Markos 2:1-28

  • Li Jesuse la xpoxta jun vinik ti alubem sbekʼtale (1-12)

  • La stak ta ikʼel Levi li Jesuse (13-17)

  • Oy kʼusi laj yichʼ jakʼel ta sventa ayuno (18-22)

  • «Jaʼ Yajval Savado» li Jesuse (23-28)

2  Pe kʼalal echʼ xaʼox jayibuk kʼakʼale, bat yan velta ta Kapernaum, vaʼun puk batel skʼoplal ti te xa oy ta nae.  Vaʼun toj ep la stsob sbaik tal li krixchanoetike, mu xa x-ochik li ta yut nae, mi jaʼuk li ta stsʼel tiʼ nae; vaʼun lik yalbe skʼoplal lekil aʼyejetik li Jesuse.  Oy buchʼutik te talik ti yikʼojik tal jun vinik ti alubem sbekʼtale, ta chanvoʼ xchechojik tal.  Pe ta skoj ti tsinil tajek li epal krixchanoetike mu xjelavik batel ti bu oy Jesuse, jaʼ yuʼun la stotsbeik sjol li na ti bu stukʼil oye; vaʼun kʼalal laj xaʼox sjomike, la xchechik yalel xchiʼuk svayeb* li buchʼu alubem sbekʼtale.  Kʼalal ilbat xchʼunel yoʼontonik yuʼun Jesuse, xi albat li buchʼu alubem sbekʼtale: «Jnichʼon, pasbil xa perton li amultake».  Pe jaʼo te chotajtik jayvoʼ jchanubtasvanejetik ta Mantal ti xi la snop ta yoʼontonike:  «¿Kʼu yuʼun ti jech chkʼopoj li vinik leʼe? Chchopol kʼopoj ta stojolal Dios. ¿Mi mu junuk noʼox ti buchʼu xuʼ spas perton li mulile, ti jaʼ li Diose?».  Pe li Jesuse ta ora laj yakʼ venta stuk li kʼusi yakal tsnopike, jaʼ yuʼun xi laj yale: «¿Kʼu yuʼun ti jech chanop ta avoʼontonike?  ¿Kʼusi mas kʼun? ¿Mi jaʼ ti xi chichʼ albel li buchʼu alubem sbekʼtale: ‹Pasbil xa perton li amultake›, o jaʼ ti xi chichʼ albele: ‹Vaʼlan, tamo batel li avayebe xchiʼuk xanavan›? 10  Pe sventa xanaʼik ti tsots yabtel yichʼoj li Xnichʼon krixchano* sventa tspas perton muliletik li ta sba balumile... —xi laj yalbe li buchʼu alubem sbekʼtale—: 11  Xi chkalbote: Vaʼlan, tamo batel li avayebe, batan ta ana». 12  Vaʼun, vaʼi xchiʼuk ta ora la stam batel li svayebe, te xvaʼvun echʼel ta satik. Jech oxal, chʼayal to kʼot yoʼontonik xchiʼuk lik stoybeik skʼoplal Dios, xi lik yalike: «Muʼyuk bu xkiltik-o jech kʼuchaʼal liʼe». 13  Bat yan velta ta tiʼ nab, vaʼun te bat epal krixchanoetik ta stojolal xchiʼuk lik xchanubtasan. 14  Jech xtok kʼalal jaʼo te x-echʼ batele, la sta ta ilel Levi* ti jaʼ xnichʼon Alfeoe, te chotol ti bu chichʼ tojel patane, xi laj yalbee: «Laʼ tsʼakliun». Jech oxal ta ora vaʼi, la stsʼakli batel. 15  Ta mas tsʼakal une, kʼalal jaʼo te chveʼ xchiʼuk yajchankʼoptak ta sna Levi li Jesuse, te tal chiʼinatikuk ta veʼel yuʼun ep jtsobpatanetik xchiʼuk jpasmuliletik, vaʼun ep kʼot ta yajtsʼaklomtak Jesus li buchʼutik taje. 16  Pe kʼalal laj yilik li jchanubtasvanejetik ta Mantal yuʼun jfariseoetik* ti yakal chveʼ xchiʼuk jpasmuliletik xchiʼuk jtsobpatanetik li Jesuse, xi laj yalbeik li yajchankʼoptake: «¿Maʼ ti chchiʼin ta veʼel jtsobpatanetik xchiʼuk jpasmuliletike?». 17  Xi laj yal Jesus kʼalal laj yaʼi taje: «Muʼyuk bu chtun yuʼunik doktor li buchʼutik tsotsike, jaʼ noʼox chtun yuʼunik li buchʼutik ipike. Yuʼun maʼuk tal jtak ta ikʼel li buchʼutik tukʼike, jaʼ tal jtak ta ikʼel li jpasmuliletike». 18  Li yajchankʼoptak Juan xchiʼuk li jfariseoetike tspasik ayuno.* Jaʼ yuʼun xi tal sjakʼbeik li Jesuse: «¿Kʼu yuʼun tspasik ayuno li yajchankʼoptak Juan xchiʼuk li yajchankʼoptak jfariseoetike, ti jaʼ muʼyuk tspasik ayuno li avajchankʼoptake?». 19  Vaʼun xi albatik yuʼun li Jesuse: «Muʼyuk lek ti tspasik ayuno li yamigotak jnupunel kʼalal liʼ to oy li jnupunele, ¿mi mu jechuk? Jaʼ yuʼun muʼyuk lek ti tspasik ayuno kʼalal liʼ to xchiʼukik li jnupunele. 20  Pe chkʼot me skʼakʼalil ti chpojbatik batel li jnupunele, vaʼun jaʼ to tspasik ayuno li vaʼ kʼakʼale. 21  Muʼyuk me buchʼu tstunes achʼ pokʼ sventa tspakʼ li kʼuʼil pokʼil chichʼ lapel ta sba ti mol xae; yuʼun mi jech tspase li achʼ pokʼe ta smuts, vaʼun mas to me chjat-o batel li kʼuʼil pokʼile. 22  Jech xtok, muʼyuk me buchʼu te chchʼol achʼ vino li ta yav vino* ti mol xae. Yuʼun mi te chchʼole ta me xjat li nukule xchiʼuk ta me xmal li svinoale, vaʼun jecheʼ chchʼay batel ek li nukule. Pe ta achʼ yav vino chichʼ chʼolel li achʼ vinoe». 23  Vaʼun kʼalal jaʼo te jelav ta trigoaltik ta skʼakʼalil Savado li Jesuse, lik xtuchʼik trigo li yajchankʼoptak kʼalal te jelavike. 24  Vaʼun xi laj yalbeik Jesus li jfariseoetike: «¡Kʼelo avil leʼe! ¿Kʼu yuʼun jaʼ yakalik spasel li kʼusi mu stakʼ pasel ta Savadoe?». 25  Xi albatike: «¿Mi muʼyuk akʼelojik-o li kʼusi la spas David kʼalal laj sveʼele chaʼa, ti viʼnaj xchiʼuk li viniketik te xchiʼuke? 26  ¿Ti te chal li ta sloʼilal bankilal pale* Abiatare, ti och batel ta sna Dios li Davide xchiʼuk ti la sveʼ li pan ti akʼbil ta stojolal Dios,* ti muʼyuk buchʼu stakʼ sveʼ, ti jaʼ noʼox xuʼ sveʼik li paleetike; xchiʼuk ti laj yakʼbe ek li buchʼutik te xchiʼuk batele?». 27  Vaʼun xi albatike: «Li Savadoe laj yichʼ akʼel ta skoj li krixchanoe, maʼuk laj yichʼ akʼel li krixchano ta skoj li Savadoe; 28  yuʼun jaʼ Yajval Savado xtok li Xnichʼon krixchanoe».

Tsʼibetik ta yok vun

O: «skamiyail».
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.
O: «chikta sveʼelik»; «chikta yiximik»; «chikta yotik»; «chtuchʼ xchʼutik». Kʼelo glosario.
Yav vino pasbil ta snukulil chonbolometik.
Kʼelo glosario.
Kʼelo glosario.