jkʼol kuxlejal ti chʼabal xchʼunel yoʼontone!, ¿kʼu to van sjalil liʼ ta jchiʼinoxuke? ¿Kʼu to van sjalil ta jtsʼikboxuk xkal? Ikʼbeikun tal». 20  Jech oxal laj yikʼbeik batel li kereme. Pe kʼalal laj yil Jesus li pukuje, ta ora noʼox la slikesbe stupʼ-ikʼ li kereme. Kʼalal la sjip ta lume la sbalalin sba xchiʼuk lik vokanuk ye. 21  Vaʼun li Jesuse xi la sjakʼbe li stot kereme: «¿Kʼu xa sjalil ti jech tspasbate?». Xi laj yale: «Ta sbikʼtal onoʼox, 22  xchiʼuk ep ta velta chjipat ta kʼokʼ xchiʼuk chtikʼat ta voʼ sventa chmilat. Pe mi oy kʼusi xuʼ avuʼun spasele, kʼuxubinunkutik xchiʼuk koltaunkutik». 23  Xi albat yuʼun li Jesuse: «¿Kʼu yuʼun ti ‹Mi oy kʼusi xuʼ avuʼun spasel› xachie?, skotol xuʼ yuʼun spasel li buchʼu oy xchʼunel yoʼontone». 24  Ta anil noʼox tsots xvokolet likel li stot uni kereme xchiʼuk xi laj yale: «¡Oy xchʼunel koʼonton! ¡Koltaun ti bu skʼan oyuk xchʼunel koʼontone!». 25  Kʼalal laj yil Jesus ti te xa xbatik ta anil li epal krixchanoetike, la stsak ta utel li ibal sba pukuje, xi laj yalbee: «Pukuj, voʼot ti chapasvan ta umaʼ xchiʼuk ti chapasvan ta pakʼchikine, tsots chkalbot mantal ti akʼo xalokʼ ta stojolal xchiʼuk ti mu xa me xa-och yan veltae». 26  Kʼalal tsots avan xchiʼuk ti la slikesbe stupʼ-ikʼe, lokʼ batel; chamem xa kom yilel li kereme, jech oxal jutuk mu skotolikuk xi laj yalike: «¡Cham xa!». 27  Pe li Jesuse la stsakbe skʼob, la snit likel, jech oxal vaʼi. 28  Jaʼ yuʼun kʼalal och xaʼox ta jpʼej nae, xi jakʼbat ta mukul yuʼun li yajchankʼoptake: «¿Kʼu yuʼun ti muʼyuk bu xlokʼ kuʼunkutik li pukuje?». 29  Xi takʼbatike: «Yuʼun li jtos pukuj liʼe jaʼ noʼox ta orasion xuʼ xlokʼ». 30  Lokʼik batel te xchiʼuk echʼik ta Galilea, pe mu skʼan ti oy buchʼu xkʼot ta xchikine. 31  Yuʼun la xchanubtas xchiʼuk xi laj yalbe li yajchankʼoptake: «Li Xnichʼon krixchanoe ta xichʼ akʼel ta skʼob krixchanoetik, vaʼun tsmilik, pe akʼo mi tsmilik ta xichʼ chaʼkuxesel kʼalal echʼem xaʼox oxib kʼakʼale». 32  Muʼyuk bu laj yaʼibeik smelolal li kʼusi laj yale, pe muʼyuk xa kʼusi la sjakʼbeik, yuʼun chiʼik ta sjakʼel. 33  Vaʼun ochik batel ta Kapernaum. Kʼalal ochemik xaʼox ta yut nae, xi jakʼbatike: «¿Kʼusi ti chavulilan-o abaik tal ta bee?». 34  Muʼyuk xtakʼavik, yuʼun la svulilan sbaik tal ta be ta sventa ti buchʼu junukal mas mukʼ skʼoplal yuʼunike. 35  Jech oxal choti, laj yikʼ tal li lajchaʼvoʼike xchiʼuk xi laj yalbee: «Mi oy buchʼu tskʼan chkʼot ta baʼyele, skʼan xkʼot ta slajeb avuʼunik xchiʼuk skʼan xkʼot ta avajtunelik». 36  Te une laj yikʼ tal jun uni olol, la svaʼan ta oʼlol ti bu oyike xchiʼuk la smey, vaʼun xi albatike: 37  «Li buchʼu tstsak ta venta junuk uni olol ta jbi jech kʼuchaʼal li uni olol liʼe, voʼon tstsakun ta venta; xchiʼuk li buchʼu tstsakun ta ventae maʼuk noʼox voʼon tstsakun ta venta, yuʼun tstsak ta venta ek li Buchʼu la stakun tale». 38  Xi laj yalbe Jesus li Juane: «Jchanubtasvanej, oy buchʼu laj kilkutik ti yakal tslokʼes pukujetik kʼalal tstunes abie, laj ox jpajeskutik, yuʼun maʼuk jchiʼiltik». 39  Pe xi laj yal li Jesuse: «Mu xapajesik, yuʼun li buchʼu spas yuʼun junuk skʼelobil juʼelal ta skoj jbie mu aniluk xa kʼusi chopol chal ta jtojolal. 40  Yuʼun li buchʼu muʼyuk tskontrainutike jmoj koʼontontik xchiʼuk. 41  Yuʼun li buchʼu chakʼboxuk jbochuk voʼ avuchʼik ta skoj ti jaʼ yuʼunoxuk li Kristoe, ta melel chkalboxuk avaʼiik ti ta onoʼox me xichʼ ta persa li smotone. 42  Pe li buchʼu tsmakbe yok junuk li buchʼu bikʼit yakʼoj sba ti oy xchʼunel yoʼontone, jaʼ me mas lek mi tsjokʼanbeik mukʼta ton* ta snukʼ jech kʼuchaʼal li bu tsjoyoyin vuroe xchiʼuk ti akʼo yichʼ jipel ochel ta nabe. 43  »Mi oy junuk velta tsmak avok li akʼobe, tuchʼo lokʼel. Jaʼ mas lek mi tunkoot chata akuxlejale, jaʼ vokol mi te oy xchibal akʼob chavichʼ jipel ochel ta Jeenae,* li ta kʼokʼ ti bu mu xtupʼe. 44  *—— 45  Xchiʼuk mi tsmakot li avoke, tuchʼo lokʼel, yuʼun jaʼ mas lek mi koxoot chata akuxlejale, jaʼ vokol mi te oy xchibal avok chavichʼ jipel ochel ta Jeenae. 46  *—— 47  Xchiʼuk mi tsmak avok li sbekʼ asate jipo batel, yuʼun jaʼ mas lek mi jpʼej noʼox sbekʼ asat cha-och li ta Ajvalilal yuʼun Diose, jaʼ vokol mi te oy xchaʼpʼejal sbekʼ asat chavichʼ jipel ochel ta Jeenae, 48  ti bu mu xcham li xuvite xchiʼuk ti bu mu xtupʼ li kʼokʼe. 49  »Yuʼun skotolik chichʼik balel ta kʼokʼ jech kʼuchaʼal kʼalal oy kʼusi chichʼ balel ta atsʼame. 50  Toj lek li atsʼame, pe mi oy junuk velta chlaj yip li atsʼame, ¿kʼusi chachiʼubtasik-o? Oyuk me avatsʼamilik xchiʼuk junuk me avoʼontonik ta jujuntal».

Tsʼibetik ta yok vun

Jaʼ jun biil ti ichʼbil ta mukʼ ti jaʼ jech ch-albat li jun jchanubtasvanej juda vinike.
O: «sbakil».
Kʼelo glosario.
Jaʼ ti bu chchikʼik kʼaʼep ta spat Jerusalene. Kʼelo glosario.
Muʼyuk te chvinaj ta jlom voʼneal vunetik li versikulo liʼe, yuʼun muʼyuk te li ta Tsʼibetik laj yakʼ ta naʼel Diose.
Muʼyuk te chvinaj ta jlom voʼneal vunetik li versikulo liʼe, yuʼun muʼyuk te li ta Tsʼibetik laj yakʼ ta naʼel Diose.