Markos 3:1-35

  • La xpoxta jun vinik ti xmochʼoj sba jun skʼobe (1-6)

  • Epal krixchanoetik ta tiʼ nab (7-12)

  • Lajchaʼvoʼ jtakboletik (13-19)

  • Chchopol kʼopoj ta stojolal chʼul espiritu (20-30)

  • Smeʼ xchiʼuk yitsʼinabtak Jesus (31-35)

3  Och yan velta ta nail tsobobbail, te oy jun vinik ti xmochʼoj sba jun skʼobe.  Jaʼ yuʼun bat skʼelik lek sventa tskʼelik mi chpoxta ta Savado li vinike, yuʼun tskʼelik kʼu yelan xuʼ tsabeik smul.  Xi laj yalbe li vinik ti xmochʼoj sba jun skʼobe: «Likan, laʼ vaʼano aba ta oʼlol».  Vaʼun xi albatike: «¿Kʼusi stakʼ pasel li ta Savadoe, mi jaʼ li kʼusi leke o mi jaʼ li kʼusi chopole; mi jaʼ ti oy buchʼu ta jpojtike o mi jaʼ ti oy buchʼu ta jmiltike?». Pe muʼyuk kʼusi la stakʼik.  Li Jesuse ilinem ti kʼalal la skʼel jujujot xokone, laj yat tajek yoʼonton* ta skoj ti toj tsots yoʼontonike, jaʼ yuʼun xi laj yalbe li vinike: «Xachʼo li akʼobe». La xachʼ, vaʼun lekub li skʼobe.  Kʼalal laj yil jfariseoetik taje, lokʼik batel, vaʼun lik skomon nopik ta anil xchiʼuk sviniktak Erodes* sventa tskʼelik kʼu yelan xuʼ tsmilik.  Pe li Jesus xchiʼuk yajchankʼoptake batik ta nab, te tijil batel epal krixchanoetik ti likemik ta Galilea xchiʼuk ta Judeae.  Jech xtok, oy buchʼutik likik tal ta Jerusalen, ta Idumea, ta jot Ukʼum Jordan xchiʼuk li ta spat xokon Tiro xchiʼuk Sidone, epal krixchanoetik tal ta stojolal kʼalal laj yaʼiik ti ep kʼusitik yakal tspase.  Vaʼun laj yalbe yajtsʼaklomtak ti chapaluk noʼox me yuʼunik jkot bikʼit varko* sventa tstunes yoʼ mu xlaj ta netʼel yuʼun li krixchanoetike. 10  Yuʼun ep buchʼutik la xpoxta, jaʼ yuʼun li buchʼutik tsots xchamelike snetʼnetʼ sbaik ta stojolal li Jesuse, yuʼun tskʼan tspikik. 11  Kʼalal ta ibal sba pukujetik tskejan sbaik ta stojolal kʼalal chilike, ch-avanik xchiʼuk xi chalike: «Voʼot Xnichʼonot li Diose». 12  Pe ep ta velta tsots albatik ti mu me xvinajesbat batel skʼoplale. 13  Vaʼun muy batel ta jpʼej vits xchiʼuk laj yalbe ti akʼo xbatik ek li buchʼutik tskʼan yoʼonton chikʼ batele, jech oxal te tijilik batel. 14  Laje la stsob* lajchaʼvoʼ, ti jtakboletik* laj yakʼbe sbie, sventa chchiʼinat xchiʼuk sventa tstak batel ta cholmantal 15  xchiʼuk laj yakʼanbe yabtel ti akʼo slokʼesik pukujetike. 16  Li lajchaʼvoʼ la stʼuje jaʼik liʼe: Simon, ti Pedro laj yakʼbe yan sbie, 17  Santiago ti jaʼ xnichʼon Sebedeoe xchiʼuk li Juan ti sbankil yitsʼin sbaik xchiʼuk Santiagoe (ti Boanerjes akʼbat yan sbiike, ti «Xnichʼnab Chauk» smelolale), 18  Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago xnichʼon Alfeo, Tadeo, Simon li jkanaan vinike 19  xchiʼuk Judas Iskariote ti laj yakʼ ta kʼabal Jesus ta tsʼakale. Vaʼun och batel ta yut na. 20  Te la stsob sbaik xtok li epal krixchanoetike, jaʼ yuʼun mi jaʼuk xakʼ yorail xveʼik. 21  Pe kʼalal laj yaʼi yutsʼ yalal li kʼusitik tspase, bat stsakik tal, yuʼun xi chalike: «Likem xchuvaj». 22  Jech xtok, xi chalik li jchanubtasvanejetik ta Mantal ti likemik tal ta Jerusalene: «Ochem Beelsebub* ta yoʼonton, jaʼ ta stsatsal ajvalil yuʼun pukujetik ti tslokʼes pukujetike». 23  Kʼalal laj xaʼox stak ta ikʼel li jchanubtasvanejetik ta Mantale, xi lik yalbe yaʼiik ta lokʼolkʼope: «¿Kʼuxi tslokʼes Satanas li Satanase? 24  Yuʼun mi xchʼakoj sba li ajvalilal ta skoj ti tskontrain sba stuke, mu me xuʼ vaʼal chkom, 25  xchiʼuk mi xchʼakoj sbaik li ta jpʼej na ta skoj ti tskontrain sba stukike, mu me xuʼ vaʼal chkomik li ta jpʼej na taje. 26  Jaʼ noʼox jech ek, mi skontrainoj sba stuk li Satanas xchiʼuk ti xchʼakoj sbae, mu me xuʼ vaʼal chkom, ta me xlaj skʼoplal. 27  Jech onoʼox, muʼyuk buchʼu xuʼ yuʼun ch-och ta sna jun tsatsal vinik sventa xelkʼanbe kʼusitik oy yuʼun mi muʼyuk baʼyel chchuk li tsatsal vinike. Vaʼun jaʼ to me xuʼ xelkʼanbe li kʼusitik oy ta sna mi baʼyel la xchuke. 28  Ta melel chkalboxuk avaʼiik, skotol chichʼ pasbel perton li xnichʼnab krixchanoetike, kʼusiuk mulil xchiʼuk kʼusiuk chopol kʼopojel ti chopol chichʼ alele. 29  Pe buchʼuuk noʼox ti chchopol kʼopoj ta stojolal chʼul espiritue muʼyuk me chichʼ pasbel perton sbatel osil, moʼoj, oy-o smul sbatel osil». 30  Jaʼ jech laj yal ta skoj ti xi chalike: «Ochem ibal sba pukuj ta yoʼonton». 31  Vaʼun te tal li smeʼ xchiʼuk yitsʼinabtake, te vaʼalik ta pana, vaʼun oy buchʼu la stakik batel sventa chikʼik lokʼel. 32  Jaʼo te chotol epal krixchanoetik ta spat xokon, jaʼ yuʼun xi laj yalbeike: «¡Kʼelo avil! Li ameʼ xchiʼuk avitsʼinabtake te vaʼalik ta pana, yuʼun ta saʼikot». 33  Vaʼun xi takʼbatike: «¿Buchʼu li jmeʼe xchiʼuk buchʼutik li jbankil kitsʼinabtake?». 34  Vaʼun la skʼel li buchʼutik te chotajtik ti sjoyoj sbaik ta spat xokone, xi laj yale: «Kʼelo avilik: ¡liʼe jaʼ jmeʼ xchiʼuk jaʼik li jbankil kitsʼinabtake! 35  Yuʼun li buchʼu tspas li kʼusi tskʼan yoʼonton Diose jaʼ jbankil kitsʼinabtak, jaʼ jvixobtak xchiʼuk kixleltak xchiʼuk jaʼ jmeʼ».

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
O: «kanova».
O: «la stʼuj».
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.