Markos 10:1-52

  • Nupunel xchiʼuk sutesejbail (1-12)

  • Laj yakʼbe bendision ololetik li Jesuse (13-16)

  • Oy kʼusi la sjakʼ jun jkʼulej kerem vinik (17-25)

  • Kʼusitik chichʼ iktael ta sventa li Ajvalilale (26-31)

  • Baʼyel xa onoʼox laj yichʼ albel skʼoplal yan velta li slajel Jesuse (32-34)

  • Oy kʼusi la skʼanik li Santiago xchiʼuk Juane (35-45)

    • Tspoj epal krixchanoetik li Jesuse (45)

  • Poxtaj li Bartimeo ti maʼsate (46-52)

10  Lik batel te, bat ta stsʼak Judea ta jot Ukʼum Jordan, te la stsob sba tal yan velta epal krixchanoetik ta stojolal li Jesuse. Jech onoʼox kʼuchaʼal nopem xaʼie, lik xchanubtasan xtok.  Vaʼun li jfariseoetike te nopajik tal ta stojolal sventa chakʼik ta preva, la sjakʼbeik mi stakʼ sutes-o* yajnil li jun vinike.  Xi takʼbatike: «¿Kʼusi mantal laj yakʼboxuk li Moisese?».  Xi laj yalike: «Li Moisese laj yakʼ ti akʼo spasbeik svunal sventa xbat li yajnilike xchiʼuk ti sutesik-oe».  Pe xi takʼbatik yuʼun li Jesuse: «Jaʼ jech la stsʼibaboxuk mantal ta skoj ti tsots avoʼontonike.  Akʼo mi jech, kʼalal lik meltsajuk tal li kʼusitik pasbile ‹la spas jun vinik xchiʼuk jun ants li Diose.  Jaʼ yuʼun ta xikta stot xchiʼuk smeʼ li vinike,  vaʼun tspas ta jun sbekʼtalik li chaʼvoʼike›, jech oxal mu xa me chaʼvoʼikuk, yuʼun pasik xa ta jun.  Jaʼ yuʼun ti kʼusi spasoj ta jun li Diose muʼyuk buchʼu xuʼ xchʼak». 10  Kʼalal te xaʼox oyik yan velta li ta nae, lik jakʼbatuk yuʼun jchankʼopetik ta sventa taje. 11  Xi la stakʼe: «Tsloʼla snup xchiʼil* li buchʼu tsutes-o yajnil xchiʼuk ti chikʼ yan antse, 12  xchiʼuk mi oy junuk velta tsmalalin yan vinik li jun ants ti kʼalal sutesoj-o xa li smalale, tsloʼla li snup xchiʼile». 13  Vaʼun li krixchanoetike te lik yikʼbeik tal uni ololetik sventa tspik, pe li jchankʼopetike laj yutik. 14  Kʼalal laj yil Jesus taje chopol laj yaʼi xchiʼuk xi laj yale: «Akʼo talikuk ta jtojolal li uni ololetike, mu xapajesik; yuʼun jaʼ jechik li buchʼutik chuʼuninik li Ajvalilal yuʼun Diose. 15  Ta melel chkalboxuk avaʼiik ti buchʼu muʼyuk chchʼam li Ajvalilal yuʼun Dios jech kʼuchaʼal jun uni olole, mi jaʼuk onoʼox bu ch-och te». 16  La spet li ololetike xchiʼuk lik yakʼbe bendision, laj yakʼ skʼob ta stojolalik. 17  Kʼalal jaʼo xa stamoj batel sbee, te tal ta anil jun vinik xchiʼuk la skejan sba ta stojolal, xi la sjakʼbee: «Lekil Jchanubtasvanej, ¿kʼusi skʼan jpas sventa jta li kuxlejal sbatel osile?». 18  Xi albat yuʼun li Jesuse: «¿Kʼu yuʼun chavalbun ti lekune? Muʼyuk onoʼox buchʼu lek, jaʼ noʼox jun, jaʼ li Diose. 19  Xavojtikin li mantaletik liʼe: ‹Mu xamilvan, mu xaloʼla anup achiʼil, mu xa-elkʼaj, mu xanopbe smul achiʼil, mu xaloʼlavan, ichʼo ta mukʼ atot ameʼ›». 20  Xi laj yal li vinike: «Jchanubtasvanej, ta jbikʼtal onoʼox lik jpas tal skotol maʼ taje». 21  Vaʼun la skʼel batel vinik li Jesuse xchiʼuk xi laj yalbe ta skoj ti skʼanoje: «Oy to jtos kʼusi skʼan xapas: batan, bat chono li kʼusitik oy avuʼune, li stojole bat akʼbo li buchʼutik abol sbaike; jaʼ jech chata akʼulejal ta vinajel, vaʼun laʼ tsʼakliun». 22  Pe la svul yoʼonton kʼalal laj yaʼi li kʼusi albate xchiʼuk chat tajek yoʼonton bat, yuʼun toj ep kʼusitik oy yuʼun. 23  Kʼalal la skʼel ta jujujot li Jesuse, xi laj yalbe li yajchankʼoptake: «¡Toj vokol chaʼi ch-och ta Ajvalilal yuʼun Dios li buchʼu oy stakʼine!». 24  Pe toj labal sba laj yaʼiik jchankʼopetik li kʼusi laj yale. Vaʼun xi la stakʼ li Jesuse: «Jnichʼnab, ¡toj vokol ch-och ta Ajvalilal yuʼun Dios li jun krixchanoe! 25  Jaʼ mu vokoluk chjelav ta sat akuxa jkot kameyo, jaʼ toj vokol ch-och ta Ajvalilal yuʼun Dios li buchʼu jkʼuleje». 26  Mas to toj labal sba laj yaʼiik xchiʼuk xi laj yalbeike:* «¿Buchʼu xa noʼox xuʼ xkol?». 27  Tukʼ kʼelatik batel yuʼun li Jesuse, vaʼun xi laj yale: «Li krixchanoetike mu xuʼ yuʼunik spasel taje, pe mu jechuk maʼ li Diose, yuʼun li Diose xuʼ yuʼun spasel skotol». 28  Vaʼun xi lik yal li Pedroe: «¡Kʼelo avil!, li voʼonkutike kiktaojkutik skotol xchiʼuk ta jtsʼakliotkutik batel». 29  Xi laj yal li Jesuse: «Ta melel chkalboxuk avaʼiik ti skotol li buchʼu yiktaoj sna, mi sbankil o yitsʼin, mi xvix o yixlel, mi smeʼ o stot, mi yalab o xnichʼnab o yosil ta jkoj xchiʼuk ta skoj li lekil aʼyejetike 30  ta me snuptan kontrainel, akʼo mi jech, sien to me mas tsta li avi kʼakʼale, mi sna, mi sbankil o yitsʼin, mi xvix o yixlel, mi smeʼ, mi yalab o xnichʼnab o mi yosil; xchiʼuk ta me sta xkuxlejal sbatel osil li ta tsʼakale. 31  Pe ep ti buchʼutik baʼyel oyike jaʼ chkʼotik ta slajeb, li buchʼutik ta slajeb oyike jaʼ chkʼotik ta baʼyel». 32  Kʼalal yakal chmuyik batel ta Jerusalen ti jaʼ jelavem batel yuʼunik li Jesuse, li jchankʼopetike labal sba laj yilik, pe xiʼemik li buchʼutik te tijilik batele. Jech xtok, parte laj yikʼ batel yan velta li lajchaʼvoʼike xchiʼuk lik yalbe li kʼusitik poʼot xa xkʼot ta pasel ta stojolale: 33  «¡Kʼelo avilik! Liʼ oyutike, yakal chijmuy batel ta Jerusalen, te une chichʼ akʼel ta skʼob bankilal paleetik xchiʼuk jchanubtasvanejetik ta Mantal li Xnichʼon krixchanoe. Vaʼun chalbeik ti chichʼ milel ta skoj smule xchiʼuk chakʼik ta skʼob jyanlumetik 34  sventa tslabanik, tstubtaik, tstsitsik* xchiʼuk tsmilik, pe chchaʼkuxi ta yoxibal kʼakʼal». 35  Li Santiago xchiʼuk Juan ti jaʼ li xnichʼnab Sebedeoe, nopajik batel ta stojolal xchiʼuk xi laj yalbeike: «Jchanubtasvanej, ta jkʼankutik ti akʼo xapas li kʼusi ta jkʼanbotkutike». 36  Xi albatike: «¿Kʼusi oy ta avoʼontonik akʼo jpasboxuk?». 37  Xi la stakʼike: «Akʼo te xichotikutik jun ta abatsʼikʼob xchiʼuk jun ta atsʼetkʼob kʼalal mi la-och ta ajvalile». 38  Pe xi albatik yuʼun li Jesuse: «Mu xanaʼik li kʼusi chakʼanike. ¿Mi x-uchʼ avuʼunik li sbel kopa* chkuchʼe, o mi xuʼ avuʼunik chavichʼik voʼ li ta ichʼvoʼ jech kʼuchaʼal chkichʼ voʼe?». 39  Xi laj yalbeike: «Xuʼ kuʼunkutik». Vaʼun xi albatik yuʼun li Jesuse: «Ta xavuchʼbeik sbel maʼ li kopa chkuchʼe xchiʼuk ta xavichʼik voʼ li ta ichʼvoʼ jech kʼuchaʼal chkichʼ voʼe. 40  Pe sventa xachotiik ta jbatsʼikʼob xchiʼuk ta jtsʼetkʼobe maʼuk voʼon chkakʼ, yuʼun li chotlebaletik taje jaʼ chal Jtot ti buchʼutik te chchotiike». 41  Kʼalal laj yaʼiik li lajunvoʼike ilinik ta stojolal li Santiago xchiʼuk Juane. 42  Pe takatik ta ikʼel yuʼun li Jesuse xchiʼuk xi albatike: «Li voʼoxuke anaʼojik ti buchʼutik ajvalil xaʼi sbaik ta jteklumetike jpʼel xa xalik ta stojolal li buchʼutik sventainojike xchiʼuk ti buchʼutik mukʼ skʼoplal yuʼunike tspasik ta mantal li buchʼutik sventainojike. 43  Taje skʼan me mu jechukoxuk maʼ voʼoxuke, moʼoj, yuʼun li buchʼu tskʼan mukʼ skʼoplal avuʼunike, skʼan baʼyel xkʼot ta avajtunelik 44  xchiʼuk li buchʼu baʼyel tskʼan chkʼot avuʼunike skʼan xkʼot ta mosoil avuʼun akotolik. 45  Yuʼun jech kʼuchaʼal li Xnichʼon krixchano eke muʼyuk bu tal sventa xtunik ta stojolal, yuʼun tal tunuk xchiʼuk tal yakʼ xkuxlejal sventa tspoj epal krixchanoetik». 46  Vaʼun ochik batel ta Jeriko. Pe kʼalal lokʼ batel ta Jeriko xchiʼuk li yajchankʼoptak xchiʼuk jtsop krixchanoetik ti ep-eptike, te chotol ta xokon be la staik jun maʼsat jkʼanlimoxna ti Bartimeo sbie, jaʼ xnichʼon Timeo. 47  Vaʼun lik avanuk xchiʼuk xi lik yal kʼalal laj yaʼi ti jaʼ li Jesuse, li Jnasaretal vinike: «¡Xnichʼon David,* oyuk xkʼuxul avoʼonton ta jtojolal!». 48  Pe ep buchʼutik tsots lik yutik ti akʼo stsʼijie, pe mas to tsots xi lik avanuke: «¡Xnichʼon David, oyuk xkʼuxul avoʼonton ta jtojolal!». 49  Jech oxal vaʼi li Jesuse xchiʼuk xi laj yale: «Ikʼbeikun tal». Vaʼun bat yikʼik tal li maʼsat vinike, xi laj yalbeike: «¡Tsotsuk avoʼonton! Vaʼlan, yuʼun la stakot ta ikʼel». 50  La sjip komel li skʼuʼ slapoj ta sbae, xpʼitluj to likel xchiʼuk bat ta stojolal Jesus. 51  Vaʼun xi albat yuʼun li Jesuse: «¿Kʼusi chakʼan ta jpasbot?». Xi laj yal li maʼsat vinike: «Rabboni,* akʼo jamuk li jsate». 52  Vaʼun xi albat yuʼun li Jesuse: «Batan, lapoxtaj xa ta skoj li xchʼunel avoʼontone». Jech oxal ta ora noʼox jam li sate, vaʼun lik stsʼakli batel.

Tsʼibetik ta yok vun

Li jpʼel kʼop ta griego taje jaʼ skʼan xal ti oy lek svunal yuʼunik ta stojolal ajvalil ti xuʼ sutes-o sbaik li buchʼutik nupunemike.
Kʼelo glosario.
O: yikʼaluk van: «xi laj yalbe sbaik ta jujuntale».
Kʼelo glosario.
Li kopae jaʼ skʼan xal ti jaʼ jech la skʼan Dios ti akʼo xcham Jesus ta skoj ti pakʼtaat ta jchopolkʼoptavaneje.
Kʼelo glosario.
Jaʼ skʼan xal Jchanubtasvanej.